ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ยอดหทัย เทพธรานนท์
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Yodhathai Thebtaranonth 9
2 ยงยุทธ ยุทธวงศ์ 5
3 Prasat Kittakoop 3
4 ธีรยุทธ วิไลวัลย์ 3
5 น้ำผึ้ง วงษ์วานิช 2
6 พนารัตน์ เจริญชัย 2
7 Panarat Charoenchai 2
8 Sumalee Kamchonwongpaisan 2
9 สุมาลี กำจรวงศ์ไพศาล 2
10 ประสาท กิตตะคุปต์ 2
11 Namphung Vongvanich 2
12 Bongkoch Tarnchompoo 2
13 Sutichai Intamas 2
14 บงกช ธารชมพู 2
15 ประสาท กิตตคุปต์ 2
16 อรุณี จันทรสนิท 1
17 ประพันธ์ โอสถาพันธุ์ 1
18 สุทธพรรณ ตรีรัตน์ 1
19 สัญชัย ตันตยาภรณ์ 1
20 มุกดา คูหิรัญ 1
21 ศรีสุดา ตระกูลน่าเลื่อมใส 1
22 สุรพงศ์ นวังคสัตถุศาสตร์ 1
23 พนิดา พงศ์ภาณุมาพร 1
24 รัชนีพร เจนวิถีสุข 1
25 ยุพิน บาลรัมย์ 1
26 หรรษา ปุณณะพยัคฆ์ 1
27 Supaporn Sawadjoon 1
28 อมลยา จตุรภัทร 1
29 สุภาพร สวัสดิ์จุ้น 1
30 Palangpon Kongsaeree 1
31 พลังพล คงเสรี 1
32 Morakot Tanticharoen 1
33 มรกต ตันติเจริญ 1
34 กัญญวิมว์ กีรติกร 1
35 Kanyawim Kirtikara 1
36 วนิชา วิชัย 1
37 Vanicha Vichai 1
38 ฐิติมา ตันติกาญจน์ 1
39 ปัทมา พิทยขจรวุฒิ 1
40 วรชาติ สิรวราภรณ์ 1
41 Worachart Sirawaraporn 1
42 Rachel Quarrell 1
43 Gordon Lowe 1
44 กัลยาณี ศรีคลัง 1
45 Kanlayanee Sriklung 1
46 Sanchai Ekthawatchai 1
47 สัญชัย เอกธวัชชัย 1
48 Kannawat Danwisetkanjana 1
49 กัณวัฒน ดานวิเศษกาญจน 1
50 พรเทพ สมพรพิสุทธิ์ 1
51 Pornthep Sompornpisut 1
52 ชะวะนี ศิริชัยวัฒน์ 1
53 จักรพงศ์ อินทรอุดม 1
54 รัชดา จันทร์เพ็ญ 1
55 สุมาลี อึ้งใจธรรม 1
56 อัมพร หรั่งรอด 1
57 ประเสริฐ ศรีกิติกุลชัย 1
58 Giulio Rastelli 1
59 Sumpan Paitayatat 1
60 Masahiko Isaka 1
61 ปราณี ราชเทวี 1
62 ยุพิน เลิศวีระวัฒน์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2550 1
3 2549 1
4 2548 1
5 2545 3
6 2544 1
7 2543 2
8 2540 1
9 2529 1
10 543 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 การประเมินโครงการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ของประเทศของฝ่ายวิชาการ สกว.
ปี พ.ศ. 2550
2 การวิจัยการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพของประเทศไทยและการสร้างเครือข่ายวิจัย
ปี พ.ศ. 2549
3 Antiplasmodial, antimycobacterial, and cytotoxic principles from Camchaya calcarea
ปี พ.ศ. 2548
4 Combretastatins D-3 and D-4, new macrocyclic lactones from Getonia floribunda
ปี พ.ศ. 2545
5 การหาสารออกฤทธิ์ชีวภาพจากจุลินทรีย์ที่แยกได้จากประเทศไทย
6 Atropisomeric myristinins: selective COX-2 inhibitors and antifungal agents from Myristica cinnamomea
7 การหาสารออกฤทธิ์์ชีวภาพจากจุลินทรีย์ในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2544
8 C-16 Artemisinin derivatives and their antimalarial and cytotoxic activities: syntheses of artemisinin monomers, dimers, trimers and tetramers by nucleophilic additions to artemisitene
ปี พ.ศ. 2543
9 การตรวจสอบหาสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากสารสกัดจากพืชและจุลินทรีย์
10 Interaction of pyrimethamine, cycloguanil, WR99210 and their analogues with Plasmodium falciparum dihydrofolate reductase: structural basis of antifolate resistance
ปี พ.ศ. 2540
11 Correlation of antimalarial activity of artemisinin derivatives with binding affinity with ferroprotoporphyrin IX
ปี พ.ศ. 2529
12 การพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อเพาะเห็ดหอม