ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ยงศักดิ์ สุวรรณเสน
หน่วยงาน การยางแห่งประเทศไทย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 วินัย ศรวัต 6
2 ปรีชา แสงโสดา 6
3 อานนท์ มลิพันธ์ 6
4 จิราลักษณ์ ภูมิไธสง 6
5 วันทนา เลิศศิริวรกุล 3
6 เอมอร เพชรทอง 3
7 สมพงษ์ ทองช่วย 3
8 สุภาพร สุขโต 3
9 ศิริรัตน์ เถื่อนสมบัติ 3
10 กัญญรัตน์ จำปำทอง 3
11 วัลลีย์ อมรพล 3
12 บุญญาภา ศรีหาตา 3
13 ศิริลักษณ์ ล้านแก้ว 3
14 ยุทธจักร วงษ์วัฒนะ 3
15 ปาริฉัตร สังข์สะอาด 3
16 ประพิศ วองเทียม 3
17 สุธีรา ถาวรรัตน์ 3
18 ศิวิไล ลาภบรรจบ 3
19 รุ่งรวี บุญทั่ง 3
20 เทอดศักดิ์ อนากาศ 3
21 จิตติลักษณ์ พลพวก 3
22 พัฒน์นรี รักษ์คิด 3
23 สุทัศนีย์ วงศ์ศุปไทย 3
24 กุสุมา รอดแผ้วพาล 3
25 โอภำษ บุญเส็ง 3
26 กุลชาติ นำคจันทึก 3
27 จำนง ชัญถาวร 3
28 สุมนำ งามผ่องใส 3
29 สุวลักษณ์ อะมะวัลย์ 3
30 อัจฉรำ ลิ่มศิลา 3
31 พรทิพย์ แพงจันทร์ 3
32 สมชาย บุญประดับ 3
33 ศักดา พุทธพาธ 3
34 สุรีรัตน์ โตสิรภัทร 3
35 เมธาพร พุฒขำว 3
36 ภานุวัฒน์ มูลจันทะ 3
37 จงรักษ์ จารุเนตร 3
38 อุมาพร รักษาพราหมณ์ 3
39 ณิชารีย์ มณีชาติ 3
40 หทัยรัตน์ อุไรรงค์ 3
41 นรีลักษณ์ วรรณสาย 3
42 จุไรรัตน์ หวังเป็น 3
43 สาคร โรจนัย 3
44 มณี หาชานนท์ 3
45 อนุชา เหลาเคน 3
46 ไพบูรณ์ เปรียบยิ่ง 3
47 สุภชัย วรรณมณี 3
48 บุญปิยธิดา คล่องแคล่ว 3
49 บงการ พันธุ์เพ็ง 3
50 อัจฉรา จอมสง่าวงศ์ 3
51 ชนินทร์ ศิริขันตยากุล 3
52 ละเอียด ปั้นสุข 3
53 นายจิระ สุวรรณประเสริฐ 3
54 กลอยใจ คงเจี้ยง 3
55 สุริยนต์ ดีดเหล็ก 3
56 ฉัตรสุดา เชิงอักษร 3
57 จิตอาภา ชมเชย 3
58 จันทนา ใจจิตร 3
59 สุนันท์ ถีราวุฒิ 3
60 อารีรัตน์ พระเพชร 3
61 ประสงค์ วงศ์ชนะภัย 3
62 สุจิตร ใจจิตร 3
63 พิชิต สพโชค 3
64 นพดล แดงพวง 3
65 จิณณจาร์ หาญเศรษฐสุข 3
66 โอภาษ บุญเส็ง 3
67 จารุวรรณ บางแวก 3
68 สุภาวดี สมภาค 3
69 พินิจ กัลยาศิลปิน 3
70 กิติพร เจริญสุข 3
71 แฉล้ม มาศวรรณา 3
72 นิพนธ์ ภาชนะวรรณ 3
73 ธำรง เชื้อกิตติศักดิ์ 3
74 วรยุทธ ศิริชุมพันธ์ 3
75 เพียงเพ็ญ ศรวัต 3
76 ศุจิรัตน์ สงวนรังศิริกุล 3
77 ประนอม ใจอ้าย 3
78 วีระศักดิ์ เทพจันทร์ 3
79 จรุงสิทธิ์ ลิ่มศิลา 3
80 เสาวรี บำรุง 3
81 อิสระ พุทธสิมมา 3
82 สุชาติ คำอ่อน 3
83 ฉลอง เกิดศรี 3
84 สันติ พรหมคำ 3
85 ชญาดา ดวงวิเชียร 3
86 รุ่งทิวา ดารักษ์ 1
87 สุวรรณ ทิพย์เมืองพรม 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 1
2 2558 1
3 2557 1
4 543 4