ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะแพทยศาสตร์
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สมพนธ์ ทัศนิยม 10
2 ไม่มีข้อมูล 9
3 ปัตพงษ์ เกษสมบูรณ์ 6
4 สมบูรณ์ เทียนทอง 6
5 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 6
6 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะเภสัชศาสตร์ 5
7 ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย 4
8 อมร เปรมกมล 4
9 มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะแพทยศาสตร์ 4
10 บัณฑิต ถิ่นคำรพ 4
11 ปิยทัศน์ ทัศนาวิวัฒน์ 4
12 อรุณ จิรวัฒน์กุล 4
13 พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข 3
14 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 3
15 มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ 3
16 สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ 3
17 วิจารณ์ พานิช 3
18 สุรพล เวียงนนท์ 3
19 สุธีร์ รัตนะมงคลกุล 3
20 บุศราพร เกษสมบูรณ์ 3
21 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. คณะแพทยศาสตร์ 2
22 ตรึงตา พูลผลอำนวย 2
23 วสี ดุลวรรธนะ 2
24 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะแพทยศาสตร์ 2
25 ทัศนีย์ ญาณะ 2
26 รัตนวดี ณ นคร 2
27 วัลยาภรณ์ ทังสุภูติ 2
28 สมหญิง อุ้มบุญ 2
29 สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) 2
30 คณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 2
31 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 2
32 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล 2
33 วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฏเกล้า 2
34 กฤติกา สุวรรณรุ่งเรือง 2
35 ภัทรวุฒิ วัฒนศัพท์ 2
36 กีรติ ภูมิผักแว่น 2
37 สุพจน์ คำสะอาด 2
38 ภาสกร ศรีทิพย์สุโข 2
39 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 2
40 มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2
41 สุพรรณี พรหมเทศ 2
42 ชลดา สีพั้วฮาม 2
43 เบญจมาศ พระธานี 2
44 ทวิตรี ภูมินำ 2
45 นิภา อังศุภากร 2
46 เพชรรัตน์ ใจยงค์ 2
47 Piyatan Thasanawiwat 1
48 Fucalty of Medicine. Khon Kaen University 1
49 ปิยธิดา คูหิรัญญรัตน์ 1
50 สมรัตน์ จารุลักษณานันท์ 1
51 CRCN 1
52 เครือข่ายวิจัยคลินิกสหสถาบัน 1
53 Pattapong Kessomboon 1
54 สายบัว ชี้เจริญ 1
55 พรเทพ เกษมศิริ 1
56 พิภพ สิริเพาประดิษฐ์ 1
57 โรงพยาบาลภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 1
58 ประดิษฐ์ วงษ์คณารัตนกูล 1
59 Khon Kaen University. Faculty of Medicine 1
60 ศิริราชพยาบาล. คณะแพททยศาสตร์ 1
61 พักตร์วิภา เจริญธรรม 1
62 ขนิษฐา เจิมขุนทด 1
63 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1
64 มหาวิทยาลัยมหิดล. สำนักงานวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 1
65 ขวัญชนก ยิ้มแต้ 1
66 วิวรรธน์ อัครวิเชียร 1
67 ชาญชัย จารุภาชน์ 1
68 สิริมา มงคลสัมฤทธิ์ 1
69 วิไล คุปต์นิรัติศัยกุล 1
70 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 1
71 ธารินี อัครวิเชียร 1
72 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร. คณะแพทยศาสตร์ 1
73 ลี่ลี อิงศรีสว่าง 1
74 จ.ยโสธร. โรงพยาบาลป่าติ้ว 1
75 ชูศักดิ์ คุปตานนท์ 1
76 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1
77 ชัยธัช รักราชการ 1
78 ดำริ เศรษฐจินดา 1
79 สุเทพ ทักษิณาเจนกิจ 1
80 จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์ 1
81 ภิรุญ มุตสิกพันธุ์ 1
82 ปริญญา สันติชาติงาม 1
83 นิวัต อุณฑพันธุ์ 1
84 สุพัฒน์ สมจิตรสกุล 1
85 จ.นครพนม. โรงพยาบาลนาหว้า 1
86 วัชรา บุญสวัสดิ์ 1
87 พงษ์เดช สารสาร 1
88 สุทธิดา สักทอง 1
89 นันทวัน ยันตะดิลก 1
90 นุชวรรณ์ บุญเรือง 1
91 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 1
92 สิทธิกร รองสำลี 1
93 สมเดช พินิจสุนทร 1
94 กระทรวงสาธารณสุข 1
95 ภูษิตา อินทรประสงค์ 1
96 ภัทระ แสนไชยสุริยา 1
97 นุศราพร เกษสมบูรณ์ 1
98 อาภาพร เผ่าวัฒนา 1
99 มณฑา เก่งการพานิช 1
100 พงษ์เดช สารการ 1
101 พนิดา ธนาวิรัตนานิจ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 1
2 2554 3
3 2553 2
4 2552 1
5 2551 1
6 543 29