ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

มหาวิทยาลัยขอนแก่น(อุดหนุนทั่วไป)
หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 วีระศักดิ์ ศักดิ์ศิริรัตน์ 19
2 ศิวิลัย สิริมังครารัตน์ 16
3 เพชรรัตน์ ธรรมเบญจพล 13
4 ยุพา หาญบุญทรง 13
5 สุมนา นีระ 13
6 อนันต์ พลธานี 13
7 สนั่น จอกลอย 13
8 วีรพล คู่คงวิริยพันธุ์ 11
9 พัฒนา เหล่าไพบูลย์ 11
10 พรเทพ ถนนแก้ว 10
11 ดรุณี โชติษฐยางกูร 10
12 จันทนี อุริยะพงศ์สรรค์ 10
13 เอื้อมเดือน ประวาฬ 9
14 พจน์ ศรีบุญลือ 9
15 รุ่งเรือง เลิศศิริวรกุล 9
16 ปัทมา วิตยากร 9
17 จิรวัฒน์ สนิทชน 9
18 สุจินต์ สิมารักษ์ 8
19 วิไลลักษณ์ ชินะจิตร 8
20 ศรีเวียง ไพโรจน์กุล 8
21 พรทิพย์ วงศ์แก้ว 8
22 สุทธิพงศ์ อุริยะพงศ์สรรค์ 8
23 วิทยา ตรีโลเกศ 8
24 ทรงพล อุปชิตกุล 8
25 ธงชัย จำปาศรี 8
26 ลัดดา วรรณขาว 7
27 รัชฎา ตั้งวงค์ไชย 7
28 วรนุช ศรีเจษฎารักข์ 7
29 ศิริพร ภัทรกิจกำจร 7
30 บัณฑิตย์ เต็งเจริญกุล 7
31 สิงหนาท พวงจันทน์แดง 7
32 ประภาส โฉลกพันธ์รัตน์ 7
33 เทอดไทย ทองอุ่น 7
34 เกริก ปั้นเหน่งเพ็ชร 7
35 นาถ ภูวงศ์ผา 7
36 ชาตรี เศรษฐเสถียร 7
37 เริงศักดิ์ กตเวทิน 7
38 บุญมี ศิริ 7
39 พัชรี แสนจันทร์ 7
40 นุชรีย์ ศิริ 7
41 วิทูรย์ ประสงค์วัฒนา 7
42 สุรชัย สมผดุง 6
43 สุรเดช พลเสน 6
44 สุภร กตเวทิน 6
45 สิทธิศักดิ์ อุปริวงศ์ 6
46 อำนวย คำตื้อ 6
47 วิชัย ลีลาวัชรมาศ 6
48 สุชีลา เตชะวงค์เสถียร 6
49 สุวิมล ทวีชัยศุภพงษ์ 6
50 จินตนา จุลทัศน์ 6
51 สุชาติ พหลภาคย์ 6
52 กิตติศักดิ์ ศรีพานิชกุลชัย 6
53 วินิจ ยังมี 6
54 มงคล โปร่งเจริญ 6
55 เทพฤทธิ์ ตุลาพิทักษ์ 6
56 คณิต วิชิตพันธุ์ 6
57 คมกริช พิมพ์ภักดี 6
58 บงกช นพผล 6
59 นงลักษณ์ สุพรรณไชยมาตย์ 5
60 สิรินดา ยุ่นฉลาด 5
61 สดุดี วรรณพัฒน์ 5
62 ศุภวรรณ ถาวรชินสมบัติ 5
63 พิศาล ศิริธร 5
64 อนาลยา หนานสายออ 5
65 ประพันธ์ศักดิ์ ฉวีราช 5
66 ทิตยา พุฒิคามิน 5
67 เพียงตา สาตรักษ์ 5
68 เกรียงศักดิ์ จันโททัย 5
69 ไพบูลย์ ด่านวิรุทัย 5
70 ลักขณา เหล่าไพบูลย์ 5
71 รศ.ดร.วุฒิไกร บุญคุ้ม 4
72 วุฒิไกร บุญคุ้ม 4
73 พัชร์สุ วรรณขาว 4
74 สามารถ มูลอามาตย์ 4
75 ปรีย์กมล กลั่นฤทธิ์ 4
76 ศุภชัย ปทุมนากุล 4
77 ธนกร โรจนกร 4
78 ชุติพงศ์ อรรคแสง 4
79 สังคม เตชะวงค์เสถียร 4
80 สุทธิลักษณ์ ขวัญไตรรัตน์ 4
81 ธัญญา จันทร์ประสพชัย 4
82 พฤกษา หล้าวงษา 4
83 กรกช ฮามสุโพธิ์ 4
84 อภิชาติ แสงจันทร์ 4
85 ปรเมศ บรรเทิง 4
86 ผกาวดี แก้วกันเนตร 4
87 นฤมล แก้วจำปา 4
88 สุวิทย์ อุปสัย 4
89 กัลยาณี สวรรยาวิสุทธิ์ 4
90 ผิวพรรณ มาลีวงษ์ 4
91 ฉลอง บัวผัน 4
92 วัชรินทร์ ลอยลม 4
93 สุพรรณี ศรีอำพร 3
94 ไกรเลิศ ทวีกุล 3
95 เพ็ญพรรณ ศรีสกุลเตียว 3
96 สิริวัฒน์ จินศิริวานิชย์ 3
97 วีระ ปิยธีรวงศ์ 3
98 ชานนท์ ลาภจิตร 3
99 เมธา วรรณพัฒน์ 3
100 ลัดดาวัลย์ เส็งกันไพร 3
101 อนันต์ หิรัญสาลี 3
102 อารยา อารมณ์ฤทธิ์ 3
103 วศกร ตรีเดช 3
104 อรอุมา อังวราวงศ์ 3
105 เนตรนภิส ตันเต็มทรัพย์ 3
106 ประนอม จันทรโณทัย 3
107 สมใจ ขจรชีพพันธุ์งาม 3
108 เพ็ญศรี โพธิภักดี 3
109 มัลลิกา บุญมี 3
110 กุสุมา ชูศิลป์ 3
111 ธรรมเรศ เชื้อสาวถี 3
112 วิเศษ นามวาท 3
113 สุชาติ วัฒนชัย 3
