ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะเภสัชศาสตร์
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สุพล ลิมวัฒนานนท์ 17
2 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. คณะเภสัชศาสตร์ 14
3 จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์ 14
4 นุศราพร เกษสมบูรณ์ 13
5 อรอนงค์ วลีขจรเลิศ 10
6 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 9
7 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 8
8 ธนนรรจ์ รัตนโชติพานิช 6
9 พรพิศ ศิลขวุธท์ 6
10 ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย 6
11 ภูษิต ประคองสาย 6
12 มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะแพทยศาสตร์ 5
13 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะแพทยศาสตร์ 5
14 วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร 5
15 วีระศักดิ์ พุทธาศรี 5
16 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะเภสัชศาสตร์ 5
17 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. คณะเภสัชศาสตร์ 4
18 Chulaporn Limwattananon 4
19 ไม่มีข้อมูล 4
20 มหาวิทยาลัยศิลปากร. คณะเภสัชศาสตร์ 4
21 อินทิรา กาญจนพิบูลย์ 4
22 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย 4
23 รุ่งเพ็ชร สกุลบำรุงศิลป์ 4
24 บุศราพร เกษสมบูรณ์ 3
25 ปัตพงษ์ เกษสมบูรณ์ 3
26 อารีวรรณ เชี่ยวชาญวัฒนา 3
27 ศิริพา อุดมอักษร 3
28 อมร เปรมกมล 3
29 พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข 3
30 ภาณุมาศ ภูมาศ 3
31 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 2
32 หทัยชนก สุมาลี 2
33 สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ 2
34 มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม 2
35 วลัยพร พัชรนฤมล 2
36 สงครามชัย ลีทองดี 2
37 จังหวัดกำแพงเพชร. โรงพยาบาลคลองขลุง 2
38 พิมประภา กิจวิธี 2
39 บุญชัย กิจสนาโยธิน 2
40 มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ 2
41 Swansea university 2
42 จเด็จ ธรรมธัชอารี 2
43 David Hughes 2
44 Pornpit Silkavute 2
45 จิรบูรณ์ โตสงวน 2
46 นุชรี ศรีวิโรจน์ 2
47 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 2
48 ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฏ์ 2
49 อาทร ริ้วไพบูลย์ 2
50 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 2
51 ตวงรัตน์ โพธะ 2
52 อัจฉราวรรณ โตภาคงาม 2
53 ไพทิพย์ เหลืองเรืองรอง 2
54 นพคุณ ธรรมธัชอารี 2
55 วินัย ลีสมิทธิ์ 2
56 หนึ่งฤทัย สุกใส 2
57 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะเภสัชศาสตร์ 2
58 วิษณุ ธรรมลิขิตกุล 2
59 ครรชิต สุขนาค 2
60 ธนภร ชัยจิต 2
61 วิวรรธน์ อัครวิเชียร 2
62 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 2
63 อัญชลี จิตรักนที 2
64 Khon Kaen University. Facalty of Pharmacy 2
65 พินิจ ฟ้าอำนวยผล 2
66 ชูศักดิ์ คุปตานนท์ 1
67 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 1
68 กระทรวงสาธารณสุข. สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 1
