ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ภูษิตา อินทรประสงค์ 5
2 Mahidol University. Faculty of Public Health 5
3 นุชวรรณ์ บุญเรือง 4
4 ศรันยา บุญใหญ่ 4
5 ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ 4
6 ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ 3
7 สุคนธา คงศีล 3
8 กุลญิศา เตชะเพชรไพบูลย์ 3
9 อุษา โถหินัง 3
10 กิติยา พรมอ่อน 3
11 สิทธิกร รองสำลี 3
12 พงษ์เดช สารการ 3
13 ชนินทร์ เจริญกุล 3
14 นิทัศน์ ศิริโชติรัตน์ 3
15 ภัทระ แสนไชยสุริยา 3
16 ปาหนัน พิชยภิญโญ 3
17 รัชนี มิตกิตติ 2
18 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 2
19 Angsana Boonthum 2
20 Porapan Punyaratabandhu 2
21 ปิยะธิดา สมุทรประภูติ 2
22 Chanin Chareonkul 2
23 อังสนา บุญธรรม 2
24 ประสิทธิ์ ลีระพันธ์ 2
25 สุขุม เจียมตน 2
26 ชลีรัตน์ ดิเรกวัฒนชัย 2
27 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 2
28 ลักขณา เติมศิริกุลชัย 2
29 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. สำนักพยาบาลศาสตร์ 2
30 ผู้อำนวยการกองควบคุมโรคเอดส์สำนักอนามัย กทม. 2
31 Chalerat Direkwatanachai 2
32 กนกศักดิ์ วงศ์เป็ง 2
33 วุฒิพันธ์ ทานะมัย 2
34 Wuttiphan Tanamai 2
35 ริศาธัญญ์ จรุงศักดิ์เศรษฐ์ 2
36 มหาวิทยาลัยมหิดล. ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ 2
37 กุลยา นาคสวัสดิ์ 2
38 เบญจพร ยังวิเศษ 2
39 Bhusita Intaraprasong 2
40 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 2
41 วาสนา จันทร์สว่าง 2
42 จุฑาธิป ศีลบุตร 2
43 Mahidol University. Master Degree of Science (Public Health) major in health administration, Faculty of Public Health 2
44 มหาวิทยาลัยมหิดล. นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเอกบริหารสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ 2
45 Jutatip Sillabutra 2
46 Kulaya Narksawat 2
47 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย 1
48 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะแพทยศาสตร์ 1
49 Kwanjai Amnatsatsue 1
50 Health Insurance System Research Office 1
51 นาตยา เกรียงชัยพฤกษ์ 1
52 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
53 เพชรัตน์ ศิริสุวรรณ 1
54 ขวัญใจ อำนาจสัตย์ซื่อ 1
55 ยุทธพงษ์ ขวัญชื้น 1
56 กนิษฐา บุญธรรมเจริญ 1
57 มณฑา เก่งการพานิช 1
58 Siriphan Sasat 1
59 กระทรวงสาธารณสุข 1
60 นันทวัน ยันตะดิลก 1
61 Nataya Khiangchiphuek 1
62 Pongphan Antarikhanon 1
63 Witaya Thianchawng 1
64 Nitan Sirichorat 1
65 Mahidol University. Faculty of Medicine at RamaThibodi Hospital 1
66 อาภาพร เผ่าวัฒนา 1
67 Yutapong Khanchuen 1
68 Faculty of Public Health, Mahidol University 1
69 International Health Policy Program, Thailand 1
70 Wasana Chansawang 1
71 วิทยา เทียนจวง 1
72 Faculty of Nursing, Chulalongkorn University 1
73 พงศ์พันธ์ อันตะริกานนท์ 1
74 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
75 สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท 1
76 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม 1
77 วิไลลักษณ์ ทิวากรกฎ 1
78 Mahidol University, Faculty of Medicine at RamaThibodi Hospital 1
79 วันเพ็ญ แก้วปาน 1
80 กระทรวงสาธารณสุข. กรมควบคุมโรค 1
81 สุวิมล แทนพระเดช 1
82 ปิยธิดา ตรีเดช 1
83 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. สำนักวิชาศิลปศาสตร์ 1
84 ปรีชา อุปโยคิน 1
85 สิริพร มนยฤทธิ์ 1
86 พนม คลี่ฉายา 1
87 ดวงพร คำนูญวัฒน์ 1
88 มหาวิทยาลัยรังสิต 1
89 อรพรรณ แสงวรรณลอย 1
90 สมชาย ศรีเปลี่ยนจันทร์ 1
91 รัชดา เกษมทรัพย์ 1
92 สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี 1
93 หทัยชนก พรรคเจริญ 1
94 สำนักงานสำรวจสุขภาพประชาชนไทย 1
95 ไม่มีข้อมูล 1
96 วราภรณ์ เสถียรนพเก้า 1
97 วิชัย เอกพลากร 1
98 สถาบันวิจัยและพัฒนานโยบาย 1
99 ธเนศ กาญธีรานนท์ 1
100 ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข และการประเมินผล 1
101 ศูนย์วิจัยโรคเอดส์สภากาชาดไทย 1
102 สำนักงานสถิติแห่งชาติ 1
103 ศิริพันธุ์ สาสัตย์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2555 1
3 2554 1
4 2553 1
5 2551 1
6 2548 1
7 543 21
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 ภาวะผู้นำเส้นทางสู่เป้าหมาย และการรับรู้ปัจจัยเชิงสถานการณ์ที่มีผลต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เขตตรวจราชการสาธารณสุขที่ 3
ปี พ.ศ. 2555
2 โครงการวิจัยระบบสุขภาพชุมชน
ปี พ.ศ. 2554
3 เหตุผลที่ควรถอดบุหรี่ออกจากการเจรจาการค้าเสรี
ปี พ.ศ. 2553
4 การควบคุมกำกับและประเมินผลโครงการพัฒนารูปแบบและกลไกรณรงค์เพื่อป้องกันปัญหาเอดส์ในกลุ่มเป้าหมายประชากรเคลื่อนย้ายและชาติพันธุ์
ปี พ.ศ. 2551
5 นโยบายและยุทธศาสตร์ในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
ปี พ.ศ. 2548
6 การศึกษาเครื่องชี้วัดคนไทยสุขภาพดี