ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ยงยุทธ โอสถสภา
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2552
1 การศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบการจัดการฟางข้าวและอัตราปุ๋ยที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการทรัพยากรดินภาคตะวันตกของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2551
2 การจัดทำแผนที่และวิเคราะห์ข้อมูลภาวะการขาดสารไอโอดีนและการเกิดภาวะ Congenital Hypothyroidism ของทารกแรกเกิดในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2549 ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS&IDD-2549)
3 การศึกษาสูตรปุ๋ยที่เหมาะสมเฉพาะพื้นที่กับนาข้าว
4 การใช้ประโยชน์วัสดุเหลือใช้จากบริษัทเอสซีจีเปเปอร์ จำกัด (มหาชน) เพื่อประโยชน์ทางด้านการเกษตรในเขตภาคตะวันตกของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2550
5 การจัดทำแผนที่และวิเคราะห์ข้อมูลภาวะการขาดสารไอโอดีนและการเกิดภาวะ Congenital Hypo thyroidism ของทารกแรกเกิดในประเทศไทยปีพ.ศ.2548 ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์