ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ยงศักดิ์ สุวรรณเสน
หน่วยงาน การยางแห่งประเทศไทย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 วินัย ศรวัต 6
2 ปรีชา แสงโสดา 6
3 อานนท์ มลิพันธ์ 6
4 จิราลักษณ์ ภูมิไธสง 6
5 ณิชารีย์ มณีชาติ 3
6 ภานุวัฒน์ มูลจันทะ 3
7 กุสุมา รอดแผ้วพาล 3
8 หทัยรัตน์ อุไรรงค์ 3
9 นรีลักษณ์ วรรณสาย 3
10 เมธาพร พุฒขำว 3
11 อุมาพร รักษาพราหมณ์ 3
12 จุไรรัตน์ หวังเป็น 3
13 สาคร โรจนัย 3
14 กัญญรัตน์ จำปำทอง 3
15 สุภาพร สุขโต 3
16 วันทนา เลิศศิริวรกุล 3
17 เอมอร เพชรทอง 3
18 ศิริลักษณ์ ล้านแก้ว 3
19 บุญญาภา ศรีหาตา 3
20 จิตติลักษณ์ พลพวก 3
21 สุรีรัตน์ โตสิรภัทร 3
22 ศิริรัตน์ เถื่อนสมบัติ 3
23 มณี หาชานนท์ 3
24 กุลชาติ นำคจันทึก 3
25 นพดล แดงพวง 3
26 ประสงค์ วงศ์ชนะภัย 3
27 อารีรัตน์ พระเพชร 3
28 จิตอาภา ชมเชย 3
29 พิชิต สพโชค 3
30 สุจิตร ใจจิตร 3
31 บงการ พันธุ์เพ็ง 3
32 สุริยนต์ ดีดเหล็ก 3
33 ฉัตรสุดา เชิงอักษร 3
34 จันทนา ใจจิตร 3
35 สุนันท์ ถีราวุฒิ 3
36 โอภำษ บุญเส็ง 3
37 สมพงษ์ ทองช่วย 3
38 จำนง ชัญถาวร 3
39 สุวลักษณ์ อะมะวัลย์ 3
40 อัจฉรำ ลิ่มศิลา 3
41 พรทิพย์ แพงจันทร์ 3
42 สมชาย บุญประดับ 3
43 ศักดา พุทธพาธ 3
44 สุมนำ งามผ่องใส 3
45 สุทัศนีย์ วงศ์ศุปไทย 3
46 อิสระ พุทธสิมมา 3
47 ประนอม ใจอ้าย 3
48 วีระศักดิ์ เทพจันทร์ 3
49 จรุงสิทธิ์ ลิ่มศิลา 3
50 ฉลอง เกิดศรี 3
51 ชญาดา ดวงวิเชียร 3
52 เสาวรี บำรุง 3
53 สุชาติ คำอ่อน 3
54 สันติ พรหมคำ 3
55 เพียงเพ็ญ ศรวัต 3
56 โอภาษ บุญเส็ง 3
57 ไพบูรณ์ เปรียบยิ่ง 3
58 สุภชัย วรรณมณี 3
59 บุญปิยธิดา คล่องแคล่ว 3
60 อัจฉรา จอมสง่าวงศ์ 3
61 ชนินทร์ ศิริขันตยากุล 3
62 ละเอียด ปั้นสุข 3
63 นายจิระ สุวรรณประเสริฐ 3
64 กลอยใจ คงเจี้ยง 3
65 วัลลีย์ อมรพล 3
66 ศุจิรัตน์ สงวนรังศิริกุล 3
67 ปาริฉัตร สังข์สะอาด 3
68 ประพิศ วองเทียม 3
69 สุธีรา ถาวรรัตน์ 3
70 ศิวิไล ลาภบรรจบ 3
71 รุ่งรวี บุญทั่ง 3
72 เทอดศักดิ์ อนากาศ 3
73 ยุทธจักร วงษ์วัฒนะ 3
74 พัฒน์นรี รักษ์คิด 3
75 พินิจ กัลยาศิลปิน 3
76 จงรักษ์ จารุเนตร 3
77 กิติพร เจริญสุข 3
78 จารุวรรณ บางแวก 3
79 สุภาวดี สมภาค 3
80 จิณณจาร์ หาญเศรษฐสุข 3
81 แฉล้ม มาศวรรณา 3
82 อนุชา เหลาเคน 3
83 วรยุทธ ศิริชุมพันธ์ 3
84 นิพนธ์ ภาชนะวรรณ 3
85 ธำรง เชื้อกิตติศักดิ์ 3
86 รุ่งทิวา ดารักษ์ 1
87 สุวรรณ ทิพย์เมืองพรม 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 1
2 2558 1
3 2557 1
4 543 4