ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะเภสัชศาสตร์
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 เพชรรัตน์ พงษ์เจริญสุข 7
2 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 6
3 ชะอรสิน สุขศรีวงศ์ 6
4 พรพิศ ศิลขวุธท์ 5
5 อาทร ริ้วไพบูลย์ 4
6 กมล ไชยสิทธิ์ 3
7 ยุวดี วงษ์กระจ่าง 3
8 มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ 3
9 ยุวดี คาดการณ์ไกล 3
10 วิชิต เปานิล 3
11 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. คณะเภสัชศาสตร์ 2
12 ภูษิต ประคองสาย 2
13 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะเภสัชศาสตร์ 2
14 ภาณุมาศ ภูมาศ 2
15 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 2
16 ฉันทนา ผดุงทศ 2
17 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 2
18 โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ 2
19 กระทรวงสาธารณสุข. กรมควบคุมโรค 2
20 ตวงรัตน์ โพธะ 2
21 ยศ ตีระวัฒนานนท์ 2
22 อังคณา แสงนภากาศ 2
23 วรรณสุดา งามอรุณ 2
24 เนติ สุขสมบูรณ์ 2
25 วิษณุ ธรรมลิขิตกุล 2
26 โรงพยาบาลสมุทรปราการ 2
27 โรงพยาบาลรามาธิบดี. คณะแพทยศาสตร์ 2
28 สมภพ ประธานธุรารักษ์ 2
29 สุพล ลิมวัฒนานนท์ 2
30 ไม่มีข้อมูล 2
31 วารุณี สุนทรเจริญนนท์ 2
32 นพมาศ สุนทรเจริญนนท์ 2
33 ปารณัฐ สุขสุทธิ์ 1
34 Mahidol University. Faculty of Pharmacy 1
35 รัชนี จันทร์เกษ 1
36 โรงพยาบาลรามาธิบดี 1
37 Paranath Suksuth 1
38 นพคุณ ธรรมธัชอารี 1
39 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย (สวปก.) 1
40 Athorn Riewpaiboon 1
41 สุธาทิพย์ ธนภาคย์ 1
42 วิชัย เอกพลากร 1
43 Mahidol University 1
44 Ministry of Public Health, Depatrment for Development of Thai Traditional and Alternative Medicine 1
45 กระทรวงสาธารณสุข, กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 1
46 Office of the Permanent Secretary for Public Health, Bureau of Policy and Strategy 1
47 Rutchanee Chantraket 1
48 ซัสมิทา แชทเทอร์จี 1
49 วันทนีย์ กุลเพ็ง 1
50 คัคนางค์ โตสงวน 1
51 ศรีเพ็ญ ตันติเวสส 1
52 มหาวิทยาลัยมหิดล. โรงพยาบาลรามาธิบดี 1
53 รักมณี บุตรชน 1
54 ไพบูลย์ พิทยาเธียรอนันต์ 1
55 จังหวัดนครปฐม. มหาวิทยาลัยศิลปากร 1
56 วัชรา ริ้วไพบูลย์ 1
57 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 1
58 วราวุธ เสริมสินสิริ 1
59 มูลนิธิสาธารณสุขแห่งอินเดีย ประเทศอินเดีย 1
60 โรงพยาบาลหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ 1
61 กันยารัตน์ ปนสูงเนิน 1
62 วัชรินี เกิดเยี่ยม 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 4
2 2554 1
3 2552 1
4 2549 1
5 543 18
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 กลยุทธ์การกำหนดและควบคุมราคายา : ก่อนขาย (หลังขึ้นทะเบียนยา) เมื่อคัดเลือกเข้าบัญชียาแห่งชาติ และโดยผู้จ่ายค่ายารายใหญ่
2 การกำหนดราคาเบิกจ่ายของยาและผลกระทบต่องบประมาณโรงพยาบาลภาครัฐในปีงบประมาณ ๒๕๕๓
3 วิธีการกำหนดราคายาสำหรับการจ่ายเงินคืน
4 ผลกระทบด้านสุขภาพและเศรษฐศาสตร์จากการติดเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพในประเทศไทย : การศึกษาเบื้องต้น
ปี พ.ศ. 2554
5 การวิเคราะห์นโยบายเพื่อตอบสนองและเตรียมพร้อมสำหรับการระบาดใหญ่ของไข้หวัดนกและ/หรือไข้หวัดใหญ่ในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2552
6 โครงการสังเคราะห์องค์ความรู้เพื่อสนับสนุนการยกร่างธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพประเด็น “การป้องกันและควบคุมโรคและปัจจัยที่คุกคามสุขภาพ” ส่วนที่ 2 ความยุติธรรมด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ: สถานการณ์และแนวทางเพื่อการแก้ไขปัญหาเชิงนโยบาย
ปี พ.ศ. 2549
7 การสร้างและจัดการความรู้อนาคตของการพัฒนาอุตสาหกรรมยาไทยและยาสมุนไพร