ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ยศ ตีระวัฒนานนท์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ 49
2 ศรีเพ็ญ ตันติเวสส 40
3 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 38
4 Yot Teerawattananon 38
5 ปฤษฐพร กิ่งแก้ว 26
6 Sripen Tantivess 23
7 ทรงยศ พิลาสันต์ 22
8 วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร 19
9 Pritaporn Kingkaew 18
10 อุษา ฉายเกล็ดแก้ว 14
11 ศิตาพร ยังคง 14
12 ธีระ ศิริสมุด 12
13 Sitaporn Youngkong 12
14 นัยนา ประดิษฐ์สิทธิกร 11
15 กระทรวงสาธารณสุข. โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ 11
16 พิศพรรณ วีระยิ่งยง 11
17 วันทนีย์ กุลเพ็ง 11
18 Tanunya Koopitakkajorn 10
19 สุรเดช ดวงทิพย์สิริกุล 10
20 ธนัญญา คู่พิทักษ์ขจร 10
21 Patsri Srisuwan 9
22 รักมณี บุตรชน 9
23 โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า. กองตรวจโรคผู้ป่วยนอกและเวชศาสตร์ครอบครัว 9
24 พัฒน์ศรี ศรีสุวรรณ 9
25 รุ่งนภา คำผาง 9
26 วิชช์ เกษมทรัพย์ 9
27 สุรชัย โกติรัมย์ 9
28 Songyot Pilasant 8
29 แก้วกุล ตันติพิสิฐกุล 8
30 Teera Sirisamutr 8
31 ลี่ลี อิงศรีสว่าง 8
32 อินทิรา ยมาภัย 8
33 Surachai Kotirum 7
34 Kaewkul Tantipisitkul 7
35 ไม่มีข้อมูล 7
36 ภูษิต ประคองสาย 7
37 Wantanee Kulpeng 6
38 สุธาสินี คำหลวง 6
39 วรัญญา รัตนวิภาพงษ์ 6
40 โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (HITAP) 6
41 กนิษฐา บุญธรรมเจริญ 6
42 Suthasinee Kumluang 5
43 Pitsaphun Werayingyong 5
44 ชุติมา คำดี 5
45 กัลยา ตีระวัฒนานนท์ 5
46 จิตปราณี วาศวิท 5
47 ถนอม สุภาพร 5
48 อดุลย์ โมฮารา 4
49 สัญญา ศรีรัตนะ 4
50 Chutima Kumdee 4
51 เนติ สุขสมบูรณ์ 4
52 ทิวารัตน์ วุฒิศรัย 4
53 Songyot Pilasan 3
54 ปรียานุช ดีบุกคำ 3
55 Pattara Leelahavarong 3
56 เดช เกตุฉ่ำ 3
57 นริสา ตัณฑัยย์ 3
58 โรงพยาบาลศิริราช. ฝ่ายเภสัชกรรม 3
59 สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย 3
60 Det Kedcham 3
61 Narisa Tantai 3
62 สุรสันต์ วิเวกเมธากร 3
63 คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี 3
64 คัคนางค์ โตสงวน 3
65 สุทธิษา สมนา 3
66 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 3
67 มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 3
68 ยุวดี ลีลัคนาวีระ 3
69 จิราพรรณ เรืองรอง 3
70 ยงเจือ เหล่าศิริถาวร 2
71 Lily Ingsrisawang 2
72 คัคนางค์ ไชยศิริ 2
73 วัฒนีย์ เย็นจิตร 2
74 ฉวีวรรณ เย็นจิตร 2
75 ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย 2
76 ชนิดา เลิศพิทักพงษ์ 2
77 ศนิอร เอี่ยวสกุล 2
78 อำนวย แสงฉายเพียงเพ็ญ 2
79 สุชัญญา อังกุลานนท์ 2
80 โรงพยาบาลสงฆ์ 2
81 พงศ์เทพ วงศ์วัชระไพบูลย์ 2
82 กระทรวงสาธารณสุข. กรมอนามัย 2
83 นิพรรณพร วรมงคล 2
84 อริยะ บุญงามชัยรัตน์ 2
85 ชูจิตร นาชีวะ 2
86 Supatcharin Suwannakerd 2
87 Thanaporn Bussabawalai 2
88 Thanom Supaporn 2
89 International Health Policy Program 2
90 Kakanang Tosanguan 2
91 มหาวิทยาลัยศิลปากร. คณะเภสัชศาสตร์ 2
92 ลัดดา เหมาะสุวรรณ 2
93 ณภัชชา วงศ์ฉายา 2
94 Phusit Prakongsai 2
95 สุพัชรินทร์ สุวรรณเกิด 2
96 ศิริพร กัญชนะ 2
97 ณัฐวุฒิ พิมพ์สวรรค์ 2
98 พรสิณี อมรวิเชษฐ์ 2
99 กรมอนามัย 2
100 บวร งามศิริอุดม 2
101 Napatcha Wongchaya 2
102 ปรัศนี ทิพยโสภติ 2
103 ขวัญใจ วงศ์กิตติรักษ์ 2
104 สมสงวน อัษญคุณ 2
105 ไพบูลย์ พิทยาเธียรอนันต์ 2
106 วิชัย เอกพลากร 2
107 ประพักตร์ เนรมิตพิทักษ์กุล 2
108 Usa Chaikledkaew 2
109 กรรณิการ์ ฐิติบุญสุวรรณ 2
110 จันทนา อึ้งชูศักดิ์ 2
111 ปิยะดา ประเสริฐสม 2
112 ศิริญญา ธีระอนันต์ชัย 2
113 วันดี กริชอนันต์ 2
114 ชนิสา โชติพานิช 2
115 อรรถสิทธิ์ ศรีสุบัติ 2
116 ปรีดา แต้อารักษ์ 2
117 สุนันทา เชี่ยววิทย์ 2
118 Jomkwan Yothasamut 2
119 สุฮวง ฐิติสัตยากร 2
120 สามารถ ราชดารา 2
121 วีระศักดิ์ พุทธาศรี 2
122 สุรศักดิ์ ปริสัญญกุล 2
123 Surasan Vivekmethakorn 2
124 ปัณรสี ขอนพุดซา 2
125 อุษณา ตัณมุขยกุล 2
126 สุวรรณา มูเก็ม 2
127 จเด็จ ธรรมธัชอารี 2
128 สุพรรณ ศรีธรรมมา 2
129 จันทนา พัฒนเภสัช 2
130 ยุพิน ตามธีรนนท์ 2
131 Utsana Tonmukayakul 2
132 สำนักงานนโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 2
133 กรมอนามัย. กองทันตสาธารณสุข 2
134 โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ, คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร 2
135 มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์ 2
136 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะเภสัชศาสตร์ 2
137 โรงพยาบาลรามาธิบดี 2
138 วัชรา ริ้วไพบูลย์ 2
139 เสาวลักษณ์ ตุรงคราวี 2
140 วริทธิ์ จันทรสถาพรจิต 1
141 Kuntika Dumrongprat 1
142 Adun Mohara 1
143 ยุทธนา อรวัฒนะกุล 1
144 กุณฑิกา ดำรงปราชญ์ 1
145 สุมาลัย สมภิทักษ์ 1
146 นคร เปรมศรี 1
147 มนทรัตน์ ถาวเจริญทรัพย์ 1
148 ชุติมา อรรคลีพันธุ์ 1
149 สิรินทร์ นาถอนันต์ 1
150 Varit Chantarastapornchit 1
151 กลุ่มงานศัลยกรรม โรงพยาบาลชลบุรี 1
152 วชิรานี วงศ์ก้อม 1
153 กลุ่มงานศัลยกรรม โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ 1
154 แผนกศัลยกรรม โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ 1
155 เฉวตสรร นามวาท 1
156 โรงพยาบาลมหาราชเชียงใหม่ 1
157 โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 1
158 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1
159 ปรัศนี ทิพโสถิตย์ 1
160 ศิริยุพา นันสุนานนท์ 1
161 ฐิติมา สุนทรสัจ 1
162 กาญจนาถ อุดมสุข 1
163 Sutthisa Sommana 1
164 Mahidol University. ASEAN Institute for Health Development 1
165 Kasetsart University. Faculty of Science 1
166 Phramongkutklao Hospital. Outpatient and Family Medicine Department 1
167 Ministry of Public Health. Health Intervention and Technology Assessment Program 1
168 แผนกศัลยกรรม โรงพยาบาลราชวิถี 1
169 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ 1
170 กระทรวงสาธารณสุข. โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ, มหาวิทยาลัยมหิดล. โรงพยาบาลรามาธิบดี 1
171 Thunyarat Anothaisintawee 1
172 ธัญญรัตน์ อโนทัยสินทวี 1
173 Waranya Rattanavipapong 1
174 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. คณะวิทยาศาสตร์ 1
175 กระทรวงสาธารณสุข. สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
176 สาริณี แก้วสว่าง 1
177 สรัญญา ใจกล้า 1
178 ธนพร บุษบาวิไล 1
179 คณาภรณ์ ธนูธรรมเจริญ 1
180 Health intervention and technology assessment program 1
181 Naiyana Praditsitthikorn 1
182 Nitichen Kittiratchakool 1
183 นิธิเจน กิตติรัชกุล 1
184 Danai Chinnacom 1
185 ดนัย ชินคำ 1
186 โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ(HITAP) 1
187 ฉัตรประอร งามอุโฆษ 1
188 ภาควิชาเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 1
189 Chanida Lertpitakpong 1
190 Khannika Thitiboonsuwan 1
191 จอมขวัญ โยธาสมุทธ 1
192 Department of Pharmaceutics, Faculty of Pharmacy, Mahidol University 1
193 Program of Assessment on Technology and Health Policy, Ministry of Public Health 1
194 โรงพยาบาลราชวิถี 1
195 โครงการศึกษาทางเลือกเชิงนโยบายต่อภาระโรค กระทรวงสาธารณสุข 1
196 Panarasri Khonputsa 1
197 Yupin Tamteeranon 1
198 Montarat Thavorncharoensap 1
199 โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ, มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะเภสัชศาสตร์ 1
200 Health Systems Research Institute, Ministry of Public Health, Thailand 1
201 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข 1
202 สุวรรณี ละออปักษิณ 1
203 ลัดดา ดำริการเลิศ 1
204 Ladda Damrikarnlerd 1
205 Suwannee Laoopugsin 1
206 สำนักนโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
207 International Health Policy Program (IHPP), Ministry of Public Health, Nonthaburi 1
208 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุข 1
209 Health Intervention and Technology Assessment Program (HITAP), Ministry of Public Health, Nonthaburi 1
210 วรรณภา เล็กอุทัย 1
211 มหาวิทยาลัยมหิดล. โรงพยาบาลรามาธิบดี 1
212 พัฒนารี ล้วนรัตนากร 1
213 กัลยา อโณทยานนท์ 1
214 จงกล เลิศเธียรดำรง 1
215 ปิยะ หาญวรวงศ์ชัย 1
216 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1
217 ทวีสิน ตันประยูร 1
218 ธำรง ตรรกวาทการ 1
219 พรชัย สิทธิศรัณย์กุล 1
220 ชัยเวช ธนไพศาล 1
221 ทวี รัตนชูเอก 1
222 สำนักนโยบายและแผนกระทรวงสาธารณสุข 1
223 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 1
224 ศูนย์ศิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ 1
225 ชนิดา กาญจนลาภ 1
226 จำรูญ ตั้งกีรติชัย 1
227 มานัส โพธาภรณ์ 1
228 อุษาวดี มาลีวงศ์ 1
229 จังหวัดนครปฐม. มหาวิทยาลัยศิลปากร 1
230 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 1
231 กลีบสไบ สรรพกิจ 1
232 สุรเดช หงส์อิง 1
233 Health Interventional Technology Assessment Program 1
234 นรินทร์ หิรัญสุทธิกุล 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2561 1
2 2559 3
3 2558 3
4 2556 4
5 2555 2
6 2554 2
7 2553 1
8 2552 4
9 2551 1
10 2550 2
11 2549 3
12 2548 1
13 2547 1
14 2546 1
15 2545 3
16 2544 2
17 543 86
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2561
1 การประเมินระบบข้อมูลและรายงานสุขภาพนักเรียนในงานบริการอนามัยโรงเรียนระดับประถมศึกษา: กรณีศึกษาสองจังหวัดในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2559
2 ระบบสุขภาพที่พึงประสงค์ของประเทศไทยในปี พ.ศ. 2576
3 การจัดกลุ่มงานวิจัยด้านสุขภาพสำหรับประเทศไทย: การทบทวนระบบจัดกลุ่มงานวิจัยสุขภาพใน 5 ประเทศ
4 เติมเต็มช่องว่างทางความรู้ เพื่อนำไปสู่ระบบสุขภาพที่พึงประสงค์ : ทางเลือกงานวิจัยด้านสุขภาพในอนาคต
ปี พ.ศ. 2558
5 สถานการณ์การจัดบริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์สำหรับคนพิการในโรงพยาบาลของรัฐ
6 ความพึงพอใจของคนพิการต่อบริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์และบริการอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการที่โรงพยาบาลของรัฐใน 8 จังหวัด
7 โครงการทบทวนชุดสิทธิประโยชน์และการเข้าถึงบริการอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการ
ปี พ.ศ. 2556
8 การคัดกรองโรคมะเร็งท่อน้ำดี ในประชากรไทย
