ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ยศ ตีระวัฒนานนท์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ 49
2 ศรีเพ็ญ ตันติเวสส 40
3 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 38
4 Yot Teerawattananon 38
5 ปฤษฐพร กิ่งแก้ว 26
6 Sripen Tantivess 23
7 ทรงยศ พิลาสันต์ 22
8 วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร 19
9 Pritaporn Kingkaew 18
10 ศิตาพร ยังคง 14
11 อุษา ฉายเกล็ดแก้ว 14
12 ธีระ ศิริสมุด 12
13 Sitaporn Youngkong 12
14 นัยนา ประดิษฐ์สิทธิกร 11
15 พิศพรรณ วีระยิ่งยง 11
16 วันทนีย์ กุลเพ็ง 11
17 กระทรวงสาธารณสุข. โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ 11
18 สุรเดช ดวงทิพย์สิริกุล 10
19 ธนัญญา คู่พิทักษ์ขจร 10
20 Tanunya Koopitakkajorn 10
21 สุรชัย โกติรัมย์ 9
22 โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า. กองตรวจโรคผู้ป่วยนอกและเวชศาสตร์ครอบครัว 9
23 รักมณี บุตรชน 9
24 วิชช์ เกษมทรัพย์ 9
25 พัฒน์ศรี ศรีสุวรรณ 9
26 Patsri Srisuwan 9
27 รุ่งนภา คำผาง 9
28 Songyot Pilasant 8
29 แก้วกุล ตันติพิสิฐกุล 8
30 Teera Sirisamutr 8
31 อินทิรา ยมาภัย 8
32 ลี่ลี อิงศรีสว่าง 8
33 Surachai Kotirum 7
34 Kaewkul Tantipisitkul 7
35 ภูษิต ประคองสาย 7
36 ไม่มีข้อมูล 7
37 โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (HITAP) 6
38 Wantanee Kulpeng 6
39 วรัญญา รัตนวิภาพงษ์ 6
40 กนิษฐา บุญธรรมเจริญ 6
41 สุธาสินี คำหลวง 6
42 จิตปราณี วาศวิท 5
43 กัลยา ตีระวัฒนานนท์ 5
44 ถนอม สุภาพร 5
45 Pitsaphun Werayingyong 5
46 Suthasinee Kumluang 5
47 ชุติมา คำดี 5
48 Chutima Kumdee 4
49 ทิวารัตน์ วุฒิศรัย 4
50 สัญญา ศรีรัตนะ 4
51 อดุลย์ โมฮารา 4
52 เนติ สุขสมบูรณ์ 4
53 มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 3
54 สุทธิษา สมนา 3
55 ปรียานุช ดีบุกคำ 3
56 Songyot Pilasan 3
57 จิราพรรณ เรืองรอง 3
58 สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย 3
59 Pattara Leelahavarong 3
60 ยุวดี ลีลัคนาวีระ 3
61 คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี 3
62 นริสา ตัณฑัยย์ 3
63 สุรสันต์ วิเวกเมธากร 3
64 เดช เกตุฉ่ำ 3
65 Narisa Tantai 3
66 Det Kedcham 3
67 โรงพยาบาลศิริราช. ฝ่ายเภสัชกรรม 3
68 คัคนางค์ โตสงวน 3
69 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 3
70 ยุพิน ตามธีรนนท์ 2
71 ลัดดา เหมาะสุวรรณ 2
72 ยงเจือ เหล่าศิริถาวร 2
73 พงศ์เทพ วงศ์วัชระไพบูลย์ 2
74 อริยะ บุญงามชัยรัตน์ 2
75 ปรีดา แต้อารักษ์ 2
76 อำนวย แสงฉายเพียงเพ็ญ 2
77 กระทรวงสาธารณสุข. กรมอนามัย 2
78 Surasan Vivekmethakorn 2
79 อุษณา ตัณมุขยกุล 2
80 นิพรรณพร วรมงคล 2
81 ปัณรสี ขอนพุดซา 2
82 Utsana Tonmukayakul 2
83 จเด็จ ธรรมธัชอารี 2
84 สุวรรณา มูเก็ม 2
85 สุพรรณ ศรีธรรมมา 2
86 วัฒนีย์ เย็นจิตร 2
87 โรงพยาบาลสงฆ์ 2
88 ฉวีวรรณ เย็นจิตร 2
89 ชนิดา เลิศพิทักพงษ์ 2
90 ขวัญใจ วงศ์กิตติรักษ์ 2
91 พรสิณี อมรวิเชษฐ์ 2
92 Supatcharin Suwannakerd 2
93 ณัฐวุฒิ พิมพ์สวรรค์ 2
94 ศนิอร เอี่ยวสกุล 2
95 สมสงวน อัษญคุณ 2
96 International Health Policy Program 2
97 Phusit Prakongsai 2
98 ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย 2
99 Lily Ingsrisawang 2
100 Thanom Supaporn 2
101 Thanaporn Bussabawalai 2
102 คัคนางค์ ไชยศิริ 2
103 ชูจิตร นาชีวะ 2
104 สุชัญญา อังกุลานนท์ 2
105 วันดี กริชอนันต์ 2
106 สุรศักดิ์ ปริสัญญกุล 2
