ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ยศ ตีระวัฒนานนท์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ 49
2 ศรีเพ็ญ ตันติเวสส 40
3 Yot Teerawattananon 38
4 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 38
5 ปฤษฐพร กิ่งแก้ว 26
6 Sripen Tantivess 23
7 ทรงยศ พิลาสันต์ 22
8 วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร 19
9 Pritaporn Kingkaew 18
10 อุษา ฉายเกล็ดแก้ว 14
11 ศิตาพร ยังคง 14
12 ธีระ ศิริสมุด 12
13 Sitaporn Youngkong 12
14 นัยนา ประดิษฐ์สิทธิกร 11
15 กระทรวงสาธารณสุข. โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ 11
16 พิศพรรณ วีระยิ่งยง 11
17 วันทนีย์ กุลเพ็ง 11
18 Tanunya Koopitakkajorn 10
19 สุรเดช ดวงทิพย์สิริกุล 10
20 ธนัญญา คู่พิทักษ์ขจร 10
21 Patsri Srisuwan 9
22 รุ่งนภา คำผาง 9
23 โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า. กองตรวจโรคผู้ป่วยนอกและเวชศาสตร์ครอบครัว 9
24 พัฒน์ศรี ศรีสุวรรณ 9
25 วิชช์ เกษมทรัพย์ 9
26 สุรชัย โกติรัมย์ 9
27 รักมณี บุตรชน 9
28 Songyot Pilasant 8
29 แก้วกุล ตันติพิสิฐกุล 8
30 Teera Sirisamutr 8
31 อินทิรา ยมาภัย 8
32 ลี่ลี อิงศรีสว่าง 8
33 Surachai Kotirum 7
34 Kaewkul Tantipisitkul 7
35 ไม่มีข้อมูล 7
36 ภูษิต ประคองสาย 7
37 สุธาสินี คำหลวง 6
38 Wantanee Kulpeng 6
39 กนิษฐา บุญธรรมเจริญ 6
40 วรัญญา รัตนวิภาพงษ์ 6
41 โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (HITAP) 6
42 Suthasinee Kumluang 5
43 Pitsaphun Werayingyong 5
44 ชุติมา คำดี 5
45 กัลยา ตีระวัฒนานนท์ 5
46 จิตปราณี วาศวิท 5
47 ถนอม สุภาพร 5
48 ทิวารัตน์ วุฒิศรัย 4
49 เนติ สุขสมบูรณ์ 4
50 Chutima Kumdee 4
51 สัญญา ศรีรัตนะ 4
52 อดุลย์ โมฮารา 4
53 เดช เกตุฉ่ำ 3
54 Songyot Pilasan 3
55 ปรียานุช ดีบุกคำ 3
56 Det Kedcham 3
57 Narisa Tantai 3
58 Pattara Leelahavarong 3
59 สุรสันต์ วิเวกเมธากร 3
60 นริสา ตัณฑัยย์ 3
61 โรงพยาบาลศิริราช. ฝ่ายเภสัชกรรม 3
62 ยุวดี ลีลัคนาวีระ 3
63 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 3
64 สุทธิษา สมนา 3
65 จิราพรรณ เรืองรอง 3
66 มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 3
67 คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี 3
68 สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย 3
69 คัคนางค์ โตสงวน 3
70 สุรศักดิ์ ปริสัญญกุล 2
71 จันทนา อึ้งชูศักดิ์ 2
72 วีระศักดิ์ พุทธาศรี 2
73 สำนักงานนโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 2
74 โรงพยาบาลรามาธิบดี 2
75 ปิยะดา ประเสริฐสม 2
76 กรมอนามัย. กองทันตสาธารณสุข 2
77 มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์ 2
78 วิชัย เอกพลากร 2
79 วันดี กริชอนันต์ 2
80 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะเภสัชศาสตร์ 2
81 ศิริญญา ธีระอนันต์ชัย 2
82 ประพักตร์ เนรมิตพิทักษ์กุล 2
83 Usa Chaikledkaew 2
84 ไพบูลย์ พิทยาเธียรอนันต์ 2
85 กรรณิการ์ ฐิติบุญสุวรรณ 2
86 Thanom Supaporn 2
87 ณภัชชา วงศ์ฉายา 2
88 มหาวิทยาลัยศิลปากร. คณะเภสัชศาสตร์ 2
89 Kakanang Tosanguan 2
90 Napatcha Wongchaya 2
91 สุพัชรินทร์ สุวรรณเกิด 2
92 สุฮวง ฐิติสัตยากร 2
93 Supatcharin Suwannakerd 2
94 Thanaporn Bussabawalai 2
95 International Health Policy Program 2
96 ยุพิน ตามธีรนนท์ 2
97 โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ, คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร 2