9 แนวทางการคัดกรองภาวะโลหิตจางระดับประชากรในประเทศไทย
10 ประสิทธิผลและความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ของการตรวจคัดกรองมะเร็งต่อมลูกหมากในกลุ่มประชากรทั่วไป
11 ความคุ้มค่าของการตรวจคัดกรองโรคไวรัสตับอักเสบบีในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2555
12 การเพิ่มการเข้าถึงยาราคาแพงในบัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ.2551 : จากนโยบายสู่การปฏิบัติ
13 ปัญหาสุขภาวะเด็ก กฎหมาย/นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคและการจัดลำดับความสำคัญปัญหาสุขภาวะเด็ก 0 - 5 ปี ในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2554
14 การสำรวจการสั่งจ่ายวิตามินและเกลือแร่เสริมแก่หญิงไทยมีครรภ์
15 การประเมินผลลัพธ์ของการดำเนินมาตรการสร้างเสริมสุขภาพ : การพัฒนาแนวทางการกำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดของการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพ สสส. โดยใช้ข้อมูลจากการศึกษาต้นทุนความเจ็บป่วย
ปี พ.ศ. 2553
16 การกำหนดหัวข้อวิจัยระบบสุขภาพไทยแบบมีส่วนร่วม
ปี พ.ศ. 2552
17 ความคุ้มค่าของการผ่าตัดต้อกระจกโดยใส่เลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มเปรียบเทียบกับชนิดแข็งในบริบทของประเทศไทย
18 การศึกษาความเป็นไปได้และความเหมาะสมของการใช้เทคโนโลยีเพทซีทีในประเทศไทย
19 นโยบายทันตสาธารณสุขไทย เกาะติดปัญหา ใช้วิชาการ สานสร้างความร่วมมือ
20 การประเมินทางเศรษฐศาสตร์การบริการพื้นฐานการให้คำปรึกษาและตรวจคัดกรองการติดเชื้อเอชไอวี แก่ผู้มารับบริการที่แผนกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลชุมชนในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2551
21 สถานการณ์และแนวโน้มในอนาคตที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีทางการแพทย์กับการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าที่ยั่งยืน
ปี พ.ศ. 2550
22 คู่มือการประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพสำหรับประเทศไทย
23 การประเมินต้นทุน-อรรถประโยชน์ ของการใช้ยา Recombinant Human Erythropoietin เพื่อแก้ไขภาวะโลหิตจางที่เกิดจากยาเคมีบำบัดในผู้ป่วยมะเร็งในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2549
24 อุปสงค์ของบริการทดแทนไตภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
25 ทางเลือกเชิงนโยบายสำหรับขยายการเข้าถึงบริการทดแทนไตภายใต้ระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า
26 ต้นทุนประสิทธิผลและต้นทุนอรรถประโยชน์ของการรักษาทดแทนไตในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2548
27 การเข้าถึงบริการทดแทนไตอย่างถ้วนหน้าในประเทศไทย : การวิเคราะห์เชิงนโยบาย
ปี พ.ศ. 2547
28 การจัดลำดับปัญหาทางสุขภาพของประชากรไทยในปี 2542 โดยการใช้เครื่องชี้วัดภาระโรค
ปี พ.ศ. 2546
29 แบบแผนการคลอดบุตรของหญิงไทยในรอบ ๑๒ ปี (พ ศ ๒๕๓๓–๒๕๔๔)
ปี พ.ศ. 2545
30 มาทำความเข้าใจการประเมินทางเศรษฐศาสตร์กันดีกว่า ( ตอนที่1 )
31 การป้องกันการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูก: บทเรียนจากพื้นที่เพื่อการปรับนโยบาย
32 มาทำความเข้าใจการประเมินทางเศรษฐศาสตร์กันดีกว่า ( ตอนที่2 )
ปี พ.ศ. 2544
33 การวิเคราะห์เชิงนโยบายของการรักษาทดแทนไตในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย กรณีการสร้างหลักประกันสุขภาพแก่ประชาชนถ้วนหน้า
34 งบประมาณในการดำเนินนโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า: 1,202 บาทต่อคนต่อปีมาจากไหน