ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ 46
2 ยุวดี คาดการณ์ไกล 26
3 มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) 23
4 แผนงานเสริมสร้างการเรียนรู้กับสถาบันอุดมศึกษาไทยเพื่อการพัฒนานโยบายสาธารณะที่ดี 23
5 สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ 23
6 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 15
7 ไม่มีข้อมูล 9
8 พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข 8
9 วณี ปิ่นประทีป 6
10 สุพัตรา ศรีวณิชชากร 4
11 กมล ไชยสิทธิ์ 3
12 ยุวดี วงษ์กระจ่าง 3
13 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะเภสัชศาสตร์ 3
14 ภูษิต ประคองสาย 3
15 พรพิศ ศิลขวุธท์ 3
16 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 3
17 สุพัตรา บุญญานุภาพพงศ์ 3
18 ภาวิน ศิริประภานุกูล 3
19 วิจารณ์ พานิช 3
20 สมบูรณ์ เทียนทอง 3
21 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะแพทยศาสตร์ 3
22 สมพนธ์ ทัศนิยม 3
23 สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) 2
24 คณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 2
25 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล 2
26 ชยภรณ์ ดีเอม 2
27 วัลยาภรณ์ ทังสุภูติ 2
28 วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร 2
29 ปกป้อง ศรีสนิท 2
30 ตรึงตา พูลผลอำนวย 2
31 นนท์ นุชหมอน 2
32 สกลฤทธิ์ จันทร์พุ่ม 2
33 ทัศนีย์ ญาณะ 2
34 ดวงมณี เลาวกุล 2
35 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 2
36 วรัญญู เสนาสุ 2
37 ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์ 2
38 สฤณี อาชวานันทกุล 2
39 อำพล จินดาวัฒนะ 2
40 ประทีป ธนกิจเจริญ 2
41 ศิริพร กัญชนะ 2
42 สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ 2
43 สถาบันพัฒนาการสาธารณสุขอาเซียน 2
44 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 2
45 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 1
46 ไชยนันท์ ทยาวิวัฒน์ 1
47 ชาญวิทย์ ทระเทพ 1
48 สุทธิชัย จิตะพันธ์กุล 1
49 คณะทำงานเพื่อศึกษาวิเคราะห์ ระบบยาของประเทศไทย 1
50 สำนักงานปฏิรูปเพื่อสังคมไทยที่เป็นธรรม 1
51 พงษ์พัฒน์ ปธานวนิช 1
52 พวงมณี พิพัฒน์เจริญวงศ์ 1
53 Phusit Prakongsai 1
54 ศุภวาณี สำเภานนท์ 1
55 Supawanee Sumpaonon 1
56 โครงการเมธีวิจัยอาวุโสด้านวิจัยระบบและนโยบายสุขภาพ สำนักงานพัฒนาสุขภาพระหว่างประเทศ 1
57 Sutichai Chitaphankul 1
58 แบ๊งค์ งามอรุณโชติ 1
59 Chainan Tayawiwat 1
60 เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ 1
61 อิสร์กุล อุณหเกตุ 1
62 ทนงศักดิ์ หมื่นหนู 1
63 Khraisak Watcharanukulkrai 1
64 Suphatra Sriwanichakorn 1
65 Pongphan Phatanwanit 1
66 Met Chokchaichan 1
67 Seree Hongyok 1
68 Niphit Phirawet 1
69 เสรี หงษ์หยก 1
70 ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ 1
71 ขวัญประชา เชียงไชยสกุลไทย 1
72 สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ 1
73 ณิชากร ศิริกนกวิไล 1
74 กระทรวงสาธารณสุข. สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ 1
75 ลัดดา ดำริการเลิศ 1
76 พินิจ ฟ้าอำนวยผล 1
77 อิสระ 1
78 ภัทชา ด้วงกลัด 1
79 จรวยพร ศรีศศลักษณ์ 1
80 สายศิริ ด่านวัฒนะ 1
81 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร 1
82 ชูชัย ศุภวงศ์ 1
83 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 1
84 บริษัท ดีไชร์ จำกัด 1
85 ปณิธาน หล่อเลิศวิทย์ 1
86 วินัย ลีสมิทธิ์ 1
87 จังหวัดกำแพงเพชร. โรงพยาบาลคลองขลุง 1
88 สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน 1
89 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 1
90 ดวงพร เฮงบุณยพันธ์ 1
91 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 1
92 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1
93 สมหญิง อุ้มบุญ 1
94 มหาวิทยาลัยมหิดล. สำนักงานวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 1
95 ดวงกมล สจิรวัฒนากุล 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 4
2 2555 4
3 2554 1
4 2552 6
5 543 48
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 โฉนดชุมชน
2 การกระจายอำนาจกับการจัดการสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3 การปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมไทย
4 เกษตรพันธสัญญา: ภาพรวมและบทสำรวจประเด็นปัญหาในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2555
5 การปฏิรูปกองทุนยุติธรรม
6 ระบบภาษีเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ
7 การปฏิรูปการกระจายอำนาจและการจัดการปกครองท้องถิ่น
8 การปฏิรูปการกระจายอำนาจการคลังสู่ท้องถิ่น
ปี พ.ศ. 2554
9 สังเคราะห์ปัญญาเพื่อพัฒนา R2R ปี 2554
ปี พ.ศ. 2552
10 การพัฒนาศักยภาพกองทุนสุขภาพชุมชนโดยใช้กระบวนการจัดการความรู้
11 การสำรวจข้อมูลการพัฒนาบริการปฐมภูมิของหน่วยบริการคู่สัญญา
12 โครงการสังเคราะห์องค์ความรู้เพื่อสนับสนุนการยกร่างธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพประเด็น “การป้องกันและควบคุมโรคและปัจจัยที่คุกคามสุขภาพ” ส่วนที่ 2 ความยุติธรรมด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ: สถานการณ์และแนวทางเพื่อการแก้ไขปัญหาเชิงนโยบาย
13 สรุปสาระสำคัญมหกรรมสุขภาพชุมชน 2552
14 system approach to R2R from individual project to system changes
15 ข้อเสนอเชิงนโยบาย ทิศทางบริการสุขภาพปฐมภูมิ