ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

มารินา เกตุทัต-คาร์นส์
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 รังสรรค์ พาลพ่าย 13
2 เจมส์ เกตุทัต คาร์นส์ 8
3 ทุนจากสำนักงบประมาณ (ภายใต้การพิจารณาจัดสรรโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ) 8
4 เทพปัญญา เจริญรัตน์ 7
5 รจนา โอภาสศิริ 7
6 อนวัช แสงมาลี 6
7 อารักษ์ ธีรอำพน 6
8 อนันตศักดิ์ ลุนจันทา 6
9 ทุนจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 3
10 เจมส์ เกตุทัต-คาร์นส์ 3
11 ดาราวรรณ ร่วมกุศล 3
12 ชนิดา กุประดิษฐ์ 3
13 วศิมน เรืองเล็ก 2
14 สันติ ศักดารัตน์ 2
15 นิกร สางห้วยไพร 2
16 ทุนจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช./NSTDA) 2
17 ฉัตรชัย ตรีธรรมพินิจ 2
18 เศกสิทธิ์ ชำนาญศิลป์ 2
19 อัญชลี ณ เชียงใหม่ 2
20 นันทกร บุญเกิด 2
21 ภคนิจ คุปพิทยานันท์ 2
22 ธนวัช แสงมาลี 1
23 ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ มทส. 1
24 Mariena Ketudat-Cairns 1
25 ทุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 1
26 เจมท์ เกตุทัต-คาร์นส์ 1
27 นันทกร, บุญเกิด 1
28 Yanling Hua 1
29 พรประภา, ซ้อนสุข 1
30 ดาราวรรณ, ร่วมสกุล 1
31 ศศิประภา, กาญจนวัฒนา 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 3
2 2558 3
3 2557 1
4 2556 2
5 2555 6
6 2554 8
7 2553 12
8 2552 3
9 2550 7
10 2549 3
11 2548 1
12 2547 1
13 2546 1
14 2545 2
15 2544 1
16 2542 1
17 2541 2
18 2538 1
19 543 54
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 การผลิตไซโตไคน์ การทำให้บริสุทธิ์ และการนำไปใช้ในงานวิจัยเซลล์ต้นกำเนิด
2 การดัดแปลงพันธุกรรมของ Saccharomyces cerevisiae เพื่อให้สามารถผลิตเอทานอลจากแป้งมันสำปะหลังได้โดยตรง
3 การสร้างเซลล์คล้ายเซลล์ต้นกำเนิดตัวอ่อนจากเซลล์ผิวหนังมนุษย์โดยปราศจากไวรัสโดยใช้ 5-Azacytidine และ การเพิ่มการแสดงออกของยีน Oct4
ปี พ.ศ. 2558
4 รายงานการวิจัยการศึกษาวิธีการคัดแยกและเลี้ยงฟอลลิเคิลขนาดเล็กในกระบือปลักเพื่อทำปฏิสนธิในหลอดแก้วและการฉีดตัวอสุจิเข้าในไข่
5 รายงานการวิจัยความแปรปรวนทางพันธุกรรมกับลักษณะทางสัณฐานวิทยาของแตงเทศและแตงไทยจากเทคนิค ISSR
6 การวิเคราะห์หน้าที่ของเอนไซม์โมโนลิกนอล เบต้า-กลูโคซิเดส จากข้าว
ปี พ.ศ. 2557
7 ผลของวิธีการกระตุ้นการเจริญเติบโตหลังการฉีดอสุจิเข้าในไข่โคต่ออัตราการเจริญเติบโตของตัวอ่อนและอัตราการตั้งท้องหลังการย้ายฝากตัวอ่อน
ปี พ.ศ. 2556
8 การพัฒนาเทคนิคเพื่อตรวจเชื้อปนเปื้อนในเนื้อไก่สด
9 การหาเครื่องหมายโมเลกุลบ่งชี้ทางพันธุกรรมที่สมัพันธ์กับความต้านทานโรคแคงเกอร์ในมะนาวสายพันธุ์พิจิตร (M33)
ปี พ.ศ. 2555
10 การหาเครื่องหมายโมเลกุลบ่งชี้ทางพันธุกรรมที่สัมพันธ์กับความต้านทานโรคแคงเกอร์ในมะนาวสายพันธ์พิจิตร (M33)
11 รายงานการวิจัยการโคลนและผลิตโปรตีนไฟโคไซยานินจากไซยาโนแบคทีเรีย
12 รายงานการวิจัยการประยุกต์ใช้ระบบอิเลคโตรดิอิออนไนซ์เซชั่นในการแยกโปรตีนเอ็นเทอโรไคเนสจากน้ำหมัก
13 รายงานการวิจัยผลของสายพันธุ์โคตัวรับต่ออัตราการตั้งท้องหลังการย้ายฝากตัวอ่อนโคแช่แข็งโดยวิธี direct transfer
14 ความแปรปรวนทางพันธุกรรมกับลักษณะทางสัณฐานวิทยาของแตงเทศและแตงไทย จากเทคนิค ISSR
15 การโคลนและผลิตโปรตีนไฟโคไซยานินจากไซยาโนแบคทีเรีย
ปี พ.ศ. 2554
16 การโคลนและการศึกษาการทำงานของ Os1BGlu4 เบตากลูโคไซเดสจากข้าว
17 โมโนโคลนัลแอนติบอดีต่ออสุจิ Y ของวัว
18 โครงการทุนการศึกษาขั้นสูงเชิงกลยุทธ์ (CHE-PhD-THA-SUP) ทุนปริญญาเอกในประเทศเพื่อพัฒนาอาจารย์ที่ปรึกษา
19 การศึกษาความยาวของเทลโลเมียร์ในลูกแมวที่เกิดจากการโคลนนิ่ง
20 รายงานการวิจัยการค้นหาและการแสดงออกของกลุ่มยีน glycosyl hydrolases ในจีโนมของข้าวขาวดอกมะลิและข้าวญี่ปุ่น
21 รายงานการวิจัยการศึกษาการแสดงออกและการตรวจสอบโปรตีน SFR2 จากข้าวใน Escherichia coli และ Pichia pastoris
22 การค้นหาและการแสดงออกของกลุ่มยีน Glycosyl hydrolases ในจีโนมของข้าวขาวดอกมะลิ และข้าวญี่ปุ่น
23 การศึกษาการแสดงออกและการตรวจสอบโปรตีน SFR2 จากข้าวในEscherichia coli และ Pichia pastoris
ปี พ.ศ. 2553
24 การโคลนและผลิตโปรตีนไฟโคไซยานินจากไซยาโนแบคทีเรีย
25 โครงการทุนการศึกษาขั้นสูงเชิงกลยุทธ์ (CHE-PhD-THA-SUP) ทุนปริญญาเอกในประเทศเพื่อพัฒนาอาจารย์ที่ปรึกษา
26 โครงการทุนการศึกษาขั้นสูงเชิงกลยุทธ์ (CHE-PhD-THA-SUP) ทุนปริญญาเอกในประเทศเพื่อพัฒนาอาจารย์ที่ปรึกษา
27 รายงานการวิจัยการพัฒนาเครื่องหมายชีวภาพตรวจสอบย้อนกลับปลานิลจากฟาร์ม มทส.
28 รายงานการวิจัยการแช่แข็งโอโอไซท์กระบือปลักเพื่อทำโคลนนิ่งและแช่แข็งตัวอ่อนกระบือปลักโคลนนิ่ง
29 รายงานการวิจัยการแช่แข็งโอโอไซท์โคเพื่อทำปฏิสนธิในหลอดแก้วและทำโคลนนิ่ง
30 รายงานการวิจัยการอนุรักษ์แมวลายหินอ่อน (pardofelis marmorata) โดยการทำโคลนนิ่งข้ามสปีชีย์
31 รายงานการวิจัยการผลิตและการตรวจสอบเซลล์ต้นกำเนิดตัวอ่อนลิงแสม (Maccaca fasicularis)
32 การพัฒนาเครื่องหมายชีวภาพตรวจสอบย้อนกลับปลานิลจากฟาร์ม มทส.
33 การแช่แข็งโอโอไซท์โคเพื่อทำปฏิสนธิในหลอดแก้วและทำโคลนนิ่ง
34 การอนุรักษ์แมวลายหินอ่อน [Pardofelis marmorata] โดยการทำโคลนนิ่งข้ามสปีชีย์
35 การผลิตและการตรวจสอบเซลล์ต้นกำเนิดตัวอ่อนลิงแสม [Maccaca fasicularis]
ปี พ.ศ. 2552
36 การศึกษาการแสดงออกและการตรวจสอบโปรตีน SFR2 จากข้าวใน Escherichia coli และ Pichia pastoris
37 รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์การผลิตรีคอมบิแนนท์ทรานสกลูตามิเนสจากปลานิล
38 เอกสารคำสอนวิชา ชีววิทยาระดับโมเลกุลเบื้องต้น
ปี พ.ศ. 2550
39 การโคลนและผลิตเอนไซม์ Enterokinase
40 การพัฒนาเครื่องหมายชีวภาพตรวจสอบย้อนกลับปลานิลจากฟาร์ม มทส.
41 การค้นหาและการแสดงออกของกลุ่มยีน Glycosyl Hydrolases ในจีโนมของข้าวหอมมะลิและข้าวญี่ปุ่น
42 การผลิตรีคอมบิแนนท์เอนไซม์ Thermostable DNA polymerase จาก Pyrococcus furiosus ในแบคทีเรีย Excherichia coli
43 โครงการศึกษาคุณสมบัติของเอมไซม์เบต้ากลูโคซิเดส จากยีน sfr2 ในข้าว
44 รายงานการวิจัยการผลิตรีคอมบิแนนท์เอนไซม์ Thermostable DNA polymerase จาก pyrococcus furiosus ในแบคทีเรีย Escherichia coli
45 รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์การโคลนและผลิตเอ็นไซม์เอนเทอโรไคเนสสายสั้น
ปี พ.ศ. 2549
46 รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตรีคอมบิแนนท์โปรตีนในถังหมัก
47 การผลิตรีคอมบิแนนท์ทรานสกลูตามิเนสจากปลานิล
48 การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตรีคอมบิแนนท์โปรตีนในถังหมัก
ปี พ.ศ. 2548
49 รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์การแสดงออกและการผลิตเบต้ากลูโคสิเดส โดย Picha pastoris
ปี พ.ศ. 2547
50 การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตรีคิมบิแนนท์โปรตีนในถังหมัก
ปี พ.ศ. 2546
51 รายงานการวิจัยโครงการคัดเลือกพันธุไผ่ตงเพื่อประโยชน์ในเชิงการค้าและอุตสาหกรรม
ปี พ.ศ. 2545
52 การแสดงออกและการผลิตเบต้ากลูโคซิเดส โดย Pichia pastoris
53 รายงานการวิจัยการหาแผนที่ทางพันธุกรรมของไผ่ตง
ปี พ.ศ. 2544
54 การหาแผนที่ทางพันธุกรรมของไผ่ตง
ปี พ.ศ. 2542
55 การพัฒนาวิธีการตรวจหาชนิดของโครโมโซมเพศปลานิลโดยใช้ DNA Marker
ปี พ.ศ. 2541
56 การพัฒนาวิธีการตรวจหาชนิดของโครโมโซมเพศปลานิลโดยใช้ DNA Marker
57 การสำรวจสถานภาพและปัญหา ระบบการผลิตและปฎิบัติการหลังการเก็บเกี่ยวของผักและผลไม้ในเขตจังหวัดนครราชสีมา
ปี พ.ศ. 2538
58 การผลิตเอนไซม์ Taq DNA Polymerase เพื่อใช้ในงานวิจัยและการเรียนการสอน