ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

มูลนิธิโครงการหลวง
หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 การส่งเสริมปลูกถั่วอะซูกิแบบระบบการปลูกพืชแซมในแปลงไม้ผลขนาดเล็กของเกษตรกร
2 การสร้างสายพันธุ์กีวีฟรู้ทโดยการใช้สารเคมีเพิ่มชุดโครโมโซม
3 การจัดการการผลิต และการพัฒนาคุณภาพผลผลิตอะโวกาโด
4 การผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วอะซู (ปี 2557)
5 การทดลองปลูกถั่วอะซูกิในสถานีที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ปูนหลวง (ปี 2557)
6 ผลของการใช้สารเคมีโปแทสเซียมซิลิเกตในการควบคุมโรคและแมลงศัตรูพืชเมืองหนาว
7 การคัดเลือกสายพันธุ์ข้าวไร่ที่เหมาะสมกับการผลิตแบบเกษตรอินทรีย์
8 การเปรียบเทียบผลผลิตข้าวไร่หอมพันธุ์ท้องถิ่น
ปี พ.ศ. 2556
9 การสร้างสายพันธุ์กีวีฟรู้ทโดยการใช้สารเคมีเพิ่มชุดโครโมโซม
10 การผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วอะซูกิ
11 การวิจัยปลูกถั่วอะซูกิแบบระบบการปลูกพืชแซมในแปลงไม้ผลขนาดเล็ก
12 การทดลองปลูกถั่วอะซูกิในสถานีที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ปูนหลวง
13 การศึกษาการปลูกถั่วอะซูกิสลับการปลูกพืชผักรายได้หลักเพื่อปรับปรุงสภาพดินบนพื้นที่สูง
14 ศึกษาการปรับปรุงปริมาณคุณภาพผลผลิตมะม่วงโดยการจัดทรงพุ่มเตี้ยแบบรูปตัววายและการจัดการกิ่งให้มีความสม่ำเสมอทั้งต้น ปีที่ 2
ปี พ.ศ. 2555
15 การศึกษาการแพร่กระจายของแบคทีเรียในดินเพื่อใช้ประโยชน์และปรับปรุงคุณภาพดิน
ปี พ.ศ. 2554
16 การสืบทอดอาชีพเกษตรกรรมของเกษตรกรในโครงการหลวง
17 การผลิตกีวีฟรู้ทบนพื้นที่ต่ำกว่า 700 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลางโดยการเสียบตาดอกที่ผ่านความหนาวเย็นต่างกัน
18 โครงการต้นแบบการปลูกพืชอินทรีย์ในพื้นที่ขาดความอุดมสมบูรณ์
19 โครงการย่อยที่ 3: การจัดการศตรูพืชแบบผสมผสานอย่างมีส่วนร่วม (ภายใต้ชุดโครงการการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการอารักขาพืชในมูลนิธิโครงการหลวง)
20 อิทธิพลของ GA3 และ CPPU ต่อคุณภาพผลผลิตองุ่นพันธุ์ บิวตี้ ซีคเลสส์ และพันธุ์ เฟรมซีคเลสส์
21 การประเมินความต้านทานโรคและการควบคุมโรคสำคัญของมะเขือเทศผลโต
22 ศึกษาการจัดกิ่งบนค้างเพื่อให้ผลผลิตตลอดทั้งปีของมะละกอพันธุ์ "ปากช่อง 1" และ "ฮอลแลนด์"
23 ศึกษาการปรับปรุงปริมาณคุณภาพผลผลิตมะม่วงโดยการจัดทรงพุ่มเตี้ยแบบรูปตัววายและการจัดการกิ่งให้มีความสม่ำเสมอทั้งต้น
24 การทดสอบพันธุ์กะหล่ำปลีนอกฤดูกาล
25 ศักยภาพการให้ผลผลิตของงาหอมบนพื้นที่สูง
26 การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับการผลิตถั่วแดงหลวงบนพื้นที่สูง
ปี พ.ศ. 2551
27 ดัชนีความยั่งยืนทางเศรษฐกิจระดับครัวเรือนชุมชนปกาเกอะญอ บ้านห้วยส้มป่อย ภายใต้ข้อจำกัดของระบบเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติบนพื้นที่สูงลุ่มน้ำแม่เตี๊ยะตอนบน จังหวัดเชียงใหม่
