ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

มิตรชัย จงเชี่ยวชำนาญ
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
และรู้จักในชื่อของ
- มิตรชัย จงเชี่ยวชำนาญ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ธเนศ เคารพาพงศ์ 8
2 สิรีธร โสพร 7
3 จินตนา นวลละออง 7
4 อนุสรา ทัศนีย์ปกรณ์ 7
5 ฝาติเม๊าะ และหีม 7
6 ฐานิตา ลอยวิรัตน์ 7
7 จารุพรรณ มียิ้ม 7
8 นันทิยา บำรุงสุข 7
9 สายัณห์ สดุดี 5
10 พรรษา บัวรัตนะ 5
11 โมไนย ไกรฤกษ์ 5
12 วิวัฒน์ สุทธิวิภากร 4
13 คณน ไตรจันทร์ 4
14 จุรีพร กาหยี 4
15 สุรศักดิ์ หมันวาหาบ 4
16 ชูวงศ์ พงศ์เจริญพาณิชย์ 4
17 อรสา ภัทรไพบูลย์ชัย 4
18 สหพงษ์ สมวงศ์ 4
19 อิศรัฏฐ์ รินไธสง 3
20 นูรูลฮุซนา แวสาเมาะ 3
21 นิเวศน์ อรุณเบิกฟ้า 3
22 สากล จุลรัตน์ 3
23 เพ็ชรัตน์ สุริยะไชย 3
24 ลัดดาวัลย์ หนูเพชร 3
25 จาตุพงศ์ วาฤทธิ์ 2
26 อภิฌาน กาญจนวปสถิตย์ 2
27 เผ่าภัค ศิริสุข 2
28 อภินันท์ ธนชยานนท์ 2
29 ธีระพงศ์ จันทรนิยม 1
30 โรเบิร์ตสัน, เอียน ดี 1
31 สมชัย หลิมศิโรรัตน์ 1
32 ไพโรจน์ วุ่นชุม 1
33 โครงการวิจัย Matching Fund 1
34 ปรีดิ์เปรม ทัศนกุล 1
35 แหล่งทุนภายนอก ต่างประเทศ 1
36 เกียรติศักดิ์ วงษ์โสพนากุล 1
37 แหล่งทุนภายนอก ในประเทศ 1
38 เงินรายได้มหาวิทยาลัย 1
39 งบประมาณแผ่นดิน 1
40 สันทัด วิเชียรโชติ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2562 2
2 2561 2
3 2560 2
4 2559 2
5 2558 1
6 2557 2
7 2556 2
8 2553 2
9 2552 1
10 2551 2
11 2550 1
12 543 32
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2562
1 เครื่องวิเคราะห์เปอร์เซ็นต์เนื้อยางแห้งในยางก้อนถ้วยด้วยเทคนิคคลื่นความถี่สูง
2 การพิสูจน์เทคโนโลยีระบบคัดแยกทะลายปาล์มส้าหรับซื้อขาย
ปี พ.ศ. 2561
3 การประเมินการเป็นเมืองสีเขียวของเทศบาล ใน 14 จังหวัดภาคใต้ ประจำปี 2561
4 การวิจัยเพื่อจัดทำแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือ "โปรแกรมติดตามนักท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดสงขลา"
ปี พ.ศ. 2560
5 การพัฒนาตัวชี้วัดเพื่อประเมินการเป็นเมืองสีเขียวใน 14 จังหวัดภาคใต้
6 การพัฒนาเครื่องวัดเปอร์เซ็นต์เนื้อยางแห้งแบบหกพอร์ตเพื่อการผลิตใช้เชิงพาณิชย์
ปี พ.ศ. 2559
7 การประยุกต์เทคนิคประมวลสัญญาณและไมโครเวฟกับน้ำยางและปาล์มน้ำมัน
8 การประยุกต์เทคนิคประมวลสัญญาณและไมโครเวฟกับน้ำยางและปาล์มน้ำมัน
ปี พ.ศ. 2558
9 อุปกรณ์วัดค่าเปอร์เซ็นต์เนื้อยางแห้งในน้ำยาง
ปี พ.ศ. 2557
10 การทำนายปริมาณน้ำมันของทะลายปาล์มด้วยการประมวลผลภาพ
11 ความคาดหวังในการทำงานของนักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ปี พ.ศ. 2556
12 อุปกรณ์วัดค่าเปอร์เซ็นต์เนื้อยางแห้งในน้ำยาง
13 การศึกษาปัญหาและสถานภาพของนักศึกษาที่ลาพักการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ปี พ.ศ. 2553
14 การออกแบบวงจรไมโครเวฟบนเทคโนโลยีสายส่งไมโครสตริปและสตริปแบบระนาบร่วม
15 การวัดหาเปอร์เซ็นต์เนื้อยางแห้งในน้ำยางสดด้วยวงจรไมโครเวฟหกพอร์ต
ปี พ.ศ. 2552
16 การออกแบบวงจรไมโครเวฟบนเทคโนโลยีสายส่งไมโครสตริปและสตริปแบบระนาบร่วม
ปี พ.ศ. 2551
17 สายนำสัญญาณแบบขั้นบันไดและการประยุกต์ใช้งานที่ความถี่ไมโครเวฟ
18 การออกแบบวงจรไมโครเวฟบนเทคโนโลยีสายส่งไมโครสตริปและสตริปแบบระนาบร่วม
ปี พ.ศ. 2550
19 สายนำสัญญาณแบบขั้นบันไดและการประยุกต์ใช้งานที่ความถี่ไมโครเวฟ