ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ยศ ตีรวัฒนานนท์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ 49
2 ศรีเพ็ญ ตันติเวสส 40
3 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 38
4 Yot Teerawattananon 38
5 ปฤษฐพร กิ่งแก้ว 26
6 Sripen Tantivess 23
7 ทรงยศ พิลาสันต์ 22
8 วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร 19
9 Pritaporn Kingkaew 18
10 ศิตาพร ยังคง 14
11 อุษา ฉายเกล็ดแก้ว 14
12 พัทธรา ลีฬหวรงค์ 13
13 ธีระ ศิริสมุด 12
14 Sitaporn Youngkong 12
15 จอมขวัญ โยธาสมุทร 11
16 กระทรวงสาธารณสุข. โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ 11
17 พิศพรรณ วีระยิ่งยง 11
18 วันทนีย์ กุลเพ็ง 11
19 นัยนา ประดิษฐ์สิทธิกร 11
20 สุรเดช ดวงทิพย์สิริกุล 10
21 ธนัญญา คู่พิทักษ์ขจร 10
22 Tanunya Koopitakkajorn 10
23 วิชช์ เกษมทรัพย์ 9
24 รุ่งนภา คำผาง 9
25 รักมณี บุตรชน 9
26 มนทรัตม์ ถาวรเจริญทรัพย์ 9
27 สุรชัย โกติรัมย์ 9
28 Patsri Srisuwan 9
29 โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า. กองตรวจโรคผู้ป่วยนอกและเวชศาสตร์ครอบครัว 9
30 พัฒน์ศรี ศรีสุวรรณ 9
31 อินทิรา ยมาภัย 8
32 Songyot Pilasant 8
33 ลี่ลี อิงศรีสว่าง 8
34 Suradech Doungthipsirikul 8
35 Teera Sirisamutr 8
36 แก้วกุล ตันติพิสิฐกุล 8
37 ไม่มีข้อมูล 7
38 ภูษิต ประคองสาย 7
39 Surachai Kotirum 7
40 Kaewkul Tantipisitkul 7
41 โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (HITAP) 6
42 กนิษฐา บุญธรรมเจริญ 6
43 ชนิดา เลิศพิทักษ์พงศ์ 6
44 สุธาสินี คำหลวง 6
45 วรัญญา รัตนวิภาพงษ์ 6
46 Wantanee Kulpeng 6
47 ถนอม สุภาพร 5
48 จิตปราณี วาศวิท 5
49 กัลยา ตีระวัฒนานนท์ 5
50 Pitsaphun Werayingyong 5
51 ชุติมา คำดี 5
52 Suthasinee Kumluang 5
53 ทิวารัตน์ วุฒิศรัย 4
54 เนติ สุขสมบูรณ์ 4
55 อดุลย์ โมฮารา 4
56 สัญญา ศรีรัตนะ 4
57 Yot teerawatananon 4
58 มนทรัตน์ ถาวรเจริญทรัพย์ 4
59 Chutima Kumdee 4
60 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 3
61 เชิญขวัญ ภุชฌงค์ 3
62 เดช เกตุฉ่ำ 3
63 คัคนางค์ โตสงวน 3
64 คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี 3
65 สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย 3
66 มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 3
67 ยุวดี ลีลัคนาวีระ 3
68 สุรสันต์ วิเวกเมธากร 3
69 จิราพรรณ เรืองรอง 3
70 Narisa Tantai 3
71 สุทธิษา สมนา 3
72 Det Kedcham 3
73 โรงพยาบาลศิริราช. ฝ่ายเภสัชกรรม 3
74 นริสา ตัณฑัยย์ 3
75 Pattara Leelahavarong 3
76 Songyot Pilasan 3
77 Inthira Yamabhai 3
78 ปรียานุช ดีบุกคำ 3
79 สุวรรณา มูเก็ม 2
80 อุษณา ตัณมุขยกุล 2
81 Utsana Tonmukayakul 2
82 Surasan Vivekmethakorn 2
83 ยงเจือ เหล่าศิริถาวร 2
84 โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ, คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร 2
85 ปรีดา แต้อารักษ์ 2
86 สุพรรณ ศรีธรรมมา 2
87 สำนักงานนโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 2
88 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะเภสัชศาสตร์ 2
89 กรมอนามัย. กองทันตสาธารณสุข 2
90 มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์ 2
91 พงศ์เทพ วงศ์วัชระไพบูลย์ 2
92 โรงพยาบาลรามาธิบดี 2
93 วัชรา ริ้วไพบูลย์ 2
94 ยุพิน ตามธีรนนท์ 2
95 เสาวลักษณ์ ตุรงคราวี 2
96 ปัณรสี ขอนพุดซา 2
97 ฉวีวรรณ เย็นจิตร 2
98 พรสิณี อมรวิเชษฐ์ 2
99 โรงพยาบาลเชียงคำ 2
100 โรงพยาบาลสงฆ์ 2
101 ศิริพร กัญชนะ 2
102 กรมอนามัย 2
103 จันทนา พัฒนเภสัช 2
104 อรรถสิทธิ์ ศรีสุบัติ 2
105 บวร งามศิริอุดม 2
106 ศนิอร เอี่ยวสกุล 2
107 ณัฐวุฒิ พิมพ์สวรรค์ 2
108 คัคนางค์ ไชยศิริ 2
109 ชูจิตร นาชีวะ 2
110 อริยะ บุญงามชัยรัตน์ 2
111 ชนิดา เลิศพิทักพงษ์ 2
112 ขวัญใจ วงศ์กิตติรักษ์ 2
113 วัฒนีย์ เย็นจิตร 2
114 สมสงวน อัษญคุณ 2
115 อำนวย แสงฉายเพียงเพ็ญ 2
116 จเด็จ ธรรมธัชอารี 2
117 Usa Chaykhetkaew 2
118 Thanom Supaporn 2
119 Vijj Kasemsap 2
120 Thanaporn Bussabawalai 2
121 ธนพร บุษบาวไล 2
122 กระทรวงสาธารณสุข. กรมอนามัย 2
123 สุชัญญา อังกุลานนท์ 2
124 ลัดดา เหมาะสุวรรณ 2
125 Chitpranee Vasavid 2
126 International Health Policy Program 2
127 มหาวิทยาลัยศิลปากร. คณะเภสัชศาสตร์ 2
128 Kakanang Tosanguan 2
129 กรรณิการ์ ฐิติบุญสุวรรณ 2
130 ณภัชชา วงศ์ฉายา 2
131 Napatcha Wongchaya 2
132 Phusit Prakongsai 2
133 Supatcharin Suwannakerd 2
134 สุพัชรินทร์ สุวรรณเกิด 2
135 นิพรรณพร วรมงคล 2
136 Viroj Tangcharoensathien 2
137 ไพบูลย์ พิทยาเธียรอนันต์ 2
138 วิชัย เอกพลากร 2
139 ศิริญญา ธีระอนันต์ชัย 2
140 ปิยะดา ประเสริฐสม 2
141 จันทนา อึ้งชูศักดิ์ 2
142 วีระศักดิ์ พุทธาศรี 2
143 ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย 2
144 Usa Chaikledkaew 2
145 Jomkwan Yothasamut 2
146 ประพักตร์ เนรมิตพิทักษ์กุล 2
147 สุนันทา เชี่ยววิทย์ 2
148 วันดี กริชอนันต์ 2
149 ชนิสา โชติพานิช 2
150 Lily Ingsrisawang 2
151 สามารถ ราชดารา 2
152 ปรัศนี ทิพยโสภติ 2
153 สุรศักดิ์ ปริสัญญกุล 2
154 สุฮวง ฐิติสัตยากร 2
155 วรรณภา เล็กอุทัย 1
156 ชนิดา กาญจนลาภ 1
157 มหาวิทยาลัยมหิดล. โรงพยาบาลรามาธิบดี 1
158 อุษาวดี มาลีวงศ์ 1
159 ศูนย์ศิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ 1
160 จังหวัดนครปฐม. มหาวิทยาลัยศิลปากร 1
161 จำรูญ ตั้งกีรติชัย 1
162 สุรเดช หงส์อิง 1
163 Health Interventional Technology Assessment Program 1
164 ณัฏฐิญา ค้าผล 1
165 Lim, Stephen 1
166 ฉัตรประอร งามอุโฆษ 1
167 Khannika Thitiboonsuwan 1
168 Montarat Thavorncharoensap 1
169 Chanida Lertpitakpong 1
170 โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ, มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะเภสัชศาสตร์ 1
171 จอมขวัญ โยธาสมุทธ 1
172 กลีบสไบ สรรพกิจ 1
173 ภาควิชาเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 1
174 Department of Pharmaceutics, Faculty of Pharmacy, Mahidol University 1
175 Panarasri Khonputsa 1
176 โครงการศึกษาทางเลือกเชิงนโยบายต่อภาระโรค กระทรวงสาธารณสุข 1
177 Yupin Tamteeranon 1
178 โรงพยาบาลราชวิถี 1
179 Program of Assessment on Technology and Health Policy, Ministry of Public Health 1
180 มานัส โพธาภรณ์ 1
181 กลุ่มงานศัลยกรรม โรงพยาบาลชลบุรี 1
182 กลุ่มงานศัลยกรรม โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ 1
183 International Health Policy Program (IHPP), Ministry of Public Health, Nonthaburi 1
184 แผนกศัลยกรรม โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ 1
185 แผนกศัลยกรรม โรงพยาบาลราชวิถี 1
186 ธำรง ตรรกวาทการ 1
187 กัลยา ตีรวัฒนานนท์ 1
188 ศิริยุพา นันสุนานนท์ 1
189 มนทรัตน์ ถาวเจริญทรัพย์ 1
190 ยุทธนา อรวัฒนะกุล 1
191 กาญจนาถ อุดมสุข 1
192 โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 1
193 โรงพยาบาลมหาราชเชียงใหม่ 1
194 ชัยเวช ธนไพศาล 1
195 วชิรานี วงศ์ก้อม 1
196 จงกล เลิศเธียรดำรง 1
197 กัลยา อโณทยานนท์ 1
198 ปิยะ หาญวรวงศ์ชัย 1
199 สำนักนโยบายและแผนกระทรวงสาธารณสุข 1
200 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 1
201 พรชัย สิทธิศรัณย์กุล 1
202 พัฒนารี ล้วนรัตนากร 1
203 ทวี รัตนชูเอก 1
204 ทวีสิน ตันประยูร 1
205 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1
