ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

มานิตา คงชื่นสิน
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ฉัตรชัย ศฤงฆไพบูลย์ 14
2 วิมลวรรณ โชติวงศ์ 7
3 พลอยชมพู กรวิภาสเรือง 7
4 ยุรวรรณ อนันตนมณี 6
5 นวลศรี วงษ์ศิริ 6
6 พีระวรรณ พัฒนวิภาส 5
7 ปราสาททอง พรหมเกิด 5
8 ภัทร์พิชชา รุจิระพงศ์ชัย 5
9 ทัศนาพร ทัศคร 5
10 สุรีย์พร บัวอาจ 5
11 ดาราพร รินทะรักษ์ 5
12 รจนา ไวยเจริญ 5
13 อภิรัชต์ สมฤทธิ์ 5
14 ยงยุทธ์ สายฟ้า 4
15 สัญชัย ตันตยาภรณ์ 4
16 สุภาภรณ์ สาชาติ 3
17 ยุพิน กสินเกษมพงษ์ 3
18 ชูศักดิ์ ชวประดิษฐ์ 3
19 วิไลศรี ลิมปพยอม 3
20 สมรวย รวมชัยอภิกุล 3
21 ณิชกานต์ นเรวุฒิกุล 3
22 เกรียงศักดิ์ หามะฤทธิ์ 3
23 พฤกษ์ คงสวัสดิ์ 3
24 ณิชา โป้ทอง 3
25 กฤษณา ทวีศักดิ์วิชิตชัย 3
26 ปรีดาวรรณ ไชยศรีชลธาร 3
27 วราลักษณ์ บุญมาชัย 3
28 สายชล แสงแก้ว 3
29 พวงผกา อ่างมณี 3
30 ชลิดา อุณหวุฒิ 3
31 ศรีสุดา โท้ทอง 3
32 จอมใจ ชลาเขต 3
33 วรวิช สุดจริตธรรมจริยางกูล 3
34 สุภราดา สุคนธาภิรมย์ ณ พัทลุง 3
35 สากล วีริยานันท์ 3
36 วนาพร วงษ์นิคง 3
37 ศรีจานรรจ์ ศรีจันทรา 3
38 รางคนา โชติเศรษฐี 3
39 อัจฉรา หวังอาษา 3
40 นิวัติ อาระวิล 3
41 อนัญญา เอกพันธุ 3
42 สุนิตรา คามีศักดิ์ 3
43 นันทรัตน์ ศุภกาเนิด 3
44 ลัคนา เขตสมุทร 3
45 อุราพร หนูนารถ 3
46 ยงยุทธ คงซำน 3
47 อทิติยา แก฾วประดิษฐ 3
48 สุภัทร หนูสวัสดิ 3
49 วัชรี วิทยวรรณกุล 3
50 ทรงทัพ แก้วตา 3
51 เบญจมาศ คำสืบ 3
52 เสาวรี บำรุง 3
53 จิราลักษณ์ ภูมิไธสง 3
54 อมรรัชฏ์ คิดใจเดียว 3
55 ปรีชา แสงโสดา 3
56 อนุชา เหลาเคน 3
57 วิสุทธิ์ กีปทอง 3
58 สุเทพ สหายา 3
59 อัมพร วิโนทัย 3
60 ธัญชนก จงรักไทย 3
61 อนุวัฒนแ จันทรสุวรรณ 3
62 สมเกียรติ กล๎าแข็ง 3
63 กลอยใจ คงเจี้ยง 3
64 จรรยา มณีโชติ 3
65 เถลิงศักดิ์ วีระวุฒิ 3
66 ลักขณา บำรุงศรี 3
67 วลัยพร ศะศิประภา 3
68 ปิยาณี หนูกาฬ 3
69 สิทธิศิโรดม แก้วสวัสดิ์ 3
70 สุพัตรา ชาวกงจักร์ 3
71 ปรัชญา เอกฐิน 3
72 รัศมี สิมมา 3
73 เสาวลักษณ์ บันเทิงสุข 3
74 ยุทธจักร วงษ์วัฒนะ 3
75 อัจฉราภรณแ ประเสริฐผล 3
76 เมธาพร พุฒขาว 3
77 ธรรมรัตนแ ทองมี 3
78 ปิยะรัตน์ จังพล 3
79 ศศิธร ประพรม 3
80 สุรีรัตนแ ทองคำ 3
81 มัตติกา ทองรส 3
82 สุวลักษณ์ อะมะวัลย์ 3
83 สุนัดดา เชาวลิต 3
84 อิทธิพล บรรณาการ 3
85 ชมัยพร บัวมาศ 3
86 สุทธินี ลิขิตตระกูลรุ่ง 2
87 รุ่งนภา ทองเคร็ง 2
88 ยุทธศักดิ์ เจียมไชยศรี 2
89 สาทิพย์ มาลี 2
90 วิไลวรรณ เวชยันต์ 2
91 ทิพวรรณ กันหาญาติ 2
92 ณัฐฐิญา กาญจนนิธิพัฒน์ 2
93 สุชลวัจน์ ว่องไวลิขิต 2
94 สมชัย สุวงศ์ศักดิ์ศรี 2
95 บุษราคัม อุดมศักดิ์ 2
96 บูรณี พั่ววงษ์แพทย์ 2
97 พัชรีวรรณ จงจิตเมตต์ 2
98 ไตรเดช ข่ายทอง 2
99 วิชาญ วรรธนะไกวัล 2
100 อังศนา อัครพิศาล 2
101 กัทลีวัลย์ สุขช่วย 2
102 เสาวนิตย์ โพธิ์พูนศักดิ์ 2
103 ชาตรี สิทธิกุล 2
104 สมเกียรติ จันทร์กระจ่าง 2
105 นิตยา สุวรรณเวลา 2
106 พงศ์ยุทธ นวลบุญเรือง 2
107 ประนอม ใจอ้าย 2
108 รัตนา นชะพงษ์ 2
109 พรรณพิมล สุริยะพรหมชัย 2
110 ภัทรพร สรรพนุเคราะห์ 2
111 พจนา ตระกูลสุขรัตน์ 2
112 เสริมศิริ คงแสงดาว 2
113 ณัฏฐิมา โฆษิตเจริญกุล 2
114 สุภาพ สุนทรนนท์ 1
115 อัมพิกา ปุนนจิตร 1
116 ศุจิรัตน์ สงวนรังศิริกุล 1
117 อัจฉราภรณ์ ประเสริฐผล 1
118 นิตยา คงสวัสดิ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 4
2 543 22