28 การผลิตเมล็ดผักในระบบเกษตรอินทรีย์
29 การทดสอบหาไส้เดือนดินสายพันธุ์ที่เหมาะสมเพื่อเลี้ยงร่วมกับการปลูกพืชในแปลงปลูกเกษตรกรเพื่อปรับปรุงโครงสร้างและเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดินในพื้นที่การเกษตรบนที่สูงอย่างยั่งยืน
30 การศึกษาเทคโนโลยีการผลิตที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพของเมล็ดถั่วแดงหลวง
31 ศึกษาการปลูกพืชตระกูลถั่วร่วมระบบการปลูกพืชรายได้และพืชเศรษฐกิจ
32 การปลูกถั่วอะซูกิโดยไม่ไถเตรียมดินในสภาพหลังนาบนพื้นที่สูง
33 การประเมินและคัดเลือกพันธุ์ข้าวไร่พื้นเมืองประจำเผ่าบนพื้นที่สูง
34 การผลิตเมล็ดพันธุ์และการปรับปรุงพันธุ์ถั่วอะซูกิให้ต้านทานต่อแมลงด้วงถั่วโดยวิธีการผสมกลับ
35 ดัชนีความยั่งยืนของเศรษฐกิจระดับครัวเรือนชุมชนปกาเกอะญอบ้านห้วยส้มป่อยภายใต้ข้อจำกัดของระบบเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติบนพื้นที่สูงลุ่มน้ำแม่เตี๊ยะตอนบน จังหวัดเชียงใหม่
36 การปรับปรุงพันธุ์ผักกาดหอมห่อและถั่วแขก
37 การปรับปรุงพันธุ์มะเขือเทศและคะน้าฮ่องกง
38 การทดสอบพันธุ์ผักกาดหอมห่อนอกฤดูกาลบนพื้นที่สูง
39 ดัชนีวัดความสุขและดัชนีความอยู่ดีมีสุขของชุมชนในมูลนิธิโครงการหลวง
ปี พ.ศ. 2550
40 ภูมิปัญญาและองค์ความรู้ด้านการจัดการทรัพยากรป่าไม้ของชุมชนปกากะญอ ลุ่มน้ำแม่เตี๊ยะ ตอนบน
41 การผลิตและทดสอบธาตุอาหารรองอินทรีย์และจุลธาตุอินทรีย์เชิงเดี่ยวที่ผลิตจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเพื่อการผลิตพืชอินทรีย์ในพื้นที่โครงการหลวง
42 การศึกษาศักยภาพการให้ผลผลิตของถั่วลูกไก่สายพันธุ์ดีเด่นในฤดูฝนและฤดูแล้ง
43 การผลิตปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดินจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรและวัสดุอินทรีย์จากชุมชนสำหรับส่งเสริมเกษตรกรอินทรีย์ในพื้นที่สูงของมูลนิธิโครงการหลวง
44 การวิจัยและพัฒนาพืชกัญชงเพื่อเกษตรกรในเขตพื้นที่มูลนิธิโครงการหลวง
45 การศึกษานำร่องเพื่อการผลิตบัควีทบนพื้นที่สูงในเขตภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย
46 การนำร่องการปลูกถั่วอะซูกิหลังการเก็บเกี่ยวข้าวบนที่สูง
47 ดัชนีความยั่งยืนของเศรษฐกิจระดับครัวเรือนชุมชนปกาเกอะญอบ้านห้วยส้มป่อยภายใต้ข้อจำกัดของระบบเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติบนพื้นที่สูงลุ่มน้ำแม่เตี๊ยะตอนบน จังหวัดเชียงใหม่ (ปี 2550)
48 การผลิตเมล็ดพันธุ์และการปรับปรุงพันธุ์ถั่วอะซูกิให้ต้านทานต่อแมลงด้วงถั่วโดยวิธีการผสมกลับ (ปี 2550)
49 ภูมิปัญญาและองค์ความรู้ด้านการจัดการทรัพยากรป่าไม้ของชุมชนปกาเกอะญอ บ้านห้วยส้มป่อย บ้านหินเหล็กไฟ และบ้านห้วยมะนาว
50 ศึกษาระดับความเข้มข้นของแคลเซี่ยมต่อการเกิดโรคปลายใบไหม้ในผักกาดหอมห่อ
51 การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสหกรณ์การเกษตรของสมาชิกสหกรณ์การเกษตรในเขตพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงจังหวัดเชียงใหม่
52 วิจัยและพัฒนาการปลูกระบบ Aeroponic
53 ชุดโครงการโครงการการปรับปรุงพันธุ์และการผลิตเมล็ดพันธุ์ผัก โครงการย่อยที่ 1 : การปรับปรุงพันธุ์ และการผลิตเมล็ดพันธุ์ผักกาดหอมห่อ และ โครงการย่อยที่ 2 : การปรับปรุงพันธุ์และผลิตเมล็ดพันธุ์ผักกาดหอมในระบบเกษตรอินทรีย์
ปี พ.ศ. 2549
54 การผลิตเมล็ดผักในระบบเกษตรอินทรีย์ (ปี 2549)
55 การศึกษาสถานการณ์การค้าเสรีพืชผัก ไทย-จีน (ปี 2549)
56 ภูมิปัญญาและองค์ความรู้ด้านการจัดการทรัพยากรป่าไม้ของชุมชนปกาเกอะญอ บ้านห้วยส้มป่อย บ้านหินเหล็กไฟ และบ้านห้วยมะนาว (ปี 2549)
57 การผลิตและทดสอบธาตุอาหารรองอินทรีย์และจุลธาตุอินทรีย์เชิงเดี่ยวที่ผลิตจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเพื่อการผลิตพืชอินทรีย์ในพื้นที่โครงการหลวง (ปี 2549)
58 การผลิตปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดินจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรและวัสดุอินทรีย์จากชุมชนสำหรับส่งเสริมเกษตรกรอินทรีย์ในพื้นที่สูงของมูลนิธิโครงการหลวง (ปี 2549)
59 การถ่ายทอดและการยอมรับองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีการปรับปรุงดินในระดับฟาร์มในพื้นที่โครงการหลวง
60 การทอสอบพันธุ์กัญชงในเขตพื้นที่มูลนิธิโครงการหลวงที่มีระดับความสูงต่างกัน
61 การศึกษาการบานของดอกและการผสมข้ามพันธุ์ที่มีต่อคุณภาพและผลผลิตของเกาลัดจีน
62 โครงการนำร่องการปลูกถั่วอะซูกิเพื่อการค้าในพื้นที่นาบนที่สูงในพื้นที่มูลนิธิโครงการหลวง
63 การศึกษาวิธีการผลิตเมล็ดพันธุ์ผักคะน้าฮ่องกงและผักกาดหางหงษ์
64 การศึกษาวิธีการเก็บรักษา คุณค่าทางโภชนาการและคุณภาพการหุงต้มของข้าวกล้องดอย
65 การวิจัยเพื่อแก้ปัญหาการปนเปื้อนของแมลงด้วงถั่วและการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วอะซูกิ
66 วิจัยและพัฒนาการปลูกระบบ Aeroporic
67 การปรับปรุงพันธุ์มะเขือเทศผลเล็ก
68 โครงการการปรับปรุงพันธุ์และการผลิตเมล็ดพันธ์ผัก
ปี พ.ศ. 2548
69 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนชุมชนและการบริหารจัดการกองทุนการเงินชุมชนเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่โครงการหลวง
70 การทดสอบพันธ์ผักกาดหอมห่อในฤดุฝน
71 การใช้ถั่วเหลืองฝักสดหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วต่อการปรับปรุงดินบนพื้นที่สูง
72 กาศึกษาสถานการณ์การค้าเสรีพืชผัก ไทย-จีน
73 การประยุกใช้แคลเซียมและซิลิก้าในการพัฒนาคุณภาพผลผลิตสตอเบอรี่
74 ระบบการขยายพันธุ์แคลล่าลิลี่เพื่อการผลิตหัวพันธุ์
