ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะแพทยศาสตร์
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สมพนธ์ ทัศนิยม 10
2 ไม่มีข้อมูล 9
3 สมบูรณ์ เทียนทอง 6
4 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 6
5 ปัตพงษ์ เกษสมบูรณ์ 6
6 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะเภสัชศาสตร์ 5
7 ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย 4
8 อมร เปรมกมล 4
9 มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะแพทยศาสตร์ 4
10 บัณฑิต ถิ่นคำรพ 4
11 ปิยทัศน์ ทัศนาวิวัฒน์ 4
12 อรุณ จิรวัฒน์กุล 4
13 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 3
14 มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ 3
15 สุรพล เวียงนนท์ 3
16 พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข 3
17 สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ 3
18 สุธีร์ รัตนะมงคลกุล 3
19 บุศราพร เกษสมบูรณ์ 3
20 วิจารณ์ พานิช 3
21 กฤติกา สุวรรณรุ่งเรือง 2
22 ภัทรวุฒิ วัฒนศัพท์ 2
23 กีรติ ภูมิผักแว่น 2
24 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 2
25 มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2
26 สุพรรณี พรหมเทศ 2
27 นิภา อังศุภากร 2
28 เพชรรัตน์ ใจยงค์ 2
29 ชลดา สีพั้วฮาม 2
30 ทวิตรี ภูมินำ 2
31 สมหญิง อุ้มบุญ 2
32 เบญจมาศ พระธานี 2
33 สุพจน์ คำสะอาด 2
34 วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฏเกล้า 2
35 วสี ดุลวรรธนะ 2
36 รัตนวดี ณ นคร 2
37 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะแพทยศาสตร์ 2
38 สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) 2
39 ภาสกร ศรีทิพย์สุโข 2
40 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. คณะแพทยศาสตร์ 2
41 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 2
42 วัลยาภรณ์ ทังสุภูติ 2
43 ตรึงตา พูลผลอำนวย 2
44 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล 2
45 ทัศนีย์ ญาณะ 2
46 คณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 2
47 นุศราพร เกษสมบูรณ์ 1
48 ภัทระ แสนไชยสุริยา 1
49 มณฑา เก่งการพานิช 1
50 ภูษิตา อินทรประสงค์ 1
51 พงษ์เดช สารการ 1
52 อาภาพร เผ่าวัฒนา 1
53 พงษ์เดช สารสาร 1
54 กระทรวงสาธารณสุข 1
55 ชูศักดิ์ คุปตานนท์ 1
56 ชัยธัช รักราชการ 1
57 ดำริ เศรษฐจินดา 1
58 สุเทพ ทักษิณาเจนกิจ 1
59 สุทธิดา สักทอง 1
60 พรเทพ เกษมศิริ 1
61 ประดิษฐ์ วงษ์คณารัตนกูล 1
62 โรงพยาบาลภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 1
63 Pattapong Kessomboon 1
64 Khon Kaen University. Faculty of Medicine 1
65 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1
66 พิภพ สิริเพาประดิษฐ์ 1
67 ขวัญชนก ยิ้มแต้ 1
68 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 1
69 นันทวัน ยันตะดิลก 1
70 สิทธิกร รองสำลี 1
71 สมเดช พินิจสุนทร 1
72 พนิดา ธนาวิรัตนานิจ 1
73 นุชวรรณ์ บุญเรือง 1
74 CRCN 1
75 สิริมา มงคลสัมฤทธิ์ 1
76 วิไล คุปต์นิรัติศัยกุล 1
77 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 1
78 ธารินี อัครวิเชียร 1
79 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร. คณะแพทยศาสตร์ 1
80 ลี่ลี อิงศรีสว่าง 1
81 สายบัว ชี้เจริญ 1
82 Fucalty of Medicine. Khon Kaen University 1
83 Piyatan Thasanawiwat 1
84 เครือข่ายวิจัยคลินิกสหสถาบัน 1
85 ปิยธิดา คูหิรัญญรัตน์ 1
86 สมรัตน์ จารุลักษณานันท์ 1
87 ชาญชัย จารุภาชน์ 1
88 ศิริราชพยาบาล. คณะแพททยศาสตร์ 1
89 จ.นครพนม. โรงพยาบาลนาหว้า 1
90 สุพัฒน์ สมจิตรสกุล 1
91 จ.ยโสธร. โรงพยาบาลป่าติ้ว 1
92 วัชรา บุญสวัสดิ์ 1
93 ภิรุญ มุตสิกพันธุ์ 1
94 ปริญญา สันติชาติงาม 1
95 นิวัต อุณฑพันธุ์ 1
96 ขนิษฐา เจิมขุนทด 1
97 วิวรรธน์ อัครวิเชียร 1
98 พักตร์วิภา เจริญธรรม 1
99 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1
100 มหาวิทยาลัยมหิดล. สำนักงานวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 1
101 จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 1
2 2554 3
3 2553 2
4 2552 1
5 2551 1
6 543 29