206 นรินทร์ หิรัญสุทธิกุล 1
207 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 1
208 นิธิเจน กิตติรัชกุล 1
209 เชิญขวัญ ภุชงค์ 1
210 วรัญญา รัตนวิภาพงศ์ 1
211 สิรินทร์ นาถอนันต์ 1
212 Varit Chantarastapornchit 1
213 วริทธิ์ จันทรสถาพรจิต 1
214 สุมาลัย สมภิทักษ์ 1
215 ชุติมา อรรคลีพันธุ์ 1
216 ศิตาภร ยังคง 1
217 คณาภรณ์ ธนูธรรมเจริญ 1
218 โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ(HITAP) 1
219 เฉวตสรร นามวาท 1
220 นคร เปรมศรี 1
221 Kuntika Dumrongprat 1
222 กุณฑิกา ดำรงปราชญ์ 1
223 Mahidol University. ASEAN Institute for Health Development 1
224 Ministry of Public Health. International Health Policy Program (IHPP) 1
225 Kasetsart University. Faculty of Science 1
226 Phramongkutklao Hospital. Outpatient and Family Medicine Department 1
227 Ministry of Public Health. Health Intervention and Technology Assessment Program 1
228 Sutthisa Sommana 1
229 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ 1
230 กระทรวงสาธารณสุข. โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ, มหาวิทยาลัยมหิดล. โรงพยาบาลรามาธิบดี 1
231 Thunyarat Anothaisintawee 1
232 ธัญญรัตน์ อโนทัยสินทวี 1
233 Waranya Rattanavipapong 1
234 ธนพร บุษบาวิไล 1
235 สรัญญา ใจกล้า 1
236 ลัดดา ดำริการเลิศ 1
237 สุวรรณี ละออปักษิณ 1
238 Adun Mohara 1
239 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1
240 ปรัศนี ทิพโสถิตย์ 1
241 กาญจนาถ อุตมสุข 1
242 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข 1
243 Suwannee Laoopugsin 1
244 Health Intervention and Technology Assessment Program (HITAP), Ministry of Public Health, Nonthaburi 1
245 สำนักนโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
246 Ladda Damrikarnlerd 1
247 Health Systems Research Institute, Ministry of Public Health, Thailand 1
248 ฐิติมา สุนทรสัจ 1
249 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. คณะวิทยาศาสตร์ 1
250 Naiyana Praditsitthikorn 1
251 ดนัย ชินคำ 1
252 Health intervention and technology assessment program 1
253 Sarinee Keawsawang 1
254 สาริณี แก้วสว่าง 1
255 Danai Chinnacom 1
256 อรพรรณ โพธิหัง 1
257 กระทรวงสาธารณสุข. สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
258 Kanitta Bundhamcharoen 1
259 Orapan Phothihang 1
260 Nitichen Kittiratchakool 1
261 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุข 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2561 1
2 2559 3
3 2558 3
4 2556 4
5 2555 2
6 2554 2
7 2553 1
8 2552 4
9 2551 1
10 2550 2
11 2549 3
12 2548 1
13 2547 1
14 2546 1
15 2545 3
16 2544 2
17 543 86
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2561
1 การประเมินระบบข้อมูลและรายงานสุขภาพนักเรียนในงานบริการอนามัยโรงเรียนระดับประถมศึกษา: กรณีศึกษาสองจังหวัดในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2559
2 ระบบสุขภาพที่พึงประสงค์ของประเทศไทยในปี พ.ศ. 2576
3 การจัดกลุ่มงานวิจัยด้านสุขภาพสำหรับประเทศไทย: การทบทวนระบบจัดกลุ่มงานวิจัยสุขภาพใน 5 ประเทศ
4 เติมเต็มช่องว่างทางความรู้ เพื่อนำไปสู่ระบบสุขภาพที่พึงประสงค์ : ทางเลือกงานวิจัยด้านสุขภาพในอนาคต
ปี พ.ศ. 2558
5 สถานการณ์การจัดบริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์สำหรับคนพิการในโรงพยาบาลของรัฐ
6 ความพึงพอใจของคนพิการต่อบริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์และบริการอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการที่โรงพยาบาลของรัฐใน 8 จังหวัด
7 โครงการทบทวนชุดสิทธิประโยชน์และการเข้าถึงบริการอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการ
ปี พ.ศ. 2556
8 การคัดกรองโรคมะเร็งท่อน้ำดี ในประชากรไทย
9 แนวทางการคัดกรองภาวะโลหิตจางระดับประชากรในประเทศไทย
10 ประสิทธิผลและความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ของการตรวจคัดกรองมะเร็งต่อมลูกหมากในกลุ่มประชากรทั่วไป
11 ความคุ้มค่าของการตรวจคัดกรองโรคไวรัสตับอักเสบบีในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2555
12 การเพิ่มการเข้าถึงยาราคาแพงในบัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ.2551 : จากนโยบายสู่การปฏิบัติ
13 ปัญหาสุขภาวะเด็ก กฎหมาย/นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคและการจัดลำดับความสำคัญปัญหาสุขภาวะเด็ก 0 - 5 ปี ในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2554
14 การสำรวจการสั่งจ่ายวิตามินและเกลือแร่เสริมแก่หญิงไทยมีครรภ์
15 การประเมินผลลัพธ์ของการดำเนินมาตรการสร้างเสริมสุขภาพ : การพัฒนาแนวทางการกำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดของการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพ สสส. โดยใช้ข้อมูลจากการศึกษาต้นทุนความเจ็บป่วย
ปี พ.ศ. 2553
16 การกำหนดหัวข้อวิจัยระบบสุขภาพไทยแบบมีส่วนร่วม
ปี พ.ศ. 2552
17 ความคุ้มค่าของการผ่าตัดต้อกระจกโดยใส่เลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มเปรียบเทียบกับชนิดแข็งในบริบทของประเทศไทย
18 การศึกษาความเป็นไปได้และความเหมาะสมของการใช้เทคโนโลยีเพทซีทีในประเทศไทย
19 นโยบายทันตสาธารณสุขไทย เกาะติดปัญหา ใช้วิชาการ สานสร้างความร่วมมือ
20 การประเมินทางเศรษฐศาสตร์การบริการพื้นฐานการให้คำปรึกษาและตรวจคัดกรองการติดเชื้อเอชไอวี แก่ผู้มารับบริการที่แผนกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลชุมชนในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2551
21 สถานการณ์และแนวโน้มในอนาคตที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีทางการแพทย์กับการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าที่ยั่งยืน
ปี พ.ศ. 2550
22 คู่มือการประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพสำหรับประเทศไทย
23 การประเมินต้นทุน-อรรถประโยชน์ ของการใช้ยา Recombinant Human Erythropoietin เพื่อแก้ไขภาวะโลหิตจางที่เกิดจากยาเคมีบำบัดในผู้ป่วยมะเร็งในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2549
24 อุปสงค์ของบริการทดแทนไตภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
25 ทางเลือกเชิงนโยบายสำหรับขยายการเข้าถึงบริการทดแทนไตภายใต้ระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า
26 ต้นทุนประสิทธิผลและต้นทุนอรรถประโยชน์ของการรักษาทดแทนไตในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2548
27 การเข้าถึงบริการทดแทนไตอย่างถ้วนหน้าในประเทศไทย : การวิเคราะห์เชิงนโยบาย
ปี พ.ศ. 2547
28 การจัดลำดับปัญหาทางสุขภาพของประชากรไทยในปี 2542 โดยการใช้เครื่องชี้วัดภาระโรค
ปี พ.ศ. 2546
29 แบบแผนการคลอดบุตรของหญิงไทยในรอบ ๑๒ ปี (พ ศ ๒๕๓๓–๒๕๔๔)
ปี พ.ศ. 2545
30 มาทำความเข้าใจการประเมินทางเศรษฐศาสตร์กันดีกว่า ( ตอนที่1 )
31 การป้องกันการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูก: บทเรียนจากพื้นที่เพื่อการปรับนโยบาย
32 มาทำความเข้าใจการประเมินทางเศรษฐศาสตร์กันดีกว่า ( ตอนที่2 )
ปี พ.ศ. 2544
33 การวิเคราะห์เชิงนโยบายของการรักษาทดแทนไตในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย กรณีการสร้างหลักประกันสุขภาพแก่ประชาชนถ้วนหน้า
34 งบประมาณในการดำเนินนโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า: 1,202 บาทต่อคนต่อปีมาจากไหน