ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 กันต์ อินทุวงศ์ 41
2 ดร.อิสระ อินจันทร์ 12
3 อิสระ อินจันทร์ 12
4 ไพโรจน์ นะเที่ยง 11
5 พิชัย ใจกล้า 10
6 พัฒนา สมนิยาม 9
7 วีระพล คงนุ่น 9
8 พนินท์ เครือไทย 8
9 จักรกฤษณ์ พิญญาพงษ์ 8
10 กฤษณพงค ฟองสินธุ์ 7
11 อดุลย์ พุกอินทร์ 6
12 พิทักษ์ คล้ายชม 6
13 สุปรียา คำฟู 6
14 เจษฎา มิ่งฉาย 6
15 นภา มิ่งนัน 6
16 ไชยยันต์ ชนะพรมมา 5
17 ภัทร์อร ฟองสินธุ์ 5
18 ฐิติวรดา แสงสว่าง 5
19 วันวิสาข์ แฟงฟัก 5
20 ศิวัตม์ กมลคุณานนท์ 5
21 เจนศักดิ์ คชนิล 5
22 ดุษฎี บุญธรรม 5
23 วิภา ประพินอักษร 5
24 รดี ธนารักษ์ 5
25 สิงหเดช แตงจวง 5
26 อภิศักดิ์ พรหมฝาย 5
27 อรุณเดช บุญสูง 4
28 ยศภัทรชัย คณิตปัญญาเจริญ 4
29 นันทา เป็งเนตร์ 4
30 ธิดารัตน์ เหมือนเดชา 4
31 ภมร ศิลาพันธ์ 4
32 ปิยวรรณ ปาลาศ 4
33 พิมพ์ใจ สีหะนาม 4
34 ยุพิน เถื่อนศรี 4
35 พจนีย์ แสงมณี 4
36 สุนีย์ กันแจ่ม 3
37 วราภรณ์ ภู่ภักดีพันธ์ 3
38 อมรรัตน์ ศรีวิโรจน์ 3
39 สุกัญญา สุจาคำ 3
40 กุลยา อุปพงษ์ 3
41 ธนวัฒน์ สอนเณร 3
42 กชกร ลาภมาก 3
43 กิ่งดาว จินดาเทวิน 3
44 ศิริรัตน์ อยู่บาง 3
45 จงรัก ดวงทอง 3
46 จักภพ พานิช 3
47 อนุชา ริกากรณ์ 3
48 ดรุณี มูลโรจน์ 3
49 พุทธินันทน์ บุญเรือง 3
50 วราภรณ์ ชนะพรมมา 3
51 วรรณกนก เขื่อนสุข 3
52 วัชราภรณ์ อารีรัตนศักดิ์ 3
53 พงษ์ศักดิ์ อ้นมอย 3
54 รัฐพล ดุลยะลา 2
55 พงศ์เทพ กุลชาติชัย 2
56 วาทิต วงษ์ดอกไม้ 2
57 สุภัทรตรา สุขะ 2
58 สรณ โภชนจันทร์ 2
59 สมเจตน์ บุญชื่น 2
60 พันธุ์ทิพย์ ถือเงิน 2
61 ชัชชัย สุจริต 2
62 กรรณิการ์ ธรรมสรางกูร 2
63 วริศรา ดวงตาน้อย 2
64 ธนัตถา กรพิทักษ์ 2
65 ชนทิรา ไทยพยัคฆ์ 2
66 รวมพร มาลา 2
67 ยุทธชัย มิ่งขวัญ 2
68 พลอยชมพู เชาวนปรีชา 2
69 วิมลฉัตร สมนิยาม 2
70 สิริวดี พรหมน้อย 2
71 อุษณีย์ มากประยูร 2
72 ณัฐกฤตา บุณณ์ประกอบ 2
73 ทวีศักดิ์ วรจักร์ 2
74 ณิชารีย์ ใจคำวัง 2
75 สุภาวดี น้อยน้ำใส 2
76 ศิริกาญจน์ ธรรมยัติวงศ์ 2
77 สารัลย์ กระจง 2
78 ฐิติพร เทียรฆนิธิกูล 2
79 สุภัตรา ปินจันทร์ 2
80 วรพล มะโนสร้อย 2
81 ครรชิต พิระภาค 2
82 ฉันทนา สุวรรณธาดา 2
83 กฤษณะ คำฟอง 2
84 สุพรรษา จิตต์มั่น 1
85 รัตนา ขาวมีศรี 1
86 ชนิดา เรืองศิริวัฒนกุล 1
87 เณริสสา อ่อนขำ 1
88 เผด็จการ กันแจ่ม 1
89 ชนิกานต์ อินต๊ะแก้ว 1
90 ธนิต เมธีนุกูล 1
91 คเชนทร์ ซ่อนกลิ่น 1
92 กฤษณ์ ชัยวัณณคุปต์ 1
93 อุสุมา พันไพศาล 1
94 กณพ วัฒนา 1
95 กิตติวรรณ จันทร์ฤทธิ์ 1
96 ดร.ภคมน ปินตานา 1
97 สิทธินันท์ ทองศิริ 1
98 ธนภูมิ เฟื่องเพียร 1
99 ภานุวัฒน์ ขันจา 1
100 ศุทธินี กล่อมแสร์ 1
101 นคร สานิชวรรณ 1
102 พิชญาพร พีรพันธุ์ 1
103 วิไลวรรณ ศรีหาตา 1
104 เพิ่มศักดิ์ พันธ์แตง 1
105 อลงกรณ์ สุขจีรเดช 1
106 ภาศิริ เขตปิยรัตน์ 1
107 วิสุทธิ์ สุขบำรุง 1
108 สิริเนตร วรรณจักร์ 1
109 ไกรศร สังข์มูล 1
110 ธนเทพ สุดแสง 1
111 ธวัชชัย พิมพ์โพธิ์ 1
112 นิยดา รักวงษ์ 1
113 ชื่นกมล ปัญญายง 1
114 ทัศนา จารุชาต 1
115 เรณู เมฆทับ 1
116 นันท์มนัส หอมเพียร 1
117 พนิดา ศรีรินยา, พลับพลึง กล่อมเสือ - 1
118 สมเกียรติ ดอนทองแดง 1
119 กฤดา ชุ่มจันทร์จิรา 1
120 ศุภลักษณ์ ศรุติสุต 1
121 วีระศักดิ์ แก้วทรัพย์ 1
122 สุทธิรัตน์ พลอยบุตร 1
123 กมลสร (ลิ้มสมมุติ) แอทคินสัน 1
124 พิชญา โชติช่วง 1
125 กมลสร ลิ้มสมมุติ 1
126 รุ่งนภา ปิตวชิร 1
127 วันวิสา เมฆทับ 1
128 สำเนียง วรรณทอง 1
129 ชาติทนง โพธิ์ดง 1
130 นภาภรณ์ จันทร์สี 1
131 นิวา กากี 1
132 อังกาบ บุญสูง 1
133 ชาติชาย วิลัยลักษณ์ 1
134 พจนีย์ อินจันทร์ 1
135 กัลยรัตน์ คำพรม 1
136 ธัญญา จันทร์ตรง 1
137 ศศิธร สุขจิตต์ 1
138 สุรกานต์ พยัคฆบุตร 1
139 จิณรี นามกรณ์ 1
140 วิม เหนือเพ็ง 1
141 กนกวรรณ กันยะมี 1
142 ปิยรัษฎ์ ปริญญาพงษ์ เจริญทรัพย์ 1
143 กิตติ์ คุณกิตติ 1
144 เสรี ปานเงิน 1
145 สกลวัฒน์ กมลงาม 1
146 สุภาพร พงศ์ธรพฤกษ์ 1
147 สิงหา ปรารมภ์ 1
148 นายสิงหา ปรารมภ์ 1
149 ณัฐศิรี สมจิตรานุกูล 1
150 จันทร์เพ็ญ ชุมแสง 1
151 กิตติ เมืองตุ้ม 1
152 ปริญญา ไกรวุฒินันท์ 1
153 เบญจวรรณ สุจริต 1
154 วันดี วันดี ธรรมจารี 1
155 กมลวรรณ มั่งคั่ง 1
156 พัทธชัย ปิ่นนาค 1
157 สำราญ เชื้อเมืองพาน 1
158 สุทธิดา วิทนาลัย 1
159 สมคิด ทุ่นใจ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 1
2 2558 4
3 2557 23
4 2556 59
5 2555 42
6 2554 71
7 2553 36
8 2552 54
9 2551 25
10 2550 12
11 2549 7
12 2548 6
13 2547 4
14 2546 3
15 2545 3
16 2544 1
17 2543 5
18 2542 1
19 2541 2
20 543 34
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร กรณีศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ปี พ.ศ. 2558
2 การผลิตกระแสไฟฟ้าจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแม่เหล็กถาวรขนาดเล็กด้วยพลังงานความร้อน
3 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความล่าช้าในโครงการก่อสร้างบ้านจัดสรรในเขตอำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์
4 ปัจจัยแวดล้อมภายนอกที่มีผลกระทบต่อผู้ประกอบการรักเหมาก่อสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเมือง จังหวัดแพร่
5 การพัฒนาระบบเฝ้าระวังผู้ป่วยและผู้สูงอายุ ผ่าน kinect ด้วยการประมวลผลภาพ
ปี พ.ศ. 2557
6 การส่งเสริมสมบัติต้านอนุมูลอิสระ ปริมาณสารฟีนอลิกและฟลาโวนอยด์ทั้งหมด ในปลายยอดผักหวานบ้าน ที่ได้รับจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ โดยการฉายรังสียูวีซี
7 กระบวนการทำซ้ำสำหรับการส่งหดตัวโดยแม้แบบวงศ์จำกัด สำหรับปัญหาเฮอร์ริชิคอลทั่วไปภูมิฮิลเบิรต์
8 อิทธิพลของอุณหภูมิที่เก็บรักษาต่อคุณภาพทางกายภาพและเคมีของผลมะยงชิดพันธุ์ทูลเกล้า
9 Effect of UV-C irradiation on antioxidant activities, total phenolic and flavonoid contents and quantitative determination of bioactive components of Moringa oleifera Lam. shoot culture
10 รูปแบบการจัดสวัสดิการสังคมสู่การส่งเสริมสุขภาวะและการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์
11 The Development of Innovation Values of Manure Mixing Machine Using Cooperative Technology Transfer
12 การวิเคราะห์ระบบโลจิสติกส์เชิงการค้าเพื่อการติดสินใจของผู้ประกอบการค้า ผ่านจุดผ่านแดนภูดู่สู่สาธารณรัฐประชาชนลาว
13 การพัฒนาระบบผลิตพลังงานเชื้อเพลิงชีวมวลสำหรับครัวเรือน
14 การเปรียบเทียบนโยบายสินค้าคงคลังกับร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม กรณึศึกษา ร้านสายพิณ มินิมาร์ท
15 การสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับการวัดผลงานด้วยเทคนิคการศึกษาเวลา
16 การพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสียเพื่อการนำน้ำกลับมาใช้ใหม่ด้วยการตกตะกอนไฟฟ้าเคมี
17 development and efficiency calculation of automatic ready-mixed concrete production system
18 inspection and Improvement of Image Quality of Multiple-choice Answer Sheet with Image Processing
19 การศึกษาพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เกี่ยวกับสถานที่สำคัญและผลิตภัณฑ์เด่นของจังหวัดอุตรดิตถ์ผ่านเกม Uttaradit Quest Museum
20 การศึกษาความต้องการของตลาดในการฝึกประสบการณ์ธุรกิจจำลอง ณ ศูนย์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
21 การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนผลิตภัณฑ์วิสาหกิจขุมชนกลุ่มอาชีพผ้านวม-ที่นอน อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตุ์
22 แนวทางการบริหารจัดการเพื่อสร้างคุณค่าและค่านิยมองค์กร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
23 การประเมินภาวะผู้นำของกรรมการประจำคณะและผู้บริหารทุกระดับชั้น
24 พฤติกรรมการตัดสินใจซ์้อสมาร์ทโฟนของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
25 การพัฒนาขีดความสามารถของเกษตรกรด้วยระบบควบคุมคุรภาพภายใน เพื่อการผลิตข้าวอินทรีย์ของจังหวัดอุตรดิตถ์
26 การผสมพันธุ์ทุเรียนข้ามชนิดในระบบวนเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์
27 กลยุทธ์การตลาดเพื่อยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนกลุ่มกะลานำโชค ตำบลร่วมจิต อำเภอท่าปลา
28 ภาวะผู้นำกับการพัฒนาท้องถิ่นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดภาคเหนือ
ปี พ.ศ. 2556
29 The Development Geo-Information Technology on Flood and Landslide Preventing and Solving for the Local Gevernment at Uttaradit Province, Thailand
30 The Effect of Training on Flood and Landslide Preventiong and Solving by Applied Geo Information Technology of the Local Government officers at Uttaradit Province, Thailand
31 ผลของสารเคลือบผิวไคโทซานและสภาพอุุณหภูมิต่ำต่อคุณภาพและอายุการเก็บรักษามะม่วงน้ำดอกไม้เบอร์ 4 ตัดแต่งพร้อมบริโภคในบรรจุภัณฑ์พลาสติก PP หุ้มด้วยถุงชนิด Nylon/LDPE
32 การคบคุมโรครากเน่าที่เกิดจากเชื้อ Sclerotium rolfsii ในแก่นตะวัน
33 การควบคุมโรคเมล็ดด่างข้าวหอมมะลิแดงอินทรีย์ เทศบาลตำบลหาดกรวด จังหวัดอุตรดิตถ์โดยชีววิธี
34 การศึกษารูปแบบไอโซไซม์ของทุเรียนหลงลับแลที่ปลูกในจังหวัดอุตรดิตถ์
35 รูปแบบไอโซโซม์ของเชียงดาในภาคเหนือของประเทศไทย
36 การศึกษาโครโมโซมของมะเกี๋ยง
37 สัณฐานวิทยาและสัณฐานวิทยาเรณูของทุเรียนพันธุ์หลงลับแล
38 การเลี้ยงไส้เดือนเพื่อผลิตปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนสำหรับการผลิตพืชผักปลอดภัยในชุมชน
39 การศึกษาความหลากหลายของไส้เดือนดินในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืช อพ.สธ. เขื่อน้ำพุง จังหวัดสกลนคร
40 ORGANIC AGRICULTURAL POLICY IN THAILAND: FORMULATION, IMPLEMENTATION AND EVLUATION
41 ช่องว่างขีดความสามารถของกลุ่มเกษตรกรผลิตข้าวอินทรีย์ตามมาตรฐานสากลเพื่อสุขภาวะในพื้นที่ จังหวัดอุตรดิตถ์
42 การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อหลักสูตรบัญชีบัณฑิต ภาควิชาบัญชีการเงินและเศรษฐศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
43 รูปแบบการบริหารจัดการธุรกิจข้าวอินทรีย์ ตำบลคอรุม (บ้านม่วงตาล) อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์
44 รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนทางด้านธุรกิจบริการโดยการใช้การจัดการความรู้ขอนักศึกษาโปรแกรมวิชาบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ (ธุรกิจบริการ) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
45 การศึกษาและพัฒนารูปแบบการบริหารกิจการบ้านเมืองดีสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล ( อบต ) ในจังหวัดอุตรดิตถ์
46 การสำรวจความพึงพอใจการพัฒนาด้านสุนทรียภาพในมิติศิลปะและวัฒนธรรม คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ปีการศึกษา 2554
47 การพัฒนารูแปบบการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐานของนักศึกษารายวิชาการวางแผนการตลาด สาขาวิชาการตลาด ภาควิชาบริหารธุรกิจ
48 รูปแบบการจัดการกองทุนชุมชนที่เอื้อต่อการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน กรณีศึกษา ตำบลงิ้วงาม อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์
49 รูปแบบการแก้ไขปัญหาหนี้สินแบบมีส่วนร่วมของประชาชนหมู่บ้านชำป่าหวาย ตำบลชัยจุมพล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
50 การบริหารสำนักงานภาครัฐยุคไร้พรมแดน
51 ปัจจัยที่มีผลต่อความต้องการบริการสวัสดิการของผู้สูงอายุในเขตอำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
52 คุณธรรมจริยธรรมที่มีผลต่อการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบลกรณีศึกษาในเขตอำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์
53 Single MO-CFTA Based Electronically Temperature Insensitive Current-mode Full-wave Rectifier
54 A Novel Electrically of Current-mode Level Shifted Multicarrier PWM Based on MO-CFTA
55 พฤติกรรมการอ่านหนังสือของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
56 การจำแนกบอตเน็ตโดยใช้ขั้นตอนวิธีเคมีแบบขนาน
57 Participatory Technology Transfer on the Innovation of Red Onion Chemical Mixing Machine
58 The Development and Efficiency of Vertical Cashew Nuts Shelling Machine
59 การศึกษาบริบทของห่วงโซ่อุปทานแบบมีส่วนร่วมของกลุ่มเกษตรกรธุรกิจอุตสหกรรมเม็ดมะม่วงหิมพานต์เพื่อเสริมสร้างความเข็มแข็งของเศรษฐกิจชุมชน
60 การถ่ายทอดเทคโนโลยีเครื่องแปรรูปหน่อไม้เพื่อการถนอมอาหารด้วยรูปแบบการจัดการองค์ความรู้สู่ผู้ประกอบการ
61 การถ่ายทอดเทคโนโลยีส่วนผสมของวัสดุในท้องถิ่นเหมาะสมต่อการผลิต เตาหุงต้มในครัวเรือนด้วยรูปแบบการจัดการองค์ความรู้สู่ชุมชน
62 การเปรียบเทียบประสิทธิผลเทคโนโลยีเพิ่มประสิทธิภาพระบบสูบน้ำด้วยไฟฟ้า
63 The Development and Efficiency of Vertical Cashew Nuts Shelling Machine
64 การผลิตน้ำมะม่วงหิมพานต์พร้อมดื่ม
65 ความเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุในงานก่อสร้างและการจัดการความเสี่ยงจากการกระทำที่ไม่ปลอดภัย กรณีศึกษาโครงการในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
66 ปัจจัยที่มีผลต่อความล่าช้าในโครงการก่อสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอเมือง
67 การลดต้นทุนการผลิตและการแปรรูปมะม่วงหิมพานต์ของเกษตรกร อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์
68 เครื่องกัดอะลูมิเนียมด้วยกรดโดยการเขย่า
69 การพัฒนาเครื่องวัดปริมาณน้ำฝนแบบกระดก
70 การศึกษาอิทธิพลของคานต่อเนื่องที่มีผลต่อปริมาณเหล็กเสริมในคานคอนกรีตเสริมเหล็ก
71 การศึกษาเปรียบเทียบวิธีการเรียนการสอน 3 รูปแบบวิชาการเขียนแบบสถาปัตยกรรม สำหรับนักศึกษาหลักสูตรบริหารงานก่อสร้าง
72 Computer aided application for course transfer in Uttaradit Rajabhat University
73 การออกแบบเก้าอี้โดยใช้อัตลักษณ์ของลวดลายเครื่องปั้นดินเผา บ้านห้วยบง ตำบลป่าเซ่า จังหวัดอุตรดิตถ์.
74 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการเพื่อพัฒนาการเรียนรู้รายวิชาการจัดการด้านอาหารและภัตตาคาร
75 รูปแบบการจัดการกองทุนชุมชนที่เอื้อต่อการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน : กรณีศึกษา ตำบลวังกะพี้ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์
76 ความหลากหลายของไส้เดือนดินในพื้นที่เกษตรกรรมและพื้นที่ใกล้เคียง จังหวัดอุตรดิตถ์
77 รูปแบบการจัดการกองทุนชุมชนที่เอื้อต่อการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน : กรณีศึกษา ตำบลวังกะพี้ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์
78 โครงการการผลิตเอทานอล จากน้ำคั้นเนื้อลางสาดคุณภาพต่ำโดยกระบวนการหมัก
79 การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนกล่มอาชีพผ้านวม-ที่นอน อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
80 ปัจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการธุรกิจโรงแรมในจังหวัดอุตรดิตถ์
81 ภาวะผู้นำกับการพัฒนาท้องถ่นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดภาคเหนือ
82 กลยุทธการตลาดเพื่อยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนกล่มกะลานำโชค ต.ร่วมจิต อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์
83 ระบบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับข้าวอินทรีย์ จ.อุตรดิตถ์
84 การศึกษาช่องทางการจัดจำหน่ายข้าวอินทรีย์ในเขตจังหวัดอุตรดิตถ์
85 การสำรวจความคิดเห็นภาคประชาชน เอกชน เพื่อการบริการชุมชน
86 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลข้าวอินทรีย์และผลิตภัณฑ์ข้าวอินทรีย์ออนไลน์ กรณีศึกษา กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตข้าวอินทรีย์ ต.หาดสองแคว อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์
87 การส่งเสริมสมบัติต้านอนุมูลอิสระ ปริมาณสารฟีนอลิกและฟลาโวนอยด์ทั้งหมดในสารสกัดจากปลายยอดผักหวานบ้านที่ได้จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ โดยการฉายรังสียูวีซี
ปี พ.ศ. 2555
88 ความคิดเห็นต่อข้อมูลข่าวสารทางเพศ และการป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของนักศึกษาชาย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
89 Viscosity iteration method for generalized equilibrium problems and fixed point problems of finite family of nonexpansive mappings
90 การเปรียบเทียบผลการกำจัดเห็บโค(Boophilus microplus)ด้วยไส้เดือนฝอยสายพันธุ์ไทย(Steinernema thailandense)
91 การพัฒนาวิธีการสอนแบบผสมผสานเพื่อการอนุรักษ์ดิน น้ำ และป่าไม้
92 Decision Process for Adoption of Biogas Technology for the Sustainable Development in Uttaradit Province, Thailand
93 การวิจัยและพัฒนาเชิงพื้นที่คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ กรณีศึกษาการพัฒนาพลังงานทางเลือกแบบครบวงจรสำหรับเกษตรกรรายย่อย
94 การศึกษารูปแบบการพัฒนาคุณภาพทุเรียนหลงลับแลและหลินลับแลในระบบวนเกษตร
95 สมภาคบนแกรมมากึ่งกรุปปรกติ-P
96 การรับรู้และการเตรียมความพร้อมของบุคลากร นักศึกษา ในการเข้าสู่ระบบประชาคมอาเซียนของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
97 การจัดบริการห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพของการผลิตบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
98 A Digitally Programmable Voltage-mode Multifunction Biquad Filter with Single-Output
99 การประเมินผลโครงการบริการวิชาการของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
100 การใช้กลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อส่งเสริมการบริการสารสนเทศของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
101 การออกแบบและติดตั้ง อุปกรณผลิตพลังงานไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย สําหรับโคมไฟถนนแบบ LED กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ วิทยาเขตแพร
102 เรื่องการแก้ปัญหาการจัดลำดับงานของเครนโดยใช้โปรแกรมเชิงคณิตศาสตร์
103 วิธีการแก้ปัญหาของการจัดลำดับงานโดยใช้วิธีการผสมผสานเจเนติกอัลกอริทึมกับโลคอลเสิร์ช
104 การประยุกต์หลักการเพิ่มขีดความสามารถของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวด้วยรูปแบบการถ่ายทอดเทคโนโลยีแบบมีส่วนร่วม ในจังหวัดอุตรดิตถ์
105 การศึกษาการจัดการห่วงโซ่อุปทานธุรกิจเมล็ดมะม่วงหิมพานต์ของเครือข่ายกลุ่มวิสาหกิจ ชุมชน อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์
106 การถ่ายทอดเทคโนโลยีแบบมีส่วนร่วมของกลุ่มเกษตรกรเพื่อเสริมสร้างความเข็มแข็งด้วยรูปแบบการจัดการองค์ความรู้สู่ชุมชน
107 การจัดการห่วงโซ่อุปทานธุรกิจหอมแดงของเครือข่ายกลุ่ม ผู้ประกอบการ อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
108 The Technology transfer to Cooperation Community through the Project of Knowledge Management in Action in Community
109 Training and Technology Transfer for Adding the Participatory Innovation Value by The Form of Knowledge Management for the Community
110 การศึกษากระบวนการจัดซื้อเม็ดมะม่วงหิมพานต์ของกลุ่มเกษตรกร อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์
111 ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดบริการและสิ่งอำนวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนการสอนของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
112 การพัฒนาเครื่องนวดผลไม้เพื่อการแปรรูปอาหาร
113 การศึกษาการปฏิบัติการการจัดการสารสนเทศของธุรกิจเครือข่ายกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
114 คุณลักษณะของบัณฑิตหลักสูตรนิเทศศาสตร์ที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตปีการศึกษา 2554
115 การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ในองค์กรภาครัฐด้านงานทาง
116 การหาค่าพารามิเตอร์ที่เหมาะสมของระบบควบคุมแบบพีไอดีสำหรับอากาศยานไร้คนขับแบบปีกหมุน ๔ ใบพัด
117 การศึกษาระดับการปฏิบัติการการจัดการสินค้าคงคลังของอุตสาหกรรมธุรกิจหอมแดงของกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจ
118 การถ่ายทอดเทคโนโลยีเตาเผาผลิตน้ำส้มควันไม้ด้วยรูปแบบการจัดการองค์ความรู้สู่ชุมชน
119 การศึกษาและพัฒนาระบบการเพิ่มช่องทางการส่งข้อมูลข่าวสารผ่านบริการสังคมออนไลน์
120 ปัจจัยที่มีผลต่อดอกตูมเหลืองในกล้วยไม้หวายโซเนีย "เอียมสกุล"
121 ความหลากหลายของไส้เดือนดินในอุทยานแห่งชาติภุสอยดาวและพื้นที่
122 ความหลากหลายของไส้เดือนดินในสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราชและพื้นที่ใกล้เคียงจังหวัดนครราชสีมา
123 การมีส่วนร่วมของบุคลากรในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา ๒๕๕๔
124 รูปแบบการบริหารจัดการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกยางพารา ตำบลน้ำหมัน อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์
125 ความต้องการศึกษาต่อหลักสูตรสองปริญญาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่หกในจังหวัดอุตรดิตถ์ สุโขทัย แพร่ น่าน และความต้องการของผู้ประกอบการในบัณฑิตที่จบเศรษฐศาสตร์สองปริญญา
126 โครงการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิแดงอินทรีย์ใช้เองในชุมชนเพื่อลดต้นทุนการผลิตข้าวในชุมชน
127 ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการบัณฑิตสาขาการบัญชี ปี 2553 - ปี 2554 ของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
128 การศึกษาเซลล์สุริยะชนิดสีย้อมไวแสงจากสมุนไพรใน ตำบลนานกกก อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
129 การจัดการรูปแบบ และรายการงานก่อสร้าง โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการควบคุมงานก่อสร้าง
ปี พ.ศ. 2554
130 ความพึงพอใจและสภาพการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการงานวิชาการของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
131 Particle Boards from Papyrus Fibers as Thermal Insulation
132 การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ครั้งแรกและการดื่มแบบเมาหัวราน้ำของเยาวชน อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์
133 ผลกระทบจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของเยาวชนในเขตอำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์
134 System of General Variational Inequalities Involving Different Nonlinear Operators Related to Fixed Point Problems and Its Applications
135 การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมของอำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
136 สภาพและความพึงพอใจการใช้วารสารภาษาไทยในสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
137 ความต้องการและเหตุผลที่จะศึกษาต่อในระดับปริญญาโท คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
138 แนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน
139 การจัดการเทคโนโลยีเครื่องหยอดเมล็ดข้าวนาน้ำตมสู่การใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะผ่านกระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยรูปแบบการจัดการความรู้แบบมีส่วนร่วม เพื่อการลดต้นทุนการผลิต และพัฒนาศักยภาพของชาวนาเพื่อการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน
140 การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพิ่มมูลคุณค่านวัตกรรมเทคโนโลยีด้วยรูปแบบการถ่ายทอดเทคโนโลยีแบบมีส่วนร่วมของผู้ประกอบรายใหม่
141 การฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประกอบการรายใหม่ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
142 ความเชื่อวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นกับวิถึชึวิตของชาวบ้านน้ำพี้
143 การศึึกษาสมบัติของเหล็กกล้าไร้สนิม (304L) ที่ผ่านการกัดอาร์คด้วยเครื่องกัดอาร์คไฟฟ้า
144 บทบาทของเสียงร้องแสดงความก้าวร้าว เสียงร้องเตือนภัย และเสียงร้องแสดงความตกใจสุดขีดระดับวิกฤษของนกปรอดหัวสีเขม่าในฐานะที่เป็นเสียงร้องสื่อสารที่เข้าใจกันได้ระหว่างนกต่างชนิด
145 ผลกระทบทางสุขภาพของประชาชนจากการจัดตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ในพื้นที่ลำรางทุ่งกะโล่ ต.ป่าเซ่า อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์
146 ผลการจัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เพื่อการพัฒนาการเห็นคุณค่าในตนเองของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
147 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไส้กรอกแฟรงค์เฟอร์เดอร์ลดเกลือโซเดียม
148 การพัฒนาแบบฝึกทักษะรายวิชาบัญชี 1 สำหรับนักศึกษาเอกบัญชีชั้นปีที่ 1 ( 4 ปี)
149 การติดตามผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
150 รูปแบบการบริหารจัดการวิทยุชุมชนเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน จังหวัดอุตรดิตถ์
151 ความรู้ด้านอาหารและโภชนาการ การบริโภคอาหาร และภาวะโภชนาการของนักจัดรายการวิทยุ
152 คุณลักษณะบัณฑิตหลักสูตรบริหารธุรกิจ(การตลาด)ที่ผู้ประกอบการพึงประสงค์
153 การพัฒนาประสิทธิภาพเครื่องตีฟูก้อนฝ้ายที่ใช้เป็นวัสดุยัดไส้ผลิตภัณฑ์เครื่องนอน
154 จุดคุ้มทุนและระยะเวลาคืนทุนของการใช้งานเครื่องหยอดเมล็ดข้าวสำหรับการปลูกข้าวแบบนาน้ำตม
155 การพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องผ่าไม้ไผ่เพื่อยกระดับมาตรฐานการผลิตของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
156 การออกแบบและพัฒนาเครื่องอัดเมล็ดสบู่ดำ
157 การวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตแท่งชิ้นงานในอุตสาหกรรมโดยใช้ระบบต้นทุนกิจกรรม
158 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของแผนภูมิควบคุมสำหรับกระบวนการผลิตแท่งชิ้นงาน
159 การตรวจสอบหัวอ่านเขียนฮาร์ดดิสก์ในกรณีไหม้แบบอัตโนมัติ
160 การปรับปรุงคุณสมบัติกากดินขาวเพื่อใช้เป็นวัสดุชั้นทาง
161 ความคาดหวังของบัณฑิตหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏตามความคิดเห็นของสถานประกอบการ
162 การศึกษาระดับการปฏิบัติการการจัดการสินค้าคงคลังของธุรกิจเม็ดมะม่วงหิมพานต์ของกลุ่มเกษตรกร
163 การศึกษากระบวนการจัดซื้อมะม่วงหิมพานต์ของกลุ่มเกษตรกร อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์
164 วงจรชมิตต์ทริกเกอร์แบบทวนเข็มนาฬิกาโหมดกระแสแบบใหม่โดยใช้ MO-CFTA
165 การถ่ายทอดเทคโนโลยีแบบมีส่วนร่วมของกลุ่มเกษตรกรเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งด้วยรูปแบบการจัดการองค์ความรู้สู่ชุมชน
166 การถ่ายทอดเทคโนโลยีเครื่องผสมแร่เหล็กน้ำพี้ด้วยรูปแบบการจัดการองค์ความรู้สู่ผู้ประกอบการ
167 Participatoty Technolpgy Transfer on the Innovation of Red Onion Chemical Mixing Maching
168 ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดบริการและสิ่งอำนวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนการสอนของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
169 การพัฒนาเครื่องจักรตอกไม้ไผ่แบบเลาะข้อ
170 กำลังต้านทางแรงเฉือนและเสถียรภาพของกากดินขาวปรับปรุงคุณสมบัติด้วยซีเมนต์และเถ้าลอย
171 การศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เทศบาลตำบลจริม อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์
172 An Electronically controlled current-mode triangular/square wave generator employing MO-CCCCTAs
173 FUlly and electronically controllable current-mode Schmitt triggers employing only single MO-CCCDTA and their applications
174 การถ่ายทอดเทคโนโลยีเครื่องอัดรีดแผ่นใบตองแบบมีส่วนร่วมของชุมชน โดยการจัดโครงการ KM:ภาคปฏิบัติชุมชน
175 การถ่ายทอดเทคโนโลยีแบบมีส่วนร่วมของการแปรรูปผลิตภัณฑ์ถั่วลิสงเพื่อการผลิตแบบครบวงจร
176 การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพิ่มมูลค่านวัตกรรมเทคโนโลยีเครื่องอัดรีดแผ่นใบตอง ด้วยรูปแบบการถ่ายทอดเทคโนโลยีแบบมีส่วนร่วมของผู้ประกอบการรายใหม่
177 การออกแบบสงจรขยายย่านวัดโหมดกระแสที่ควบคุมด้วยกระแสโดยใช้ตัวขยายสัญญาณป้อนกลับกระแสสลับที่ควบคุมด้วยกระแส
178 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจจัดซื้อคอนกรีตผสมเสร็จนอำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์
179 ความสามารถของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ภาคเรียนที่ 2 และภาคเรียนฤดูร้อนประจำปีการศึกษา 2552
180 ใยแมงมุมแสดงคุณสมบัติของวัสดุทางด้านสถาปัตยกรรม
181 การสรัางเครื่องมือทดสอบการโก่งตัวของคาน
182 การจำลองแบบปัญหาเชิงคอมพิวเตอร์สำหรับระบบแถวคอย
183 ความต้องการและเหตุผลที่จะศึกษาต่อระดับปริญญาโท คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
