ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะเภสัชศาสตร์
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สุพล ลิมวัฒนานนท์ 17
2 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. คณะเภสัชศาสตร์ 14
3 จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์ 14
4 นุศราพร เกษสมบูรณ์ 13
5 อรอนงค์ วลีขจรเลิศ 10
6 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 9
7 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 8
8 ภูษิต ประคองสาย 6
9 ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย 6
10 พรพิศ ศิลขวุธท์ 6
11 ธนนรรจ์ รัตนโชติพานิช 6
12 วีระศักดิ์ พุทธาศรี 5
13 วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร 5
14 มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะแพทยศาสตร์ 5
15 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะเภสัชศาสตร์ 5
16 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะแพทยศาสตร์ 5
17 อินทิรา กาญจนพิบูลย์ 4
18 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. คณะเภสัชศาสตร์ 4
19 มหาวิทยาลัยศิลปากร. คณะเภสัชศาสตร์ 4
20 รุ่งเพ็ชร สกุลบำรุงศิลป์ 4
21 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย 4
22 ไม่มีข้อมูล 4
23 Chulaporn Limwattananon 4
24 พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข 3
25 ศิริพา อุดมอักษร 3
26 ภาณุมาศ ภูมาศ 3
27 อมร เปรมกมล 3
28 อารีวรรณ เชี่ยวชาญวัฒนา 3
29 ปัตพงษ์ เกษสมบูรณ์ 3
30 บุศราพร เกษสมบูรณ์ 3
31 Pornpit Silkavute 2
32 มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ 2
33 นุชรี ศรีวิโรจน์ 2
34 จิรบูรณ์ โตสงวน 2
35 จังหวัดกำแพงเพชร. โรงพยาบาลคลองขลุง 2
36 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 2
37 Swansea university 2
38 บุญชัย กิจสนาโยธิน 2
39 ไพทิพย์ เหลืองเรืองรอง 2
40 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 2
41 ตวงรัตน์ โพธะ 2
42 หทัยชนก สุมาลี 2
43 อาทร ริ้วไพบูลย์ 2
44 วิษณุ ธรรมลิขิตกุล 2
45 หนึ่งฤทัย สุกใส 2
46 อัจฉราวรรณ โตภาคงาม 2
47 นพคุณ ธรรมธัชอารี 2
48 David Hughes 2
49 ครรชิต สุขนาค 2
50 ธนภร ชัยจิต 2
51 พินิจ ฟ้าอำนวยผล 2
52 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 2
53 Khon Kaen University. Facalty of Pharmacy 2
54 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะเภสัชศาสตร์ 2
55 ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฏ์ 2
56 วิวรรธน์ อัครวิเชียร 2
57 วินัย ลีสมิทธิ์ 2
58 อัญชลี จิตรักนที 2
59 พิมประภา กิจวิธี 2
60 สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ 2
61 จเด็จ ธรรมธัชอารี 2
62 สงครามชัย ลีทองดี 2
63 มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม 2
64 วลัยพร พัชรนฤมล 2
65 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 2
66 มหาวิทยาลัยนเรศวร 1
67 Onanong Waleekhachonloet 1
68 กระทรวงพาณิชย์. กรมทรัพย์สินทางปัญญา 1
69 Patchanee Thamwanna 1
70 Suraphon Limwatananon 1
