ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ยอดหทัย เทพธรานนท์
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Yodhathai Thebtaranonth 9
2 ยงยุทธ ยุทธวงศ์ 5
3 ธีรยุทธ วิไลวัลย์ 3
4 Prasat Kittakoop 3
5 ประสาท กิตตคุปต์ 2
6 Namphung Vongvanich 2
7 Sutichai Intamas 2
8 พนารัตน์ เจริญชัย 2
9 น้ำผึ้ง วงษ์วานิช 2
10 Panarat Charoenchai 2
11 บงกช ธารชมพู 2
12 ประสาท กิตตะคุปต์ 2
13 Sumalee Kamchonwongpaisan 2
14 สุมาลี กำจรวงศ์ไพศาล 2
15 Bongkoch Tarnchompoo 2
16 รัชดา จันทร์เพ็ญ 1
17 อมลยา จตุรภัทร 1
18 สุมาลี อึ้งใจธรรม 1
19 ยุพิน เลิศวีระวัฒน์ 1
20 จักรพงศ์ อินทรอุดม 1
21 ประเสริฐ ศรีกิติกุลชัย 1
22 พนิดา พงศ์ภาณุมาพร 1
23 ปัทมา พิทยขจรวุฒิ 1
24 ปราณี ราชเทวี 1
25 อัมพร หรั่งรอด 1
26 ชะวะนี ศิริชัยวัฒน์ 1
27 สัญชัย ตันตยาภรณ์ 1
28 Masahiko Isaka 1
29 ประพันธ์ โอสถาพันธุ์ 1
30 สุรพงศ์ นวังคสัตถุศาสตร์ 1
31 ฐิติมา ตันติกาญจน์ 1
32 สุทธพรรณ ตรีรัตน์ 1
33 อรุณี จันทรสนิท 1
34 ศรีสุดา ตระกูลน่าเลื่อมใส 1
35 ยุพิน บาลรัมย์ 1
36 หรรษา ปุณณะพยัคฆ์ 1
37 มุกดา คูหิรัญ 1
38 รัชนีพร เจนวิถีสุข 1
39 กัลยาณี ศรีคลัง 1
40 Supaporn Sawadjoon 1
41 สุภาพร สวัสดิ์จุ้น 1
42 Palangpon Kongsaeree 1
43 พลังพล คงเสรี 1
44 Morakot Tanticharoen 1
45 มรกต ตันติเจริญ 1
46 กัญญวิมว์ กีรติกร 1
47 Kanyawim Kirtikara 1
48 วนิชา วิชัย 1
49 Vanicha Vichai 1
50 Sanchai Ekthawatchai 1
51 สัญชัย เอกธวัชชัย 1
52 Gordon Lowe 1
53 พรเทพ สมพรพิสุทธิ์ 1
54 Pornthep Sompornpisut 1
55 Giulio Rastelli 1
56 Rachel Quarrell 1
57 Worachart Sirawaraporn 1
58 Kannawat Danwisetkanjana 1
59 กัณวัฒน ดานวิเศษกาญจน 1
60 Kanlayanee Sriklung 1
61 วรชาติ สิรวราภรณ์ 1
62 Sumpan Paitayatat 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2550 1
3 2549 1
4 2548 1
5 2545 3
6 2544 1
7 2543 2
8 2540 1
9 2529 1
10 543 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 การประเมินโครงการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ของประเทศของฝ่ายวิชาการ สกว.
ปี พ.ศ. 2550
2 การวิจัยการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพของประเทศไทยและการสร้างเครือข่ายวิจัย
ปี พ.ศ. 2549
3 Antiplasmodial, antimycobacterial, and cytotoxic principles from Camchaya calcarea
ปี พ.ศ. 2548
4 Combretastatins D-3 and D-4, new macrocyclic lactones from Getonia floribunda
ปี พ.ศ. 2545
5 การหาสารออกฤทธิ์ชีวภาพจากจุลินทรีย์ที่แยกได้จากประเทศไทย
6 Atropisomeric myristinins: selective COX-2 inhibitors and antifungal agents from Myristica cinnamomea
7 การหาสารออกฤทธิ์์ชีวภาพจากจุลินทรีย์ในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2544
8 C-16 Artemisinin derivatives and their antimalarial and cytotoxic activities: syntheses of artemisinin monomers, dimers, trimers and tetramers by nucleophilic additions to artemisitene
ปี พ.ศ. 2543
9 การตรวจสอบหาสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากสารสกัดจากพืชและจุลินทรีย์
10 Interaction of pyrimethamine, cycloguanil, WR99210 and their analogues with Plasmodium falciparum dihydrofolate reductase: structural basis of antifolate resistance
ปี พ.ศ. 2540
11 Correlation of antimalarial activity of artemisinin derivatives with binding affinity with ferroprotoporphyrin IX
ปี พ.ศ. 2529
12 การพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อเพาะเห็ดหอม