ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

มุทิตา มีนุ่น
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 เงินรายได้มหาวิทยาลัย 15
2 ก่องกาญจน์ กิจรุ่งโรจน์ 8
3 วัชรี สีห์ชำนาญธุระกิจ 6
4 งบประมาณแผ่นดิน 6
5 สุกัญญา จันทะชุม 6
6 เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน 5
7 เสาวลักษณ์ จิตรบรรเจิดกุล 5
8 วิลัสนา โพธิ์ศรี 4
9 ภาวิณี ชินะโชติ 4
10 จารุพัฒน์ สันติวรรณ 3
11 แหล่งทุนภายนอก ในประเทศ 3
12 ฐิตินันท์ บัวบาน 2
13 สิทธิวัฒน์ เลิศศิริ 2
14 นูรฮูดา กามะ 2
15 โครงการวิจัย Matching Fund 2
16 ณัฐนันท์ วรรณกูล 2
17 จำเป็น อ่อนทอง 2
18 ประสาร สวัสดิ์ซิตัง 2
19 มงคล แซ่หลิม 2
20 จรัสศรี นวลศรี 2
21 สายัณห์ สดุดี 2
22 บวรศักดิ์ ลีนานนท์ 2
23 นรชัย ศรีสมวงศ์ 1
24 พิทยา อดุลยธรรม 1
25 ไพบูลย์ ธรรมรัตน์วาสิก 1
26 รุจจน์ ทรัพย์นิรันดร์ 1
27 สามารถ ลักขณา 1
28 สมนึก สะอาดใส 1
29 ศตกร ชนมพิชญ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2562 2
2 2561 4
3 2560 2
4 2558 1
5 2557 3
6 2556 2
7 2555 4
8 2554 1
9 2552 4
10 2551 3
11 2549 2
12 2548 1
13 2547 6
14 2545 1
15 2544 6
16 2543 3
17 2541 2
18 2536 1
19 543 75
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2562
1 การพัฒนาปรับปรุงคุณภาพกาแฟเพื่อสุขภาพผสมจากข้าวสังข์หยด
2 คุณภาพของข้าวสังข์หยดระหว่างการเก็บรักษาและการผลิตเครื่องดื่มผง
ปี พ.ศ. 2561
3 ชนิดและความคงตัวของแอนโทไซยานินในข้าวกล้องสังข์หยดหุงสุกพร้อมบริโภค
4 ปัจจัยบางประการที่มีผลต่อการเกิดผลึกในผลิตภัณฑ์น้ำตาลแว่นระหว่างกระบวนการผลิตและการเก็บรักษา
5 การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์และการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตผักชีแห้งเชิงพาณิชย์
6 คุณภาพของข้าวหอมใบเตยและผลิตภัณฑ์ข้าวพร้อมบริโภคระหว่างการเก็บรักษา
ปี พ.ศ. 2560
7 คุณลักษณะทางเคมี ทางกายภาพ สมบัติเคมีเชิงฟิสิกส์ของข้าวสังข์หยดระหว่างการเก็บรักษาและการพัฒนาผลิตภัณฑ์เอกซ์ทรูเดทจากข้าวสังข์หยด
8 ผลของกระบวนการนึ่ง และระดับการขัดสีต่อคุณสมบัติของข้าวสังข์หยด
ปี พ.ศ. 2558
9 ผลของกระบวนการนึ่ง และระดับการขัดสีต่อคุณสมบัติของข้าวสังข์หยด
ปี พ.ศ. 2557
10 คุณลักษณะทางเคมี ทางกายภาพ สมบัติเคมีเชิงฟิสิกส์ของข้าวสังข์หยดระหว่างการเก็บรักษาและการพัฒนาผลิตภัณฑ์เอกซ์ทรูเดทจากข้าวสังข์หยด
11 คุณลักษณะและการยอมรับของผู้บริโภคต่อข้าวเจ้ากล้องและข้าวเหนียวกล้องที่มีรงควัตถุในประเทศไทย
12 นวัตกรรมมาตรฐานรสชาติอาหารไทย:ตำรับแกงเหลืองและไก่กอและ
ปี พ.ศ. 2556
13 ผลของวิธีเตรียมตัวอย่าง วิธีแช่แข็ง การทำละลาย และระยะเวลาการเก็บรักษาต่อ คุณภาพชิ้นลูกตาลตัดแต่ง
14 ปัจจัยบางประการที่มีผลต่อการเกิดผลึกในผลิตภัณฑ์น้ำตาลแว่นระหว่างกระบวนการผลิตและการเก็บรักษา
ปี พ.ศ. 2555
15 การเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติบางประการของข้าวเกรียบจากอิทธิพลของแป้งข้าวและตับอ่อของกุ้ง
16 การผลิตลูกตาลผงและการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร
17 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เอกซ์ทรูเดทจากข้าวสังข์หยด
18 ปัจจัยบางประการที่มีผลต่อคุณภาพของน้ำตาลแว่น
ปี พ.ศ. 2554
19 ความคงตัวของสารให้กลิ่นรสในน้ำตาลโตนดระหว่างกระบวนการให้ ความดัน ความร้อนและการเก็บรักษา
ปี พ.ศ. 2552
20 การปฏิบัติระหว่างการเก็บเกี่ยวและหลังการเก็บเกี่ยวและผลการแปรรูปน้ำตาลโตนดสดที่มีผลต่อคุณภาพผลิตภัณฑน้ำตาลโตนดเข้มข้นในจังหวัดสงขลา
21 ความคงตัวของคลอโรฟิลล์ในน้ำใบเตยและผลิตภัณฑ์น้ำใบเตยผสมลูกตาลพร้อมดื่มระหว่างกระบนการให้ความร้อนและเก็บรักษา
22 การผลิตเพื่อเพิ่มมูลค่าของลองกองในรูปผลไม้ตัดแต่งพร้อมบริโภค
23 กระบวนการผลิตเชอร์เบทจากลองกองและคุณภาพการยอมรับของผู้บริโภค
ปี พ.ศ. 2551
24 การเปลี่ยนแปลงคุณภาพของลองกองระหว่างสุกบนต้นและการยืดอายุการเก็บรักษา
25 สมบัติของน้ำตาลแว่นและการเปลี่ยนแปลงระหว่างการเก็บรักษา
26 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสุขภาพจากมะขามป้อม
ปี พ.ศ. 2549
27 คุณภาพของลองกองสดในพื้นที่ปลูกต่างกันในสวนระบบเกษตรดีที่เหมาะสม และผลการยืดอายุโดยการดัดแปลงสภาพบรรยากาศต่อคุณภาพลองกองสดและลองกองสดพร้อมบริโภคระหว่างการเก็บรักษา
28 การวิจัยและพัฒนาสู่ระบบจัดการคุณภาพด้านการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยวลองกองในภาคใต้ต่อคุณภาพลองกองเพื่อการส่งออก
ปี พ.ศ. 2548
29 การวิจัยและพัฒนาเพื่อปรับปรุงคุณภาพและยืดอายุการเก็บรักษาผลลองกองสดพร้อมบริโภค
ปี พ.ศ. 2547
30 ความคงตัวของสารให้กลิ่นรสในน้ำตาลโตนดระหว่างกระบวนการให้ความดัน ความร้อน และการเก็บรักษา
31 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสุขภาพจากมะขามป้อม
32 ความคงตัวของสารให้กลิ่นรสในน้ำตาลโตนด ระหว่างกระบวนการให้ความดัน ความร้อนและการเก็บรักษา
33 การพัฒนาคุณภาพผลผลิตและผลิตภัณฑ์ลองกอง
34 การพัฒนาคุณภาพผลผลิตและผลิตภัณฑ์ลองกอง
35 ความคงตัวของสารให้กลิ่นรสในน้ำตาลโตนด ระหว่างกระบวนการให้ความดัน ความร้อนและการเก็บรักษา
ปี พ.ศ. 2545
36 ความคงตัวของสารให้กลิ่นรสในน้ำตาลโตนดระหว่างกระบวนการให้ ความดัน ความร้อน และการเก็บรักษา
ปี พ.ศ. 2544
37 ความคงตัวของคลอโรฟิลล์ของสะตอบรรจุกระป๋อง
38 ความคงตัวของสารให้กลิ่นรสในน้ำผลไม้แปรรูป
39 การศึกษาการยืดอายุการเก็บรักษาลองกองสดและการแปรรูปลองกอง
40 การศึกษาคุณสมบัติของชิ้นลูกตาลแช่อิ่มแห้ง
41 การศึกษาชนิดของกล้วยและกระบวนการผลิตที่มีผลต่อคุณสมบัติทางชีวเคมีและกายภาพของแป้งกล้วย
42 การศึกษาการทำน้ำอ้อยให้ใส
ปี พ.ศ. 2543
43 ความคงตัวสีและลักษณะเนื้อสัมผัสของสะตอสดและสะตอแช่แข็งระหว่างการเก็บรักษา
44 การผลิตฟิล์มบริโภคได้จากกล้วย
45 การพัฒนาเครื่องดื่มจากน้ำส้มแขกผสมสมุนไพร
ปี พ.ศ. 2541
46 กรรมวิธีที่เหมาะสมในการสกัดไขมันจากตับปลาทูน่า
47 กรรมวิธีที่เหมาะสมในการสกัดไขมันจากตับปลาทูน่า
ปี พ.ศ. 2536
48 ความคงตัวของสีเขียวในหน่อไม้ฝรั่งบรรจุกระป๋อง
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
49 ผลการใช้เมททิลจัสโมเนทต่อการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของลองกองระหว่างการเก็บรักษา
50 นวัตกรรมมาตรฐานรสชาติอาหารไทย:ตำรับแกงเหลืองและไก่กอและ