ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ภูษิต ประคองสาย 6
2 ประเวศ วะสี 6
3 วิษณุ ธรรมลิขิตกุล 6
4 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 5
5 สุพัตรา ศรีวณิชชากร 4
6 สมเกียรติ โพธิสัตย์ 4
7 นภาพร วาณิชย์กุล 4
8 วรรณี นิธิยานันท์ 4
9 ณภากุล โรจนสุภัค 4
10 เชิดชัย นพมณีจำรัสเลิศ 4
11 สุขุม เจียมตน 4
12 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะพยาบาลศาสตร์ 4
13 อัครินทร์ นิมมานนิตย์ 4
14 กระทรวงสาธารณสุข. กรมควบคุมโรค 4
15 ฉายศรี สุพรศิลป์ชัย 4
16 เบญจพร ยังวิเศษ 4
17 กระทรวงสาธารณสุข. สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ 4
18 กระทรวงสาธารณสุข. สถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์ 4
19 เสาวลักษณ์ ฮุนนางกูร 4
20 นิธิมา สุ่มประดิษฐ์ 4
21 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. คณะเภสัชศาสตร์ 3
22 ภาณุมาศ ภูมาศ 3
23 ประเสริฐ เอื้อวรากุล 3
24 Saowalak Hunnangkul 3
25 รวีวรรณ กิติพูลวงษ์วนิช 3
26 สรินยา งามทิพย์วัฒนา 3
27 Nithima Sumpradit 3
28 Visanu Thamlikitkul 3
29 Phusit Prakongsai 3
30 สุภาวดี ลิขิตมาศกุล 2
31 อรพรรณ แสงวรรณลอย 2
32 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะเภสัชศาสตร์ 2
33 อาทร ริ้วไพบูลย์ 2
34 สุพล ลิมวัฒนานนท์ 2
35 ตวงรัตน์ โพธะ 2
36 วิทยา ถิฐาพันธ์ 2
37 สมชาย ลี่ทองอิน 2
38 กิติยา พรมอ่อน 2
39 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ, สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 2
40 สุคนธา คงศีล 2
41 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 2
42 ไม่มีข้อมูล 2
43 นุชวรรณ์ บุญเรือง 2
44 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะเภสัชศาสตร์ 2
45 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ, คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 2
46 กฤช ลี่ทองอิน 2
47 กนกศักดิ์ วงศ์เป็ง 2
48 ณัฐวุฒิ ส่งแสง 2
49 กุลญิศา เตชะเพชรไพบูลย์ 2
50 สิทธิกร รองสำลี 2
51 ศรันยา บุญใหญ่ 2
52 กุลธร เทพมงคล 2
53 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 2
54 Ladathip Suwan 2
55 ลดาทิพย์ สุวรรณ 2
56 Raweewan Kitipoonwongvanich 2
57 Kullathorn Thephamongkhol 2
58 Sarinya Ngarmtipvatana 2
59 Akarin Nimmannit 2
60 Cherdchai Nopmaneejumruslers 2
61 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุข, สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 1
62 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะเภสัชศาสตร์ 1
63 อรสา ชวาลภาฤทธิ์ 1
64 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุข, คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 1
65 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
66 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุข 1
67 ศิริพร ปิติมานะอารี 1
68 นภวรรณ เจียรพีรพงศ์ 1
69 กลีบสไบ สรรพกิจ 1
70 ยศ ตีระวัฒนานนท์ 1
71 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 1
72 โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ 1
73 ศรีเพ็ญ ตันติเวสส 1
74 สุรชัย โกติรัมย์ 1
75 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 1
76 ศิริตรี สุทธจิตต์ 1
77 อมร เหล็กกล้า 1
78 องค์การอนามัยโลก (WHO) 1
79 โรงพยาบาลรามาธิบดี. คณะแพทยศาสตร์ 1
80 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะเวชศาสตร์เขตร้อน 1
