ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ภูษิตา อินทรประสงค์ 5
2 Mahidol University. Faculty of Public Health 5
3 ศรันยา บุญใหญ่ 4
4 ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ 4
5 นุชวรรณ์ บุญเรือง 4
6 กิติยา พรมอ่อน 3
7 สิทธิกร รองสำลี 3
8 ชนินทร์ เจริญกุล 3
9 สุคนธา คงศีล 3
10 กุลญิศา เตชะเพชรไพบูลย์ 3
11 นิทัศน์ ศิริโชติรัตน์ 3
12 ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ 3
13 ภัทระ แสนไชยสุริยา 3
14 ปาหนัน พิชยภิญโญ 3
15 อุษา โถหินัง 3
16 พงษ์เดช สารการ 3
17 Jutatip Sillabutra 2
18 มหาวิทยาลัยมหิดล. นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเอกบริหารสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ 2
19 Bhusita Intaraprasong 2
20 Wuttiphan Tanamai 2
21 Mahidol University. Master Degree of Science (Public Health) major in health administration, Faculty of Public Health 2
22 วุฒิพันธ์ ทานะมัย 2
23 กนกศักดิ์ วงศ์เป็ง 2
24 กุลยา นาคสวัสดิ์ 2
25 Chanin Chareonkul 2
26 ริศาธัญญ์ จรุงศักดิ์เศรษฐ์ 2
27 อังสนา บุญธรรม 2
28 ชลีรัตน์ ดิเรกวัฒนชัย 2
29 Kulaya Narksawat 2
30 วาสนา จันทร์สว่าง 2
31 จุฑาธิป ศีลบุตร 2
32 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 2
33 ปิยะธิดา สมุทรประภูติ 2
34 ผู้อำนวยการกองควบคุมโรคเอดส์สำนักอนามัย กทม. 2
35 รัชนี มิตกิตติ 2
36 Chalerat Direkwatanachai 2
37 มหาวิทยาลัยมหิดล. ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ 2
38 Porapan Punyaratabandhu 2
39 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. สำนักพยาบาลศาสตร์ 2
40 Angsana Boonthum 2
41 เบญจพร ยังวิเศษ 2
42 ประสิทธิ์ ลีระพันธ์ 2
43 สุขุม เจียมตน 2
44 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 2
45 ลักขณา เติมศิริกุลชัย 2
46 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 2
47 Faculty of Nursing, Chulalongkorn University 1
48 วิทยา เทียนจวง 1
49 Faculty of Public Health, Mahidol University 1
50 Yutapong Khanchuen 1
51 Nataya Khiangchiphuek 1
52 International Health Policy Program, Thailand 1
53 พงศ์พันธ์ อันตะริกานนท์ 1
54 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
55 Witaya Thianchawng 1
56 Kwanjai Amnatsatsue 1
57 นาตยา เกรียงชัยพฤกษ์ 1
58 Health Insurance System Research Office 1
59 ยุทธพงษ์ ขวัญชื้น 1
60 Wasana Chansawang 1
61 มหาวิทยาลัยรังสิต 1
62 ปิยธิดา ตรีเดช 1
63 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. สำนักวิชาศิลปศาสตร์ 1
64 วิไลลักษณ์ ทิวากรกฎ 1
65 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม 1
66 เพชรัตน์ ศิริสุวรรณ 1
67 สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท 1
68 ดวงพร คำนูญวัฒน์ 1
69 Mahidol University. Faculty of Medicine at RamaThibodi Hospital 1
70 Nitan Sirichorat 1
71 สิริพร มนยฤทธิ์ 1
72 ปรีชา อุปโยคิน 1
73 พนม คลี่ฉายา 1
74 Pongphan Antarikhanon 1
75 สมชาย ศรีเปลี่ยนจันทร์ 1
76 ศูนย์วิจัยโรคเอดส์สภากาชาดไทย 1
77 ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข และการประเมินผล 1
78 สำนักงานสถิติแห่งชาติ 1
79 วิชัย เอกพลากร 1
80 สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี 1
81 วราภรณ์ เสถียรนพเก้า 1
82 สถาบันวิจัยและพัฒนานโยบาย 1
83 ธเนศ กาญธีรานนท์ 1
84 วันเพ็ญ แก้วปาน 1
85 Mahidol University, Faculty of Medicine at RamaThibodi Hospital 1
86 สุวิมล แทนพระเดช 1
87 กระทรวงสาธารณสุข. กรมควบคุมโรค 1
88 อรพรรณ แสงวรรณลอย 1
89 รัชดา เกษมทรัพย์ 1
90 หทัยชนก พรรคเจริญ 1
91 ขวัญใจ อำนาจสัตย์ซื่อ 1
92 กระทรวงสาธารณสุข 1
93 นันทวัน ยันตะดิลก 1
94 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
95 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะแพทยศาสตร์ 1
96 Siriphan Sasat 1
97 มณฑา เก่งการพานิช 1
98 ไม่มีข้อมูล 1
99 สำนักงานสำรวจสุขภาพประชาชนไทย 1
100 ศิริพันธุ์ สาสัตย์ 1
101 อาภาพร เผ่าวัฒนา 1
102 กนิษฐา บุญธรรมเจริญ 1
103 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2555 1
3 2554 1
4 2553 1
5 2551 1
6 2548 1
7 543 21
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 ภาวะผู้นำเส้นทางสู่เป้าหมาย และการรับรู้ปัจจัยเชิงสถานการณ์ที่มีผลต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เขตตรวจราชการสาธารณสุขที่ 3
ปี พ.ศ. 2555
2 โครงการวิจัยระบบสุขภาพชุมชน
ปี พ.ศ. 2554
3 เหตุผลที่ควรถอดบุหรี่ออกจากการเจรจาการค้าเสรี
ปี พ.ศ. 2553
4 การควบคุมกำกับและประเมินผลโครงการพัฒนารูปแบบและกลไกรณรงค์เพื่อป้องกันปัญหาเอดส์ในกลุ่มเป้าหมายประชากรเคลื่อนย้ายและชาติพันธุ์
ปี พ.ศ. 2551
5 นโยบายและยุทธศาสตร์ในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
ปี พ.ศ. 2548
6 การศึกษาเครื่องชี้วัดคนไทยสุขภาพดี