ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

มุนี เศรษฐบุตร
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- มุนี เศรษฐบุตร
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2538
1 พฤติกรรมการใช้บริการทางการแพทย์เมื่อเจ็บป่วยของกรรมกรก่อสร้าง ในเขตกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2537
2 อัตราความชุกและอัตราอุบัติการของโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล และปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ณ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี
3 ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติ เกี่ยวกับการเลือกใช้สารปรุงแต่งรส และวัตถุเจือปนอาหาร ของผู้ประกอบอาหารในโรงเรียนประถมศึกษา และมัธยมศึกษา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
ปี พ.ศ. 2536
4 การศึกษาปัญหาอนามัยชุมชน
5 ผลของการฝากครรภ์ต่อน้ำหนักและสุขภาพทารกแรกคลอดในมารดาที่มีเกณฑ์เสี่ยงภัยต่างกัน ในโรงพยาบาลราชวิถี
6 ความชุกและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับภาวะทุพโภชนาการของเด็กวัยก่อนเรียน ในเขตชนบท ของจังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. 2535
7 การศึกษาความพึงพอใจในงานของอาจารย์ในวิทยาลัยการสาธารณสุขภาค
ปี พ.ศ. 2534
8 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการไม่ได้รับวัคซีนป้องกันบาดทะยักของหญิงมีครรภ์ ในชนบทอำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร