ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ยงศักดิ์ สุวรรณเสน
หน่วยงาน การยางแห่งประเทศไทย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จิราลักษณ์ ภูมิไธสง 6
2 อานนท์ มลิพันธ์ 6
3 วินัย ศรวัต 6
4 ปรีชา แสงโสดา 6
5 สุนันท์ ถีราวุฒิ 3
6 พรทิพย์ แพงจันทร์ 3
7 สมชาย บุญประดับ 3
8 จันทนา ใจจิตร 3
9 ประสงค์ วงศ์ชนะภัย 3
10 นพดล แดงพวง 3
11 ศักดา พุทธพาธ 3
12 อารีรัตน์ พระเพชร 3
13 จิตอาภา ชมเชย 3
14 โอภำษ บุญเส็ง 3
15 สุรีรัตน์ โตสิรภัทร 3
16 เมธาพร พุฒขำว 3
17 นรีลักษณ์ วรรณสาย 3
18 สุมนำ งามผ่องใส 3
19 จำนง ชัญถาวร 3
20 สุวลักษณ์ อะมะวัลย์ 3
21 พิชิต สพโชค 3
22 กุลชาติ นำคจันทึก 3
23 อัจฉรำ ลิ่มศิลา 3
24 สุริยนต์ ดีดเหล็ก 3
25 จรุงสิทธิ์ ลิ่มศิลา 3
26 เพียงเพ็ญ ศรวัต 3
27 โอภาษ บุญเส็ง 3
28 ละเอียด ปั้นสุข 3
29 วีระศักดิ์ เทพจันทร์ 3
30 ประนอม ใจอ้าย 3
31 ชญาดา ดวงวิเชียร 3
32 ฉลอง เกิดศรี 3
33 อิสระ พุทธสิมมา 3
34 นายจิระ สุวรรณประเสริฐ 3
35 กลอยใจ คงเจี้ยง 3
36 บงการ พันธุ์เพ็ง 3
37 จุไรรัตน์ หวังเป็น 3
38 ฉัตรสุดา เชิงอักษร 3
39 บุญปิยธิดา คล่องแคล่ว 3
40 สุภชัย วรรณมณี 3
41 ชนินทร์ ศิริขันตยากุล 3
42 อัจฉรา จอมสง่าวงศ์ 3
43 ไพบูรณ์ เปรียบยิ่ง 3
44 สุจิตร ใจจิตร 3
45 หทัยรัตน์ อุไรรงค์ 3
46 จิณณจาร์ หาญเศรษฐสุข 3
47 อนุชา เหลาเคน 3
48 นิพนธ์ ภาชนะวรรณ 3
49 ธำรง เชื้อกิตติศักดิ์ 3
50 จงรักษ์ จารุเนตร 3
51 สุธีรา ถาวรรัตน์ 3
52 ศิวิไล ลาภบรรจบ 3
53 ปาริฉัตร สังข์สะอาด 3
54 ประพิศ วองเทียม 3
55 วรยุทธ ศิริชุมพันธ์ 3
56 แฉล้ม มาศวรรณา 3
57 เสาวรี บำรุง 3
58 สุชาติ คำอ่อน 3
59 สันติ พรหมคำ 3
60 ศุจิรัตน์ สงวนรังศิริกุล 3
61 พินิจ กัลยาศิลปิน 3
62 กิติพร เจริญสุข 3
63 จารุวรรณ บางแวก 3
64 สุภาวดี สมภาค 3
65 สาคร โรจนัย 3
66 รุ่งรวี บุญทั่ง 3
67 จิตติลักษณ์ พลพวก 3
68 กัญญรัตน์ จำปำทอง 3
69 ศิริรัตน์ เถื่อนสมบัติ 3
70 มณี หาชานนท์ 3
71 อุมาพร รักษาพราหมณ์ 3
72 ณิชารีย์ มณีชาติ 3
73 ภานุวัฒน์ มูลจันทะ 3
74 กุสุมา รอดแผ้วพาล 3
75 พัฒน์นรี รักษ์คิด 3
76 บุญญาภา ศรีหาตา 3
77 สุทัศนีย์ วงศ์ศุปไทย 3
78 เทอดศักดิ์ อนากาศ 3
79 ยุทธจักร วงษ์วัฒนะ 3
80 ศิริลักษณ์ ล้านแก้ว 3
81 วัลลีย์ อมรพล 3
82 สุภาพร สุขโต 3
83 สมพงษ์ ทองช่วย 3
84 วันทนา เลิศศิริวรกุล 3
85 เอมอร เพชรทอง 3
86 รุ่งทิวา ดารักษ์ 1
87 สุวรรณ ทิพย์เมืองพรม 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 1
2 2558 1
3 2557 1
4 543 4