ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

มุกดา สำนวนกลาง
หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 วราภรณ์ ถาวรวงษ์ 4
2 ศูนย์อนามัยที่ 1 กรมอนามัย 4
3 อาณัติ วรรณศรี 2
4 รัชนี สรรเสริญ 2
5 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ 2
6 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2
7 ภัทระ แสนไชยสุริยา 2
8 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 2
9 อังสุมาลี ผลภาค 2
10 พัฒนาวิไล อินใหม 2
11 สงครามชัย ลีทองดี 2
12 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 2
13 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2
14 เบญจวรรณ ทิมสุวรรณ 2
15 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย 2
16 ทัศนีย์ ญาณะ 2
17 บุณยวีร์ เอื้อศิริวรรณ 2
18 วิมล โรมา 1
19 มธุรส ทิพยมงคลกุล 1
20 สายชล คล้อยเอี่ยม 1
21 นรีมาลย์ นีละไพจิตร 1
22 ณัฐนารี เอมยงค์ 1
23 ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2561 1
2 2556 1
3 2554 1
4 2552 2
5 2543 1
6 543 6
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2561
1 การสำรวจความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชาชนไทย อายุ 15 ปี ขึ้นไป พ.ศ. 2560 (ระยะที่ 1)
ปี พ.ศ. 2556
2 การจัดการมูลฝอยติดเชื้อที่เหมาะสมของท้องถิ่นสำหรับคลินิกเอกชนเขต1
ปี พ.ศ. 2554
3 การศึกษาผลของกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลต่อการเสริมพลังอำนาจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรชุมชนในการจัดการปัญหาสุขภาพชุมชน
ปี พ.ศ. 2552
4 การพัฒนากองทุนสุขภาพระดับตำบลเพื่อการสร้างเสริมและป้องกันโรคในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าปี 2549-2552
5 ผลการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินเพื่อการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ปี 2549-2552
ปี พ.ศ. 2543
6 บทบาทผู้ชายในกระบวนการเจริญพันธุ์