ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

มานิตา คงชื่นสิน
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ฉัตรชัย ศฤงฆไพบูลย์ 14
2 วิมลวรรณ โชติวงศ์ 7
3 พลอยชมพู กรวิภาสเรือง 7
4 นวลศรี วงษ์ศิริ 6
5 ยุรวรรณ อนันตนมณี 6
6 ทัศนาพร ทัศคร 5
7 รจนา ไวยเจริญ 5
8 พีระวรรณ พัฒนวิภาส 5
9 ปราสาททอง พรหมเกิด 5
10 ภัทร์พิชชา รุจิระพงศ์ชัย 5
11 อภิรัชต์ สมฤทธิ์ 5
12 ดาราพร รินทะรักษ์ 5
13 สุรีย์พร บัวอาจ 5
14 ยงยุทธ์ สายฟ้า 4
15 สัญชัย ตันตยาภรณ์ 4
16 เบญจมาศ คำสืบ 3
17 เสาวรี บำรุง 3
18 อมรรัชฏ์ คิดใจเดียว 3
19 วลัยพร ศะศิประภา 3
20 จิราลักษณ์ ภูมิไธสง 3
21 อนุชา เหลาเคน 3
22 วิสุทธิ์ กีปทอง 3
23 ปรีชา แสงโสดา 3
24 ปิยาณี หนูกาฬ 3
25 ธัญชนก จงรักไทย 3
26 ยุทธจักร วงษ์วัฒนะ 3
27 กลอยใจ คงเจี้ยง 3
28 จรรยา มณีโชติ 3
29 เถลิงศักดิ์ วีระวุฒิ 3
30 ลักขณา บำรุงศรี 3
31 อัมพร วิโนทัย 3
32 สุรีรัตนแ ทองคำ 3
33 รัศมี สิมมา 3
34 สิทธิศิโรดม แก้วสวัสดิ์ 3
35 สุพัตรา ชาวกงจักร์ 3
36 เสาวลักษณ์ บันเทิงสุข 3
37 ธรรมรัตนแ ทองมี 3
38 อนุวัฒนแ จันทรสุวรรณ 3
39 อัจฉราภรณแ ประเสริฐผล 3
40 ปรัชญา เอกฐิน 3
41 เมธาพร พุฒขาว 3
42 มัตติกา ทองรส 3
43 สุวลักษณ์ อะมะวัลย์ 3
44 ศศิธร ประพรม 3
45 ชมัยพร บัวมาศ 3
46 อิทธิพล บรรณาการ 3
47 สมเกียรติ กล๎าแข็ง 3
48 สุนัดดา เชาวลิต 3
49 ปิยะรัตน์ จังพล 3
50 สุเทพ สหายา 3
51 สุภาภรณ์ สาชาติ 3
52 ยุพิน กสินเกษมพงษ์ 3
53 สมรวย รวมชัยอภิกุล 3
54 ชูศักดิ์ ชวประดิษฐ์ 3
55 พฤกษ์ คงสวัสดิ์ 3
56 ณิชกานต์ นเรวุฒิกุล 3
57 เกรียงศักดิ์ หามะฤทธิ์ 3
58 ทรงทัพ แก้วตา 3
59 ศรีสุดา โท้ทอง 3
60 กฤษณา ทวีศักดิ์วิชิตชัย 3
61 รางคนา โชติเศรษฐี 3
62 อทิติยา แก฾วประดิษฐ 3
63 วราลักษณ์ บุญมาชัย 3
64 สายชล แสงแก้ว 3
65 พวงผกา อ่างมณี 3
66 ชลิดา อุณหวุฒิ 3
67 วิไลศรี ลิมปพยอม 3
68 ณิชา โป้ทอง 3
69 สุภราดา สุคนธาภิรมย์ ณ พัทลุง 3
70 สากล วีริยานันท์ 3
71 นิวัติ อาระวิล 3
72 วรวิช สุดจริตธรรมจริยางกูล 3
73 วนาพร วงษ์นิคง 3
74 ปรีดาวรรณ ไชยศรีชลธาร 3
75 อัจฉรา หวังอาษา 3
76 อนัญญา เอกพันธุ 3
77 ศรีจานรรจ์ ศรีจันทรา 3
78 วัชรี วิทยวรรณกุล 3
79 ลัคนา เขตสมุทร 3
80 จอมใจ ชลาเขต 3
81 สุนิตรา คามีศักดิ์ 3
82 นันทรัตน์ ศุภกาเนิด 3
83 สุภัทร หนูสวัสดิ 3
84 ยงยุทธ คงซำน 3
85 อุราพร หนูนารถ 3
86 รุ่งนภา ทองเคร็ง 2
87 วิชาญ วรรธนะไกวัล 2
88 สุทธินี ลิขิตตระกูลรุ่ง 2
89 วิไลวรรณ เวชยันต์ 2
90 ทิพวรรณ กันหาญาติ 2
91 ยุทธศักดิ์ เจียมไชยศรี 2
92 บุษราคัม อุดมศักดิ์ 2
93 นิตยา สุวรรณเวลา 2
94 สาทิพย์ มาลี 2
95 สุชลวัจน์ ว่องไวลิขิต 2
96 ณัฐฐิญา กาญจนนิธิพัฒน์ 2
97 ไตรเดช ข่ายทอง 2
98 บูรณี พั่ววงษ์แพทย์ 2
99 พัชรีวรรณ จงจิตเมตต์ 2
100 ณัฏฐิมา โฆษิตเจริญกุล 2
101 ประนอม ใจอ้าย 2
102 สมชัย สุวงศ์ศักดิ์ศรี 2
103 กัทลีวัลย์ สุขช่วย 2
104 ชาตรี สิทธิกุล 2
105 สมเกียรติ จันทร์กระจ่าง 2
106 พรรณพิมล สุริยะพรหมชัย 2
107 พงศ์ยุทธ นวลบุญเรือง 2
108 พจนา ตระกูลสุขรัตน์ 2
109 อังศนา อัครพิศาล 2
110 รัตนา นชะพงษ์ 2
111 เสาวนิตย์ โพธิ์พูนศักดิ์ 2
112 ภัทรพร สรรพนุเคราะห์ 2
113 เสริมศิริ คงแสงดาว 2
114 สุภาพ สุนทรนนท์ 1
115 อัมพิกา ปุนนจิตร 1
116 ศุจิรัตน์ สงวนรังศิริกุล 1
117 อัจฉราภรณ์ ประเสริฐผล 1
118 นิตยา คงสวัสดิ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 4
2 543 22