ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ 46
2 ยุวดี คาดการณ์ไกล 26
3 มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) 23
4 แผนงานเสริมสร้างการเรียนรู้กับสถาบันอุดมศึกษาไทยเพื่อการพัฒนานโยบายสาธารณะที่ดี 23
5 สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ 23
6 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 15
7 ไม่มีข้อมูล 9
8 พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข 8
9 วณี ปิ่นประทีป 6
10 สุพัตรา ศรีวณิชชากร 4
11 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะเภสัชศาสตร์ 3
12 กมล ไชยสิทธิ์ 3
13 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 3
14 ภาวิน ศิริประภานุกูล 3
15 ยุวดี วงษ์กระจ่าง 3
16 ภูษิต ประคองสาย 3
17 พรพิศ ศิลขวุธท์ 3
18 สมบูรณ์ เทียนทอง 3
19 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะแพทยศาสตร์ 3
20 วิจารณ์ พานิช 3
21 สมพนธ์ ทัศนิยม 3
22 สุพัตรา บุญญานุภาพพงศ์ 3
23 วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร 2
24 นนท์ นุชหมอน 2
25 ชยภรณ์ ดีเอม 2
26 ปกป้อง ศรีสนิท 2
27 สกลฤทธิ์ จันทร์พุ่ม 2
28 วรัญญู เสนาสุ 2
29 ดวงมณี เลาวกุล 2
30 คณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 2
31 ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์ 2
32 สฤณี อาชวานันทกุล 2
33 สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) 2
34 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 2
35 วัลยาภรณ์ ทังสุภูติ 2
36 ศิริพร กัญชนะ 2
37 อำพล จินดาวัฒนะ 2
38 ประทีป ธนกิจเจริญ 2
39 สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ 2
40 สถาบันพัฒนาการสาธารณสุขอาเซียน 2
41 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 2
42 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล 2
43 ทัศนีย์ ญาณะ 2
44 ตรึงตา พูลผลอำนวย 2
45 Met Chokchaichan 1
46 Sutichai Chitaphankul 1
47 Suphatra Sriwanichakorn 1
48 Niphit Phirawet 1
49 Seree Hongyok 1
50 ชาญวิทย์ ทระเทพ 1
51 Khraisak Watcharanukulkrai 1
52 สุทธิชัย จิตะพันธ์กุล 1
53 ไชยนันท์ ทยาวิวัฒน์ 1
54 พงษ์พัฒน์ ปธานวนิช 1
55 เสรี หงษ์หยก 1
56 Pongphan Phatanwanit 1
57 สายศิริ ด่านวัฒนะ 1
58 อิสระ 1
59 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร 1
60 พินิจ ฟ้าอำนวยผล 1
61 สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ 1
62 คณะทำงานเพื่อศึกษาวิเคราะห์ ระบบยาของประเทศไทย 1
63 ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ 1
64 จรวยพร ศรีศศลักษณ์ 1
65 แบ๊งค์ งามอรุณโชติ 1
66 เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ 1
67 อิสร์กุล อุณหเกตุ 1
68 ภัทชา ด้วงกลัด 1
69 Chainan Tayawiwat 1
70 ลัดดา ดำริการเลิศ 1
71 สมหญิง อุ้มบุญ 1
72 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1
73 มหาวิทยาลัยมหิดล. สำนักงานวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 1
74 ดวงพร เฮงบุณยพันธ์ 1
75 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 1
76 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 1
77 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 1
78 ขวัญประชา เชียงไชยสกุลไทย 1
79 ณิชากร ศิริกนกวิไล 1
80 กระทรวงสาธารณสุข. สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ 1
81 ชูชัย ศุภวงศ์ 1
82 ปณิธาน หล่อเลิศวิทย์ 1
83 บริษัท ดีไชร์ จำกัด 1
84 Phusit Prakongsai 1
85 สำนักงานปฏิรูปเพื่อสังคมไทยที่เป็นธรรม 1
86 ศุภวาณี สำเภานนท์ 1
87 Supawanee Sumpaonon 1
88 โครงการเมธีวิจัยอาวุโสด้านวิจัยระบบและนโยบายสุขภาพ สำนักงานพัฒนาสุขภาพระหว่างประเทศ 1
89 พวงมณี พิพัฒน์เจริญวงศ์ 1
90 ทนงศักดิ์ หมื่นหนู 1
91 วินัย ลีสมิทธิ์ 1
92 จังหวัดกำแพงเพชร. โรงพยาบาลคลองขลุง 1
93 สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน 1
94 ดวงกมล สจิรวัฒนากุล 1
95 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 4
2 2555 4
3 2554 1
4 2552 6
5 543 48
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 โฉนดชุมชน
2 การกระจายอำนาจกับการจัดการสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3 การปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมไทย
4 เกษตรพันธสัญญา: ภาพรวมและบทสำรวจประเด็นปัญหาในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2555
5 การปฏิรูปกองทุนยุติธรรม
6 ระบบภาษีเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ
7 การปฏิรูปการกระจายอำนาจและการจัดการปกครองท้องถิ่น
8 การปฏิรูปการกระจายอำนาจการคลังสู่ท้องถิ่น
ปี พ.ศ. 2554
9 สังเคราะห์ปัญญาเพื่อพัฒนา R2R ปี 2554
ปี พ.ศ. 2552
10 การพัฒนาศักยภาพกองทุนสุขภาพชุมชนโดยใช้กระบวนการจัดการความรู้
11 การสำรวจข้อมูลการพัฒนาบริการปฐมภูมิของหน่วยบริการคู่สัญญา
12 โครงการสังเคราะห์องค์ความรู้เพื่อสนับสนุนการยกร่างธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพประเด็น “การป้องกันและควบคุมโรคและปัจจัยที่คุกคามสุขภาพ” ส่วนที่ 2 ความยุติธรรมด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ: สถานการณ์และแนวทางเพื่อการแก้ไขปัญหาเชิงนโยบาย
13 สรุปสาระสำคัญมหกรรมสุขภาพชุมชน 2552
14 system approach to R2R from individual project to system changes
15 ข้อเสนอเชิงนโยบาย ทิศทางบริการสุขภาพปฐมภูมิ