ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. คณะเภสัชศาสตร์
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะเภสัชศาสตร์ 14
2 อรอนงค์ วลีขจรเลิศ 14
3 ธนนรรจ์ รัตนโชติพานิช 11
4 สุพล ลิมวัฒนานนท์ 9
5 จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์ 9
6 พรพิศ ศิลขวุธท์ 5
7 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 5
8 สุรศักดิ์ ไชยสงค์ 5
9 พยอม สุขเอนกนันท์ 4
10 ภูษิต ประคองสาย 4
11 ภาณุมาศ ภูมาศ 4
12 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 4
13 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย 4
14 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 3
15 พีรยา สมสะอาด 3
16 โรงพยาบาลมหาสารคาม. กลุ่มงานเภสัชกรรม 3
17 ชุติมาภรณ์ ไชยสงค์ 3
18 ศิริตรี สุทธจิตต์ 3
19 Chulaporn Limwattananon 3
20 อุษาศิริ ศรีสกุล 2
21 ตวงรัตน์ โพธะ 2
22 กิตติ พิทักษ์นิตินันท์ 2
23 สำนักนโยบายพัฒนาสุขภาพระหว่างประเทศ 2
24 วิลาสินี หิรัญพานิช 2
25 วิษณุ ธรรมลิขิตกุล 2
26 Phayom Sukanaknan 2
27 Wilasinee Hirunphanit 2
28 Mahasarakham University. Faculty of Pharmaceutical Sciences 2
29 Usasiri Srisakul 2
30 มนสา สุนารัตน์ 2
31 ปริญดา ไอศูรย์พิศาลกุล 2
32 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะเภสัชศาสตร์ 2
33 อาทร ริ้วไพบูลย์ 2
34 Thananan Rattanachotphanit 2
35 หนึ่งฤทัย สุกใส 2
36 นพคุณ ธรรมธัชอารี 2
37 พิมประภา กิจวิธี 2
38 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. คณะเภสัชศาสตร์ 2
39 ทักษพล ธรรมรังสี 2
40 ชนัตถา พลอยเลื่อมแสง 2
41 ธนภร ชัยจิต 2
42 นักวิชาการอิสระ 2
43 รุ่งทิวา หมื่นปา 2
44 ชุติมา อรรคลีพันธุ์ 2
45 ประสบอร รินทอง 2
46 ไม่มีข้อมูล 2
47 อุษาวดี มาลีวงศ์ 2
48 ร้านยา MT Drug, Kanok Pharma Chain 1
49 ศิริรัตน์ ตันปิชาต 1
50 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะเภสัชศาสตร์ 1
51 เพียงขวัญ ศรีมงคล 1
52 ภัทรินทร์ กิตติบุญญาคุณ 1
53 อารีรัตน์ ลีละธนาฤกษ์ 1
54 สุณี เลิศสินอุดม 1
55 วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร 1
56 นุศราพร เกษสมบูรณ์ 1
57 ณธร ชัยญาคุณาพฤกษ์ 1
58 พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข 1
59 โรงพยาบาลสมุทรสาคร 1
60 ธนภร ทองศรี 1
61 อํานวย พฤกษ์ภาคภูมิ 1
62 Mahasarakham University. Faculty of Pharmacy 1
63 ดวงทิพย์ หงษ์สมุทร 1
64 จีริสุดา คำสีเขียว 1
65 พิมลศรี แสงคาร์ 1
66 กระทรวงสาธารณสุข. สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 1
67 สรชัย จำเนียรดำรงการ 1
68 พิราญาณ์ วงศ์พัฒนาธนเดช 1
69 วิวรรธน์ อัครวิเชียร 1
70 กระทรวงสาธารณสุข. สำนักบริหารการสาธารณสุข 1
71 ดวงตา ผลากรกุล 1
72 วรนัดดา ศรีสุพรรณ 1
73 พรพิมล จันทร์คุณภาส 1
74 ไพทิพย์ เหลือเรืองรอง 1
75 ภัทร์อนงค์ จองศิริเลิศ 1
76 วีระศักดิ์ พุทธาศรี 1
77 บุษบา โทวรรณา 1
78 ศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง 1
79 อภิสรา คำวัฒน์ 1
80 ศูนย์แพทย์ชุมชนบูรพา 1
81 เสาวลักษณ์ ฮุนนางกูร 1
82 ขวัญสุดา ชาติโสม 1
83 นิธิมา สุ่มประดิษฐ์ 1
84 อุกฤษฎ์ สนหอม 1
85 รัตนา เสนาหนอก 1
86 นงนุช ใจชื่น 1
87 พรชนก ศรีมงคล 1
88 พเยาว์ ผ่อนสุข 1
89 สิรินทร์ยา พูลเกิด 1
90 แผนงานวิจัยนโยบายอาหารและโภชนาการ เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพคนไทย, สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
91 โรงพยาบาลหนองหาน อุดรธานี 1
92 สมชาย สุริยะไกร 1
93 พัชนี ธรรมวันนา 1
94 Thaksaphon Thamarangsi 1
95 Onanong Waleekhachonloet 1
96 Patchanee Thamwanna 1
97 อัจฉราวรรณ โตภาคงาม 1
98 Pornpit Silkavute 1
99 ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
100 โรงพยาบาลนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 1
101 โรงพยาบาลสระบุรี 1
102 อารีวรรณ เชี่ยวชาญวัฒนา 1
103 รัชตะ อุลมาน 1
104 วราภรณ์ สายสุนันทรารมย์ 1
105 โรงพยาบาลอุบลราชธานี 1
106 เชิดชัย สุนทรภาส 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 1
2 2555 2
3 2554 1
4 2552 2
5 2548 1
6 543 26
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 การศึกษาความเป็นไปได้ในการคำนวณดัชนีราคายา ผู้ให้บริการสุขภาพสำหรับโรงพยาบาลในประเทศไทยจากข้อมูลที่มีอยู่ในปัจจุบันปี 2555
ปี พ.ศ. 2555
2 การประเมินต้นทุน-ประสิทธิผลของยา Alendronate (ราคายาสามัญ) Risedronate (ราคายาต้นแบบ) ในการป้องกันกระดูกหักในหญิงวัยหมดประจำเดือน
3 ผลกระทบด้านสุขภาพและเศรษฐศาสตร์จากการติดเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพในประเทศไทย : การศึกษาเบื้องต้น
ปี พ.ศ. 2554
4 การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพของการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพของประเทศไทยตามกรอบยุทธศาสตร์ที่ 1-4 ของ Global Strategy and Plan of Action on Public Health, Innovation and Intellectual Property
ปี พ.ศ. 2552
5 Research Management System
6 การทบทวนเอกสารวิชาการสถานการณ์เชื้อดื้อยาในนานาประเทศ : สถานการณ์การใช้ยาปฏิชีวนะและเชื้อดื้อยา ระบบติดตามเฝ้าระวัง และการควบคุม
ปี พ.ศ. 2548
7 การติดตามดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังโดยเภสัชกรชุมชน (ความดันโลหิตสูงและวัณโรคปอด)