ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

มารุต บูรณรัช
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Marut Buranarach 6
2 เทพชัย ทรัพย์นิธิ 4
3 ชูชาติ หฤไชยะศักดิ์ 3
4 Choochart Haruechaiyasak 3
5 Chatchawal Sangkeettrakarn 3
6 ชัชวาล สังคีตตระการ 2
7 Thepchai Supnithi 2
8 เยาวลักษณ์ คนคล่อง 1
9 Nopphadol Chalortham 1
10 นพดล ชลอธรรม 1
11 Ye Myat Thein 1
12 บัณฑิตา ประวาลพฤกษ์ 1
13 สุพล ไกลถิ่น 1
14 Buntita Pravalpruk 1
15 Orrawin Mekpiroon 1
16 อรวินท์ เมฆพิรุณ 1
17 อลิสา คงทน 1
18 Santipong Thaiprayoon 1
19 อนุชัย ธีระเรืองไชยศรี 1
20 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะเภสัชศาสตร์ 1
21 วัจนา ตั้งความเพียร 1
22 สันติพงษ์ ไทยประยูร 1
23 ศราวุธ คงยัง 1
24 Alisa Kongthon 1
25 Sarawoot Kongyoung 1
26 พนิตา พงษ์ไพบูลย์ 1
27 Supon Klaithin 1
28 นภัส สุขสม 1
29 กฤษณ์ โกสวัสดิ์ 1
30 วศิน สินธุภิญโญ 1
31 ตรีภพ สรรเพชร์นิยม 1
32 Krit Kosawat 1
33 Kwanchiva Saykham 1
34 ณัฐนันท์ ทัดพิทักษ์กุล 1
35 Nattanun Thatphithakkul 1
36 ชัย วุฒิวิวัฒน์ชัย 1
37 ภัชริกา ชูตระกูล 1
38 สรรพฤทธิ์ มฤคทัต 1
39 เปรมนาถ ดูเบ 1
40 Ponrudee Netisopakul 1
41 เฉลิมพล ชาญศรีภิญโญ 1
42 พรชัย ธรรมรัตนนนท์ 1
43 ชัยอนันต์ ดำรงรัตน์ 1
44 อัษฎางค์ แตงไทย 1
45 สุทัศน์ แซ่ตั้ง 1
46 พรพิมล ผลินกูล 1
47 นิรันดร์ อังควัฒนวิทย์ 1
48 Pornchai Tummarattananont 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2554 1
3 2553 2
4 2551 3
5 2550 1
6 2548 1
7 543 17
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 การพัฒนาออนโทโลยีสมุนไพรไทยของศูนย์ข้อมูลข่าวสารการแพทย์แผนไทยของโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
ปี พ.ศ. 2554
2 Design and Implementation of an Ontology-Based Clinical Reminder System to Support Chronic Disease Healthcare
ปี พ.ศ. 2553
3 ระบบสืบค้นข้อมูลมัลติมีเดีย
4 การพัฒนาออนโทโลยีสำหรับระบบให้คำแนะนำการบริโภคอาหารตามโภชนาการเฉพาะบุคคล
ปี พ.ศ. 2551
5 การศึกษาวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้งานของผู้ใช้โปรแกรมอับดุล
6 อับดุล: ระบบบริการข้อมูลเชิงบูรณาการผ่านระบบสนทนาออนไลน์
7 สรรสารดีบี: ระบบค้นคืนเนื้อหาและเอกสารภาษาไทยบนฐานข้อมูล
ปี พ.ศ. 2550
8 โครงการวิจัยระบบสืบค้นข้อมูลสุขภาพตามโครงสร้างฐานความรู้สําหรับประชาชน
ปี พ.ศ. 2548
9 ระบบอีเลิร์นนิงอัจฉริยะ
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
10 A framework for managing R&D for Thai research community using text information exploitation
11 Ontology development for pharmaceutical tablet production expert system
12 Metadata and semantics: A case study on semantic searching in web system
13 A personalized patient education framework to support diabetes patients self-management
14 Ontology based orchid knowledge platform for knowledge services in orchid cluster
15 Development of service systems to support diabetes patient self-management using a personalized service framework
16 Design and implementation of an ontology-based clinical reminder system to support chronic disease healthcare
17 Development of a personalized knowledge portal to support diabetes patient self-management
18 A semantic web framework to support knowledge management in chronic disease healthcare
19 Building integrated village profile: A development of village information system to support decision making in selection of community development projects
20 Ontology Design Approaches for Development of an Excise Duty Recommender System
21 A community-driven approach to development of an ontology-based application management framework
22 Location-based concept in activity log ontology for activity recognition in smart home domain
23 A review and comparison of rule languages and rule-based inference engines for the Semantic Web
24 Activity recognition using context-aware infrastructure ontology in smart home domain
25 A combined semantic social network analysis framework to integrate social media data