107 สุฮวง ฐิติสัตยากร 2
108 ศิริญญา ธีระอนันต์ชัย 2
109 ประพักตร์ เนรมิตพิทักษ์กุล 2
110 ไพบูลย์ พิทยาเธียรอนันต์ 2
111 วิชัย เอกพลากร 2
112 สามารถ ราชดารา 2
113 Jomkwan Yothasamut 2
114 กรมอนามัย 2
115 ศิริพร กัญชนะ 2
116 สุพัชรินทร์ สุวรรณเกิด 2
117 บวร งามศิริอุดม 2
118 ปรัศนี ทิพยโสภติ 2
119 ชนิสา โชติพานิช 2
120 อรรถสิทธิ์ ศรีสุบัติ 2
121 Usa Chaikledkaew 2
122 สุนันทา เชี่ยววิทย์ 2
123 มหาวิทยาลัยศิลปากร. คณะเภสัชศาสตร์ 2
124 วัชรา ริ้วไพบูลย์ 2
125 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะเภสัชศาสตร์ 2
126 ณภัชชา วงศ์ฉายา 2
127 โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ, คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร 2
128 Napatcha Wongchaya 2
129 กรรณิการ์ ฐิติบุญสุวรรณ 2
130 โรงพยาบาลรามาธิบดี 2
131 เสาวลักษณ์ ตุรงคราวี 2
132 ปิยะดา ประเสริฐสม 2
133 วีระศักดิ์ พุทธาศรี 2
134 กรมอนามัย. กองทันตสาธารณสุข 2
135 จันทนา อึ้งชูศักดิ์ 2
136 Kakanang Tosanguan 2
137 จันทนา พัฒนเภสัช 2
138 สำนักงานนโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 2
139 มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์ 2
140 สำนักนโยบายและแผนกระทรวงสาธารณสุข 1
141 เฉวตสรร นามวาท 1
142 สุมาลัย สมภิทักษ์ 1
143 ชุติมา อรรคลีพันธุ์ 1
144 นคร เปรมศรี 1
145 จงกล เลิศเธียรดำรง 1
146 พัฒนารี ล้วนรัตนากร 1
147 สิรินทร์ นาถอนันต์ 1
148 กัลยา อโณทยานนท์ 1
149 ปิยะ หาญวรวงศ์ชัย 1
150 โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ(HITAP) 1
151 กุณฑิกา ดำรงปราชญ์ 1
152 Kuntika Dumrongprat 1
153 จังหวัดนครปฐม. มหาวิทยาลัยศิลปากร 1
154 ฉัตรประอร งามอุโฆษ 1
155 คณาภรณ์ ธนูธรรมเจริญ 1
156 Health Interventional Technology Assessment Program 1
157 สุรเดช หงส์อิง 1
158 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 1
159 Varit Chantarastapornchit 1
160 กลีบสไบ สรรพกิจ 1
161 วริทธิ์ จันทรสถาพรจิต 1
162 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 1
163 ดนัย ชินคำ 1
164 Naiyana Praditsitthikorn 1
165 Health intervention and technology assessment program 1
166 สาริณี แก้วสว่าง 1
167 วชิรานี วงศ์ก้อม 1
168 อุษาวดี มาลีวงศ์ 1
169 Danai Chinnacom 1
170 โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 1
171 โรงพยาบาลมหาราชเชียงใหม่ 1
172 Nitichen Kittiratchakool 1
173 นิธิเจน กิตติรัชกุล 1
174 กลุ่มงานศัลยกรรม โรงพยาบาลชลบุรี 1
175 กลุ่มงานศัลยกรรม โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ 1
176 ทวี รัตนชูเอก 1
177 สรัญญา ใจกล้า 1
178 ทวีสิน ตันประยูร 1
179 ธนพร บุษบาวิไล 1
180 ชัยเวช ธนไพศาล 1
181 พรชัย สิทธิศรัณย์กุล 1
182 แผนกศัลยกรรม โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ 1
183 แผนกศัลยกรรม โรงพยาบาลราชวิถี 1
184 นรินทร์ หิรัญสุทธิกุล 1
185 ธำรง ตรรกวาทการ 1
186 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1
187 ภาควิชาเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 1
188 Suwannee Laoopugsin 1
189 Ladda Damrikarnlerd 1
190 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. คณะวิทยาศาสตร์ 1
191 Health Systems Research Institute, Ministry of Public Health, Thailand 1
192 Health Intervention and Technology Assessment Program (HITAP), Ministry of Public Health, Nonthaburi 1
193 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุข 1
194 Montarat Thavorncharoensap 1
195 โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ, มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะเภสัชศาสตร์ 1
196 สำนักนโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
197 International Health Policy Program (IHPP), Ministry of Public Health, Nonthaburi 1
198 กระทรวงสาธารณสุข. สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
199 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข 1
200 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1
201 ปรัศนี ทิพโสถิตย์ 1
202 ศิริยุพา นันสุนานนท์ 1
203 ฐิติมา สุนทรสัจ 1
204 กาญจนาถ อุดมสุข 1
205 มนทรัตน์ ถาวเจริญทรัพย์ 1
206 สุวรรณี ละออปักษิณ 1
207 ลัดดา ดำริการเลิศ 1
208 ยุทธนา อรวัฒนะกุล 1
209 Adun Mohara 1
210 Ministry of Public Health. Health Intervention and Technology Assessment Program 1
211 จอมขวัญ โยธาสมุทธ 1
212 โรงพยาบาลราชวิถี 1
213 Thunyarat Anothaisintawee 1
214 โครงการศึกษาทางเลือกเชิงนโยบายต่อภาระโรค กระทรวงสาธารณสุข 1
215 ธัญญรัตน์ อโนทัยสินทวี 1
216 วรรณภา เล็กอุทัย 1
217 กระทรวงสาธารณสุข. โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ, มหาวิทยาลัยมหิดล. โรงพยาบาลรามาธิบดี 1
218 ชนิดา กาญจนลาภ 1
219 จำรูญ ตั้งกีรติชัย 1
220 มานัส โพธาภรณ์ 1
221 มหาวิทยาลัยมหิดล. โรงพยาบาลรามาธิบดี 1
222 Panarasri Khonputsa 1
223 Waranya Rattanavipapong 1
224 Chanida Lertpitakpong 1
225 Kasetsart University. Faculty of Science 1
226 Khannika Thitiboonsuwan 1
227 Phramongkutklao Hospital. Outpatient and Family Medicine Department 1
228 Mahidol University. ASEAN Institute for Health Development 1
229 Sutthisa Sommana 1
230 Yupin Tamteeranon 1
231 Program of Assessment on Technology and Health Policy, Ministry of Public Health 1
232 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ 1
233 Department of Pharmaceutics, Faculty of Pharmacy, Mahidol University 1
234 ศูนย์ศิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2561 1
2 2559 3
3 2558 3
4 2556 4
5 2555 2
6 2554 2
7 2553 1
8 2552 4
9 2551 1
10 2550 2
11 2549 3
12 2548 1
13 2547 1
14 2546 1
15 2545 3
16 2544 2
17 543 86
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2561
1 การประเมินระบบข้อมูลและรายงานสุขภาพนักเรียนในงานบริการอนามัยโรงเรียนระดับประถมศึกษา: กรณีศึกษาสองจังหวัดในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2559
2 ระบบสุขภาพที่พึงประสงค์ของประเทศไทยในปี พ.ศ. 2576
3 การจัดกลุ่มงานวิจัยด้านสุขภาพสำหรับประเทศไทย: การทบทวนระบบจัดกลุ่มงานวิจัยสุขภาพใน 5 ประเทศ
4 เติมเต็มช่องว่างทางความรู้ เพื่อนำไปสู่ระบบสุขภาพที่พึงประสงค์ : ทางเลือกงานวิจัยด้านสุขภาพในอนาคต
ปี พ.ศ. 2558
5 สถานการณ์การจัดบริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์สำหรับคนพิการในโรงพยาบาลของรัฐ
6 ความพึงพอใจของคนพิการต่อบริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์และบริการอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการที่โรงพยาบาลของรัฐใน 8 จังหวัด
7 โครงการทบทวนชุดสิทธิประโยชน์และการเข้าถึงบริการอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการ
ปี พ.ศ. 2556
8 การคัดกรองโรคมะเร็งท่อน้ำดี ในประชากรไทย
9 แนวทางการคัดกรองภาวะโลหิตจางระดับประชากรในประเทศไทย
10 ประสิทธิผลและความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ของการตรวจคัดกรองมะเร็งต่อมลูกหมากในกลุ่มประชากรทั่วไป
11 ความคุ้มค่าของการตรวจคัดกรองโรคไวรัสตับอักเสบบีในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2555
12 การเพิ่มการเข้าถึงยาราคาแพงในบัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ.2551 : จากนโยบายสู่การปฏิบัติ
13 ปัญหาสุขภาวะเด็ก กฎหมาย/นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคและการจัดลำดับความสำคัญปัญหาสุขภาวะเด็ก 0 - 5 ปี ในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2554
14 การสำรวจการสั่งจ่ายวิตามินและเกลือแร่เสริมแก่หญิงไทยมีครรภ์
15 การประเมินผลลัพธ์ของการดำเนินมาตรการสร้างเสริมสุขภาพ : การพัฒนาแนวทางการกำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดของการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพ สสส. โดยใช้ข้อมูลจากการศึกษาต้นทุนความเจ็บป่วย
ปี พ.ศ. 2553
16 การกำหนดหัวข้อวิจัยระบบสุขภาพไทยแบบมีส่วนร่วม
ปี พ.ศ. 2552
17 ความคุ้มค่าของการผ่าตัดต้อกระจกโดยใส่เลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มเปรียบเทียบกับชนิดแข็งในบริบทของประเทศไทย
18 การศึกษาความเป็นไปได้และความเหมาะสมของการใช้เทคโนโลยีเพทซีทีในประเทศไทย
19 นโยบายทันตสาธารณสุขไทย เกาะติดปัญหา ใช้วิชาการ สานสร้างความร่วมมือ
20 การประเมินทางเศรษฐศาสตร์การบริการพื้นฐานการให้คำปรึกษาและตรวจคัดกรองการติดเชื้อเอชไอวี แก่ผู้มารับบริการที่แผนกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลชุมชนในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2551
21 สถานการณ์และแนวโน้มในอนาคตที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีทางการแพทย์กับการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าที่ยั่งยืน
ปี พ.ศ. 2550
22 คู่มือการประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพสำหรับประเทศไทย
23 การประเมินต้นทุน-อรรถประโยชน์ ของการใช้ยา Recombinant Human Erythropoietin เพื่อแก้ไขภาวะโลหิตจางที่เกิดจากยาเคมีบำบัดในผู้ป่วยมะเร็งในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2549
24 อุปสงค์ของบริการทดแทนไตภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
25 ทางเลือกเชิงนโยบายสำหรับขยายการเข้าถึงบริการทดแทนไตภายใต้ระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า
26 ต้นทุนประสิทธิผลและต้นทุนอรรถประโยชน์ของการรักษาทดแทนไตในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2548
27 การเข้าถึงบริการทดแทนไตอย่างถ้วนหน้าในประเทศไทย : การวิเคราะห์เชิงนโยบาย
ปี พ.ศ. 2547
28 การจัดลำดับปัญหาทางสุขภาพของประชากรไทยในปี 2542 โดยการใช้เครื่องชี้วัดภาระโรค
ปี พ.ศ. 2546
29 แบบแผนการคลอดบุตรของหญิงไทยในรอบ ๑๒ ปี (พ ศ ๒๕๓๓–๒๕๔๔)
ปี พ.ศ. 2545
30 มาทำความเข้าใจการประเมินทางเศรษฐศาสตร์กันดีกว่า ( ตอนที่1 )
31 การป้องกันการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูก: บทเรียนจากพื้นที่เพื่อการปรับนโยบาย
32 มาทำความเข้าใจการประเมินทางเศรษฐศาสตร์กันดีกว่า ( ตอนที่2 )
ปี พ.ศ. 2544
33 การวิเคราะห์เชิงนโยบายของการรักษาทดแทนไตในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย กรณีการสร้างหลักประกันสุขภาพแก่ประชาชนถ้วนหน้า
34 งบประมาณในการดำเนินนโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า: 1,202 บาทต่อคนต่อปีมาจากไหน