98 เสาวลักษณ์ ตุรงคราวี 2
99 อุษณา ตัณมุขยกุล 2
100 ปัณรสี ขอนพุดซา 2
101 Phusit Prakongsai 2
102 Utsana Tonmukayakul 2
103 วัชรา ริ้วไพบูลย์ 2
104 จันทนา พัฒนเภสัช 2
105 อริยะ บุญงามชัยรัตน์ 2
106 อำนวย แสงฉายเพียงเพ็ญ 2
107 กระทรวงสาธารณสุข. กรมอนามัย 2
108 นิพรรณพร วรมงคล 2
109 ชูจิตร นาชีวะ 2
110 Lily Ingsrisawang 2
111 ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย 2
112 พงศ์เทพ วงศ์วัชระไพบูลย์ 2
113 สุชัญญา อังกุลานนท์ 2
114 สุวรรณา มูเก็ม 2
115 Surasan Vivekmethakorn 2
116 สามารถ ราชดารา 2
117 จเด็จ ธรรมธัชอารี 2
118 สุพรรณ ศรีธรรมมา 2
119 ลัดดา เหมาะสุวรรณ 2
120 ปรีดา แต้อารักษ์ 2
121 คัคนางค์ ไชยศิริ 2
122 ยงเจือ เหล่าศิริถาวร 2
123 อรรถสิทธิ์ ศรีสุบัติ 2
124 บวร งามศิริอุดม 2
125 กรมอนามัย 2
126 ชนิสา โชติพานิช 2
127 สุนันทา เชี่ยววิทย์ 2
128 Jomkwan Yothasamut 2
129 สมสงวน อัษญคุณ 2
130 ศิริพร กัญชนะ 2
131 ปรัศนี ทิพยโสภติ 2
132 วัฒนีย์ เย็นจิตร 2
133 ชนิดา เลิศพิทักพงษ์ 2
134 ณัฐวุฒิ พิมพ์สวรรค์ 2
135 ศนิอร เอี่ยวสกุล 2
136 โรงพยาบาลสงฆ์ 2
137 ฉวีวรรณ เย็นจิตร 2
138 ขวัญใจ วงศ์กิตติรักษ์ 2
139 พรสิณี อมรวิเชษฐ์ 2
140 ชุติมา อรรคลีพันธุ์ 1
141 สุมาลัย สมภิทักษ์ 1
142 ฉัตรประอร งามอุโฆษ 1
143 จังหวัดนครปฐม. มหาวิทยาลัยศิลปากร 1
144 สิรินทร์ นาถอนันต์ 1
145 โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ(HITAP) 1
146 ธนพร บุษบาวิไล 1
147 อุษาวดี มาลีวงศ์ 1
148 คณาภรณ์ ธนูธรรมเจริญ 1
149 เฉวตสรร นามวาท 1
150 นคร เปรมศรี 1
151 Panarasri Khonputsa 1
152 โครงการศึกษาทางเลือกเชิงนโยบายต่อภาระโรค กระทรวงสาธารณสุข 1
153 Yupin Tamteeranon 1
154 Program of Assessment on Technology and Health Policy, Ministry of Public Health 1
155 สรัญญา ใจกล้า 1
156 โรงพยาบาลราชวิถี 1
157 วรรณภา เล็กอุทัย 1
158 ชนิดา กาญจนลาภ 1
159 จำรูญ ตั้งกีรติชัย 1
160 มานัส โพธาภรณ์ 1
161 มหาวิทยาลัยมหิดล. โรงพยาบาลรามาธิบดี 1
162 ศูนย์ศิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ 1
163 Thunyarat Anothaisintawee 1
164 ธัญญรัตน์ อโนทัยสินทวี 1
165 Waranya Rattanavipapong 1
166 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ 1
167 Sutthisa Sommana 1
168 Department of Pharmaceutics, Faculty of Pharmacy, Mahidol University 1
169 กระทรวงสาธารณสุข. โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ, มหาวิทยาลัยมหิดล. โรงพยาบาลรามาธิบดี 1
170 Varit Chantarastapornchit 1
171 วริทธิ์ จันทรสถาพรจิต 1
172 Kuntika Dumrongprat 1
173 กุณฑิกา ดำรงปราชญ์ 1
174 Mahidol University. ASEAN Institute for Health Development 1
175 Kasetsart University. Faculty of Science 1
176 Danai Chinnacom 1
177 ดนัย ชินคำ 1
178 Naiyana Praditsitthikorn 1
179 Health intervention and technology assessment program 1
180 นิธิเจน กิตติรัชกุล 1
181 Nitichen Kittiratchakool 1
182 Phramongkutklao Hospital. Outpatient and Family Medicine Department 1
183 Ministry of Public Health. Health Intervention and Technology Assessment Program 1
184 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. คณะวิทยาศาสตร์ 1
185 กระทรวงสาธารณสุข. สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
186 สาริณี แก้วสว่าง 1
187 มนทรัตน์ ถาวเจริญทรัพย์ 1
188 ธำรง ตรรกวาทการ 1
189 พรชัย สิทธิศรัณย์กุล 1
190 ชัยเวช ธนไพศาล 1
191 ทวี รัตนชูเอก 1
192 นรินทร์ หิรัญสุทธิกุล 1
193 แผนกศัลยกรรม โรงพยาบาลราชวิถี 1
194 วชิรานี วงศ์ก้อม 1
195 กลุ่มงานศัลยกรรม โรงพยาบาลชลบุรี 1
196 กลุ่มงานศัลยกรรม โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ 1
197 แผนกศัลยกรรม โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ 1
198 ทวีสิน ตันประยูร 1
199 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1
200 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 1
201 กลีบสไบ สรรพกิจ 1
202 สุรเดช หงส์อิง 1
203 Health Interventional Technology Assessment Program 1
204 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 1
205 สำนักนโยบายและแผนกระทรวงสาธารณสุข 1
206 พัฒนารี ล้วนรัตนากร 1
207 กัลยา อโณทยานนท์ 1
208 จงกล เลิศเธียรดำรง 1
209 ปิยะ หาญวรวงศ์ชัย 1
210 โรงพยาบาลมหาราชเชียงใหม่ 1
211 โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 1
212 International Health Policy Program (IHPP), Ministry of Public Health, Nonthaburi 1
213 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุข 1
214 Health Intervention and Technology Assessment Program (HITAP), Ministry of Public Health, Nonthaburi 1
215 Suwannee Laoopugsin 1
216 สำนักนโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
217 โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ, มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะเภสัชศาสตร์ 1
218 Chanida Lertpitakpong 1
219 Khannika Thitiboonsuwan 1
220 จอมขวัญ โยธาสมุทธ 1
221 Montarat Thavorncharoensap 1
222 Ladda Damrikarnlerd 1
223 Health Systems Research Institute, Ministry of Public Health, Thailand 1
224 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1
225 ปรัศนี ทิพโสถิตย์ 1
226 ศิริยุพา นันสุนานนท์ 1
227 ฐิติมา สุนทรสัจ 1
228 กาญจนาถ อุดมสุข 1
229 Adun Mohara 1
230 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข 1
231 สุวรรณี ละออปักษิณ 1
232 ลัดดา ดำริการเลิศ 1
233 ยุทธนา อรวัฒนะกุล 1
234 ภาควิชาเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2561 1
2 2559 3
3 2558 3
4 2556 4
5 2555 2
6 2554 2
7 2553 1
8 2552 4
9 2551 1
10 2550 2
11 2549 3
12 2548 1
13 2547 1
14 2546 1
15 2545 3
16 2544 2
17 543 86
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2561
1 การประเมินระบบข้อมูลและรายงานสุขภาพนักเรียนในงานบริการอนามัยโรงเรียนระดับประถมศึกษา: กรณีศึกษาสองจังหวัดในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2559
2 ระบบสุขภาพที่พึงประสงค์ของประเทศไทยในปี พ.ศ. 2576
3 การจัดกลุ่มงานวิจัยด้านสุขภาพสำหรับประเทศไทย: การทบทวนระบบจัดกลุ่มงานวิจัยสุขภาพใน 5 ประเทศ
4 เติมเต็มช่องว่างทางความรู้ เพื่อนำไปสู่ระบบสุขภาพที่พึงประสงค์ : ทางเลือกงานวิจัยด้านสุขภาพในอนาคต
ปี พ.ศ. 2558
5 สถานการณ์การจัดบริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์สำหรับคนพิการในโรงพยาบาลของรัฐ
6 ความพึงพอใจของคนพิการต่อบริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์และบริการอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการที่โรงพยาบาลของรัฐใน 8 จังหวัด
7 โครงการทบทวนชุดสิทธิประโยชน์และการเข้าถึงบริการอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการ
ปี พ.ศ. 2556
8 การคัดกรองโรคมะเร็งท่อน้ำดี ในประชากรไทย