75 การใช้น้ำส้มควันไม้เพื่อควบคุมโรคและแมลงในข้าวและข้าวสาลี
76 การทดสอบพันธุ์กัญชงในพื้นที่โครงการหลวงที่มีระดับความสูงแตกต่างกัน
77 การปรับปรุงเกาลัดจีนโดยวิธีการผสมข้ามพันธุ์ต่อการติดผลและคุณภาพของเกาลัดจีน
78 การวิจัยเพื่อแก้ปัญหาการปนเปื้อนของแมลงด้วงถั่วและการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วอะซุกิ (โครงการพิเศษ 48)
79 การเพิ่มผลผลิตและควบคุมการปนเปื้อนของแมลงด้วงถั่วในการปลูกถั่วอะซูกิหลังการเก็บเกี่ยวข้าว (โครงการพิเศษ 48)
80 โครงการย่อยที่ 1 : การปรับปรุงพันธุ์และการผลิตเมล็ดพันธุ์ผัก
81 การศึกษาแนวทางจำกัดเขตพื้นที่ปลูกและประมาณการผลผลิตผัก
82 การปรับปรุงพันธุ์มะเขือเทศผลเล็ก (ปี 2548)
83 การคัดเลือกพันธุ์และศึกษาเทคโนโลยีการผลิตบัดวีทบนพื้นที่สูง ในเขตภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย
84 การทดสอบพันธ์ผักที่มีศักยภาพก่อนนำไปส่งเสริม
85 ต้นแบบการผลิตผักในระบบการเกษตรแบยั่งยืนและเกษตรธรนรมชาติสำหรับพื้นที่เกษตรกรในที่พื้นที่เกษตรกรในที่สูงของมูลนิธิโครงการหลวง
86 ศึกษาเทคนิคการจัดการดินและปุ๋ยเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพผัก
87 การศึกษาวิธีการเก็บรักษาคุณค่าทางโภชนาการและคุณภาพการหุงต้มของข้าวกล้องดอย
ปี พ.ศ. 2547
88 โครงการการปรับปรุงพันธุ์และการผลิตเมล็ดพันธุ์ผักกาดหอมห่อ
89 การปรับปรุงพันธุ์เกาลัดจีนโดยวิธีการผสมข้ามพันธุ์ต่อการติดผลและคุณภาพของเกาลัดจีน
90 การอนุรักดินบนพื้นที่สูงโดยใช้แถบของไม้พุ่มบำรุงดิน
91 ต้นแบบการผลิตผักในระบบการเกษตรแบบยั่งยืนและเกษตรธรรมชาติสำหรับพื้นที่เกษตรกรในที่สูงของมูลนิธิโครงการหลวง
92 การปรับปรุงพันธุ์ถั่วแขกเพื่อบริโภคฝักสด
93 ศึกษาเทคนิคการจัดการดินและปุ๋ยเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพผัก (ปี 2547)
94 การจัดการโรงเรือนเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพผัก
95 การศึกษาการจัดการธาตุอาหารพืชในระบบการปลูกผักไร้ดินสำหรับ ปวยเหล็ง มะเขือเทศ พริกหวานและแตงเมลอน
96 การทดสอบพันธุ์ผักที่มีศักยภาพก่อนนำไปส่งเสริม
97 ศักยภาพด้านสังคมและแหล่งทรัพยากรการท่องเที่ยวธรรมชาติในชุมชน บ้านสะโงะ ต.ศรีดอนมูล อ.เชียงแสน จ.เชียงราย
98 การศึกษาวิธีการเก็บรักษาคุณค่าทางโภชนาการและคุณภาพการหุงต้มของข้าวกล้องดอย (ปี 2547)
99 ระบบการขยายพันธุ์แคลล่าลิลี่เพื่อกการผลิตหัวพันธุ์
100 การประเมินประสิทธิภาพของการถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรของมูลนิธิโครงการหลวงต่อครอบครัวเกษตรกรของมูลนิธิโครงการหลวง
101 การศึกษาแนวทางจำกัดเขตพื้นที่ปลูกและประมาณการผลผลิตผัก (ปี 2547)
102 การคัดเลือกพันธุ์และศึกษาเทคโนโลยีการผลิตบนพื้นที่สูง ในเขตภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย