ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ยศ ตีระวัฒนานนท์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ 49
2 ศรีเพ็ญ ตันติเวสส 40
3 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 38
4 Yot Teerawattananon 38
5 ปฤษฐพร กิ่งแก้ว 26
6 Sripen Tantivess 23
7 ทรงยศ พิลาสันต์ 22
8 วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร 19
9 Pritaporn Kingkaew 18
10 ศิตาพร ยังคง 14
11 อุษา ฉายเกล็ดแก้ว 14
12 ธีระ ศิริสมุด 12
13 Sitaporn Youngkong 12
14 นัยนา ประดิษฐ์สิทธิกร 11
15 กระทรวงสาธารณสุข. โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ 11
16 พิศพรรณ วีระยิ่งยง 11
17 วันทนีย์ กุลเพ็ง 11
18 สุรเดช ดวงทิพย์สิริกุล 10
19 ธนัญญา คู่พิทักษ์ขจร 10
20 Tanunya Koopitakkajorn 10
21 Patsri Srisuwan 9
22 รักมณี บุตรชน 9
23 โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า. กองตรวจโรคผู้ป่วยนอกและเวชศาสตร์ครอบครัว 9
24 พัฒน์ศรี ศรีสุวรรณ 9
25 รุ่งนภา คำผาง 9
26 วิชช์ เกษมทรัพย์ 9
27 สุรชัย โกติรัมย์ 9
28 Songyot Pilasant 8
29 แก้วกุล ตันติพิสิฐกุล 8
30 Teera Sirisamutr 8
31 อินทิรา ยมาภัย 8
32 ลี่ลี อิงศรีสว่าง 8
33 Surachai Kotirum 7
34 Kaewkul Tantipisitkul 7
35 ไม่มีข้อมูล 7
36 ภูษิต ประคองสาย 7
37 Wantanee Kulpeng 6
38 สุธาสินี คำหลวง 6
39 วรัญญา รัตนวิภาพงษ์ 6
40 โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (HITAP) 6
41 กนิษฐา บุญธรรมเจริญ 6
42 Suthasinee Kumluang 5
43 Pitsaphun Werayingyong 5
44 ชุติมา คำดี 5
45 กัลยา ตีระวัฒนานนท์ 5
46 จิตปราณี วาศวิท 5
47 ถนอม สุภาพร 5
48 อดุลย์ โมฮารา 4
49 สัญญา ศรีรัตนะ 4
50 Chutima Kumdee 4
51 เนติ สุขสมบูรณ์ 4
52 ทิวารัตน์ วุฒิศรัย 4
53 นริสา ตัณฑัยย์ 3
54 Det Kedcham 3
55 เดช เกตุฉ่ำ 3
56 Narisa Tantai 3
57 Pattara Leelahavarong 3
58 Songyot Pilasan 3
59 สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย 3
60 โรงพยาบาลศิริราช. ฝ่ายเภสัชกรรม 3
61 ปรียานุช ดีบุกคำ 3
62 สุรสันต์ วิเวกเมธากร 3
63 คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี 3
64 คัคนางค์ โตสงวน 3
65 สุทธิษา สมนา 3
66 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 3
67 มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 3
68 ยุวดี ลีลัคนาวีระ 3
69 จิราพรรณ เรืองรอง 3
70 ปรีดา แต้อารักษ์ 2
71 ชูจิตร นาชีวะ 2
72 ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย 2
73 คัคนางค์ ไชยศิริ 2
74 ศนิอร เอี่ยวสกุล 2
75 นิพรรณพร วรมงคล 2
76 วัฒนีย์ เย็นจิตร 2
77 สมสงวน อัษญคุณ 2
78 พงศ์เทพ วงศ์วัชระไพบูลย์ 2
79 ลัดดา เหมาะสุวรรณ 2
80 ชนิดา เลิศพิทักพงษ์ 2
81 ยงเจือ เหล่าศิริถาวร 2
82 สุชัญญา อังกุลานนท์ 2
83 อำนวย แสงฉายเพียงเพ็ญ 2
84 กระทรวงสาธารณสุข. กรมอนามัย 2
85 อริยะ บุญงามชัยรัตน์ 2
86 ณภัชชา วงศ์ฉายา 2
87 Phusit Prakongsai 2
88 Supatcharin Suwannakerd 2
89 สุพัชรินทร์ สุวรรณเกิด 2
90 International Health Policy Program 2
91 Thanom Supaporn 2
92 สุพรรณ ศรีธรรมมา 2
93 Thanaporn Bussabawalai 2
94 Napatcha Wongchaya 2
95 มหาวิทยาลัยศิลปากร. คณะเภสัชศาสตร์ 2
96 พรสิณี อมรวิเชษฐ์ 2
97 ขวัญใจ วงศ์กิตติรักษ์ 2
98 โรงพยาบาลสงฆ์ 2
99 ณัฐวุฒิ พิมพ์สวรรค์ 2
100 ศิริพร กัญชนะ 2
101 Kakanang Tosanguan 2
102 กรมอนามัย 2
103 ฉวีวรรณ เย็นจิตร 2
104 Lily Ingsrisawang 2
105 ประพักตร์ เนรมิตพิทักษ์กุล 2
106 ศิริญญา ธีระอนันต์ชัย 2
107 วันดี กริชอนันต์ 2
108 วิชัย เอกพลากร 2
109 ไพบูลย์ พิทยาเธียรอนันต์ 2
110 กรรณิการ์ ฐิติบุญสุวรรณ 2
111 Usa Chaikledkaew 2
112 สุรศักดิ์ ปริสัญญกุล 2
113 สุฮวง ฐิติสัตยากร 2
114 ปรัศนี ทิพยโสภติ 2
115 บวร งามศิริอุดม 2
116 จเด็จ ธรรมธัชอารี 2
117 อรรถสิทธิ์ ศรีสุบัติ 2
118 ชนิสา โชติพานิช 2
119 Jomkwan Yothasamut 2
120 สุนันทา เชี่ยววิทย์ 2
121 ปิยะดา ประเสริฐสม 2
122 สามารถ ราชดารา 2
123 ปัณรสี ขอนพุดซา 2
124 ยุพิน ตามธีรนนท์ 2
125 โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ, คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร 2
126 Utsana Tonmukayakul 2
127 Surasan Vivekmethakorn 2
128 สุวรรณา มูเก็ม 2
129 จันทนา อึ้งชูศักดิ์ 2
130 เสาวลักษณ์ ตุรงคราวี 2
131 อุษณา ตัณมุขยกุล 2
132 วีระศักดิ์ พุทธาศรี 2
133 สำนักงานนโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 2
134 วัชรา ริ้วไพบูลย์ 2
135 จันทนา พัฒนเภสัช 2
136 กรมอนามัย. กองทันตสาธารณสุข 2
137 มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์ 2
138 โรงพยาบาลรามาธิบดี 2
139 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะเภสัชศาสตร์ 2
140 Kasetsart University. Faculty of Science 1
141 Phramongkutklao Hospital. Outpatient and Family Medicine Department 1
142 โรงพยาบาลมหาราชเชียงใหม่ 1
143 โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 1
144 Ministry of Public Health. Health Intervention and Technology Assessment Program 1
145 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ 1
146 ธัญญรัตน์ อโนทัยสินทวี 1
147 วชิรานี วงศ์ก้อม 1
148 Waranya Rattanavipapong 1
149 Sutthisa Sommana 1
150 Mahidol University. ASEAN Institute for Health Development 1
151 ทวี รัตนชูเอก 1
152 ชัยเวช ธนไพศาล 1
153 ทวีสิน ตันประยูร 1
154 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1
155 Thunyarat Anothaisintawee 1
156 พรชัย สิทธิศรัณย์กุล 1
157 ธำรง ตรรกวาทการ 1
158 กลุ่มงานศัลยกรรม โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ 1
159 แผนกศัลยกรรม โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ 1
160 แผนกศัลยกรรม โรงพยาบาลราชวิถี 1
161 นรินทร์ หิรัญสุทธิกุล 1
162 กลุ่มงานศัลยกรรม โรงพยาบาลชลบุรี 1
163 ดนัย ชินคำ 1
164 Naiyana Praditsitthikorn 1
165 Health intervention and technology assessment program 1
166 สาริณี แก้วสว่าง 1
167 สรัญญา ใจกล้า 1
168 พัฒนารี ล้วนรัตนากร 1
169 Danai Chinnacom 1
170 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. คณะวิทยาศาสตร์ 1
171 กระทรวงสาธารณสุข. สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
172 Nitichen Kittiratchakool 1
173 นิธิเจน กิตติรัชกุล 1
174 ธนพร บุษบาวิไล 1
175 คณาภรณ์ ธนูธรรมเจริญ 1
176 Varit Chantarastapornchit 1
177 วริทธิ์ จันทรสถาพรจิต 1
178 Kuntika Dumrongprat 1
179 กุณฑิกา ดำรงปราชญ์ 1
180 สิรินทร์ นาถอนันต์ 1
181 สุมาลัย สมภิทักษ์ 1
182 โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ(HITAP) 1
183 เฉวตสรร นามวาท 1
184 นคร เปรมศรี 1
185 ชุติมา อรรคลีพันธุ์ 1
186 กระทรวงสาธารณสุข. โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ, มหาวิทยาลัยมหิดล. โรงพยาบาลรามาธิบดี 1
187 โรงพยาบาลราชวิถี 1
188 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุข 1