9 แนวทางการคัดกรองภาวะโลหิตจางระดับประชากรในประเทศไทย
10 ประสิทธิผลและความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ของการตรวจคัดกรองมะเร็งต่อมลูกหมากในกลุ่มประชากรทั่วไป
11 ความคุ้มค่าของการตรวจคัดกรองโรคไวรัสตับอักเสบบีในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2555
12 การเพิ่มการเข้าถึงยาราคาแพงในบัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ.2551 : จากนโยบายสู่การปฏิบัติ
13 ปัญหาสุขภาวะเด็ก กฎหมาย/นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคและการจัดลำดับความสำคัญปัญหาสุขภาวะเด็ก 0 - 5 ปี ในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2554
14 การสำรวจการสั่งจ่ายวิตามินและเกลือแร่เสริมแก่หญิงไทยมีครรภ์
15 การประเมินผลลัพธ์ของการดำเนินมาตรการสร้างเสริมสุขภาพ : การพัฒนาแนวทางการกำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดของการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพ สสส. โดยใช้ข้อมูลจากการศึกษาต้นทุนความเจ็บป่วย
ปี พ.ศ. 2553
16 การกำหนดหัวข้อวิจัยระบบสุขภาพไทยแบบมีส่วนร่วม
ปี พ.ศ. 2552
17 ความคุ้มค่าของการผ่าตัดต้อกระจกโดยใส่เลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มเปรียบเทียบกับชนิดแข็งในบริบทของประเทศไทย
18 การศึกษาความเป็นไปได้และความเหมาะสมของการใช้เทคโนโลยีเพทซีทีในประเทศไทย
19 นโยบายทันตสาธารณสุขไทย เกาะติดปัญหา ใช้วิชาการ สานสร้างความร่วมมือ
20 การประเมินทางเศรษฐศาสตร์การบริการพื้นฐานการให้คำปรึกษาและตรวจคัดกรองการติดเชื้อเอชไอวี แก่ผู้มารับบริการที่แผนกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลชุมชนในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2551
21 สถานการณ์และแนวโน้มในอนาคตที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีทางการแพทย์กับการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าที่ยั่งยืน
ปี พ.ศ. 2550
22 คู่มือการประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพสำหรับประเทศไทย
23 การประเมินต้นทุน-อรรถประโยชน์ ของการใช้ยา Recombinant Human Erythropoietin เพื่อแก้ไขภาวะโลหิตจางที่เกิดจากยาเคมีบำบัดในผู้ป่วยมะเร็งในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2549
24 อุปสงค์ของบริการทดแทนไตภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
25 ทางเลือกเชิงนโยบายสำหรับขยายการเข้าถึงบริการทดแทนไตภายใต้ระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า
26 ต้นทุนประสิทธิผลและต้นทุนอรรถประโยชน์ของการรักษาทดแทนไตในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2548
27 การเข้าถึงบริการทดแทนไตอย่างถ้วนหน้าในประเทศไทย : การวิเคราะห์เชิงนโยบาย
ปี พ.ศ. 2547
28 การจัดลำดับปัญหาทางสุขภาพของประชากรไทยในปี 2542 โดยการใช้เครื่องชี้วัดภาระโรค
ปี พ.ศ. 2546
29 แบบแผนการคลอดบุตรของหญิงไทยในรอบ ๑๒ ปี (พ ศ ๒๕๓๓–๒๕๔๔)
ปี พ.ศ. 2545
30 มาทำความเข้าใจการประเมินทางเศรษฐศาสตร์กันดีกว่า ( ตอนที่1 )
31 การป้องกันการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูก: บทเรียนจากพื้นที่เพื่อการปรับนโยบาย
32 มาทำความเข้าใจการประเมินทางเศรษฐศาสตร์กันดีกว่า ( ตอนที่2 )
ปี พ.ศ. 2544
33 การวิเคราะห์เชิงนโยบายของการรักษาทดแทนไตในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย กรณีการสร้างหลักประกันสุขภาพแก่ประชาชนถ้วนหน้า
34 งบประมาณในการดำเนินนโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า: 1,202 บาทต่อคนต่อปีมาจากไหน