ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

มัลลิกา เจริญสุธาสินี
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- มัลลิกา เจริญสุธาสินี,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทาง GLOBE-STEM Education สำหรับข้าวพันธุ์พื้นเมืองในภาคใต้
2 โครงการ CloudSat และ GPM
3 ปรับปรุงหลักวิธีดำเนินการศึกษาเรื่องยุงฉบับภาษาอังกฤษ
4 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศแบบ Real time เพื่อการติดตามระบบนิเวศปะการังระยะยาว (กรณีศึกษา เกาะราชาใหญ่ จังหวัดภูเก็ต)
5 การพัฒนาระบบการเฝ้าระวังผู้สูงอายุผ่านระบบอินเทอร์เน็ต 3 G
6 การพัฒนาระบบแสดงผลสภาพอากาศที่อ่าวบ้านดอนแบบ near real time เพื่อใช้เป็นแนวทางบริหารจัดการความเสี่ยงการเลี้ยงหอยนางรม
7 การจัดการอุทยานแห่งชาติโดยใช้โมเดลป่าประ
ปี พ.ศ. 2557
8 การศึกษาวิจัยชีพลักษณ์ของต้นประ และผลกระทบจากมนุษย์และสัตว์ที่กินผลประต่อการเปลี่ยนแปลงประชากรของต้นประ ในเขตอุทยานแห่งชาติเขานัน จังหวัดนครศรีธรรมราช
9 โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายเซนเซอร์ในระบบนิเวศปะการัง ณ เกาะราชา ประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2556
10 การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพและความชุกชุมของปะการัง บริเวณหาดแม่น้ำ เกาะสมุย จังหวัดสุราษฏร์ธานีโดยใช้วิธีทางนิเวศวิทยา
11 การออกแบบและการวิเคราะห์ข้อมูลในการศึกษาปะการังและปลาในแนวปะการัง
12 การติดตามและพัฒนางานวิจัยวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปี 2557
13 การศึกษาการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศผ่านการเจริญเติบโตของหอย
14 การพัฒนา App สำหรับโครงการ GLOBE เพื่อใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลสิ่งแวดล้อม
ปี พ.ศ. 2554
15 กระบวนการจำแนกเสียงของโลมาหลังโหนก
ปี พ.ศ. 2553
16 การสร้างบริการ Business Intelligent บนเว็บสำหรับการวิจัยนิเวศวิทยาและภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง
17 การกระจายตัวของลูกน้ำยุงลาย (Aedes aegypti และ Aedes albopictus) ในประเทศไทย
18 การเปรียบเทียบชีพลักษณ์ของต้นประ (Elasteriospermum tapos) ระหว่างพื้นที่ศึกษา 2 จุด ณ อุทยานแห่งชาติเขานัน จังหวัดนครศรีธรรมราช
19 ลักษณะของป่าเมฆ ณ อุทยานแห่งชาติเขานัน
ปี พ.ศ. 2552
20 การศึกษาสภาพภูมิอากาศของประเทศไทยจากสถานีตรวจอากาศอัตโนมัติ
21 การศึกษาการเปลี่ยนแปลงของปะการังที่มีผลกระทบจากภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง
22 การฝึกอบรมหลักวิธีดำเนินการเรื่องการศึกษาจำนวนสปีชีส์ การกระจายตัวของยุงลายและชนิดของภาชนะที่พบลูกน้ำสำหรับครูและนักเรียนในประเทศไทย
23 การพัฒนาระบบประมวลผลสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GGIS) สำหรับฐานข้อมูลวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับ โรงเรียน ครูทั่วประเทศ รุ่น 1.0
24 การติดตามความหลากหลายทางชีวภาพ การถูกทำลายและการฟอกขาวของปะการัง โดย GeoComputing ของข้อมูลกายภาพและดาวเทียมพร้อมการยืนยันภาคสนามสำหรับฐานข้อมูล NBIDS-BRT
25 การประมาณจำนวนประชากรและการกระจายของโลมาหลังโหนกในทะเลขนอม
26 การประมาณจำนวนประชากรและการกระจายของโลมาหลังโหนกในทะเลขนอม
ปี พ.ศ. 2551
27 โครงการการศึกษาวางกลไกในการเฝ้าระวังภัยดินถล่ม หลุมยุบและถ้ำยุบให้กับชุมชนในพื้นที่ 6 จังหวัด (จังหวัดระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง และสตูล)
