ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

มานิตา คงชื่นสิน
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ฉัตรชัย ศฤงฆไพบูลย์ 14
2 วิมลวรรณ โชติวงศ์ 7
3 พลอยชมพู กรวิภาสเรือง 7
4 นวลศรี วงษ์ศิริ 6
5 ยุรวรรณ อนันตนมณี 6
6 อภิรัชต์ สมฤทธิ์ 5
7 ภัทร์พิชชา รุจิระพงศ์ชัย 5
8 ดาราพร รินทะรักษ์ 5
9 สุรีย์พร บัวอาจ 5
10 รจนา ไวยเจริญ 5
11 ทัศนาพร ทัศคร 5
12 พีระวรรณ พัฒนวิภาส 5
13 ปราสาททอง พรหมเกิด 5
14 ยงยุทธ์ สายฟ้า 4
15 สัญชัย ตันตยาภรณ์ 4
16 ปรัชญา เอกฐิน 3
17 เมธาพร พุฒขาว 3
18 สุพัตรา ชาวกงจักร์ 3
19 ธรรมรัตนแ ทองมี 3
20 สุรีรัตนแ ทองคำ 3
21 เสาวลักษณ์ บันเทิงสุข 3
22 รัศมี สิมมา 3
23 สิทธิศิโรดม แก้วสวัสดิ์ 3
24 ยุทธจักร วงษ์วัฒนะ 3
25 ปิยะรัตน์ จังพล 3
26 อัจฉราภรณแ ประเสริฐผล 3
27 ศศิธร ประพรม 3
28 สุวลักษณ์ อะมะวัลย์ 3
29 ชมัยพร บัวมาศ 3
30 มัตติกา ทองรส 3
31 อิทธิพล บรรณาการ 3
32 พวงผกา อ่างมณี 3
33 สุภาภรณ์ สาชาติ 3
34 ยุพิน กสินเกษมพงษ์ 3
35 สมรวย รวมชัยอภิกุล 3
36 ชูศักดิ์ ชวประดิษฐ์ 3
37 พฤกษ์ คงสวัสดิ์ 3
38 ณิชกานต์ นเรวุฒิกุล 3
39 เกรียงศักดิ์ หามะฤทธิ์ 3
40 ทรงทัพ แก้วตา 3
41 ศรีสุดา โท้ทอง 3
42 กฤษณา ทวีศักดิ์วิชิตชัย 3
43 ณิชา โป้ทอง 3
44 อทิติยา แก฾วประดิษฐ 3
45 วราลักษณ์ บุญมาชัย 3
46 สายชล แสงแก้ว 3
47 วลัยพร ศะศิประภา 3
48 ชลิดา อุณหวุฒิ 3
49 อนุวัฒนแ จันทรสุวรรณ 3
50 สุนัดดา เชาวลิต 3
51 นิวัติ อาระวิล 3
52 อนัญญา เอกพันธุ 3
53 จอมใจ ชลาเขต 3
54 สากล วีริยานันท์ 3
55 สุภราดา สุคนธาภิรมย์ ณ พัทลุง 3
56 วนาพร วงษ์นิคง 3
57 วรวิช สุดจริตธรรมจริยางกูล 3
58 สุภัทร หนูสวัสดิ 3
59 ยงยุทธ คงซำน 3
60 วัชรี วิทยวรรณกุล 3
61 อนุชา เหลาเคน 3
62 วิไลศรี ลิมปพยอม 3
63 ลัคนา เขตสมุทร 3
64 นันทรัตน์ ศุภกาเนิด 3
65 อุราพร หนูนารถ 3
66 สุนิตรา คามีศักดิ์ 3
67 ศรีจานรรจ์ ศรีจันทรา 3
68 ปรีดาวรรณ ไชยศรีชลธาร 3
69 เสาวรี บำรุง 3
70 จิราลักษณ์ ภูมิไธสง 3
71 สุเทพ สหายา 3
72 เบญจมาศ คำสืบ 3
73 อมรรัชฏ์ คิดใจเดียว 3
74 อัจฉรา หวังอาษา 3
75 วิสุทธิ์ กีปทอง 3
76 อัมพร วิโนทัย 3
77 ปรีชา แสงโสดา 3
78 รางคนา โชติเศรษฐี 3
79 สมเกียรติ กล๎าแข็ง 3
80 เถลิงศักดิ์ วีระวุฒิ 3
81 ธัญชนก จงรักไทย 3
82 ปิยาณี หนูกาฬ 3
83 ลักขณา บำรุงศรี 3
84 จรรยา มณีโชติ 3
85 กลอยใจ คงเจี้ยง 3
86 วิไลวรรณ เวชยันต์ 2
87 ทิพวรรณ กันหาญาติ 2
88 สาทิพย์ มาลี 2
89 พจนา ตระกูลสุขรัตน์ 2
90 เสาวนิตย์ โพธิ์พูนศักดิ์ 2
91 สมชัย สุวงศ์ศักดิ์ศรี 2
92 พัชรีวรรณ จงจิตเมตต์ 2
93 บูรณี พั่ววงษ์แพทย์ 2
94 รัตนา นชะพงษ์ 2
95 ไตรเดช ข่ายทอง 2
96 วิชาญ วรรธนะไกวัล 2
97 สุทธินี ลิขิตตระกูลรุ่ง 2
98 รุ่งนภา ทองเคร็ง 2
99 ยุทธศักดิ์ เจียมไชยศรี 2
100 ประนอม ใจอ้าย 2
101 นิตยา สุวรรณเวลา 2
102 ภัทรพร สรรพนุเคราะห์ 2
103 สุชลวัจน์ ว่องไวลิขิต 2
104 บุษราคัม อุดมศักดิ์ 2
105 ณัฐฐิญา กาญจนนิธิพัฒน์ 2
106 ชาตรี สิทธิกุล 2
107 สมเกียรติ จันทร์กระจ่าง 2
108 ณัฏฐิมา โฆษิตเจริญกุล 2
109 กัทลีวัลย์ สุขช่วย 2
110 อังศนา อัครพิศาล 2
111 เสริมศิริ คงแสงดาว 2
112 พรรณพิมล สุริยะพรหมชัย 2
113 พงศ์ยุทธ นวลบุญเรือง 2
114 อัจฉราภรณ์ ประเสริฐผล 1
115 ศุจิรัตน์ สงวนรังศิริกุล 1
116 สุภาพ สุนทรนนท์ 1
117 นิตยา คงสวัสดิ์ 1
118 อัมพิกา ปุนนจิตร 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 4
2 543 22