ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ 46
2 ยุวดี คาดการณ์ไกล 26
3 มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) 23
4 แผนงานเสริมสร้างการเรียนรู้กับสถาบันอุดมศึกษาไทยเพื่อการพัฒนานโยบายสาธารณะที่ดี 23
5 สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ 23
6 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 15
7 ไม่มีข้อมูล 9
8 พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข 8
9 วณี ปิ่นประทีป 6
10 สุพัตรา ศรีวณิชชากร 4
11 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะเภสัชศาสตร์ 3
12 กมล ไชยสิทธิ์ 3
13 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 3
14 ภาวิน ศิริประภานุกูล 3
15 ยุวดี วงษ์กระจ่าง 3
16 ภูษิต ประคองสาย 3
17 พรพิศ ศิลขวุธท์ 3
18 สมบูรณ์ เทียนทอง 3
19 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะแพทยศาสตร์ 3
20 วิจารณ์ พานิช 3
21 สมพนธ์ ทัศนิยม 3
22 สุพัตรา บุญญานุภาพพงศ์ 3
23 สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) 2
24 คณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 2
25 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล 2
26 ชยภรณ์ ดีเอม 2
27 วัลยาภรณ์ ทังสุภูติ 2
28 วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร 2
29 ปกป้อง ศรีสนิท 2
30 ตรึงตา พูลผลอำนวย 2
31 นนท์ นุชหมอน 2
32 สกลฤทธิ์ จันทร์พุ่ม 2
33 ทัศนีย์ ญาณะ 2
34 ดวงมณี เลาวกุล 2
35 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 2
36 วรัญญู เสนาสุ 2
37 ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์ 2
38 สฤณี อาชวานันทกุล 2
39 อำพล จินดาวัฒนะ 2
40 ประทีป ธนกิจเจริญ 2
41 ศิริพร กัญชนะ 2
42 สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ 2
43 สถาบันพัฒนาการสาธารณสุขอาเซียน 2
44 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 2
45 สุทธิชัย จิตะพันธ์กุล 1
46 เสรี หงษ์หยก 1
47 พงษ์พัฒน์ ปธานวนิช 1
48 ไชยนันท์ ทยาวิวัฒน์ 1
49 ชาญวิทย์ ทระเทพ 1
50 ศุภวาณี สำเภานนท์ 1
51 Pongphan Phatanwanit 1
52 Phusit Prakongsai 1
53 Supawanee Sumpaonon 1
54 โครงการเมธีวิจัยอาวุโสด้านวิจัยระบบและนโยบายสุขภาพ สำนักงานพัฒนาสุขภาพระหว่างประเทศ 1
55 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 1
56 คณะทำงานเพื่อศึกษาวิเคราะห์ ระบบยาของประเทศไทย 1
57 Chainan Tayawiwat 1
58 อิสร์กุล อุณหเกตุ 1
59 เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ 1
60 ภัทชา ด้วงกลัด 1
61 จรวยพร ศรีศศลักษณ์ 1
62 สำนักงานปฏิรูปเพื่อสังคมไทยที่เป็นธรรม 1
63 แบ๊งค์ งามอรุณโชติ 1
64 Khraisak Watcharanukulkrai 1
65 Seree Hongyok 1
66 Niphit Phirawet 1
67 Suphatra Sriwanichakorn 1
68 Sutichai Chitaphankul 1
69 Met Chokchaichan 1
70 อิสระ 1
71 กระทรวงสาธารณสุข. สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ 1
72 ณิชากร ศิริกนกวิไล 1
73 ลัดดา ดำริการเลิศ 1
74 ชูชัย ศุภวงศ์ 1
75 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 1
76 ขวัญประชา เชียงไชยสกุลไทย 1
77 สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ 1
78 สายศิริ ด่านวัฒนะ 1
79 ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ 1
80 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร 1
81 พินิจ ฟ้าอำนวยผล 1
82 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 1
83 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1
84 จังหวัดกำแพงเพชร. โรงพยาบาลคลองขลุง 1
85 วินัย ลีสมิทธิ์ 1
86 สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน 1
87 ดวงกมล สจิรวัฒนากุล 1
88 ทนงศักดิ์ หมื่นหนู 1
89 บริษัท ดีไชร์ จำกัด 1
90 ปณิธาน หล่อเลิศวิทย์ 1
91 สมหญิง อุ้มบุญ 1
92 มหาวิทยาลัยมหิดล. สำนักงานวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 1
93 ดวงพร เฮงบุณยพันธ์ 1
94 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 1
95 พวงมณี พิพัฒน์เจริญวงศ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 4
2 2555 4
3 2554 1
4 2552 6
5 543 48
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 โฉนดชุมชน
2 การกระจายอำนาจกับการจัดการสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3 การปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมไทย
4 เกษตรพันธสัญญา: ภาพรวมและบทสำรวจประเด็นปัญหาในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2555
5 การปฏิรูปกองทุนยุติธรรม
6 ระบบภาษีเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ
7 การปฏิรูปการกระจายอำนาจและการจัดการปกครองท้องถิ่น
8 การปฏิรูปการกระจายอำนาจการคลังสู่ท้องถิ่น
ปี พ.ศ. 2554
9 สังเคราะห์ปัญญาเพื่อพัฒนา R2R ปี 2554
ปี พ.ศ. 2552
10 การพัฒนาศักยภาพกองทุนสุขภาพชุมชนโดยใช้กระบวนการจัดการความรู้
11 การสำรวจข้อมูลการพัฒนาบริการปฐมภูมิของหน่วยบริการคู่สัญญา
12 โครงการสังเคราะห์องค์ความรู้เพื่อสนับสนุนการยกร่างธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพประเด็น “การป้องกันและควบคุมโรคและปัจจัยที่คุกคามสุขภาพ” ส่วนที่ 2 ความยุติธรรมด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ: สถานการณ์และแนวทางเพื่อการแก้ไขปัญหาเชิงนโยบาย
13 สรุปสาระสำคัญมหกรรมสุขภาพชุมชน 2552
14 system approach to R2R from individual project to system changes
15 ข้อเสนอเชิงนโยบาย ทิศทางบริการสุขภาพปฐมภูมิ