ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ภูษิตา อินทรประสงค์ 5
2 Mahidol University. Faculty of Public Health 5
3 ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ 4
4 นุชวรรณ์ บุญเรือง 4
5 ศรันยา บุญใหญ่ 4
6 ปาหนัน พิชยภิญโญ 3
7 ภัทระ แสนไชยสุริยา 3
8 ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ 3
9 ชนินทร์ เจริญกุล 3
10 พงษ์เดช สารการ 3
11 อุษา โถหินัง 3
12 นิทัศน์ ศิริโชติรัตน์ 3
13 กิติยา พรมอ่อน 3
14 สุคนธา คงศีล 3
15 กุลญิศา เตชะเพชรไพบูลย์ 3
16 สิทธิกร รองสำลี 3
17 Angsana Boonthum 2
18 Chalerat Direkwatanachai 2
19 Chanin Chareonkul 2
20 อังสนา บุญธรรม 2
21 รัชนี มิตกิตติ 2
22 ชลีรัตน์ ดิเรกวัฒนชัย 2
23 กุลยา นาคสวัสดิ์ 2
24 ผู้อำนวยการกองควบคุมโรคเอดส์สำนักอนามัย กทม. 2
25 ลักขณา เติมศิริกุลชัย 2
26 Kulaya Narksawat 2
27 ประสิทธิ์ ลีระพันธ์ 2
28 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. สำนักพยาบาลศาสตร์ 2
29 ปิยะธิดา สมุทรประภูติ 2
30 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 2
31 Porapan Punyaratabandhu 2
32 มหาวิทยาลัยมหิดล. ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ 2
33 ริศาธัญญ์ จรุงศักดิ์เศรษฐ์ 2
34 กนกศักดิ์ วงศ์เป็ง 2
35 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 2
36 เบญจพร ยังวิเศษ 2
37 วาสนา จันทร์สว่าง 2
38 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 2
39 วุฒิพันธ์ ทานะมัย 2
40 สุขุม เจียมตน 2
41 มหาวิทยาลัยมหิดล. นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเอกบริหารสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ 2
42 Wuttiphan Tanamai 2
43 Jutatip Sillabutra 2
44 จุฑาธิป ศีลบุตร 2
45 Bhusita Intaraprasong 2
46 Mahidol University. Master Degree of Science (Public Health) major in health administration, Faculty of Public Health 2
47 กระทรวงสาธารณสุข 1
48 Siriphan Sasat 1
49 นันทวัน ยันตะดิลก 1
50 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะแพทยศาสตร์ 1
51 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
52 มณฑา เก่งการพานิช 1
53 ขวัญใจ อำนาจสัตย์ซื่อ 1
54 อาภาพร เผ่าวัฒนา 1
55 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย 1
56 หทัยชนก พรรคเจริญ 1
57 สำนักงานสำรวจสุขภาพประชาชนไทย 1
58 ไม่มีข้อมูล 1
59 ศิริพันธุ์ สาสัตย์ 1
60 กนิษฐา บุญธรรมเจริญ 1
61 International Health Policy Program, Thailand 1
62 พงศ์พันธ์ อันตะริกานนท์ 1
63 Faculty of Nursing, Chulalongkorn University 1
64 Faculty of Public Health, Mahidol University 1
65 Nataya Khiangchiphuek 1
66 รัชดา เกษมทรัพย์ 1
67 วิทยา เทียนจวง 1
68 Wasana Chansawang 1
69 นาตยา เกรียงชัยพฤกษ์ 1
70 Kwanjai Amnatsatsue 1
71 Health Insurance System Research Office 1
72 ยุทธพงษ์ ขวัญชื้น 1
73 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
74 เพชรัตน์ ศิริสุวรรณ 1
75 สิริพร มนยฤทธิ์ 1
76 มหาวิทยาลัยรังสิต 1
77 ดวงพร คำนูญวัฒน์ 1
78 สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท 1
79 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. สำนักวิชาศิลปศาสตร์ 1
80 วิไลลักษณ์ ทิวากรกฎ 1
81 ปิยธิดา ตรีเดช 1
82 พนม คลี่ฉายา 1
83 ปรีชา อุปโยคิน 1
84 Witaya Thianchawng 1
85 Yutapong Khanchuen 1
86 Pongphan Antarikhanon 1
87 Nitan Sirichorat 1
88 Mahidol University. Faculty of Medicine at RamaThibodi Hospital 1
89 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม 1
90 Mahidol University, Faculty of Medicine at RamaThibodi Hospital 1
91 ศูนย์วิจัยโรคเอดส์สภากาชาดไทย 1
92 ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข และการประเมินผล 1
93 สำนักงานสถิติแห่งชาติ 1
94 วิชัย เอกพลากร 1
95 วราภรณ์ เสถียรนพเก้า 1
96 สถาบันวิจัยและพัฒนานโยบาย 1
97 ธเนศ กาญธีรานนท์ 1
98 สุวิมล แทนพระเดช 1
99 วันเพ็ญ แก้วปาน 1
100 กระทรวงสาธารณสุข. กรมควบคุมโรค 1
101 อรพรรณ แสงวรรณลอย 1
102 สมชาย ศรีเปลี่ยนจันทร์ 1
103 สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2555 1
3 2554 1
4 2553 1
5 2551 1
6 2548 1
7 543 21
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 ภาวะผู้นำเส้นทางสู่เป้าหมาย และการรับรู้ปัจจัยเชิงสถานการณ์ที่มีผลต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เขตตรวจราชการสาธารณสุขที่ 3
ปี พ.ศ. 2555
2 โครงการวิจัยระบบสุขภาพชุมชน
ปี พ.ศ. 2554
3 เหตุผลที่ควรถอดบุหรี่ออกจากการเจรจาการค้าเสรี
ปี พ.ศ. 2553
4 การควบคุมกำกับและประเมินผลโครงการพัฒนารูปแบบและกลไกรณรงค์เพื่อป้องกันปัญหาเอดส์ในกลุ่มเป้าหมายประชากรเคลื่อนย้ายและชาติพันธุ์
ปี พ.ศ. 2551
5 นโยบายและยุทธศาสตร์ในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
ปี พ.ศ. 2548
6 การศึกษาเครื่องชี้วัดคนไทยสุขภาพดี