ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ลือชัย ศรีเงินยวง 10
2 เพ็ญจันทร์ เชอร์เรอร์ 6
3 ไม่มีข้อมูล 5
4 มัลลิกา มัติโก 4
5 ศุภลักษณ์ เลิศมโนรัตน์ 3
6 Mahidol University 3
7 พิมพวัลย์ บุญมงคล 3
8 สายสุดา วงษ์จินดา 2
9 ศุภเลิศ กิจขจรไพบูลย์ 2
10 Pimpawan Boonmongkon 2
11 นิภรณ์ สัณหจริยา 2
12 เยาวเรศ วิสูตรโยธิน 2
13 แววรุ้ง นาวาบุญนิยม 2
14 วัชริน สินธวานนท์ 2
15 อุบลพันธ์ ธีระศิลป์ 2
16 เพ็ญจันทร์ ประดับมุข-เชอร์เรอร์ 2
17 ประเชิญ ศิลาวรรณ 2
18 สลักจิต ชื่นชม 2
19 ประเชิญ ศิริวรรณ 2
20 สุชีพ เณรานนท์ 2
21 ธีรศักดิ์ พรหมพันใจ 2
22 ปาริชาด สุวรรณบุบผา 2
23 จุติพร ผลเกิด 2
24 อัมพร หมาดเด็น 2
25 ตรีนุช พลางกูร 2
26 มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2
27 จตุพร ไชยทองศรี 2
28 พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข 1
29 จุรีรัตน์ กิจสมพร 1
30 สันทัด เสริมศรี 1
31 ยงยุทธ พงษ์สุภาพ 1
32 จเร วิชาไทย 1
33 Pimpawan Boonmongkul 1
34 พีระพงศ์ วงศ์อุปราช 1
35 นฤพงศ์ ภักดี 1
36 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 1
37 จิตรา อ่อนน้อม 1
38 กระทรวงสาธารณสุข 1
39 อรรถพล สุคนธาภิรมย์ ณ พัทลุง 1
40 เพ็ญพักตร์ อุทิศ 1
41 พัชชราวลัย กนกจรรยา 1
42 ดรุณี ภู่ขาว 1
43 อุบลพรรณ ธีระศิลป์ 1
44 กิติยา พรมอ่อน 1
45 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
46 ปรารถนา จันทรุพันธุ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 1
2 2555 1
3 2553 2
4 2552 1
5 2549 1
6 2546 1
7 2529 1
8 543 16
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 การถ่ายโอนสถานีอนามัยสู่ท้องถิ่น: การสังเคราะห์บทเรียนจากกรณีศึกษาพื้นที่ถ่ายโอน และข้อเสนอเชิงนโยบาย
ปี พ.ศ. 2555
2 การประเมินผลท้องถิ่นกับการพัฒนาระบบสุขภาพในบริบทการกระจายอำนาจ: การสังเคราะห์บทเรียน และข้อเสนอเชิงนโยบาย
ปี พ.ศ. 2553
3 ความพิการแนวคิดทฤษฎีทางสังคมศาสตร์สุขภาพ
4 ระบบสุขภาพภาคประชาชนกับความเจ็บป่วยเรื้อรัง : สถานะความรู้และทิศทางการวิจัย
ปี พ.ศ. 2552
5 ข้อเสนอทศวรรษที่ ๔ ของการสาธารณสุขมูลฐานไทย
ปี พ.ศ. 2549
6 พระพุทธศาสนากับการเสริมสร้างพลังในการดำรงชีวิตและทัศนคติที่เหมาะสมของคนพิการกรณีคนพิการในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ปี พ.ศ. 2546
7 ศักยภาพประชาคมในการจัดการปัญหาความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็ก
ปี พ.ศ. 2529
8 การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางอายุของประชากรกับการเตรียมงานด้านสุขภาพอนามัย