ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

มัลลิกา บุญมี
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- มลลิกา บุญมี
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 การศึกษาเพื่อผลิตเอ็นไซม์ผสมกลุ่มเซลลูเลสโดยการเพาะเลี้ยงเชื้อราร่วมกัน
ปี พ.ศ. 2558
2 การพัฒนาการผลิตเชื้อ Stenotrophomonas sp. 5LSO2 เพื่อใช้ตรึงไนโตรเจนในการปลูกอ้อย
3 การประเมินศักยภาพการผลิตเอทานอลจากหญ้าเนเปียร์โดยใช้ยีสต์สายพันธุ์ Saccharomyces cerevisiae และ Candida shehatae
ปี พ.ศ. 2557
4 การเปรียบเทียบการให้ความร้อนด้วยหม้อนึ่งความดันไอน้ำและไมโครเวฟในการปรับสภาพวัตถุดิบเพื่อผลิตเอทานอล
ปี พ.ศ. 2556
5 การพัฒนากระบวนการผลิตเอทานอลจากวัสดุลิกโนเซลลูโลสโดยใช้ Candida shehatae TISTR 5843
6 การคัดแยกและประเมินศักยภาพจุลินทรีย์ที่ใช้น้ำตาลไซโลสเพื่อพัฒนาการผลิตเอทานอลจากวัสดุลิกโนเซลลูโลส
ปี พ.ศ. 2555
7 การย่อยชานอ้อยด้วยกรดอ่อนหลายขั้นตอนร่วมกับการใช้ไอออนเหลวเพื่อการผลิตเอทานอล
8 การย่อยชานอ้อยด้วยกรดอ่อนหลายขั้นตอนร่วมกับการใช้ไอออนเหลวเพื่อการผลิตเอทานอล
9 การศึกษาการทำชุดตรวจสอบ dextran โดยใช้เอนไซม์ dextranase ที่ผลิตได้จากเชื้อรา Aspergillus sp. X26
ปี พ.ศ. 2554
10 การคัดแยกและประเมินศักยภาพจุลินทรีย์ที่ใช้น้ำตาลไซโลสเพื่อพัฒนาการผลิตเอทานอลจากวัสดุลิกโนเซลลูโลส
11 การพัฒนากระบวนการผลิตเอทานอลจากวัสดุลิกโนเซลลูโลสโดยใช้ Candida shehatae TISTR 5843
12 จ้างที่ปรึกษาวิจัยพัฒนากระบวนการผลิตกรดแลคติกชนิด D
ปี พ.ศ. 2553
13 การย่อยชานอ้อยด้วยกรดอ่อนหลายขั้นตอนร่วมกับการใช้ไอออนเหลวเพื่อการผลิตเอทานอล
14 ความสามารถของชีวมวล Candida ShehataeTISTR 5843 ที่ผลิตจากกลีเซอรอลในการเปลี่ยนไซโลสให้เป็นเอทานอล
15 การพัฒนากระบวนการผลิตกรดแลคติกโดยการเพาะเลี้ยงแบบแลกเปลี่ยนไอออนการกู้คืนและการบำบัดเพื่อให้บริสุทธิ์บางส่วน
16 การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตวิตามินบีหกในแบคทีเรียที่คัดแยกจากดิน โดยการปรับปรุงสายพันธุ์และศึกษาสภาวะที่เหมาะสมต่อการผลิตวิตามินบีหก
17 การพัฒนากระบวนการผลิตไฮโดรเจนจากจากกากที่ผ่านกระบวนการไฮโดรไลเสตชานอ้อยโดยกลุ่มจุลินทรีย์จากมูลช้าง
ปี พ.ศ. 2552
18 ความสามารถในการผลิตเอทานอลของ Cadida shehatae จากกลูโคสและไซโลส
19 การผลิตกรดแลคติก ชนิดแอล(L-Lactic acid) จากแป้งมันสำปะหลังผ่านกระบวนการใช้ enzyme และกระบวนการใช้ Enzyme ร่วมกับจุลินทรีย์
20 การพัฒนากระบวนการผลิตมีเทนจากกลีเซอรอลที่เป็นของเสียจากกระบวนการผลิตไอโอดีเซล
21 การผลิตและทำเอนไซม์ invertase จากยีสต์สายพันธุ์ Canida humicolus 5M2 ให้บริสุทธิ์บางส่วนในระดับขยาย
22 การเพิ่มมูลค่าสับปะรดโดยนำมาใช้ผลิตกรดอะซิติก
ปี พ.ศ. 2551
23 การพัฒนากระบวนการผลิตมีเทนจากกลีเซอรอล ที่เป็นของเสียจากกระบวนการผลิตไบโอดีเซล
24 การผลิตเอทานอลจากเมล็ดข้าวฟ่างหวาน โดย Zymomonas mobilis และ Saccharomyces cerevisiae และการใช้กากยีสต์จากโรงงานเบียร์เป็นแหล่งอาหารเสริม
25 การผลิตเอทานอลจากเมล็ดข้าวฟ่างหวานโดย Zymomonas mobilis และ Saccharomyces cerevisiae และการใช้กากยีสต์จากโรงงานเบียร์เป็นแหล่งอาหารเสริม
26 การผลิตเอทานอลจากเมล็ดข้าวฟ่างหวาน โดย Zymomonas mobilis และ Saccharomyces cerevisiae และการใช้กากยีสต์จากโรงงานเบียร์เป็นแหล่งอาหารเสริม
27 การผลิตเอทานอลจากเมล็ดข้าวฟ่างหวานโดย Zymomonas mobilis และ Saccharomyces cerevisiae และการใช้กากยีสต์จากโรงงานเบียร์เป็นแหล่งอาหารเสริม
28 การพัฒนากระบวนการผลิตมีเทนจากกลีเซอรอลที่เป็นของเสีย จากกระบวนการผลิตไบโอดีเซล
29 การศึกษาเบื้องต้นในการผลิตสาร 3-ไฮดรอกซีโพรฟิโอนัลดีไฮล์ [3-เอชพีเอ] จากกลีเซอรอล
ปี พ.ศ. 2550
30 การพัฒนากระบวนการผลิตมีเทนจากกลีเซอรอลที่เป็นของเสียจากกระบวนการผลิตไอโอดีเซล
31 การย่อยวัสดุลิกโนเซลลูโลสด้วยเอนไซม์เพื่อการผลิตเอทานอล
32 ปัจจัยที่มีผลต่อการลดจำนวนแบคทีเรีย ผลิตกรดแลกติกระหว่างการหมักเพื่อผลิตหัวเชื้อเข้มข้น โดยใช้การหมักด้วยเทคนิคแลกเปลี่ยนไอออน
ปี พ.ศ. 2548
33 การผลิตเอทานอลจากเมล็ดข้าวฟ่างหวาน โดย Zymomonas mobilis และ Saccharomyces cerevisiae และการใช้กากยีสต์จากโรงงานเบียร์เป็นแหล่งอาหารเสริม II
34 การผลิตเอทานอลในอาหารกลูโคสและไซโลสโดยวิธีการหมักร่วมของจุลินทรีย์
ปี พ.ศ. 2547
35 การผลิตเอทานอลจากเมล็ดข้าวฟ่างหวานโดย Zymomonas mobilis และ Saccharomyces cerevisiae และการใช้กากยีสต์จากโรงงานเบียร์เป็นแหล่งอาหารเสริม
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
36 การผลิตกรดแลกติกไอโซเมอร์ดีจากไซโลสโดย Weissella sp.MVP04
37 การผลิตกรดแลคติกโดยกระบวนการหมักแบบแลกเปลี่ยนไอออน การกู้คืนและการบำบัดเพื่อให้บริสุทธิ์บางส่วน