ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

มาเรียม นิลพันธุ์
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 คีรีบูน จงวุฒิเวศย์ 12
2 วิสาข์ จัติวัตร์ 5
3 ระพีพรรณ ฉลองสุข 4
4 อรพิณ ศิริสัมพันธ์ 3
5 วิสูตร โพธิ์เงิน 3
6 อธิกมาส มากจุ้ย 3
7 ปรณัฐ กิจรุ่งเรือง 3
8 วรรณภา แสงวัฒนะกุล 2
9 ฐาปนีย์ ธรรมเมธา 2
10 กาญจนา สุจิต 2
11 มณฑนา วัฒนถนอม 2
12 นงนุช โรจนเลิศ 2
13 รักชนก โสภาพิศ 1
14 ชนสิทธิ์ สิทธิ์สูงเนิน 1
15 นงนภัส บุญเหลือ 1
16 ปัญญา ทองนิล 1
17 สาลิกา สำเภาทอง 1
18 กิตติธัช คงชะวัน 1
19 อมลวรรณ มีจินดา 1
20 ธัญดา ไตรวนาธรรม 1
21 คีรีบูน จงวุฒิเวศน์ 1
22 ปฤณัต นัจนฤตย์ 1
23 กรัณย์พล วิวรรธมงคล 1
24 พนารัตน์ ศรีปัญญากร 1
25 ปรานี แพรอัตร์ 1
26 พรภิรมย์ หลงทรัพย์ 1
27 ณัฏฐนิช สะมะจิตร์ 1
28 ดวงฤดี เอี่ยมพนากิจ 1
29 จำเนียร เล็กสุมา 1
30 พัฒนพงศ์ บรรณการ 1
31 มณฑนกร เจริญรักษา 1
32 กิตติคม คาวีรัตน์ 1
33 พลวัต วุฒิประจักษ์ 1
34 โสภณ แย้มทองคำ 1
35 ศิริวรรณ วณิชวัฒนวรชัย 1
36 ณัฐดนัย บุตรพลับ 1
37 ศิวาพร ยอดทรงตระกูล 1
38 สิริกมล หมดมลทิน 1
39 วะราพร เจริญสุข 1
40 เฉิดฉัน โคตรมา 1
41 ลักขณา จันทร์โชติพัฒนะ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 1
2 2554 1
3 2553 16
4 2552 7
5 2551 2
6 2550 1
7 2548 1
8 2546 1
9 2536 2
10 543 20
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 การประเมินหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปี พ.ศ. 2554
2 การประเมินหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปี พ.ศ. 2553
3 การประเมินโครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ กิจกรรมการพัฒนานิเทศแนวใหม่
4 การพัฒนากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดยใช้ของเล่นพื้นบ้าน เพื่อส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
5 การประเมินหลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนประทุมอนุสรณ์ โดยใช้ CIPP Model
6 รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรที่สอดคล้องกับกระบวนการเรียนรู้ของชุมชน ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
7 การพัฒนารูปแบบการเตรียมความพร้อมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สำหรับนักศึกษาาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว
8 การพัฒนารูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ของอาจารย์ในศูนย์เรียนรู้โครงการมหาวิทยาลัยชีวิต
9 รูปแบบการพัฒนาสมรรถภาพการสอนโดยการบูรณาการแบบสอดแทรกสำหรับนักศึกษาครู เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอันพีงประสงค์ของผู้เรียน
10 การพัฒนาเครื่องมือประเมินกระบวนการนำหลักสูตรสู่การปฏิบัติสำหรับหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏิบัติทั่วไป(การรักษาโรคเบื้องต้น)
11 การพัฒนาชุดการเรียนรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
12 การพัฒนาผลการเรียนรู้ เรื่อง การวัด ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ด้วยเทคนิค STAD โดยประยุกต์ใช้กิจกรรมการละเล่นของเด็กไทย
13 การพัฒนารูปแบบการติดตามช่วยเหลือสำหรับครูพี่เลี้ยงเพื่อการนำกรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นสู่การจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียนของนักศึกษาครู
14 การพัฒนาหลักสูตรการออกแบบตกแต่งอาหารเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ สำหรับบุคลากรธุรกิจอาหาร
15 การพัฒนาหลักสูตร เรื่อง การประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์จากเศษผ้าสู่งานอาชีพ ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
16 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา เรื่อง สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน
17 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงประสบการณ์เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะสำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
18 การพัฒนาหลักสูตรรายวิชาจิตตปัญญาศึกษา สำหรับนักศึกษาครู เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะบัณฑิตครูที่พึงประสงค์
ปี พ.ศ. 2552
19 การพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
20 การพัฒนาแบบฝึกเรื่องการเป่าขลุ่ยไทยสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
21 การพัฒนาแบบฝึกการแก้โจทย์อัตราส่วนและร้อยละโดยใช้ข้อมูลท้องถิ่นสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
22 การพัฒนาความสามารถในการอ่านจับใจความจากนิทานส่งเสริมคุณธรรมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการสร้างแผนที่ความคิด
23 การพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างคุณลักษณะความเป็นครูของข้าราชการครูทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.)
24 การพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบผู้ปกครองมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาทักษะทางสังคม สำหรับนักเรียนปฐมวัย
25 การพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์สำหรับเด็กปฐมวัย
ปี พ.ศ. 2551
26 การพัฒนาความสามารถในการคิดแก้ปัญหาของเด็กปฐมวัยโดยการจัดประสบการณ์ด้วยกระบวนการวิจัย
27 การพัฒนาผลการเรียนรู้และความสามารถในการปฏิบัติ เรื่องนาฏศิลป์เบื้องต้นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคร่วมมือกันเรียน
ปี พ.ศ. 2550
28 การศึกษาการเรียนรู้ และแนวทางการพัฒนาการเรียนรู้ ในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปี พ.ศ. 2548
29 โครงการสืบค้นประวัติศาสตร์วัฒนธรรมท้องถิ่น : การเรียนรู้กระบวนการเสริมศักยภาพการวิจัยชุมชน ในพื้นที่อำเภอหว้านใหญ่ และอำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร
ปี พ.ศ. 2546
30 การพัฒนากิจกรรมอาสาสมัครเพื่อดูแลอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยว สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ปี พ.ศ. 2536
31 การพัฒนาหลักสูตรการวิจัยวัฒนธรรม
32 การพัฒนาหลักสูตรการวิจัยวัฒนธรรม