69 ชัยธัช รักราชการ 1
70 วราภรณ์ ปวงกันทา 1
71 ธารินี อัครวิเชียร 1
72 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 1
73 สุเทพ ทักษิณาเจนกิจ 1
74 ดำริ เศรษฐจินดา 1
75 สุรสิทธิ์ ล้อจิตรอำนวย 1
76 ศิริรัตน์ ตันปิชาต 1
77 พงษ์เดช สารสาร 1
78 อํานวย พฤกษ์ภาคภูมิ 1
79 โรงพยาบาลสมุทรสาคร 1
80 สุณี เลิศสินอุดม 1
81 ร้านยา MT Drug, Kanok Pharma Chain 1
82 พยอม สุขเอนกนันท์ 1
83 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1
84 ดวงทิพย์ หงษ์สมุทร 1
85 จีริสุดา คำสีเขียว 1
86 Prathan Luecha 1
87 พิมลศรี แสงคาร์ 1
88 รัชตะ อุลมาน 1
89 นักขัต เสาร์ทอง 1
90 Nusaraporn Kessomboon 1
91 Areewan Cheawchanwattana 1
92 จ.สกลนคร. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน 1
93 Nagkhat Saothong 1
94 กัญจนา ติษยาธิคม 1
95 จังหวัดสมุทรสงคราม. โรงพยาบาลบ้านแพ้ว 1
96 วุฒิพันธุ์ วงษ์มงคล 1
97 จ.เชียงราย. โรงพยาบาลแม่สาย 1
98 สุกัญญา นำชัยทศพล 1
99 โรงพยาบาลนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 1
100 ขวัญสุดา ชาติโสม 1
101 พักตร์วิภา เจริญธรรม 1
102 ขนิษฐา เจิมขุนทด 1
103 สุทธิดา สักทอง 1
104 โรงพยาบาลหนองหาน อุดรธานี 1
105 สมชาย สุริยะไกร 1
106 โรงพยาบาลอุบลราชธานี 1
107 วราภรณ์ สายสุนันทรารมย์ 1
108 โรงพยาบาลสระบุรี 1
109 ชาญชัย จารุภาชน์ 1
110 กระทรวงพาณิชย์. กรมทรัพย์สินทางปัญญา 1
111 Naresuan University 1
112 Patchanee Thamwanna 1
113 มหาวิทยาลัยนเรศวร 1
114 Onanong Waleekhachonloet 1
115 Thananan Rattanachotphanit 1
116 Suraphon Limwatananon 1
117 ขวัญใจ ธนากรจักร 1
118 เชิดชัย สุนทรภาส 1
119 กระทรวงสาธารณสุข. ศูนย์ข้อมูลขาวสารด้านเวชภัณฑ์ 1
120 สถาบันวิจัยและพัฒนาองค์การเภสัชกรรม. 1
121 พัชนี ธรรมวันนา 1
122 อัจฉรา เอกแสงศรี 1
123 นทพร ชัยพิชิต 1
124 อุษาวดี มาลีวงศ์ 1
125 นฤมล เจริญศิริพรกุล 1
126 Nataporn Chaipichit 1
127 กรรณิการ์ กิจติเวชกุล 1
128 สุรเดช อัศวินทรางกูล 1
129 อิสระ 1
130 Narumol Jarernsiripornkul 1
131 โรงพยาบาลท่าอุเทน จังหวัดนครพนม 1
132 โรงพยาบาลกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ 1
133 ชนัตถา พลอยเลื่อมแสง 1
134 ณธร ชัยญาคุณาพฤกษ์ 1
135 สรชัย จำเนียรดำรงการ 1
136 สถาบันพัฒนาการคุ้มครองการวิจัยในมนุษย์ 1
137 ธนภร ทองศรี 1
138 สุรศักดิ์ สุนทร 1
139 กนกวรรณ เส็งคำภา 1
140 ปิยะอร แดงพยนต์ 1
141 อรณัชชา เซ็นโส 1
142 ชยันต์ พิเชียรสุนทร 1
143 มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน 1
144 Maneerat Rattanamahattana 1
145 มณีรัตน์ รัตนามหัทธนะ 1
146 Passakorn Phosi 1
147 ภาสกรณ์ โพธิ์ศรี 1
148 ไพบูลย์ สุริยะวงศ์ไพศาล 1
149 Paibul Suriyawongpaisal 1
150 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย (สวปก.) เครือสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) 1
151 สุมนต์ สกลไชย 1
152 Passakorn Suanrueang 1
153 วิทยาการสาธารณสุขสิรินธร 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 1
2 2555 3
3 2554 1
4 2552 1
5 543 40