81 ยุบลรัตน์ สุวรรณคีรี 1
82 ไอยฤทธิ์ ไทยพิสุทธิกุล 1
83 พันธ์พบ เลิศลายต่วน 1
84 กรมควบคุมโรค. สำนักระบาดวิทยา 1
85 สุรเดช หงส์อิง 1
86 มหาวิทยาลัยมหิดล. ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์สาธารณสุขและการประเมินผล คณะสาธารณสุขศาสตร์ 1
87 สัญญา สุขพณิชนันท์ 1
88 เยาวลักษณ์ สุขธนะ 1
89 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. คณะนิเทศศาสตร์ 1
90 กรมควบคุมโรค. สำนักโรคเอดส์วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 1
91 จันทิรา สุทธิกรชัย 1
92 สถาบันวิจัยและพัฒนานโยบาย 1
93 กานนท์ อังคณาวิศัลย์ 1
94 พิรญาณ์ เพียรกลิ่นธรรม 1
95 ปารยะ อาศนะเสน 1
96 Pharaya Asanasen 1
97 สุภาพรรณ ชุมมุง 1
98 กมลชนก ดีศรีศักดิ์ 1
99 Mahidol University. Faculty of Medicine Sirirat Hospital 1
100 กัลยรัตน์ วิไลวงศ์เสถียร 1
101 มหาวิทยาลัยมหิดล. โรงพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์ 1
102 พศวัต พึ่งเกียรติไพโรจน์ 1
103 วรางคณา ชิดช่วงชัย 1
104 ดาริน จตุรภัทรพร 1
105 นวลนิตย์ แปงดี 1
106 สคณรัช ทองคำคูณ 1
107 บวรศม ลีระพันธ์ 1
108 ภาณุพงศ์ หาญเจริญพิพัฒน์ 1
109 ชุติกาญจน์ พูลเพิ่ม 1
110 สิริพร มนยฤทธิ์ 1
111 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
112 ชาญวิทย์ ตรีพุทธรัตน์ 1
113 จันทพงษ์ วะสี 1
114 Chantaphong Wasi 1
115 Chanvit Treeputtarat 1
116 นักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา 1
117 อภิชญา พร้อมพวก 1
118 พงศ์ธนยศ กิรติสินธุ์ 1
119 อ่อนอุษา ขันธรักษา 1
120 วรทัต หงส์วาณิชวงศ์ 1
121 เพชรณเธียร จุลเลศ 1
122 ภวินตรา เจริญเวช 1
123 ชิดชนก อุดมธนเดชน์ 1
124 Department of Microbiology, Faculty of Medicine Siriraj Hospital 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 1
2 2555 1
3 2554 1
4 2553 3
5 2552 5
6 2550 1
7 543 34
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 การกระจายและการใช้ยาปฏิชีวนะของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล คลินิก และร้านยา
ปี พ.ศ. 2555
2 ผลกระทบด้านสุขภาพและเศรษฐศาสตร์จากการติดเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพในประเทศไทย : การศึกษาเบื้องต้น
ปี พ.ศ. 2554
3 ลักษณะสำคัญของการวิจัย R2R และ 10 "ไม่" R2R
ปี พ.ศ. 2553
4 เครื่องมือประเมินระบบสนับสนุนการจัดการตนเองสำหรับโรคหลอดเลือดหัวใจ เบาหวาน และความดันโลหิตสูง
5 การควบคุมกำกับและประเมินผลโครงการพัฒนารูปแบบและกลไกรณรงค์เพื่อป้องกันปัญหาเอดส์ในกลุ่มพนักงานบริการ
6 เครื่องมือประเมินนโยบายการบริการสุขภาพ ความร่วมมือการบูรณาการและเสริมสร้างสมรรถนะชุมชน ในการป้องกันและจัดการโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง
ปี พ.ศ. 2552
7 เวลาและปริมาณน้ำดื่มที่เหมาะสมในการเตรียมผู้ป่วยนรีเวชเพื่อรับการตรวจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงทางหน้าท้อง
8 โครงการการดูแลรักษาเบาหวานในเด็กและวัยรุ่นอย่างครบวงจร คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
9 สร้างคุณค่าความเป็นคน สร้างสุขภาพชุมชนให้เข้มแข็ง
10 Flu A 2009 swl outbreak : ข้อสังเกตสำหรับการจัดการความรู้
11 โครงการสนับสนุนการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัยระดับประเทศ(Routine to Research: R2R) สวรส
ปี พ.ศ. 2550
12 นโยบายและแนวทางการวิจัยของชาติระยะยาว : ความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทย