ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

มุกดา คูหิรัญ
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 หรรษา ปุณณะพยัคฆ์ 17
2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 4
3 ฐิติมา ตันติกาญจน์ 3
4 ปิยะศักดิ์ ชอุ่มพฤกษ์ 3
5 สุทธพรรณ ตรีรัตน์ 3
6 โกสุม พีระมาน 2
7 ปาริชาต ภู่สว่าง 2
8 สุภาภรณ์ โสภณพัฒนะโภคา 1
9 พรเทพ ถนนแก้ว 1
10 สุภัค ยังเจริญ 1
11 สายรัก กวางแก้ว 1
12 ธันยชัย สุระ 1
13 อาทิตย์ ปุษยะนาวิน 1
14 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
15 สันทนา เสถียรไพศาล 1
16 ศิริพงษ์ เปรมจิต 1
17 ประดิษฐ์ มาสอน 1
18 มัลลิกา แก้วดี 1
19 ชัชฎาพร อินทำมา 1
20 สุจิตรา จางตระกูล 1
21 สัญชัย ตันตยาภรณ์ 1
22 คมสัน นันทสุนทร 1
23 เบญจวรรณ ยันต์วิเศษภักดี 1
24 ยุพาพรรณ ระลึก 1
25 กมลชัย ชะเอม 1
26 พิสุทธิ์ พวงนาค 1
27 ประกรรษวัต จันทร์ประไพ 1
28 เรือนแก้ว ประพฤติ 1
29 สุรพงศ์ นวังคสัตถุศาสตร์ 1
30 ประพันธ์ โอสถาพันธุ์ 1
31 ยอดหทัย เทพธรานนท์ 1
32 อรุณี จันทรสนิท 1
33 พัชนี เอื้อรักสกุล 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2550 1
2 2549 2
3 2547 2
4 2546 3
5 2545 5
6 2542 3
7 2541 1
8 2539 3
9 2538 1
10 2537 1
11 2535 1
12 2529 1
13 543 14
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2550
1 ภาวะที่เหมาะสมในการผลิตเส้นใยเห็ดโคน Termitomyces spp. ในอาหารเหลว
ปี พ.ศ. 2549
2 การคัดเลือกสายพันธุ์เห็ดหอม Lentinus edodes [Berk] Sing ที่ถูกเหนี่ยวนำให้เป็นพอลิพลอยด์ด้วยโคลชิซินโดยการเพาะให้เกิดดอก
3 การตรวจสอบการแสดงออกของยีนไทโรซิเนสในเห็ดยานางิ Agrocybe cylindracea โดยวิธีอิเล็คโตรเคมิคอลไบโอเซ็นเซอร์
ปี พ.ศ. 2547
4 ความหลากหลายทางพันธุกรรมของเห็ดโคน Termitomyces sp. บนพื้นฐานของการวิเคราะห์ลำดับพันธุกรรมบริเวณไอทีเอส
5 การคัดเลือกเห็ดโคนญี่ปุ่น Agrocybe cylindracea สายพันธุ์ทนร้อน
ปี พ.ศ. 2546
6 การชักนำให้เกิดมิวเตชันด้วยแสงอัลตราไวโอเลตในเห็ดหลินจือ Ganoderma lucidum ที่สามารถย่อยสลายลิกนิน
7 การคัดแยกเห็ดราที่ผลิตเอนไซม์ฟีนอลออกซิเดส
8 วัชพืชที่มีศักยภาพเป็นวัตถุดิบในการผลิตแอลกอฮอล์เชื้อเพลิ
ปี พ.ศ. 2545
9 การคัดเลือกพันธุ์เห็ดหมื่นปี Ganoderma lucidum (Fr.) Karst. พันธุ์ลูกผสมที่มีปริมาณพอลิแซกคาไรด์สูง
10 การเหนี่ยวนำให้เกิดมิวเทชันในเห็ดหอม Lentinus edodes (Berk) Sing. ด้วยโคลชิซิน
11 การผลิตเอนไซม์ลิกนินเปอร์ออกซิเดสจากรากกลุ่มไวท์รอทบางชนิด
12 ความหลากหลายทางพันธุกรรมของเห็ดโคน Termitomyces straitus (Beeli) Heim โดยใช้ลำดับเบสไอทีเอส
13 ความสัมพันธ์ของซีเอจีไตรนิวคลีโอไทด์ที่ซ้ำในยีนอะแทกซิน-1 กับความรุนแรงของโรคไปโนซีรีเบลลาอะแทกเซีย แบบที่ 1
ปี พ.ศ. 2542
14 การชักนำให้เกิดมิวเตชันในเห็ดหมื่นปี Ganoderma lucidum (Fr.) Karst. โดยแสงอัลตราไวโอเลท
15 การกลายพันธุ์ของรา Acrophialophora sp. ที่ย่อยสลายเซลลูโลส
16 การกลายพันธุ์ของรา Acrophialophora sp. ที่ย่อยสลายเซลลูโลส
ปี พ.ศ. 2541
17 การฟอกเยื่อกระดาษแบบชีวภาพโดย Phanerocheate chrysosporuim และ Ganoderma lucidum
ปี พ.ศ. 2539
18 การเปลี่ยนเชิงชีวภาพของลิกโนเซลลูโลสเป็นเอทธานอล ด้วยวิธีการย่อยสลายและการหมักแบบต่อเนื่องโดย Acrophialophora sp. และ Candida brassicae
19 การคัดเลือกมิวแทนต์ของ Pachysolen tannophilus ที่หมักไซโลสโดยการชักนำด้วยแสง
20 การศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาและไอโซไซม์ในเห็ดโคน (Termitomyces spp.)
ปี พ.ศ. 2538
21 ภาวะเหมาะสมของการผลิตเซลลูเลสจากเชื้อรา ที่คัดแยกจากบริเวณปลูกป่าศรนารายณ์ agave sisalana perrine
ปี พ.ศ. 2537
22 การผลิตแอลกอฮอลเชื้อเพลิงจากน้ำตาลเพนโตส : รายงานผลการวิจัย
ปี พ.ศ. 2535
23 การคัดเลือกจุลินทรีย์ที่ผลิตเซลลูเลสและผลิตเอทธานอล ที่อยู่ร่วมกับป่านศรนารายณ์ Agave sisalana Perrine
ปี พ.ศ. 2529
24 การพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อเพาะเห็ดหอม