ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

มหาวิทยาลัยนเรศวร
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Naresuan University 6
2 ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย 5
3 พักตร์เพ็ญ อินทุใส 2
4 อารีวรรณ ทับทอง 2
5 มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี 2
6 มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 2
7 กนกพร สุรณัฐกุล 2
8 Sirirat Sonchi 2
9 Khanokporn Suranatkul 2
10 สถาบันสุขภาพวิถีไทย 2
11 วิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 2
12 กระทรวงสาธารณสุข. ศูนย์พัฒนายาไทยและสมุนไพร 2
13 ศิรินันท์ ตรีมงคลทิพย์ 2
14 สมนึก สุชัยธนาวนิช 2
15 ประคองศิริ บุญคง 2
16 ธวัชชัย เทียนงาม 2
17 ศุภลักษณ์ ฟักคำ 2
18 นักวิจัยอิสระ 2
19 กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 2
20 ทรงศักดิ์ สอนจ้อย 2
21 มนทิรา วิโรจน์อนันต์ 2
22 ธนวัฒน์ ขวัญบุญ 1
23 วิทยา คามุณี 1
24 Witaya Damunee 1
25 ครรชิต สุขนาค 1
26 Wanna Phongthinngam 1
27 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะเภสัชศาสตร์ 1
28 Khanchit Suknak 1
29 Khon Kaen University. Facalty of Pharmacy 1
30 Suraphon Limwatananon 1
31 ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ 1
32 ณัฐเชษฐ์ พูลเจริญ 1
33 มูลนิธิไทยโรดส์และเครือข่ายเฝ้าระวังสถานการณ์ความปลอดภัยทางถนน 1
34 สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย 1
35 มหาวิทยาลัยบูรพา 1
36 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 1
37 จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์ 1
38 มหาวิทยาลัยนครพนม 1
39 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 1
40 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1
41 ศิริลักษณ์ สันพา 1
42 ศิริกานดา แหยมคง 1
43 ชัชชัย สุจริต 1
44 ศศิธร สุขจิตต์ 1
45 Thanawat Khanbun 1
46 สิรินาฏ นิภาพร 1
47 สุพัตรา ศรีวณิชชากร 1
48 สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน 1
49 มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
50 ทัศนีย์ ญาณะ 1
51 วินัย ลีสมิทธิ์ 1
52 รวีวรรณ เผ่ากัณหา 1
53 อรุณี อ่อนสวัสดิ์ 1
54 ภัทระ แสนไชยสุริยา 1
55 พงค์เทพ สุธีรวุฒิ 1
56 อรอนงค์ ดิเรกบุษราคม 1
57 เกษม เวชสุทธานนท์ 1
58 พฤกษา บุกบุญ 1
59 Kittiphan Saentaveesuk 1
60 ดราภรณ์ เดชพลมาตย์ 1
61 Danai Phahuyut 1
62 Daraporn Detphonmat 1
63 กิตติพัฒน์ แสนทวีสุข 1
64 ดนัย พาหุยุทธ์ 1
65 จังหวัดกำแพงเพชร. โรงพยาบาลคลองขลุง 1
66 นครสวรรค์. ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาสุขภาพภาคประชาชนภาคเหนือ 1
67 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1
68 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ภาคใต้ 1
69 สุพล ลิมวัฒนานนท์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 1
2 2553 1
3 2551 2
4 2547 1
5 2546 1
6 2544 1
7 2538 1
8 543 7
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 อัตราการสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์ในประเทศไทย ปี 2557
ปี พ.ศ. 2553
2 การศึกษาสถานการณ์ งานวิจัยย้อนหลัง 10 ปี ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน การแพทย์ทางเลือก และสมุนไพร
ปี พ.ศ. 2551
3 การพัฒนารูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตามแนวคิดอริยสัจสี่ของประชาชนตำบลบางกระทุ่ม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก
4 การผลิตสารควบคุมการเจริญของพืชจากกากถั่วเหลืองด้วยจุลินทรีย์
ปี พ.ศ. 2547
5 การจัดการการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจชุมชน ตำบลน้ำพี้ อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์
ปี พ.ศ. 2546
6 การศึกษารายงานทางการเงินเพื่อแสดงประสิทธิภาพของโรงพยาบาล
ปี พ.ศ. 2544
7 กลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม : การพัฒนาและประโยชน์ในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2538
8 การพัฒนาวิธีวัดการเปลี่ยนแปลงการเรียนรู้