ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

มหาวิทยาลัยมหิดล
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Mahidol University 3
2 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 2
3 Phranakhon Rajabhat University, Bangkok 10200 2
4 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2
5 กุลยา นาคสวัสดิ์ 2
6 ชนินทร์ เจริญกุล 2
7 มาลี สันติชัยณรงค์ 2
8 อังสนา บุญธรรม 2
9 มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร 2
10 ชลีรัตน์ ดิเรกวัฒนชัย 2
11 วิทยา อยู่สุข 2
12 Laongthip Maturos 2
13 ละอองทิพย์ มัทธุรศ 2
14 วิทยา เมฆขำ 2
15 สิน พันธุ์พินิจ 2
16 Witya Yusuk 2
17 Sin Punpinit 2
18 Withaya Mekkham 2
19 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
20 วิมล เหมะจันทร 1
21 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
22 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
23 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
24 Naiyana Chaiyabutr 1
25 Sompol Sanguanrungsirikul 1
26 สุมา เมืองใย 1
27 Kitpramuk Tantayaporn 1
28 Puttipongse Varavudhi 1
29 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
30 ละอองทิพย์ เหมะ 1
31 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
32 Ampa Luiengpirom 1
33 ๋Janes, Gavin W. 1
34 รุ่งราวี ทองกันยา 1
35 สุมิตรา พูลทอง 1
36 Yeshey Penjor 1
37 ชอุ่ม มลิลา 1
38 ประคอง ชอบเสียง 1
39 พรรณี กาญจนพลู 1
40 Chakkaphan Sutthirat 1
41 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
42 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
43 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
44 Supa Chantharasakul 1
45 Jaitip Paiboon 1
46 Wilai Anomasiri 1
47 วัฒนชัย สมิทธากร 1
48 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
49 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
50 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
51 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
52 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
53 Vanida Chantarateptawan 1
54 กาญจนา แก้วเทพ 1
55 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
56 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
57 Kittisak Likhitwitayawuid 1
58 มยุรี ตันติสิระ 1
59 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
60 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
61 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
62 บรรจง คณะวรรณ 1
63 Vimolmas Lipipun 1
64 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
65 Panee Boonthavi 1
66 Sumphan Wongseripipatana 1
67 กำจัด มงคลกุล 1
68 Garnpimol C. Ritthidej 1
69 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
70 รัชตะ รัชตะนาวิน 1
71 ธิติมา จำปีรัตน์ 1
72 Kobkul Pancharoenkul 1
73 สุธีรา ฮุ่นตระกูล 1
74 เพ็ญศรี กวีวงศ์ประเสริฐ 1
75 สุนทรี ภานุทัต 1
76 ปนัดดา ปริยทฤฆ 1
77 สุมณฑา สิทธิพงศ์สกุล 1
78 ทัศนีย์ นนทะสร 1
79 สุนีย์ ละกำปั่น 1
80 พัสมณฑ์ คุ้มทวีพร 1
81 กอบกุล พันธ์เจริญวรกุล 1
82 สมพร โชติวิทยธารากร 1
83 Wachira Kasikoosol 1
84 ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ 1
85 สมชาย เชื้อวัชรินทร์ 1
86 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
87 ทิพยวรรณ ธนไพศาล 1
88 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 1
89 กนกวรรณ พุ่มพุทรา 1
90 อนันต์ ทองทา 1
91 วันทนา มณีศรีวงศ์กูล 1
92 เฉลิมศรี นันทวรรณ 1
93 นรินทร์ สังข์รักษา 1
94 Narin Sungrugsa 1
95 อรวรรณ แก้วบุญชู 1
96 สมรักษ์ สหพงศ์ 1
97 Srilert Chotpantarat 1
98 วสันต์ จันทราทิตย์ 1
99 Rachata Rachatanavin 1
100 ลัดดา แสนสีหา 1
101 มะลิวรรณ วงศ์วัฒนไพบูลย์ 1
102 Wasun Chantratita 1
103 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 1
104 พรพิศ ศิลขวุธท์ 1
105 จงกล เลิศเธียรดำรง 1
106 ประพนธ์ อางตระกูล 1
107 ประภัสสร เสวตรนิสากร 1
108 วนิดา รองเงิน 1
109 Wanida Ronggern 1
110 สุรชัย ตรงงาม 1
111 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1
112 นาวิน โสภาภูมิ 1
113 โครงการนิติธรรมสิ่งแวดล้อม 1
114 มนตรี จุฬาวัฒนทล 1
115 รุ่งทิพย์ สุขกำเนิด 1
116 บัณฑิต ชาญณรงค์ 1
117 สถาพร รอดโพธิ์ทอง 1
118 Sathaporn Rodpothong 1
119 Sukhothai Thammathirat Open University 1
120 สัญชัย สูติพันธ์วิหาร 1
121 ศุภรินทร์ จิรสุขประเสริฐ 1
122 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
123 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
124 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
125 Thanathon Sesuk 1
126 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
127 สุวดี ยาป่าคาย 1
128 กระมล ทองธรรมชาติ 1
129 ศุกันยา ห้วยผัด 1
130 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
131 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
132 Pantharee Boonsatorn 1
133 สมชัย วัฒนการุณ 1
134 Suchin Arunsawatwong 1
135 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
136 Thada Jirajaras 1
137 ประธาน ดาบเพชร 1
138 Rajalida Lipikorn 1
139 เอกชัย อดุลยธรรม 1
140 Walaisiri Muangsiri 1
141 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
142 อวย เกตุสิงห์ 1
143 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
144 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
145 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
146 กมลชนก ยวดยง 1
147 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
148 Acom Sornsute 1
149 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
150 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
151 Chonticha Srisawang 1
152 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
153 Jittima Chatchawansaisin 1
154 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
155 วินัย งามแสง 1
156 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
157 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
158 นภสร โกวรรธนะกุล 1
159 Phanphen Wattanaarsakit 1
160 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
161 Chayaporn Supachartwong 1
162 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
163 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
164 Chariya Uiyyasathian 1
165 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
166 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
167 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
168 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
169 สิทธิพร แอกทอง 1
170 Anawatch Mitpratan 1
171 Kasidit Nootong 1
172 Waraporn Siriterm 1
173 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
174 Varunee Padmasankh 1
175 วิไล ชินธเนศ 1
176 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
177 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
178 อุทัย บุญประเสริฐ 1
179 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
180 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
181 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
182 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
183 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
184 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
185 คัคนางค์ มณีศรี 1
186 Somying Tumwasorn 1
187 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
188 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
189 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
190 Boonchai Sangpetngam 1
191 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
192 Chalermpol Leevailoj 1
193 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
194 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
195 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
196 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
197 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
198 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
199 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
200 ธวัชชัย สันติสุข 1
201 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
202 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
203 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
204 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
205 วาสนา เสียงดัง 1
206 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
207 ภัทรวดี ลีลาทวีวุฒิ 1
208 Pornpimol Muanjai 1
209 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
210 ศิริรักษ์ นครชัย 1
211 ไววิทย์ พุทธารี 1
212 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
213 สายฝน ควรผดุง 1
214 Sukhothai Thammathirat Open University, Bangkok 11130 1
215 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
216 เดชรัต สุขกำเนิด 1
217 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
218 สำเริง แย้มโสภี 1
219 Mahidol University, Bangkok 10400 1
220 สิริพร สิวราวุฒิ 1
221 สมพร พรมดี 1
222 สุวิชา ทองสิมา 1
223 วัลลภ แย้มเหมือน 1
224 ศิริชัย ศิริกายะ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 1
2 2553 1
3 2552 1
4 2550 1
5 2545 1
6 2542 2
7 2533 1
8 1086 1
9 543 15
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 การพัฒนากระบวนการรับ-ส่งผ้า ด้วยระบบ LEAN กรณีศึกษาในศูนย์การแพทย์ กาญจนาภิเษก
ปี พ.ศ. 2553
2 List assignment problems
ปี พ.ศ. 2552
3 ความแข็งแกร่งในชีวิตและพฤติกรรมเสี่ยงของวัยรุ่นไทย
ปี พ.ศ. 2550
4 ผลกระทบความปลอดภัยด้านอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานศิลปหัตถกรรมโลหะภูมิปัญญาท้องถิ่น กรุงรัตนโกสินทร์
ปี พ.ศ. 2545
5 การศึกษาเครื่องชี้วัดคนไทยสุขภาพดี Healthy Thai Indicators
ปี พ.ศ. 2542
6 กระบวนการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลาง เรื่อง ระบบนิเวศ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
7 ความรู้และเจตคติของนักเรียนนายร้อยตำรวจ ชั้นปีที่ 4 ที่มีต่อปัญหาสิ่งแวดล้อม
ปี พ.ศ. 2533
8 ประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษาในพฤติกรรมการป้องกัน โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และโรคเอดส์ ของทหารเกณฑ์ กองทัพอากาศ กรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
9 เอกสารประกอบการประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 16: