ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

มานิตา คงชื่นสิน
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ฉัตรชัย ศฤงฆไพบูลย์ 14
2 วิมลวรรณ โชติวงศ์ 7
3 พลอยชมพู กรวิภาสเรือง 7
4 นวลศรี วงษ์ศิริ 6
5 ยุรวรรณ อนันตนมณี 6
6 ดาราพร รินทะรักษ์ 5
7 สุรีย์พร บัวอาจ 5
8 รจนา ไวยเจริญ 5
9 อภิรัชต์ สมฤทธิ์ 5
10 ปราสาททอง พรหมเกิด 5
11 พีระวรรณ พัฒนวิภาส 5
12 ภัทร์พิชชา รุจิระพงศ์ชัย 5
13 ทัศนาพร ทัศคร 5
14 ยงยุทธ์ สายฟ้า 4
15 สัญชัย ตันตยาภรณ์ 4
16 สุรีรัตนแ ทองคำ 3
17 สุนัดดา เชาวลิต 3
18 เมธาพร พุฒขาว 3
19 รัศมี สิมมา 3
20 อิทธิพล บรรณาการ 3
21 สิทธิศิโรดม แก้วสวัสดิ์ 3
22 สุพัตรา ชาวกงจักร์ 3
23 ปรัชญา เอกฐิน 3
24 อนุชา เหลาเคน 3
25 วลัยพร ศะศิประภา 3
26 เสาวลักษณ์ บันเทิงสุข 3
27 ยุทธจักร วงษ์วัฒนะ 3
28 ปิยะรัตน์ จังพล 3
29 สุวลักษณ์ อะมะวัลย์ 3
30 ศศิธร ประพรม 3
31 มัตติกา ทองรส 3
32 สายชล แสงแก้ว 3
33 สมรวย รวมชัยอภิกุล 3
34 ทรงทัพ แก้วตา 3
35 ศรีสุดา โท้ทอง 3
36 ยุพิน กสินเกษมพงษ์ 3
37 สุภาภรณ์ สาชาติ 3
38 พฤกษ์ คงสวัสดิ์ 3
39 ชูศักดิ์ ชวประดิษฐ์ 3
40 พวงผกา อ่างมณี 3
41 ชลิดา อุณหวุฒิ 3
42 อทิติยา แก฾วประดิษฐ 3
43 อนุวัฒนแ จันทรสุวรรณ 3
44 อัจฉราภรณแ ประเสริฐผล 3
45 ณิชา โป้ทอง 3
46 กฤษณา ทวีศักดิ์วิชิตชัย 3
47 วิสุทธิ์ กีปทอง 3
48 วราลักษณ์ บุญมาชัย 3
49 ธรรมรัตนแ ทองมี 3
50 ชมัยพร บัวมาศ 3
51 จอมใจ ชลาเขต 3
52 สุภัทร หนูสวัสดิ 3
53 ยงยุทธ คงซำน 3
54 อนัญญา เอกพันธุ 3
55 นิวัติ อาระวิล 3
56 สุภราดา สุคนธาภิรมย์ ณ พัทลุง 3
57 สากล วีริยานันท์ 3
58 อุราพร หนูนารถ 3
59 สุนิตรา คามีศักดิ์ 3
60 วิไลศรี ลิมปพยอม 3
61 ปรีชา แสงโสดา 3
62 เกรียงศักดิ์ หามะฤทธิ์ 3
63 ปรีดาวรรณ ไชยศรีชลธาร 3
64 วัชรี วิทยวรรณกุล 3
65 นันทรัตน์ ศุภกาเนิด 3
66 ลัคนา เขตสมุทร 3
67 วรวิช สุดจริตธรรมจริยางกูล 3
68 ณิชกานต์ นเรวุฒิกุล 3
69 สุเทพ สหายา 3
70 อัมพร วิโนทัย 3
71 เถลิงศักดิ์ วีระวุฒิ 3
72 จิราลักษณ์ ภูมิไธสง 3
73 เสาวรี บำรุง 3
74 วนาพร วงษ์นิคง 3
75 อมรรัชฏ์ คิดใจเดียว 3
76 ลักขณา บำรุงศรี 3
77 เบญจมาศ คำสืบ 3
78 ศรีจานรรจ์ ศรีจันทรา 3
79 อัจฉรา หวังอาษา 3
80 จรรยา มณีโชติ 3
81 สมเกียรติ กล๎าแข็ง 3
82 รางคนา โชติเศรษฐี 3
83 กลอยใจ คงเจี้ยง 3
84 ธัญชนก จงรักไทย 3
85 ปิยาณี หนูกาฬ 3
86 พจนา ตระกูลสุขรัตน์ 2
87 เสาวนิตย์ โพธิ์พูนศักดิ์ 2
88 รัตนา นชะพงษ์ 2
89 ณัฏฐิมา โฆษิตเจริญกุล 2
90 เสริมศิริ คงแสงดาว 2
91 ภัทรพร สรรพนุเคราะห์ 2
92 ยุทธศักดิ์ เจียมไชยศรี 2
93 รุ่งนภา ทองเคร็ง 2
94 อังศนา อัครพิศาล 2
95 สุทธินี ลิขิตตระกูลรุ่ง 2
96 ทิพวรรณ กันหาญาติ 2
97 สาทิพย์ มาลี 2
98 วิไลวรรณ เวชยันต์ 2
99 สมชัย สุวงศ์ศักดิ์ศรี 2
100 นิตยา สุวรรณเวลา 2
101 บูรณี พั่ววงษ์แพทย์ 2
102 พรรณพิมล สุริยะพรหมชัย 2
103 ไตรเดช ข่ายทอง 2
104 พัชรีวรรณ จงจิตเมตต์ 2
105 วิชาญ วรรธนะไกวัล 2
106 บุษราคัม อุดมศักดิ์ 2
107 ณัฐฐิญา กาญจนนิธิพัฒน์ 2
108 ประนอม ใจอ้าย 2
109 สุชลวัจน์ ว่องไวลิขิต 2
110 กัทลีวัลย์ สุขช่วย 2
111 พงศ์ยุทธ นวลบุญเรือง 2
112 ชาตรี สิทธิกุล 2
113 สมเกียรติ จันทร์กระจ่าง 2
114 อัจฉราภรณ์ ประเสริฐผล 1
115 ศุจิรัตน์ สงวนรังศิริกุล 1
116 สุภาพ สุนทรนนท์ 1
117 นิตยา คงสวัสดิ์ 1
118 อัมพิกา ปุนนจิตร 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 4
2 543 22