ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ยงศักดิ์ สุวรรณเสน
หน่วยงาน การยางแห่งประเทศไทย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ปรีชา แสงโสดา 6
2 วินัย ศรวัต 6
3 จิราลักษณ์ ภูมิไธสง 6
4 อานนท์ มลิพันธ์ 6
5 จันทนา ใจจิตร 3
6 สุนันท์ ถีราวุฒิ 3
7 พรทิพย์ แพงจันทร์ 3
8 จิตอาภา ชมเชย 3
9 นพดล แดงพวง 3
10 พิชิต สพโชค 3
11 สมชาย บุญประดับ 3
12 ประสงค์ วงศ์ชนะภัย 3
13 อารีรัตน์ พระเพชร 3
14 สุวลักษณ์ อะมะวัลย์ 3
15 สุมนำ งามผ่องใส 3
16 สุรีรัตน์ โตสิรภัทร 3
17 เมธาพร พุฒขำว 3
18 จำนง ชัญถาวร 3
19 กุลชาติ นำคจันทึก 3
20 อัจฉรำ ลิ่มศิลา 3
21 สุจิตร ใจจิตร 3
22 โอภำษ บุญเส็ง 3
23 ศักดา พุทธพาธ 3
24 บงการ พันธุ์เพ็ง 3
25 วีระศักดิ์ เทพจันทร์ 3
26 จรุงสิทธิ์ ลิ่มศิลา 3
27 เพียงเพ็ญ ศรวัต 3
28 โอภาษ บุญเส็ง 3
29 ประนอม ใจอ้าย 3
30 อิสระ พุทธสิมมา 3
31 สันติ พรหมคำ 3
32 ชญาดา ดวงวิเชียร 3
33 ฉลอง เกิดศรี 3
34 ละเอียด ปั้นสุข 3
35 นายจิระ สุวรรณประเสริฐ 3
36 บุญปิยธิดา คล่องแคล่ว 3
37 นรีลักษณ์ วรรณสาย 3
38 สุริยนต์ ดีดเหล็ก 3
39 สุภชัย วรรณมณี 3
40 ไพบูรณ์ เปรียบยิ่ง 3
41 กลอยใจ คงเจี้ยง 3
42 ชนินทร์ ศิริขันตยากุล 3
43 อัจฉรา จอมสง่าวงศ์ 3
44 ฉัตรสุดา เชิงอักษร 3
45 สาคร โรจนัย 3
46 จงรักษ์ จารุเนตร 3
47 จิณณจาร์ หาญเศรษฐสุข 3
48 อนุชา เหลาเคน 3
49 นิพนธ์ ภาชนะวรรณ 3
50 สุธีรา ถาวรรัตน์ 3
51 ประพิศ วองเทียม 3
52 รุ่งรวี บุญทั่ง 3
53 ศิวิไล ลาภบรรจบ 3
54 ปาริฉัตร สังข์สะอาด 3
55 ธำรง เชื้อกิตติศักดิ์ 3
56 วรยุทธ ศิริชุมพันธ์ 3
57 ศุจิรัตน์ สงวนรังศิริกุล 3
58 เสาวรี บำรุง 3
59 สุชาติ คำอ่อน 3
60 พินิจ กัลยาศิลปิน 3
61 สุภาวดี สมภาค 3
62 แฉล้ม มาศวรรณา 3
63 กิติพร เจริญสุข 3
64 จารุวรรณ บางแวก 3
65 จุไรรัตน์ หวังเป็น 3
66 พัฒน์นรี รักษ์คิด 3
67 มณี หาชานนท์ 3
68 จิตติลักษณ์ พลพวก 3
69 กัญญรัตน์ จำปำทอง 3
70 อุมาพร รักษาพราหมณ์ 3
71 กุสุมา รอดแผ้วพาล 3
72 หทัยรัตน์ อุไรรงค์ 3
73 ณิชารีย์ มณีชาติ 3
74 ภานุวัฒน์ มูลจันทะ 3
75 ยุทธจักร วงษ์วัฒนะ 3
76 ศิริรัตน์ เถื่อนสมบัติ 3
77 วัลลีย์ อมรพล 3
78 สุทัศนีย์ วงศ์ศุปไทย 3
79 เทอดศักดิ์ อนากาศ 3
80 บุญญาภา ศรีหาตา 3
81 สมพงษ์ ทองช่วย 3
82 ศิริลักษณ์ ล้านแก้ว 3
83 เอมอร เพชรทอง 3
84 สุภาพร สุขโต 3
85 วันทนา เลิศศิริวรกุล 3
86 รุ่งทิวา ดารักษ์ 1
87 สุวรรณ ทิพย์เมืองพรม 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 1
2 2558 1
3 2557 1
4 543 4