184 ปัจจัยที่มีผลทำให้เกิดความสูญเสียในงานก่อสร้างในจังหวัดอุตรดิตถ์ ตามแนวคิดของ 5M+Q+S
185 ความพึงพอใจที่มีต่อการศึกษาตามทัศนะของนักศึกษา : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
186 หุ่นยนต์ช่วยนำทางผู้บอกพร่องทางการมองเห็น
187 ระบบการผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังงานน้ำขนาดเล็ก ห้วยคำบิ บ้านด่านห้วยใต้ ตำบลแม่พูล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
188 การพัฒนาเครื่องตรวจแบบสอบถาม
189 การปรับปรุงคุณสมบัติกากดินขาวด้วยซีเมนต์-เถ้าลอย เพื่อใช้เป็นวัสดุ
190 การออกแบบและพัฒนาการสร้างเครื่องบดแป้งกล้วย
191 การออกแบบและพัฒนาสร้างเครื่องหีบน้ำอ้อย
192 การวิเคราะห์ศักยภาพแหล่งท่องเที่ยว ตำบลบ้านด่านนาขาม อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
193 การพัฒนาเครืื่องฉายภาพเสมือนด้วยกล้อง CCTV
194 การผลิตไซรัปจากผลมะม่วงหิมพานต์
195 สัณฐานวิทยา กายวิภาควิทยา และแคริโอไทป์ของผักนางแลว
196 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการสร้างความเข้มแข็งของสถานีวิทยุชุมชนในเขตภาคเหนือตอนล่าง
197 การสำรวจและการแยกเลี้ยงเชื้อเอกโตไมคอร์ไรซาของเห็ดถอบในจังหวัดอุตรดิตถ์
198 The Durian Maturity Determination by Analyze in Physical Dominant Feature from Photograph
199 การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อหลักสูตรเศรษฐศาสตร์
200 การพัฒนาระบบประเมินการสอนออนไลน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ โดยใช้เทคโนโลยีเว็บเซอร์วิส
ปี พ.ศ. 2553
201 การสร้างตัวแบบพยากรณ์สำหรับงบประมาณรายจ่ายค่าไฟฟ้าของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
202 Characterization and properties of Sb-doped BaTiO3 powders
203 Iterative Method for a Generalized Equilibrium Problem and Fixed Point Problem of Nonexpansive Mappings
204 The effect of job satis faction of organizational Commitment of Thai Employers in Five Rajabhat Universities in the Northern Group
205 Perceived Organizational Support and Organizational Commitment: Conceptual Paper
206 The Factor Influencing The Acceptance of Accounting Users Toward ERP Consultation
207 Guideline on Community Radio Management for Social Civil Uttaradit Community Strength.
208 Integrated Marketing Communication Model for Commercial Quality Upgrading of Community Enterprise, Uttaradit Province.
209 รูปแบบการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการเพื่อยกระดับวิสาหกิจชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์
210 The least Γ-Group Congruences on E-Inversive Γ-Semigroups whose Idempotents forms a Γ-subsemingroup
211 สภาพและปัญหาการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ของนักศึกษาระดับปริญญาโทมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
212 การพัฒนาคุณค่าของนวัตกรรมเครื่องอัดรีดแผ่นใบตอง ด้วยรูปแบบการถ่ายทอดเทคโนโลยีแบบมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับเครื่องอันรีดแผ่นใบตองในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน อย่างยั่งยืน โดยจัดโครงการ KM: ภาคปฏิบัติชุมชน
213 ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมความเหนื่อยหน่ายในงานและพฤติกรรมต่อการเกิดอุบัติเหตุของพนักงานระดับปฏิบัติการ
214 พฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของบุคลากรในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
215 การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อหลักสูตรบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
216 การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อโครงการรณรงค์และป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าองค์การบริหารส่วนตำบลขุนฝาง อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์
217 ปัจจัยที่มีผลต่อการจัดเก็บรายได้ของเทศบาลในเขตจังหวัดอุตรดิตถ์ ( วารสารปรากฏชื่อใน TIC )
218 ผลของโปรแกรมการออกกำลังกายแบบแอโรบิคที่ความหนัก 60-75 % MHR ต่อสมรรถภาพทางกายของเด็กอ้วน
219 การสำรวจความพึงพอใจของผู้เรียน เรื่องคุณภาพการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
220 Even Order Fully-differential Biquadratic Filter Application of Implermentation of Fully-differential OTA based on Commercially Available IC
221 การศึกษาปัญหาการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในท้องถิ่นจังหวัดน่าน
222 การประยุกต์ใช้สิ่งประดิษฐ์เชิงนวัตกรรมเครื่องผ่าไม้ไผ่เพื่อพัฒนากระบวนการผลิตของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนด้วยรูปแบบถ่ายทอดเทคโนโลยีแบบมีส่วนร่วม
223 การออกแบบและพัีฒนาเครื่องอบสมุนไพรระบบพลังงานความร้อนร่วมด้วยกระบวนการแบบมีส่วนร่วม
224 ผลของการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเครื่องจักตอกแบบเลาะข้อไม้ไผ่ เพื่อพัฒนากระบวนการผลิตของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนด้วยรูปแบบการถ่ายทอดเทคโนโลยีแบบมีส่วนร่วม
225 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ลางสาดครบวงจรตำบลนานกกก อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
226 การวิจัยพัฒนากระบวนการผลิตและบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ทุเรียน ตำบลแม่พูล หมู่ 2 อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
227 การพัฒนาและการยืดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ขนมเทียนเสวยจากข้าวเม่า
228 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ลางสาดอบแห้งด้วยวิธีออสโมติกดีไฮเดรชันร่วมกับการอบแห้งแบบลมร้อน
229 การใช้วัสดุอินทรีย์ในท้องถิ่นเพื่อลดการใช้ปุ๋ยเคมีและเป็นวัสดุคลุมดินในระบบการผลิตผักบุ้งจีน
230 สื่อที่มีผลต่อการประชาสัมพันธ์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์
231 การสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ผ้าทอเพื่อพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่ายของกล่มสตรีผ้าทอน้ำริด
232 การเพาะเลี้ยงไส้เดือนดินเพื่อผลิตปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนเพื่อปรับใช้ในการผลิตพืชผักอินทรีย์ในชุมชน
233 คุณค่าการท่องเที่ยวเชิงสัมผัสวัฒนธรรมในมิติความเชื่อของอ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ : กรณีศึกษา ชุมชนตำบลแม่พูล
234 เครื่องวัดความแก่-อ่อนทุเรียนโดยใช้การวิเคราะห์ลักษณะเด่นทางกายภาพจากภาพถ่าย
235 การพัฒนาดัชนีชี้วัดความแก่อ่อนทุเรียนหมอนทองโดยใช้การประมวลแบบทันทีจากการภาพถ่ายวีดีโอ
236 การศึกษาการวิบัติของอาคารราชการจังหวัดอุตรดิตถ์
ปี พ.ศ. 2552
237 Chromium (III) sorption from aqueous solutions using activated carbon prepared From cashew nut shells
238 Iterative Method for Equilibrium Problems and Fixed Point Problem for Countable Nonexpansive Mappings in Hilbert Spaces
239 Strong Convergence Theorem for Solving Equilibrium Problems by Hybrid Method of Asymptotically k-Strictly Pseudo-Contractive Mappings in Hilbert Spaces
240 Strong convergence theorems for a new iterative method of k-strictly pseudo-contractive mappings in Hilbert spaces
241 Strong convergence theorems by hybrid method for asymptotically k-strict pseudo-contractive mapping in Hilbert space
242 เพศวิถี การรับรู้ความเสี่ยง พฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และโรคเอดส์ของวัยรุ่นชาย กรณีศึกษาจังหวัดแห่งหนึ่งในภาคเหนือ
243 The Accounts’ Personal Traits Need For Uttaradit Business
244 กลยุทธการขับเคลื่อนคุณค่าของตราสินค้าไทยเพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันให้สินค้าไทยในเวทีโลกาภิวัฒน์
245 Impact of labour migration farm Efficiency: A Study of Maize Farming in Northern Thailand
246 การจัดการเรียนรู้รูปแบบบูรณาการวิชาการบริหารการตลาด ของนักศึกษาโปรแกรมบริหารธุรกิจ และเศรษฐศาสตร์ที่เอื้อต่อวิสาหกิจชุมชน อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
247 Γ-Group Congruences on E-Inversive Γ-Semigroups
248 Mechanical Properties of Silicon Carbide Nanowire / Carbon Nanotubes / Rubber Composites
249 Effect of Nd2O3 adding on electrical properties of bismuth sodium titanate ceramic
250 การสร้างเสริมความเข้มแข็งเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของกลุ่มผู้ผลิตหอมแดงจังหวัดอุตรดิตถ์
251 Design of a cascaded H-bridge converter for insulation testing
252 A cascaded H-bridge converter for a new type of the VLF high voltage generator
253 การพัฒนาบริการสารสนเทศออนไลน์เพื่อการวิจัย ในสาขาการบริหารและพัฒนาประชาคมเมืองและชนบท มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
254 วิธีการแก้ปัญหาจัดตารางงานด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ของโรงซ่อมบำรุงเขื่อนสิริกิติ์โดยวิธีการเปรียบเทียบกฎการจัดตาราง
255 การพัฒนาเครื่องอัดแท่งเชื้อเพลิง จากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร
256 การเปรียบเทียบลักษณะบุคลิกภาพความเป็นผู้ประกอบการ ลักษณะความเป็นผู้ประกอบการความเชื่อในประสิทธิภาพแห่งตนของนักศึกษาที่มีสภาพการเรียนต่างกลุ่ม ที่ แตกต่างกัน
257 Adsorption of Lead(II) and Cadmium(II) ions from aqueous solutions by adsorption on activated
258 สภาพและปัญหาการสื่อสารการตลาดของธุรกิจหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ในจังหวัดอุตรดิตถ์
259 การรับความรู้สึกเกี่ยวกับตำแหน่งของข้อเท้าในผู้สูงอายุที่ออกกำลังกายชนิดต่าง ๆ
260 ศึกษาผลของการปรับเปลี่ยน พฤติกรรมในการออกกำลังกายและ การบริโภคอาหารที่เหมาะสมในนักเรียน ประถมศึกษาที่มีน้ำหนักเกินมาตรฐาน
261 การสร้างและพัฒนาโปรแกรมจัดระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการติดตามและเฝ้าระวังผู้ป่วยโรคโบทูลิซึม
262 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภคในการเลือกซื้อผ้าทอมือกลุ่มวิสาหกิจชุมชน อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์
263 การศึกษารูปแบบการจัดการเรียนการสอน เรื่อง "การวางแผนและควบคุมการผลิต" ของนักศึกษาเทคโนโลยีการผลิต ชั้นปีที่ 4 โดยใช้โปรแกรม Solver
264 วงจรถอดรากโหมดกระแสที่สามารถควบคุมด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์อย่างเป็นเชิงเส้น โดยใช้ MO-CTTA และ CC-CDBA
265 การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์เครื่องจักสานไม้ไผ่ กรณีศึกษา : ต.นานกกก อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์
266 A Possitive Reference PWM strategy Based on Multi-Swiching DC voltage source converter for Insulation Testing
267 NPN-only Fully-Differential Ladder Log-Companding Filter with Well-defined operation Points
268 การพัฒนาคุณค่าของนวัตกรรมเครื่องอัดรีดแผ่นใบตองด้วยรูปแบบการถ่ายทอดเทคโนโลยีแบบมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อการสร้างมูลค่าให้กับเครื่องรีดแผ่นใบตองในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนอย่างยั่งยืน
269 การผลิตปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดจากวัสดุเหลือทิ้งจากการเพาะเห็ด
270 การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำขิงเข้มข้น
271 การพัฒนาผลิตภัณฑ์มะม่วงแช่อิ่มอบแห้ง
272 การปรับปรุงกระบวนการผลิตกล้วยอบแผ่น
273 การหมุนเวียนไนโตรเจนในระบบการใช้ที่ดินที่แตกต่างกัน
274 การวิจัยและสาธิตการนำเทคโนโลยีการบำบัดน้ำเสียด้วยพืชชุ่มน้ำเทียม พ.ศ.2551 ภายใต้โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ระยะที่ 3 ศูนย์ภาคเหนือจังหวัดอุตรดิตถ์
275 การวิจัยและสาธิตการนำน้ำที่ผ่านการบำบัดมาใช้ประโยชน์ทางการเกษตร ภายใต้โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ระยะที่ 3 ศูนย์ภาคเหนือ จังหวัดอุตรดิตถ์
276 การวิจัยและสาธิตการนำเทคโนโลยีการบำบัดน้ำเสียด้วยหญ้าอาหารสัตว์ พ.ศ.2551 ภายใต้โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ระยะที่ 3 ศูนย์ภาคเหนือ จังหวัดอุตรดิตถ์
277 การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการว่างงานของผู้ว่างงานในจังหวัดอุตรดิตถ์
278 โครงการวิจัยและพัฒนาการใช้พลังงานไฮโดรเจนจากน้ำด้วยขบวนการ “อิเล็กโทรลิซิส” กับเครื่องยนต์ทางการเกษตร
279 Diversity and Conservation of Orchids Along the Ecological Tourism Route of Lum-Nam Nan and Klongtron National Park, Uttaradit
280 ผลของความเข้มข้นและระยะเวลาการให้โคลซิซินต่อการเจริญและจำนวนโครโมโซมของกล้วยไม้เอื้องเงิน
281 การออกแบบสร้างรถบรรทุกพลังงานไฟฟ้า
282 การสร้างโปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับระบบการจัดซื้อ
283 การศึกษาการเตรียมและสมบัติเชิงกลของวัสดุผสมระหว่างอนุภาคขนาดนาโนของซิลิกกอนคาร์ไบต์และผงโลหะอะลูมิเนียม
284 การออกแบบและพัฒนาเครื่องบดย่อยไม้ไมยราบยักษ์
285 รูปแบบและสาเหตุการวิบัติขององค์อาคารทางสถาปัตยกรรมและงานสุขาภิบาล
286 การสร้างวงจรคูณสัญญาณ วงจรหารสัญญาณและวงจรกำลังสองที่เป็นอิสระจากอุณหภูมิและสามารถควบคุมได้ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในโหมดกระแสโดยใช้ CDTA
287 การบริหารความเสี่ยงทางอุบัติเหตุในการก่อสร้างอาคารเพื่อควบคุมโอกาสการเกิดอุบัติเหตุ
288 ความร้อนเฉื่อยของวัสดุก่อด้วยปูนซีเมนต์ผสมเม็ดโฟม กรณีศึกษา อิฐมอญและบล็อกคอนกรีต
289 การสร้างตัวชี้วัดและเกณฑ์ประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานของอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์อย่างมีส่วนร่วม
290 การพัฒนาคุณค่าของนวัตกรรมเครื่องอัดรีดแผ่นใบตอง ด้วยรูปแบบการถ่ายทอดเทคโนโลยีแบบมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับเครื่องอัดรีดแผ่นใบตองในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนอย่างยั่งยืน โดยจัดโครงการ KM : ภาคปฏิบัติชุมชน
ปี พ.ศ. 2551
291 ผลกระทบทางสุขภาพ การรับรู้และการปรับตัวของประชาชนที่ประสบภัยพิบัติอุทกภัยน้ำป่าและโคลนถล่มในจังหวัดอุตรดิตถ์
292 The Diversity of Pteridophytes along a Natural Trial at Phu Soi Dao National Park.
293 Strong convergence of modified Mann iteration method for an infinite family of nonexpansive mappings in a Banach space
294 Strong convergence theorems of hybrid methods for two asymptotically nonexpansive mappings in Hilbert spaces
295 ผลกระทบทางสุขภาพ การรับรู้ และการปรับตัวของประชาชนที่ประสบภัยพิบัติอุทกภัยน้ำป่าและโคนถล่มในจังหวัดอุตรดิตถ์
296 ยุทธศาสตร์การสร้างภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏภายหลังก้าวสู่การเปลี่ยนแปลง
297 การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการที่เอื้อต่อการพัฒนาตลาดวิสาหกิจชุมชนของนักเรียนโปรแกรมบริหารธุรกิจ และเศรษฐศาสตร์
298 An Assessment of Impact of Strategic Alliances in Food Processing on the Technical Efficiency of Housewives Groups in Thailand
299 Estimation of a Multi – Input Multi – Output Model of Food, Processing of Housewives Groups in Thailand.
300 Analysis of Technical Efficiency and Strategic Alliances in Community – Based Enterpries in Northern Thailand.
301 Can Strategic Alliances in Food Processing increase the Technical Efficiency of Housewive Groups in Thailand.
302 Microcontroller Modulation of VLF high voltage generator rate 3kV peak using dsPIC30F2010
303 ศึกษาความคาดหวังที่มีต่อบัณฑิตและการจัดการศึกษาในหลักสูตร สาขาวิศวกรรมศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฎ ตามความคิดเห็นของผู้บริหารของสถานประกอบการ
304 ปัจจัยที่มีผลต่อการนำระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (E-Office) ไปใช้ในองค์กร ด้านการประสานงานกรณีศึกษา SME ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล
305 ความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิภาพการเรียนรู้กับประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผู้ทำบัญชีในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
306 การพัฒนาระบบการควบคุมการเข้า-ออกสถานที่โดยใช้เว็บเซอร์วิส
307 การพัฒนาโปรแกรมแสดงผลสัญญาณชีพหลายช่องสัญญาณ
308 ผลของบรรจุภัณฑ์ที่มีต่ออายุการเก็บรักษาน้ำพริกลาบผงสำเร็จรูป
309 ผลของปัจจัยการผลิตต่อคุณภาพแผ่นแป้งข้าวแคบอำเภอลับแล
310 การศึกษาอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์น้ำปลาร้าปรุงรส
311 ผลของการเคลือบผิวและอุณหภูมิที่เก็บรักษาต่อปริมาณแกีสภายในผลและส่วนประกอบทางเคมีของผลส้มพันธุ์สายน้ำผึ้ง
312 สัณฐานวิทยาของเรณูของผักปลัง
313 การเก็บรักษาลางสาดในสภาพดัดแปลงบรรยากาศ
314 ความหลากหลายของไส้เดือนดินในระบบนิเวศเกษตรกรรม ในอำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
315 Synthesis of cocoa butter equivalent from palm oil by Carica papaya lipase-catalyzed interesterification
ปี พ.ศ. 2550
316 ผลกระทบทางสุขภาพของประชาชนจากภัยพิบัติอุทกภัยน้ำป่าและโคลนถล่ม จังหวัดอุตรดิตถ์
317 การมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อลดการใช้สารเคมีในการเกษตร กรณีศึกษาตำบลชัยจุมพล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
318 Strong Convergence Theorems for a Finite Family of Asymptotically Quasi-Nonexpansive Mappings
319 Approximating solutions for the systems of strongly accretive operator equations
320 การพัฒนาพฤติกรรมการบริโภคสินค้าแฟชั่นและสิ่งบันเทิงของนักศึกษาโปรแกรมวิชาบริหารธุรกิจ โดยกระบวนการแบบมีส่วนร่วม
321 การสร้างและหาประสิทธิภาพเครื่องผ่าไม้ไผ่แบบไม่จำกัดความยาว
322 การสร้างและพัฒนาเครื่องผ่าทุเรียนแบบแยกพูล
323 การสร้างและพัฒนาเครื่องคั่วงาระบบถังหมุน
324 การผลิตเซลลูโลสที่มีรูพรุนรูปทรงกลมจากผลผลิตทางการเกษตรกรรม
325 ตัวแปรที่มีผลต่อตอบแทนส่วนของผู้ถือหุ้น แต่ละกลุ่มอุตสาหกรรม ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
326 การศึกษาอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์น้ำปลาร้าปรุงรส
327 การจำแนกพันธุ์ลางสาดพื้นเมืองลับแลโดยการวิเคราะห์รูปแบบไอโอไซม์
ปี พ.ศ. 2549
328 การติดตามผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ปีการศึกษา 2549
329 ความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีต่อนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ปีการศึกษา 2549
330 การศึกษาสภาพปัญหาและรูปแบบการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบลฝายหลวง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อพัฒนาชุดโจทย์วิจัยและข้อเสมอโครงการวิจัย
331 กล้วยน้ำว้าผง
332 ผลของสารเคลือบผิว polyethylene-shellac ต่อคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวของส้มพันธุ์สายน้ำผึ้ง
333 ผลของการเคลือบผิวด้วยไคโตซานต่อการเข้าทำลายของเชื้อราในผลสตรอเบอรี่พันธุ์พระราชทาน 72
334 สัณฐานวิทยาและจำนวนโครโมโซมลางสาดพื้นเมืองลับแล
ปี พ.ศ. 2548
335 ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะของครอบครัวกับภาวะโภชนาการของนักเรียน โรงเรียนอนุบาลแพร่
336 Sol–gel synthesis and characterization of BaTi2O5 powders
337 ปัจจัยและรูปแบบการส่งเสริมบทบาทชายต่อการรับผิดชอบเกี่ยวกับอนามัยเจริญพันธุ์ ในนักศึกษาชายระดับอุดมศึกษา จังหวัดอุตรดิตถ์
338 การศึกษาสถานภาพ ศักยภาพ และพัฒนาชุดโจทย์วิจัยที่เอื้อต่อการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์
339 ความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้ประกอบการที่มีต่อบัณฑิตคณะวิทยาการจัดการ สถาบันราชภัฏอุตรติดถ์ ปี การศึกษา 2547-2548
340 การภาษีอากรธุรกิจ
ปี พ.ศ. 2547
341 วิถีการดำเนินชีวิตและความสามารถในการปรับตัวของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตอำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
342 การสำรวจกล้วยไม้ท้องถิ่นในสถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์ วิทยาเขตน่าน อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน
343 การศึกษาสภาพความต้องการและแนวทางแก้ไขปัญหาความยากจนตามโครงการขึ้นทะเบียนคนจนของรัฐบาลของประชาชนตำบลทุ่งยั้ง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์
344 การศึกษาความหลากหลายของเห็ดกินได้ในเขตอำเภอลับแลจังหวัดอุตรดิตถ์
ปี พ.ศ. 2546
345 Formation, structure and properties of ceramics based on the barium oxide-titanium dioxide system
346 ความสัมพันธุ์ทางพันธุกรรมของพืชตระกูลขิงบางชนิดโดยรูปแบบไอโซไซม์
347 การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์คณะวิทยาการจัดการ
ปี พ.ศ. 2545
348 Effects of calcination temperature on phase and microstructure evolution of BaTi4O9 powders
349 โครงสร้างตลาดอาหารสดในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่
350 ความต้องการพัฒนาความรู้ด้านการเกษตรของผู้นำท้องถิ่นในจังหวัดอุตรดิตถ์
ปี พ.ศ. 2544
351 การศึกษาคุณภาพทางจุลชีววิทยาของอาหารที่จำหน่ายในโรงอาหาร
ปี พ.ศ. 2543
352 ความหลากหลายของเห็ดในสถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์
353 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วยไม้พื้นเมืองในเขตจังหวัดอุตรดิตถ์ แพร่ น่าน
354 การศึกษาความหลากหลายแพลงก์ตอนในคลองโพ จังหวัดอุตรดิตถ์
355 ความหลากหลายของเห็ดในสถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์ ปี พ.ศ. 2542
356 ผลกระทบของภาวะเศรษฐกิจ ที่มีต่อการดำเนินงานอุตสาหกรรมขนาดกลาง และขนาดใหญ่ในจังหวัดอุตรดิตถ์
ปี พ.ศ. 2542
357 การใช้บริการแพทย์แผนไทยในโรงพยาบาลชุมชนของประชาชนในจังหวัดนครสวรรค์
ปี พ.ศ. 2541
358 การวิเคราะห์ผลกระทบของสาขาเศรษฐกิจหลักที่มีต่อความจำเริญเติบโตของภาคเหนือ
359 การศึกษาสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่เหมาะสมต่อการทำสวนทุเรียน ลางสาดในอำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ (สภาพดิน น้ำ อุณหภูมิ ความชื้นฯลฯ)
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
360 ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตหลักสูตรภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ปีการศึกษา 2555
361 เรื่องวิธีการแก้ปัญหาของการจัดลำดับงานโดยใช้เจเนติกอัลกอริทึม
362 การปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องผสมแร่เหล็กน้ำพี้
363 แผนการสอนวิชาวัสดุวิศวกรรม
364 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อศึกษาแปลงปลูกทุเรียนแต่ละสายพันธุ์ การใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปกคลุมดินของชุมชนท้องถิ่นเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พูล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
365 ชุดการถ่ายทำภาพยนตร์” สำหรับนักศึกษาเทคโนโลยีภาพยนตร์คอมพิวเตอร์
366 การสร้างเครื่องส่งข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้าแบบไร้สาย
367 การพัฒนาเครื่องบดดินสำหรับการเพาะต้นกล้าข้าวนาโยนด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน
368 การออกแบบและพัฒนาเครื่องหยอดเมล็ดข้าวสำหรับการเพาะต้นกล้านาโยนด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม
369 A Temperature-Insensitive Wide-Dynamic Range Positive/Negative Full Wave Rectifier Based on Opertional Tranconductance Amplifier using Cmmercially Available ICs.
370 การประเมินประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องสีข้าวเพื่อหาแนวทางการเพิ่มผลผลิต กรณีศึกษา โรงสีข้าวในชุมชนหนองคำฮ้อย
371 การพัฒนาต้นแบบระบบควบคุมความเร็วรอบสำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
372 การเปรียบเทียบนโยบายสินค้าคงคลังกับร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมโดยใช้การจำลอง Arena กรณีศึกษาร้านไทยมิตร
373 การศึกษาและพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนผ่านเว็บไซต์โดยโปรแกรม Moodle กรณีศึกษาวิชาคณิตศาสตร์เต็มหน่วยสำหรับวิศวกร สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
374 ผลการออกกำลังกายด้วยไม้พลองที่มีผลต่ออัตราชีพจร ความดันโลหิตและความอ่อนตัว
375 การพัฒนาชุดการเรียนรู้เรื่องอาหารสามวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ อย่างมีส่วนร่วมกับชุมชน
376 การวิจัยและพัฒนารูปแบบถังปฏิกรณ์ผลิตก๊าซชีวภาพจากฟางข้าวด้วยวิธีการหมักร่วมกับมูลสุกร เพื่อลดภาวะโลกร้อน
377 ความหลากหลายของเห็ดเชื้อราเอนโดไฟต์ และความสามารถในการควบคุมโรคในหอมแดงที่ปลูกในเขตอำเภอลับแล จัหงวัดอุตรดิตถ์
378 ความหลากหลายของพืชสมุนไพรและการใช้ประโยชน์ด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น ในป่าชุมชน ต.น้ำอ่าง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์
379 ความหลากหลายของจุลินทรีย์ในน้ำหมักชีวภาพเพื่อใช้บริโภคและการคัดกรองฤทธิ์ทางชีวภาพเบื้องต้น ในพื้นที่อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์
380 การคัดแยกเชื้อแบคทีเรียเลกติกจากน้ำหมักแป้งข้าวเพื่อการควบคุมการระบาดเพลี้ยแป้งในไร่มันสำปะหลัง
381 การเสริมสร้างสุขภาพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบทางสุขภาพจากการใช้สารเคมีในการปลูกยาสูบ จังหวัดสุโขทัย
382 การสร้างเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการใช้งานระบบสารสนเทศในท้องถิ่น
383 ความหลากหลายและองค์ประกอบทางเคมีบางชนิดของพันธุ์ไม้ที่มีศักยภาพการเป็นพืชน้ำมันเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์พืชที่ให้น้ำมันบนฐานของการอนุรักษ์โดยใช้ป่าชุมชนในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์
384 ระบบฐานข้อมูลพืชสมุนไพรและเห็ดทางการแพทย์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นในเขต อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
385 การสำรวจและรวบรวมสายพันธุ์ของเห็ดเอกโตไมครอไรซ่าในเขตจังหวัดอุตรดิตถ์
386 การศึกษาเส้นทางการท่องเที่ยวตำบลฝายหลวง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยใช้ทฤษฎีกราฟ
387 การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อบ่งชี้คุณลักษณะของดินตามการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์
388 โครงการบูรณาการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการของภาควิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
389 ความหลากหลายทางชีวภาพของไก่เขียวพาลีในพื้นที่อำเภอพิชัย เพื่อการใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์เป็นสัตว์ประจำถิ่นอย่างยั่งยืนของจังหวัดอุตรดิตถ์
390 A new subgenus, Microidium, of Oidium (Erysiphaceae) on Phyllanthus spp.
391 A new species of Brasiliomyces (Erysiphaceae) on Dalbergia cultrata var. cultrata from Thailand
392 การตรวจสอบเชื้อราสายพันธุ์ที่สร้างสารอะฟลาทอกซินในผลิตภัณฑ์อาหารแห้ง
393 การใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพของราเอนโดไฟต์ที่แยกได้จากกิ่งและใบทุเรียน