114 ศักดิ์ศิริ ศิริเสถียร 3
115 สรรเพชญ อังกิติตระกูล 3
116 กุลธิดา เวทีวุฒาจารย์ 3
117 สมโภชน์ วีระกุล 2
118 กุลยา พัฒนากูล 2
119 ปัทมา ชัยเลิศวณิชกุล 2
120 ดนุ เกษรศิริ 2
121 อาริยา รัตนทองคำ 2
122 สุวิทย์ ธีรพันธุวัฒน์ 2
123 เยาวลักษณ์ ฉ่ำกระมล 2
124 ไพรัตน์ ศรแผลง 2
125 ดวงกมล สุวรรณฤทธิ์ 2
126 กชกร ดิเรกศิลป์ 2
127 บวรศักดิ์ ลีนานนท์ 2
128 บัณฑิต ยวงสร้อย 2
129 ฟ้าน่าน สุขสวัสดิ์ 2
130 ดนัย ยอดสุวรรณ 2
131 โกวิท น้อยโคตร 2
132 จิราภรณ์ พิมพ์ภูมี 2
133 อนันต์ วงเจริญ 2
134 ชาญณรงค์ สายแก้ว 2
135 กันยรัตน์ โหละสุต 2
136 ปฏิมาพร พึ่งชาญชัยกุล 2
137 ดุษฎี หอมดี 2
138 สุกานดา วิชิตพันธุ์ 2
139 ประภัสสร เตชะประเสริฐวิทยา 2
140 กัญญลักษณ์ ชัยคำภา 2
141 หล้า อาจวิชัย 2
142 สุภาภรณ์ พวงชมภู 2
143 นิวัฒน์ มาศวรรณา 2
144 อาทิตย์ ศิลป์ศิริวานิชย์ 2
145 สมศักดิ์ เทียมเก่า 2
146 สันติไมตรี ก้อนคำดี 2
147 ทรงขวัญ ศิลารักษ์ 2
148 ภิญญ์ฑิตา มุ่งการดี 2
149 เทอดศักดิ์ คำเหม็ง 2
150 อชิรวุธ สุพรรณเภสัช 2
151 ปรมาภรณ์ กลั่นฤทธิ์ 2
152 รณรงค์ อยู่เกตุ 2
153 นริศร นางาม 2
154 พวงรัตน์ ภักดีโชติ 2
155 ธีระศักดิ์ ดำรงรุ่งเรือง 2
156 ภารดี เอื้อวิชญาแพทย์ 2
157 พรชัย ล้อวิลัย 2
158 แสงโสม ประจะเนย์ 2
159 สิริขจร ตังควัฒนา 2
160 สมบูรณ์ แสงมณีเดช 2
161 สุรสิทธิ์ อ้วนพรมมา 2
162 จุฬาพรรณ อิ้งจะนิล 2
163 ประสาน ตังควัฒนา 2
164 ประกายจันทร์ นิ่มกิ่งรัตน์ 2
165 ณรงค์ เอื้อวิชญาแพทย์ 2
166 วิโรจน์ ขลิบสุวรรณ 2
167 มัลลิกา ศรีสุธรรม 2
168 ปรีดา อารยาวิชานนท์ 2
169 กาญจนา จันทร์สูง 2
170 ชาญชัย ถาวรอนุกูลกิจ 2
171 มณีรัตน์ เลย์ตัน 1
172 ธนาภรณ์ อธิปัญญากุล 1
173 อัมพร แซ่เอียว 1
174 ชัยชาญ วงศ์สามัญ 1
175 สุพล บ่อคุ้ม 1
176 เจษฎา นพวิญญูวงศ์ 1
177 วัชร พัฒนาวิวัฒนพร 1
178 มงคล เต็งรุ่งโรจน์ 1
179 สุกัญญา เรืองสุวรรณ 1
180 อารยาพร มคธเพศ 1
181 วีระ ภาคอุทัย 1
182 ภักดี วังคะฮาต 1
183 เพียรศักดิ์ ภักดี 1
184 นงนุช เศรษฐเสถียร 1
185 ปิยวัฒน์ สายพันธุ์ 1
186 สุธี วงศ์มณีประทีป 1
187 ภาวิน สายหู 1
188 ณัฐชา ภัทรผดุงกิจ 1
189 นิวัฒ เสนาะเมือง 1
190 อนุสรณ์ เชิดทอง 1
191 ฉลอง วชิราภากร 1
192 จรินทร์ ปภังกรกิจ 1
193 อัจฉรา ธรรมถาวร 1
194 วินัย ใจขาน 1
195 ยุภาพร ตงประสิทธิ์ 1
196 นิลุบล กิจอันเจริญ 1
197 ชัชวาลย์ เรืองประพันธ์ 1
198 วิมลรัตน์ ศรีราช 1
199 ฐิติพร สหกุลบุญญรักษ์ 1
200 ณรงค์ ขันตีแก้ว 1
201 พนมกร ขวาของ 1
202 ปิยธิดา คูหิรัญญรัตน์ 1
203 สุภัทร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา 1
204 รัฐพล ไกรกลาง 1
205 กุลธิดา ท้วมสุข 1
206 ฉันทนา รุ่งเรือง 1
207 วัชรพงศ์ พุทธิสวัสดิ์ 1
208 มาลี กาบมาลา 1
209 กัมพล ไทยโส 1
210 ภรณี ศิริโชติ 1
211 บวรศิลป์ เชาวน์ชื่น 1
212 โฉมศรี ศิริวงศ์ 1
213 เจษฎา จิวากานนท์ 1
214 ชาญวิทย์ ลีลายุวัฒน์ 1
215 วิจิตรา ทัศนียกุล 1
216 ปณต ตั้งสุจริต 1
217 ธารินี อัครวิเชียร 1
218 อรพรรณ อภิรักษ์กานต์ 1
219 จริยา อินทรรัศมี 1
220 อรุณี เจตศรีสุภาพ 1
221 พนารัตน์ รัตนสุวรรณ 1
222 พรศิลป์ ซีกพุดซา 1
223 ณัฐพงษ์ พุทธดี 1
224 ฉัตรชัย ภู่มาก 1
225 ธนา ราษฎร์ภักดี 1
226 ลักขณา พิทักษ์ 1
227 เกษม นันทชัย 1
228 เกษแก้ว เพียรทวีชัย 1
229 ชัชวาล อัยยาธิติ 1
230 นวภัค เอื้ออนันต์ 1
231 วีรจิตต์ โชติมงคล 1
232 อาทิตย์ เนรมิตตกพงศ์ 1
233 สมเกียรติ ศรีจารนัย 1
234 ชไมพร จำปาศรี 1
235 มานิตย์ โฆษิตตระกูล 1
236 ถาวร มิ่งสกุล 1
237 ชุลีมาศ บุญไทย อิวาย 1
238 วุฒิพงศ์ มหาคำ 1
239 วิภู กุตะนันท์ 1
240 ทรงศักดิ์ เกียรติชูสกุล 1
241 ณัฐติยา เตียวตระกูล 1
242 สุรัตน์ ประมวลศักดิกุล 1
243 เพ็ญพันธ์ เพชรศร 1
244 อโนมา ดงแสนสุข 1
245 ปณคพร วรรณานนท์ 1
246 สมาน ลอยฟ้า 1
247 โอวตือ แซ่เซียว 1
248 พลัง สุริหาร 1
249 อรุณี พรมคำบุตร 1
250 นันทยา คุณาธิปพงษ์ 1
251 สุรชัย แซ่จึง 1
252 มานิดา สว่างเนตร 1
253 ปิยวรรณ จตุปาริสุทธิ์ 1
254 พลฤทธิ์ จุลมนต์ 1
255 ลดาวัลย์ พันธุ์พาณิชย์ 1
256 พีระพล สุขอ้วน 1
257 จินตนา ศรีผุย 1
258 เทวราช หล้าหา 1
259 พิสิทธิ์ สุวรรณโชติ 1
260 อนุชา พัวไพโรจน์ 1
261 ขวัญเกศ กนิษฐานนท์ 1
262 ณัฐวิโรจน์ ศิลารัตน์ 1
263 พรทิพย์ เหลื่อมหมื่นไวย์ 1
264 กัลยา เจือจันทร์ 1
265 คณิต ชูคันหอม 1
266 สมาน เลืองวัฒนะวนิช 1
267 เสรี แข็งแอ 1
268 ชวลิต ไพโรจน์กุล 1
269 พวงรัตน์ ยงวณิชย์ 1
270 นิสิต คำหล้า 1
271 ธัณย์สิตา อนันต์ธีระกุล 1
272 วีรพล ทวีนันท์ 1
273 วรรณี ชัยจรูญคณารักษ์ 1
274 จารุวรรณ คำพา 1
275 ปาริฉัตร ประจะเนย์ 1
276 อุบล ตังควานิช 1
277 สุทธิศักดิ์ นพวิญญูวงศ์ 1
278 จรีรัตน์ เอี่ยมสะอาด 1
279 พงษ์ธร สุวรรณธาดา 1
280 ฐิติมา นุตราวงศ์ 1
281 อารินี ชัชวาลชลธีระ 1
282 เกียรติไชย ฟักศรี 1
283 นันทรัตน์ โฆมานะสิน 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 4
2 2556 26
3 2555 49
4 2554 63
5 2553 73
6 2552 80
7 2551 74
8 2550 86
9 2549 86
10 2548 91
11 2547 77
12 2546 76
13 2545 69
14 2544 51
15 2543 19
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 ความชุกและปัจจัยเสี่ยงของภาวะการสร้างเม็ดเลือดนอกไขกระดูกในผู้ป่วยโรคธาลัสซีเมีย
2 การศึกษาเอนไซม์ย่อยอาหารในทางเดินอาหารของปลาเศรษฐกิจกลุ่มปลาไม่มีเกล็ด (catfish) และวงศ์ปลาตะเพียนในหนองเบน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น
3 ความสัมพันธ์ของจุลินทรีย์ดินกับการใช้ประโยชน์น้ำกากส่าในพื้นที่เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจที่สำคัญในพื้นที่ลุ่มน้ำพอง
4 เป้าหมายการพัฒนายาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรักษามะเร็งท่อน้ำดี
ปี พ.ศ. 2556
5 ความสามารถพื้นฐานในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของประชากรในเขต การท่องเที่ยวชายแดน
6 ประสิทธิผลของการออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของลำตัวต่อประสิทธิผลของการออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของลำตัวต่ออาการปวดขณะทำการทดสอบ instability catch ในผู้ป่วยที่มีภาวะความไม่มั่นคงทางคลินิกของกระดูกสันหลังส่วนเอว: การศึกษาเเบบสุ่มควบ
7 การศึกษาสาเหตุของภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยธาลัสซีเมียวัยรุ่นและผู้ใหญ่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
8 การวิเคราะห์โครงสร้างพันธุกรรมและการผสมผสานทางพันธุกรรมของประชากรภาคอีสานตอนใต้เพื่อเป็นฐานข้อมูลดีเอ็นเอในงานนิติวิทยาศาสตร์
9 ผลของกรดแอบไซซิกต่อกิจกรรมของเอนไซม์ต้านออกซิเดชันและ ปริมาณแอนโทไซยานินในต้นกล้าของข้าวเหนียวดาภายใต้สภาวะ เครียดแล้ง
10 ผลกระทบของน้ำกากส่าต่อธาตุอาหารพืชและคุณภาพน้ำในลุ่มแม่น้ำพองและความเป็นพิษเฉียบพลันของน้ำกากส่าในปลานิล
11 ผลของ caged xanthones ที่แยกได้จากต้น Garcinia hanburyi ต่อการบุกรุกของเซลล์มะเร็งท่อน้ำดี และ การแสดงออกของโปรตีนที่ควบคุมการบุกรุกของเซลล์มะเร็ง
12 ตัวยับยั้งวิถี NF-kB เพื่อการรักษามะเร็งท่อน้ำดี
13 การเพิ่มประสิทธิภาพการรักษามะเร็งท่อน้ำดีโดยการยับยั้งกระบวนการไกลโคซิเลชัน
14 การศึกษาฤทธิ์ต้านเอนไซม์ไทโรซิเนสและการสร้างเมลานินของพืชสมุนไพรในพื้นที่เขื่อนจุฬาภรณ์
15 การศึกษาฤทธิ์ต้านการอักเสบของพืชสมุนไพรในพื้นที่เขื่อนจุฬาภรณ์จังหวัดชัยภูมิ
16 ความหลากชนิด คุณสมบัติทางยาสมุนไพร สารสำคัญ และการวิเคราะห์จีโนม ของพืช สกุล Cissus ในประเทศไทย
17 การศึกษาชนิดของสารสี phthalocyanine ในหมึกปากกาลูกลื่นด้วยเทคนิคโครมาโทกราฟีแบบของเหลวสมรรถนะสูง (HPLC) และเทคนิคอะตอมมิกแอบซอร์พชัน (AAS) เพื่อใช้ตรวจสอบเอกสารปัญหา
18 การคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ และผลงานของนักเรียน ในสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ร่วมกับคำถามปลายเปิด
19 การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพในอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์ด้วยการออกแบบการทดลอง
20 การพัฒนาเครื่องมือวัดการเปลี่ยนแปลงปริมาตรของดินและแรงดึงดูดระหว่างเม็ดดินสำหรับการทดสอบแรงอัดสามแกน
21 การพัฒนาระบบผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงชีวภาพด้วยเตาปฏิกรณ์แบบถังหมุนทรงกระบอก
22 การทดสอบสมรรถนะและการปลดปล่อยมลพิษของเครื่องยนต์จากการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงชีวภาพ
23 การศึกษาแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของเตาปฏิกรณ์ฟลูอิดไดซ์เบดแบบหมุนเวียนสำหรับการผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงชีวภาพ
24 กรดน้ำดี : เป้าหมายการพัฒนายาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรักษามะเร็งท่อน้ำดี
25 การประเมินความเสี่ยงจากการปนเปื้อนต่อสุขภาพ
26 การศึกษาสาเหตุของภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยธาลัสซีเมียวัยรุ่นและผู้ใหญ่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
27 การผลิตแผ่นฟิล์มที่หายใจได้จากโพลิเอทธิลีนผสมชานอ้อย
28 การประเมินพันธุกรรมของลักษณะความสมบูรณ์พันธุ์ในโคนมลูกผสมโฮลสไตน์ ภายใต้สภาพอากาศร้อนชื้น
29 อิทธิพลของลักษณะคันบังคับและการทรงท่าต่อแรงบีบมือและการทำงานของกล้ามเนื้อแขนท่อนล่างขณะไถนา
30 อิทธิพลของแบคทีเรียช่วยละลายฟอสเฟตต่อการเพิ่มอัตราการเจริญเติบโต ผลผลิต และการดูดใช้ธาตุอาหารของยางพาราในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2555
31 การประเมินทรีฟอยล์แฟคเตอร์เปปไทด์ในน้ำลายมนุษย์จากต่อมน้ำลายชนิดต่างๆ
32 ผลของอัลลีโลพาทีในใบมะขามร่วงที่มีต่อการย่อยสลายสารอินทรีย์และการเก็บกักคาร์บอนของดิน
33 การตรวจสอบแบบแผนการแสดงออกของไมโครอาร์เอ็นเอในกระบวนการก่อมะเร็งท่อน้ำดีที่สัมพันธ์กับการติดพยาธิใบไม้ตับเพื่อประยุกต์ใช้ในการป้องกันและรักษาโรค
34 การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากพืชสมุนไพรในวงศ์อะนาคาร์เดียซี 3 ชนิด ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยขอนแก่น พื้นที่เขื่อนจุฬาภรณ์ จังหวัดชัยภูมิ: การศึกษามาตรฐานและฤทธิ์ต้านออกซิเดชั่น
35 การศึกษาคุณสมบัติทางยาสมุนไพรของพืชสกุลพริกไทยในประเทศไทย
36 การพัฒนาโปรแกรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยปฏิบัติการวิจัยและบริการทางวิชาการโดยใช้ Microsoft Access
37 ระดับโปรติเอสและสารยับยั้งโปรติเอสในซีรัมเพื่อการวินิจฉัยมะเร็งท่อน้ำดี
38 ประสิทธิภาพเบนโทไนท์จากแหล่งดินในประเทศไทยในการดูดซับสารพิษอะฟลาทอกซินในอาหารไก่เนื้อ
39 การเฝ้าระวังโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ กรณีศึกษาเชื้อสเตร็ปโตคอคคัส ซูอิสจากเนื้อสุกรดิบ และผลิตภัณฑ์จากสุกร ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น
40 การตั้งตำรับน้ำยาจุ่มเต้านมหลังรีดนมจากน้ำมันหอมระเหยสมุนไพรไทยที่เลือกสำหรับควบคุมโรคเต้านมแพะอักเสบ
41 การทดลองฆ่าหอยด้วยยาฆ่าหอยที่เป็นโฮสต์กลางพยาธิใบไม้ที่พบในจังหวัดขอนแก่นในห้องทดลองและภาคสนาม
42 การศึกษาสหสถาบันและสหวิชาชีพในการพัฒนาระบบการดูแลผู้ที่มีภาวะปากแหว่งเพดานโหว่และครอบครัว ใน 4 จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย
43 การยับยั้ง NQO1 เป็นเป้าหมายเพื่อลดการเจริญเติบโต บุกรุก และแพร่กระจายของมะเร็งท่อน้ำดี
44 การควบคุมการทำงานของระบบ Nrf2-ARE เพื่อยับยั้งการอยู่รอดและป้องกันเซลล์ในมะเร็งท่อน้ำดี
45 การยับยั้ง STAT3 และ NF-KB signaling cascades เป็นเป้าหมายสำหรับเคมีป้องกันมะเร็งท่อน้ำดี
46 การศึกษาปัจจัยทางพันธุกรรมและหลอดเลือดที่สัมพันธ์กับโรคหลอดเลือดหัวใจ V
47 ตัวยับยั้งวิถีไกลโคไลซิสในกระบวนการก่อและพัฒนามะเร็ง: การประยุกต์ใช้เพื่อการรักษามะเร็งท่อน้ำดี
48 การเพิ่มประสิทธิภาพการรักษามะเร็งท่อน้ำดีโดยการยับยั้งกระบวนการไกลโคซิเลชัน
49 แบบแผนเปบทีโดมิกส์ในปัสสาวะของผู้ที่มีภาวะ advanced periductal fibrosis ในแหล่งระบาดของโรคพยาธิใบไม้ตับเพื่อใช้เป็นตัวตรวจชีวภาพในคัดกรองกลุ่มเสี่ยง
50 แบบแผนไมโครอาร์เอ็นเอในซีรัมและปัสสาวะของผู้ที่มีภาวะ advanced periductal fibrosis ในแหล่งระบาดของโรคพยาธิใบไม้ตับเพื่อใช้เป็นตัวตรวจชีวภาพในคัดกรองกลุ่มเสี่ยงของโรคมะเร็งท่อน้ำดี
51 ตัวยับยั้งวิถี NF-kB เพื่อการรักษามะเร็งท่อน้ำดี
52 การประเมินเปรียบเทียบการทดสอบการหลัง อินเตอร์เฟอรอนแกมม่าในเลือดและทูเบอร์คูลินทางผิวหนัง เพื่อการตรวจวินิจฉัยผู้ติดเชื้อวัณโรคแอบแฝง ในประเทศไทย
53 การศึกษากลไกการสร้างทรีฟอยล์แฟคเตอร์สามจากการเพาะเลี้ยงเซลล์บุผิว ช่องปากชนิดปฐมภูมิที่ถูกการกระตุ้นด้วยเคอราติโนซัยต์โกรธแฟคเตอร์และสารนิโคตินจากบุหรี่ II
54 การจัดระบบความรู้ด้านพลังงานทดแทน
55 กระบวนการร่วมกันของตัวเร่งปฎิกริยา Fe-TiO2 และถ่านกัมมันต์ เพื่อใช้ในการบำบัดอะลาคลอร์ โดยปฎิกิริยาโฟโตคะตะไลซีส
56 การทดสอบสมรรถนะและการปลดปล่อยมลพิษของเครื่องยนต์จากการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงชีวภาพ
57 การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพในอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์ด้วยการออกแบบการทดลอง
58 การประเมินรูปแบบโมเลกุลทรีฟอยล์แฟคเตอร์สามในน้ำลายจากต่อมน้ำลายชนิดต่างๆ และในระบบเซลล์เพาะเลี้ยงช่องปากด้วยเครื่องวัดมวลสาร
59 การประเมินทรีฟอยล์แฟคเตอร์เปปไทด์ในน้ำลายมนุษย์จากต่อมน้ำลายชนิดต่างๆ II
60 การใช้ประโยชน์ของกากเอทานอลจากมันสำปะหลังจากโรงงานผลิตเอทาทอลในสูตรอาหารสำหรับแพะเนื้อ
61 การเลี้ยงปลาตะเพียนขาวในนาข้าวให้ปราศจากการติดเชื้อปรสิตโดยการควบคุมสิ่งแวดล้อม
62 การประเมินศักย์การผลิตและสถานภาพความอุดมสมบูรณ์เพื่อการ จัดการทรัพยากรประมงในบึงกุดเค้า อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น
63 การแยกและคัดเลือกแบคทีเรียแลคติกเพื่อใช้ผลิตหน่อไม้ดองโปรไบโอติคสำหรับการส่งออก
64 การโคลน cDNA ที่กำหนดการสร้างเอนไซม์ Phytoene synthase จาก ฟักข้าวเพื่อพัฒนา Recombinant E. coli ที่สามารถผลิตสารไลโคปีน II
65 การผลิตหน่อไม้ไผ่ตงแช่เยือกแข็งเพื่อการส่งออก
66 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการผลิตเอทานอลจากน้ำคั้นลำต้นข้าวฟ่างหวานโดยยีสต์ทนร้อน Saccharomyces cerevisiae DBKKU-53 ระหว่างวิธีการหมักแบบกะและต่อเนื่อง
67 การเพิ่มมูลค่าแก่นตะวันโดยนำมาใช้ผลิตกรดแลคติก
68 การใช้สิ่งมีชีวิตในดินในการติดตามทางชีวภาพและจำแนกระบบนิเวศดินเค็มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
69 การแก้ไขปัญหาการปนเปื้อนโลหะหนักในกากตะกอนน้ำเสียจากระบบบำบัดน้ำเสียเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร
70 การฟื้นฟูดินเสื่อมโทรมโดยการจัดการอินทรียวัตถุและเพิ่มการเก็บกักคาร์บอนของดิน II
71 การปรับปรุงพันธุ์ข้าว กข6 ให้ทนทานดินเค็มโดยวิธีผสมกลับและใช้ เครื่องหมายโมเลกุลชํวยในการคัดเลือก
72 การศึกษาการตอบสนองของข้าวเหนียวดำสายพันธุ์ดี ภายใต้การจัดการปุ๋ยคอก ปุ๋ยอนินทรีย์ และถ่านชีวภาพที่แตกต่างกันในพื้นที่ดินเค็ม
73 การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตแก่นตะวันในระดับเซลเพื่อเพิ่มปริมาณอินนูลิน II
74 การพัฒนาไบโอเซนเซอร์เพื่อการตรวจสอบสารฆ่าราแคพแทนที่เป็นพิษตกค้างในผลิตภัณฑ์เกษตรและสิ่งแวดล้อม
75 การใช้ประโยชน์จากเห็ดราในเขตอนุรักษ์พันธุกรรมพืช เขื่อนจุฬาภรณ์ จังหวัดชัยภูมิ II
76 การพัฒนาชีวผลิตภัณฑ์เชื้อราปฏิปักษ์ Pochonia chlamydosporia var. catenulata และ Metarhizium spp. เพื่อควบคุมไส้เดือนฝอยรากปม (Meloidogyne incognita)
77 การใช้ประโยชน์ของกากเอทานอลจากมันสำปะหลังจากโรงงานผลิตเอทานอลเพื่อใช้เป็นอาหารโคเนื้อคัดทิ้งขุน
78 การปรับปรุงพันธุ์แก่นตะวันเพื่อความต้านทานโรคโคนเน่า V
79 การศึกษาแบบแผนโปรตีนของเซลล์แมคโครฟาจ ที่ติดเชื้อ Mycobacterium tuberculosis
ปี พ.ศ. 2554
80 การศึกษามาตรฐานและสาระสำคัญจากพืชสมุนไพรในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยขอนแก่น พื้นที่เขื่อนห้วยกุ่ม จังหวัดชัยภูมิ
81 การวิเคราะห์แคโรทีนอยด์ สารประกอบฟีนอลิก และความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระ ในเยื้อหุ้มเมล็ดของฟักข้าว (Momordica cochinchinensis Spreng.)
82 การประชาสัมพันธ์เว็บไซต์อย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้เฟซบุ๊ค
83 การสะสมทางชีวภาพของสารหนูในปลานิลและหอยขม และผลของวิธีปรุงอาหารต่อปริมาณสารหนู
84 การศึกษาประสิทธิภาพสารกระตุ้นภูมิคุ้มกันผสมในวัคซีนป้องกันโรค สเตร็ปโตค็อคโคซิสในปลานิล
85 ประสิทธิภาพของชาเขียวในการลดน้ำหนักคนไทยที่อ้วน
86 บทบาทของ Nrf2 ต่อความเสี่ยงของมะเร็งท่อน้ำดี การพยากรณ์โรค และความไวต่อยารักษามะเร็ง II
87 บทบาทของเอนไซม์ NQO1 ต่อความไวต่อมะเร็ง พยากรณ์โรค และเป้าหมายของยารักษามะเร็ง III
88 บทบาทของ IL-6/STAT3 signaling cascade ในเซลล์มะเร็งท่อน้ำดีชนิดที่มีความสัมพันธ์กับพยาธิใบไม้ในตับ
89 การศึกษาปัจจัยทางพันธุกรรมและหลอดเลือดที่สัมพันธ์กับโรคหลอดเลือดหัวใจ IV
90 ผลของรางจืดในการยับยั้งการอักเสบในการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับและกระบวนการก่อมะเร็งท่อน้ำดีในหนูแฮมสเตอร์
91 การกลายพันธุ์ของสารพันธุกรรมของไมโตคอนเดรียในผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดี
92 แบบแผนการแสดงออกของยีน Wnt/β-catenin ในกระบวนการก่อมะเร็งท่อน้ำดีที่สัมพันธ์กับการติดพยาธิใบไม้ตับเพื่อประยุกต์ใช้ในการป้องกันและรักษาโรค
93 การตรวจสอบแบบแผนการแสดงออกของไมโครอาร์เอ็นเอในกระบวนการก่อมะเร็งท่อน้ำดีที่สัมพันธ์กับการติดพยาธิใบไม้ตับเพื่อประยุกต์ใช้ในการป้องกันและรักษาโรค II
94 การศึกษาฤทธิ์ต้านเซลล์มะเร็งเต้านมและฤทธิ์ต่อระบบภูมคุ้มกันของสมุนไพรวงศ์อะคาร์เดียซีในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมา จากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยขอนแก่น พื้นที่เขื่อนจุฬาภรณ์ จ.ชัยภูมิ
95 การพัฒนารูปแบบสินค้าชุมชนประเภทของที่ระลึก เพื่อรองรับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อย่างยั่งยืน
96 การใช้สิ่งเหลือทิ้งปรุงแต่งเพื่อเป็นองค์ประกอบในอาหารเป็ด
97 การศึกษากลไกการสร้างทรีฟอยล์แฟคเตอร์สามจากการเพาะเลี้ยงเซลล์บุผิวช่องปากชนิดปฐมภูมิที่ถูกการกระตุ้นด้วยเคอราติโนซัยต์โกรธแฟคเตอร์และสารนิโคตินจากบุหรี่
98 การสกัดสารหยาบจากพรอพอลิสไทยและทดสอบฤทธิ์การต้านเชื้อจุลชีพ การต้านอักเสบและความเป็นพิษต่อเซลล์สร้างเส้นใยในห้องปฏิบัติการ
99 การประเมินรูปแบบโมเลกุลทรีฟอยล์แฟคเตอร์สามในน้ำลายผู้ป่วยโรคช่องปากด้วยเครื่องวัดมวลสารเพื่อพัฒนาการตรวจวินิจฉัยโรคช่องปาก
100 ผลของสารสกัดจากใบข่อยต่อการสร้างไบโอฟิล์มของเชื้อก่อโรคในช่องปาก II
101 การศึกษารูปแบบของดีเอนเอเมทิลเลชั่นในยีนทรีฟอยล์แฟคเตอร์สามในผู้ป่วยมะเร็งช่องปาก
102 ผลของสารสกัดจากใบข่อยต่อการแสดงออกของรีเซบเตอร์ แอคติเวเตอร์ ออฟ นิวเคลียร์ แฟคเตอร์ ไลแกน และ ออสทีโอโพรทีเจริน ในเซลล์สร้างกระดูกที่ถูกกระตุ้นด้วยเชื้อพอร์ไฟโรโมแนส จิงจิวาลิส II
103 ผลของสารสกัดจากใบข่อยต่อการตอบสนองการอักเสบโดยเซลล์สร้างเส้นใยเหงือกมนุษย์ที่ถูกกระตุ้นด้วยเชื้อพอร์ไฟโรโมแนส จิงจิวาลิส II
104 การประเมินทรีฟอยล์แฟคเตอร์เปปไทด์ในน้ำลายมนุษย์จากต่อมน้ำลายชนิดต่างๆ