189 Health Intervention and Technology Assessment Program (HITAP), Ministry of Public Health, Nonthaburi 1
190 Suwannee Laoopugsin 1
191 Ladda Damrikarnlerd 1
192 International Health Policy Program (IHPP), Ministry of Public Health, Nonthaburi 1
193 สำนักนโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
194 Khannika Thitiboonsuwan 1
195 จอมขวัญ โยธาสมุทธ 1
196 Montarat Thavorncharoensap 1
197 โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ, มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะเภสัชศาสตร์ 1
198 Health Systems Research Institute, Ministry of Public Health, Thailand 1
199 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข 1
200 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1
201 ปรัศนี ทิพโสถิตย์ 1
202 ศิริยุพา นันสุนานนท์ 1
203 ฐิติมา สุนทรสัจ 1
204 กาญจนาถ อุดมสุข 1
205 มนทรัตน์ ถาวเจริญทรัพย์ 1
206 สุวรรณี ละออปักษิณ 1
207 ลัดดา ดำริการเลิศ 1
208 ยุทธนา อรวัฒนะกุล 1
209 Adun Mohara 1
210 Chanida Lertpitakpong 1
211 ภาควิชาเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 1
212 สุรเดช หงส์อิง 1
213 Health Interventional Technology Assessment Program 1
214 จังหวัดนครปฐม. มหาวิทยาลัยศิลปากร 1
215 ฉัตรประอร งามอุโฆษ 1
216 กลีบสไบ สรรพกิจ 1
217 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 1
218 จงกล เลิศเธียรดำรง 1
219 ปิยะ หาญวรวงศ์ชัย 1
220 สำนักนโยบายและแผนกระทรวงสาธารณสุข 1
221 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 1
222 อุษาวดี มาลีวงศ์ 1
223 ศูนย์ศิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ 1
224 Panarasri Khonputsa 1
225 Yupin Tamteeranon 1
226 Program of Assessment on Technology and Health Policy, Ministry of Public Health 1
227 Department of Pharmaceutics, Faculty of Pharmacy, Mahidol University 1
228 โครงการศึกษาทางเลือกเชิงนโยบายต่อภาระโรค กระทรวงสาธารณสุข 1
229 วรรณภา เล็กอุทัย 1
230 ชนิดา กาญจนลาภ 1
231 จำรูญ ตั้งกีรติชัย 1
232 มานัส โพธาภรณ์ 1
233 มหาวิทยาลัยมหิดล. โรงพยาบาลรามาธิบดี 1
234 กัลยา อโณทยานนท์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2561 1
2 2559 3
3 2558 3
4 2556 4
5 2555 2
6 2554 2
7 2553 1
8 2552 4
9 2551 1
10 2550 2
11 2549 3
12 2548 1
13 2547 1
14 2546 1
15 2545 3
16 2544 2
17 543 86
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2561
1 การประเมินระบบข้อมูลและรายงานสุขภาพนักเรียนในงานบริการอนามัยโรงเรียนระดับประถมศึกษา: กรณีศึกษาสองจังหวัดในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2559
2 ระบบสุขภาพที่พึงประสงค์ของประเทศไทยในปี พ.ศ. 2576
3 การจัดกลุ่มงานวิจัยด้านสุขภาพสำหรับประเทศไทย: การทบทวนระบบจัดกลุ่มงานวิจัยสุขภาพใน 5 ประเทศ
4 เติมเต็มช่องว่างทางความรู้ เพื่อนำไปสู่ระบบสุขภาพที่พึงประสงค์ : ทางเลือกงานวิจัยด้านสุขภาพในอนาคต
ปี พ.ศ. 2558
5 สถานการณ์การจัดบริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์สำหรับคนพิการในโรงพยาบาลของรัฐ
6 ความพึงพอใจของคนพิการต่อบริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์และบริการอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการที่โรงพยาบาลของรัฐใน 8 จังหวัด
7 โครงการทบทวนชุดสิทธิประโยชน์และการเข้าถึงบริการอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการ
ปี พ.ศ. 2556
8 การคัดกรองโรคมะเร็งท่อน้ำดี ในประชากรไทย