28 การศึกษาความสัมพันธ์ของธาตุอาหารและการจัดการเพื่อการผลิตส้มโอคุณภาพในเขตลุ่มน้ำปากพนัง
29 กระบวนการจำแนกเสียงของโลมาหลังโหนก
30 โครงการ GLOBE at Night
ปี พ.ศ. 2550
31 การพัฒนาฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพสำหรับการศึกษาวิจัยเชิงพื้นที่ในชุดโครงการอุทยานแห่งชาติเขานัน และทองผาภูมิตะวันตก
32 ลักษณะความผันแปรทางสัณฐานวิทยาของปลาพลวง บริเวณอุทยานแห่งชาติเขานันและเขาหลวง จังหวัดนครศรีธรรมราช
33 กระบวนการผลิต ผลิตภัณฑ์ยางจากเศษยางจากสวน ปีที่ 2
ปี พ.ศ. 2549
34 The Plural Peninsula: Ethnic Interactions in the History of Southern Thailand and Northern Malaysia
35 ลักษณะของแหล่งที่อยู่อาศัยของปลากริม และการเลือกคู่ของปลากริมเพศเมีย
36 โครงการศึกษาจัดทำกรอบแผนยุทธศาสตร์พลังงานระดับจังหวัดแบบบูรนาการ(ชุมพร, ระนอง, กระบี่ และนครศร๊ธรรมราช)
37 โครงการยุทธศาสตร์ข้าวภาคใต้ : ประสิทธิภาพการผลิตข้าวภาคใต้
38 Design and Construction of a Wavelength Intensity Duration Adjustable Light Source for Agriculture Applications
ปี พ.ศ. 2548
39 การป้องกันอาณาเขตในปลากัดป่า
40 การวิเคราะห์ปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ำในสระหรือบ่อโดยการจำลองการไหลวนของน้ำด้วยคลัสเตอร์สมรรถนะสูง
41 ศึกษาความรุนแรงกรณีนครศรีธรรมราช
42 A FEASIBILITY STUDY OF GOATS RAISED AS FARMS IN THAILAND
ปี พ.ศ. 2547
43 ระบบนิเวศน้ำกร่อยระหว่างคั้นกั้นน้ำเค็ม-น้ำจืดของโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
44 การจัดหาบัญชีโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
45 การเพาะเลี้ยงเซลล์ปลาน้ำจืดบางชนิด
ปี พ.ศ. 2546
46 เอกสารคำสอนการตรวจสอบและควบคุมภายใน
47 ความพร้อมของธุรกิจท่องเที่ยวในเขตภาคใต้เกี่ยวกับระบบบัญชีสิ่งแวดล้อม
ปี พ.ศ. 2545
48 ลักษณะทางกายภาพชีวภาพของแหล่งที่อยู่อาศัยของปลากัดป่าและการเลือกคู่ของปลากัดเพศเมียโดยพิจารณาจากขนาดความยาวของปลากัดป่าตัวผู้และขนาดของหวอดที่สร้าง
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
49 การตรวจเช็คสภาพและซ่อมบำรุงอุปกรณ์ตรวจวัดอากาศอัตโนมัติ (Automatic Weather Station) และการจัดทำฐานข้อมูลอากาศเพื่อนำไปใช้ในงานวิจัย
50 Social Media of Thailand GLOBE Mosquito and Coral Projects for Climate Campaign
51 การศึกษาวิจัยเรื่องยุงของครูและนักเรียนในประเทศไทย
52 วิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ
53 โครงการศึกษาการเปลี่ยนแปลงของปะการังที่มีผลกระทบจากภูมิอากาศเปลี่ยน
54 CloudSat
55 ศูนย์ความร่วมมือ GLOBE ภาคใต้
56 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการท่องเที่ยวและสื่อออนไลน์เพื่อการตลาดและการประชาสัมพันธ์ (E-Marketing) กิจกรรมจัดจ้างทำระบบสารสนเทศด้านการท่องเที่ยว
57 ศึกษาการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศกับนิเวศวิทยาปะการัง
58 การศึกษาการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศกับสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นโดยใช้ข้อมูลจาก CloudSat
59 การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศกับสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นโดยใช้ยุงลายเป็นดัชนีบ่งชี้
60 การดูแลสถานีตรวจวัดอากาศอัตโนมัติ เพื่อนำไปใช้ในงานวิจัยทางด้านการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศกับสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น
61 วิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