ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

มหาวิทยาลัยนเรศวร
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Naresuan University 6
2 ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย 5
3 พักตร์เพ็ญ อินทุใส 2
4 อารีวรรณ ทับทอง 2
5 มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี 2
6 มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 2
7 กนกพร สุรณัฐกุล 2
8 Sirirat Sonchi 2
9 Khanokporn Suranatkul 2
10 สถาบันสุขภาพวิถีไทย 2
11 วิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 2
12 กระทรวงสาธารณสุข. ศูนย์พัฒนายาไทยและสมุนไพร 2
13 ศิรินันท์ ตรีมงคลทิพย์ 2
14 สมนึก สุชัยธนาวนิช 2
15 ประคองศิริ บุญคง 2
16 ธวัชชัย เทียนงาม 2
17 ศุภลักษณ์ ฟักคำ 2
18 นักวิจัยอิสระ 2
19 กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 2
20 ทรงศักดิ์ สอนจ้อย 2
21 มนทิรา วิโรจน์อนันต์ 2
22 Thanawat Khanbun 1
23 ศิริลักษณ์ สันพา 1
24 ชัชชัย สุจริต 1
25 Khanchit Suknak 1
26 ศิริกานดา แหยมคง 1
27 ครรชิต สุขนาค 1
28 ศศิธร สุขจิตต์ 1
29 ธนวัฒน์ ขวัญบุญ 1
30 วิทยา คามุณี 1
31 Wanna Phongthinngam 1
32 Witaya Damunee 1
33 อรอนงค์ ดิเรกบุษราคม 1
34 ภัทระ แสนไชยสุริยา 1
35 อรุณี อ่อนสวัสดิ์ 1
36 พงค์เทพ สุธีรวุฒิ 1
37 ณัฐเชษฐ์ พูลเจริญ 1
38 รวีวรรณ เผ่ากัณหา 1
39 มหาวิทยาลัยนครพนม 1
40 มูลนิธิไทยโรดส์และเครือข่ายเฝ้าระวังสถานการณ์ความปลอดภัยทางถนน 1
41 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 1
42 มหาวิทยาลัยบูรพา 1
43 สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย 1
44 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 1
45 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1
46 กิตติพัฒน์ แสนทวีสุข 1
47 พฤกษา บุกบุญ 1
48 จังหวัดกำแพงเพชร. โรงพยาบาลคลองขลุง 1
49 สิรินาฏ นิภาพร 1
50 นครสวรรค์. ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาสุขภาพภาคประชาชนภาคเหนือ 1
51 เกษม เวชสุทธานนท์ 1
52 ทัศนีย์ ญาณะ 1
53 วินัย ลีสมิทธิ์ 1
54 สุพัตรา ศรีวณิชชากร 1
55 สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน 1
56 มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
57 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1
58 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ภาคใต้ 1
59 จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์ 1
60 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะเภสัชศาสตร์ 1
61 Khon Kaen University. Facalty of Pharmacy 1
62 Suraphon Limwatananon 1
63 สุพล ลิมวัฒนานนท์ 1
64 Daraporn Detphonmat 1
65 ดนัย พาหุยุทธ์ 1
66 Kittiphan Saentaveesuk 1
67 ดราภรณ์ เดชพลมาตย์ 1
68 Danai Phahuyut 1
69 ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 1
2 2553 1
3 2551 2
4 2547 1
5 2546 1
6 2544 1
7 2538 1
8 543 7
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 อัตราการสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์ในประเทศไทย ปี 2557
ปี พ.ศ. 2553
2 การศึกษาสถานการณ์ งานวิจัยย้อนหลัง 10 ปี ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน การแพทย์ทางเลือก และสมุนไพร
ปี พ.ศ. 2551
3 การพัฒนารูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตามแนวคิดอริยสัจสี่ของประชาชนตำบลบางกระทุ่ม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก
4 การผลิตสารควบคุมการเจริญของพืชจากกากถั่วเหลืองด้วยจุลินทรีย์
ปี พ.ศ. 2547
5 การจัดการการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจชุมชน ตำบลน้ำพี้ อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์
ปี พ.ศ. 2546
6 การศึกษารายงานทางการเงินเพื่อแสดงประสิทธิภาพของโรงพยาบาล
ปี พ.ศ. 2544
7 กลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม : การพัฒนาและประโยชน์ในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2538
8 การพัฒนาวิธีวัดการเปลี่ยนแปลงการเรียนรู้