9 แนวทางการคัดกรองภาวะโลหิตจางระดับประชากรในประเทศไทย
10 ประสิทธิผลและความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ของการตรวจคัดกรองมะเร็งต่อมลูกหมากในกลุ่มประชากรทั่วไป
11 ความคุ้มค่าของการตรวจคัดกรองโรคไวรัสตับอักเสบบีในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2555
12 การเพิ่มการเข้าถึงยาราคาแพงในบัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ.2551 : จากนโยบายสู่การปฏิบัติ
13 ปัญหาสุขภาวะเด็ก กฎหมาย/นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคและการจัดลำดับความสำคัญปัญหาสุขภาวะเด็ก 0 - 5 ปี ในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2554
14 การสำรวจการสั่งจ่ายวิตามินและเกลือแร่เสริมแก่หญิงไทยมีครรภ์
15 การประเมินผลลัพธ์ของการดำเนินมาตรการสร้างเสริมสุขภาพ : การพัฒนาแนวทางการกำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดของการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพ สสส. โดยใช้ข้อมูลจากการศึกษาต้นทุนความเจ็บป่วย
ปี พ.ศ. 2553
16 การกำหนดหัวข้อวิจัยระบบสุขภาพไทยแบบมีส่วนร่วม
ปี พ.ศ. 2552
17 ความคุ้มค่าของการผ่าตัดต้อกระจกโดยใส่เลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มเปรียบเทียบกับชนิดแข็งในบริบทของประเทศไทย
18 การศึกษาความเป็นไปได้และความเหมาะสมของการใช้เทคโนโลยีเพทซีทีในประเทศไทย
19 นโยบายทันตสาธารณสุขไทย เกาะติดปัญหา ใช้วิชาการ สานสร้างความร่วมมือ
20 การประเมินทางเศรษฐศาสตร์การบริการพื้นฐานการให้คำปรึกษาและตรวจคัดกรองการติดเชื้อเอชไอวี แก่ผู้มารับบริการที่แผนกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลชุมชนในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2551
21 สถานการณ์และแนวโน้มในอนาคตที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีทางการแพทย์กับการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าที่ยั่งยืน
ปี พ.ศ. 2550
22 คู่มือการประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพสำหรับประเทศไทย
23 การประเมินต้นทุน-อรรถประโยชน์ ของการใช้ยา Recombinant Human Erythropoietin เพื่อแก้ไขภาวะโลหิตจางที่เกิดจากยาเคมีบำบัดในผู้ป่วยมะเร็งในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2549
24 อุปสงค์ของบริการทดแทนไตภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
25 ทางเลือกเชิงนโยบายสำหรับขยายการเข้าถึงบริการทดแทนไตภายใต้ระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า
26 ต้นทุนประสิทธิผลและต้นทุนอรรถประโยชน์ของการรักษาทดแทนไตในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2548
27 การเข้าถึงบริการทดแทนไตอย่างถ้วนหน้าในประเทศไทย : การวิเคราะห์เชิงนโยบาย
ปี พ.ศ. 2547
28 การจัดลำดับปัญหาทางสุขภาพของประชากรไทยในปี 2542 โดยการใช้เครื่องชี้วัดภาระโรค
ปี พ.ศ. 2546
29 แบบแผนการคลอดบุตรของหญิงไทยในรอบ ๑๒ ปี (พ ศ ๒๕๓๓–๒๕๔๔)
ปี พ.ศ. 2545
30 มาทำความเข้าใจการประเมินทางเศรษฐศาสตร์กันดีกว่า ( ตอนที่1 )
31 การป้องกันการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูก: บทเรียนจากพื้นที่เพื่อการปรับนโยบาย
32 มาทำความเข้าใจการประเมินทางเศรษฐศาสตร์กันดีกว่า ( ตอนที่2 )
ปี พ.ศ. 2544
33 การวิเคราะห์เชิงนโยบายของการรักษาทดแทนไตในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย กรณีการสร้างหลักประกันสุขภาพแก่ประชาชนถ้วนหน้า
34 งบประมาณในการดำเนินนโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า: 1,202 บาทต่อคนต่อปีมาจากไหน