ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะเภสัชศาสตร์
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สุพล ลิมวัฒนานนท์ 17
2 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. คณะเภสัชศาสตร์ 14
3 จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์ 14
4 นุศราพร เกษสมบูรณ์ 13
5 อรอนงค์ วลีขจรเลิศ 10
6 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 9
7 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 8
8 ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย 6
9 ธนนรรจ์ รัตนโชติพานิช 6
10 ภูษิต ประคองสาย 6
11 พรพิศ ศิลขวุธท์ 6
12 มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะแพทยศาสตร์ 5
13 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะแพทยศาสตร์ 5
14 วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร 5
15 วีระศักดิ์ พุทธาศรี 5
16 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะเภสัชศาสตร์ 5
17 อินทิรา กาญจนพิบูลย์ 4
18 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. คณะเภสัชศาสตร์ 4
19 มหาวิทยาลัยศิลปากร. คณะเภสัชศาสตร์ 4
20 รุ่งเพ็ชร สกุลบำรุงศิลป์ 4
21 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย 4
22 ไม่มีข้อมูล 4
23 Chulaporn Limwattananon 4
24 ปัตพงษ์ เกษสมบูรณ์ 3
25 อมร เปรมกมล 3
26 บุศราพร เกษสมบูรณ์ 3
27 อารีวรรณ เชี่ยวชาญวัฒนา 3
28 ภาณุมาศ ภูมาศ 3
29 ศิริพา อุดมอักษร 3
30 พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข 3
31 มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ 2
32 นพคุณ ธรรมธัชอารี 2
33 David Hughes 2
34 นุชรี ศรีวิโรจน์ 2
35 จิรบูรณ์ โตสงวน 2
36 บุญชัย กิจสนาโยธิน 2
37 หนึ่งฤทัย สุกใส 2
38 Pornpit Silkavute 2
39 วิษณุ ธรรมลิขิตกุล 2
40 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะเภสัชศาสตร์ 2
41 วิวรรธน์ อัครวิเชียร 2
42 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 2
43 ตวงรัตน์ โพธะ 2
44 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 2
45 อัจฉราวรรณ โตภาคงาม 2
46 อาทร ริ้วไพบูลย์ 2
47 ไพทิพย์ เหลืองเรืองรอง 2
48 Swansea university 2
49 พินิจ ฟ้าอำนวยผล 2
50 วินัย ลีสมิทธิ์ 2
51 จเด็จ ธรรมธัชอารี 2
52 ครรชิต สุขนาค 2
53 อัญชลี จิตรักนที 2
54 Khon Kaen University. Facalty of Pharmacy 2
55 จังหวัดกำแพงเพชร. โรงพยาบาลคลองขลุง 2
56 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 2
57 วลัยพร พัชรนฤมล 2
58 ธนภร ชัยจิต 2
59 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 2
60 ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฏ์ 2
61 สงครามชัย ลีทองดี 2
62 พิมประภา กิจวิธี 2
63 สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ 2
64 มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม 2
65 หทัยชนก สุมาลี 2
66 โรงพยาบาลกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ 1
67 โรงพยาบาลท่าอุเทน จังหวัดนครพนม 1
68 ขวัญใจ ธนากรจักร 1
69 ภาสกรณ์ โพธิ์ศรี 1
70 Maneerat Rattanamahattana 1
71 Paibul Suriyawongpaisal 1
72 เชิดชัย สุนทรภาส 1
73 ไพบูลย์ สุริยะวงศ์ไพศาล 1
74 มณีรัตน์ รัตนามหัทธนะ 1
75 Passakorn Phosi 1
76 กระทรวงพาณิชย์. กรมทรัพย์สินทางปัญญา 1
77 Passakorn Suanrueang 1
78 สถาบันวิจัยและพัฒนาองค์การเภสัชกรรม. 1
79 พัชนี ธรรมวันนา 1
80 สุรเดช อัศวินทรางกูล 1
81 Onanong Waleekhachonloet 1
82 มหาวิทยาลัยนเรศวร 1
83 Suraphon Limwatananon 1
84 Thananan Rattanachotphanit 1
85 Naresuan University 1
86 Patchanee Thamwanna 1
87 กระทรวงสาธารณสุข. ศูนย์ข้อมูลขาวสารด้านเวชภัณฑ์ 1
88 ธนภร ทองศรี 1
89 โรงพยาบาลสมุทรสาคร 1
90 สุณี เลิศสินอุดม 1
91 จังหวัดสมุทรสงคราม. โรงพยาบาลบ้านแพ้ว 1
92 วิทยาการสาธารณสุขสิรินธร 1
93 อํานวย พฤกษ์ภาคภูมิ 1
94 ศิริรัตน์ ตันปิชาต 1
95 อิสระ 1
96 พยอม สุขเอนกนันท์ 1
97 ร้านยา MT Drug, Kanok Pharma Chain 1
98 กนกวรรณ เส็งคำภา 1
99 ปิยะอร แดงพยนต์ 1
100 สถาบันพัฒนาการคุ้มครองการวิจัยในมนุษย์ 1
101 ชยันต์ พิเชียรสุนทร 1
102 มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน 1
103 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย (สวปก.) เครือสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) 1
104 สรชัย จำเนียรดำรงการ 1
105 ณธร ชัยญาคุณาพฤกษ์ 1
106 อรณัชชา เซ็นโส 1
107 สุรศักดิ์ สุนทร 1
108 ชนัตถา พลอยเลื่อมแสง 1
109 สุมนต์ สกลไชย 1
110 ดำริ เศรษฐจินดา 1
111 พงษ์เดช สารสาร 1
112 ธารินี อัครวิเชียร 1
113 สุเทพ ทักษิณาเจนกิจ 1
114 วราภรณ์ ปวงกันทา 1
115 ชาญชัย จารุภาชน์ 1
116 สุทธิดา สักทอง 1
117 ขวัญสุดา ชาติโสม 1
118 พักตร์วิภา เจริญธรรม 1
119 ขนิษฐา เจิมขุนทด 1
120 สุรสิทธิ์ ล้อจิตรอำนวย 1
121 ชัยธัช รักราชการ 1
122 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1
123 ดวงทิพย์ หงษ์สมุทร 1
124 จีริสุดา คำสีเขียว 1
125 Prathan Luecha 1
126 พิมลศรี แสงคาร์ 1
127 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 1
128 ชูศักดิ์ คุปตานนท์ 1
129 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 1
130 กระทรวงสาธารณสุข. สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 1
131 โรงพยาบาลหนองหาน อุดรธานี 1
132 สมชาย สุริยะไกร 1
133 นฤมล เจริญศิริพรกุล 1
134 วุฒิพันธุ์ วงษ์มงคล 1
135 จ.เชียงราย. โรงพยาบาลแม่สาย 1
136 กัญจนา ติษยาธิคม 1
137 อุษาวดี มาลีวงศ์ 1
138 นทพร ชัยพิชิต 1
139 กรรณิการ์ กิจติเวชกุล 1
140 Nataporn Chaipichit 1
141 อัจฉรา เอกแสงศรี 1
142 Nagkhat Saothong 1
143 นักขัต เสาร์ทอง 1
144 โรงพยาบาลอุบลราชธานี 1
145 วราภรณ์ สายสุนันทรารมย์ 1
146 รัชตะ อุลมาน 1
147 โรงพยาบาลสระบุรี 1
148 โรงพยาบาลนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 1
149 สุกัญญา นำชัยทศพล 1
150 Nusaraporn Kessomboon 1
151 Areewan Cheawchanwattana 1
152 จ.สกลนคร. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน 1
153 Narumol Jarernsiripornkul 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 1
2 2555 3
3 2554 1
4 2552 1
5 543 40