71 เชิดชัย สุนทรภาส 1
72 สถาบันวิจัยและพัฒนาองค์การเภสัชกรรม. 1
73 กระทรวงสาธารณสุข. ศูนย์ข้อมูลขาวสารด้านเวชภัณฑ์ 1
74 Thananan Rattanachotphanit 1
75 Naresuan University 1
76 นทพร ชัยพิชิต 1
77 ขวัญใจ ธนากรจักร 1
78 อุษาวดี มาลีวงศ์ 1
79 นฤมล เจริญศิริพรกุล 1
80 วุฒิพันธุ์ วงษ์มงคล 1
81 อัจฉรา เอกแสงศรี 1
82 Nataporn Chaipichit 1
83 สุรเดช อัศวินทรางกูล 1
84 อิสระ 1
85 Narumol Jarernsiripornkul 1
86 กรรณิการ์ กิจติเวชกุล 1
87 พัชนี ธรรมวันนา 1
88 Passakorn Suanrueang 1
89 ชนัตถา พลอยเลื่อมแสง 1
90 ณธร ชัยญาคุณาพฤกษ์ 1
91 สรชัย จำเนียรดำรงการ 1
92 สถาบันพัฒนาการคุ้มครองการวิจัยในมนุษย์ 1
93 ธนภร ทองศรี 1
94 สุรศักดิ์ สุนทร 1
95 จ.เชียงราย. โรงพยาบาลแม่สาย 1
96 ปิยะอร แดงพยนต์ 1
97 อรณัชชา เซ็นโส 1
98 ชยันต์ พิเชียรสุนทร 1
99 มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน 1
100 มณีรัตน์ รัตนามหัทธนะ 1
101 Passakorn Phosi 1
102 ภาสกรณ์ โพธิ์ศรี 1
103 โรงพยาบาลกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ 1
104 Maneerat Rattanamahattana 1
105 ไพบูลย์ สุริยะวงศ์ไพศาล 1
106 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย (สวปก.) เครือสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) 1
107 สุมนต์ สกลไชย 1
108 Paibul Suriyawongpaisal 1
109 โรงพยาบาลท่าอุเทน จังหวัดนครพนม 1
110 ดวงทิพย์ หงษ์สมุทร 1
111 กระทรวงสาธารณสุข. สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 1
112 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 1
113 พิมลศรี แสงคาร์ 1
114 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1
115 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 1
116 ชูศักดิ์ คุปตานนท์ 1
117 ดำริ เศรษฐจินดา 1
118 สุรสิทธิ์ ล้อจิตรอำนวย 1
119 ชัยธัช รักราชการ 1
120 จีริสุดา คำสีเขียว 1
121 Prathan Luecha 1
122 สุณี เลิศสินอุดม 1
123 จังหวัดสมุทรสงคราม. โรงพยาบาลบ้านแพ้ว 1
124 วิทยาการสาธารณสุขสิรินธร 1
125 กนกวรรณ เส็งคำภา 1
126 โรงพยาบาลสมุทรสาคร 1
127 อํานวย พฤกษ์ภาคภูมิ 1
128 พยอม สุขเอนกนันท์ 1
129 ร้านยา MT Drug, Kanok Pharma Chain 1
130 ศิริรัตน์ ตันปิชาต 1
131 วราภรณ์ ปวงกันทา 1
132 สุเทพ ทักษิณาเจนกิจ 1
133 สุกัญญา นำชัยทศพล 1
134 โรงพยาบาลนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 1
135 โรงพยาบาลอุบลราชธานี 1
136 วราภรณ์ สายสุนันทรารมย์ 1
137 จ.สกลนคร. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน 1
138 Areewan Cheawchanwattana 1
139 Nagkhat Saothong 1
140 นักขัต เสาร์ทอง 1
141 Nusaraporn Kessomboon 1
142 รัชตะ อุลมาน 1
143 โรงพยาบาลสระบุรี 1
144 สุทธิดา สักทอง 1
145 ชาญชัย จารุภาชน์ 1
146 พงษ์เดช สารสาร 1
147 ธารินี อัครวิเชียร 1
148 ขนิษฐา เจิมขุนทด 1
149 พักตร์วิภา เจริญธรรม 1
150 สมชาย สุริยะไกร 1
151 โรงพยาบาลหนองหาน อุดรธานี 1
152 ขวัญสุดา ชาติโสม 1
153 กัญจนา ติษยาธิคม 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 1
2 2555 3
3 2554 1
4 2552 1
5 543 40