105 การผลิตไส้กรอกอีสานเพื่อสุขภาพโดยใช้แบคทีเรียกรดแลคติกสายพันธุ์ บริสุทธิ์ที่สามารถผลิตสารแกมมาอะมิโนบิวทิริกแอซิด (กาบา)
106 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มมะเม่าและมะขามป้อมเพื่อสุขภาพจากพืชท้องถิ่นเพื่อยกระดับสำหรับเป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพเชิงการค้า
107 ลักษณะเฉพาะการทำแห้งของฟักข้าวโดยการทำแห้งแบบถาด การทำแห้งแบบลดความชื้นโดยใช้เครื่องสูบความร้อน และการทำแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ III
108 ผลสำเร็จทางคลินิกของผลิตภัณฑ์พรอพอลิสไทยเมื่อใช้ปิดเนื้อเยื่อในฟันของมนุษย์
109 การผลิตและทำให้เอนไซม์อินเวอร์เทสจากยีสต์ทนร้อน Saccharomyces cerevisiae DBKKU-53 บริสุทธิ์บางส่วนเพื่อใช้ในการผลิตเอทานอล
110 การผลิตกรดแลคติกจากไฮโดรไลเสทของชานข้าวฟ่างหวานโดย Lactococcus lactis IO-1 เพื่อการแข่งขันเชิงพาณิชย์ II
111 ผลของกระบวนการให้ความร้อนต่อการเปลี่ยนแปลงสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพและคุณภาพของข้าวโพดข้าวเหนียวพันธุ์ลูกผสมสีม่วง
112 การใช้ประโยชน์ได้ของกรดอะมิโนและประสิทธิภาพการย่อยของกากเมล็ดมะรุมในอาหารปลาโมง
113 การผลิตเอทานอลจากน้าคั้นลาต้นข้าวฟ่างหวานและสรีระวิทยาของยีสต์ภายใต้การเสริมด้วยโลหะและแหล่งไนโตรเจนราคาถูก II
114 การผลิตเอทานอลจากน้ำคั้นลำต้นข้าวฟ่างหวานและสรีระวิทยาของยีสต์ภายใต้การเสริมด้วยโลหะและแหล่งไนโตรเจนราคาถูก
115 การโคลน cDNAที่กำหนดการสร้างเอนไซม์ Phytoene synthase จากฟักข้าวเพื่อพัฒนา Recombinant E. coli ที่สามารถผลิตสารไลโคปีน
116 การผลิตฟักข้าวผงแห้งโดยการทำแห้งแบบโฟมและการประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์อาหาร
117 ปัจจัยที่มีผลต่อการผลิตเอทานอลจากข้าวฟ่างหวานโดยใช้ยีสต์ทนร้อน Saccharomyces cerevisiae DBKKU-53
118 การพัฒนากระบวนการผลิตน้ำมะเม่าเพื่อสุขภาพโดยใช้กระบวนการการกรองด้วยเมมเบรน
119 องค์ประกอบทางเคมี การต้านอนุมูลอิสระและอายุการเก็บรักษาของใยอาหารชนิดละลายน้ำและไม่ละลายน้ำสกัดจากรำข้าว
120 การผลิตสาโทแดงจากข้าวเหนียวดำโดยใช้ราแดง Monascus purpureus
121 การจัดทำเส้นทางศึกษาแมลงสวยงามและแมลงอนุรักษ์เพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในพื้นที่เขื่อนจุฬาภรณ์
122 ปัจจัยของระบบการปลูกอ้อยสลับกับการปลูกข้าวไร่ต่อแมลงพาหะและการเกิดโรคใบขาวอ้อย
123 การใช้ปุ๋ยพืชสดร่วมกับปุ๋ยคอกและน้ำส้มควันไม้ในการผลิตข้าวหอมปลอดภัย
124 การสำรวจสถานภาพพรรณปลาและทรัพยากรสัตว์น้ำบึงกุดเค้า อ.มัญจาคีรี จ. ขอนแก่น
125 การเพาะเลี้ยงและแปรรูปแมลงกินได้และแมลงที่มีประโยชน์ทางเศรษฐกิจในเขตอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
126 การสร้างและพัฒนาผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงจากเส้นใยไหมป่า II
127 การศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพของดินและระดับน้ำใต้ดินของพื้นที่ดินภายใต้อิทธิพลของเกลือในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
128 นิเวศวิทยาของดินภายใต้อิทธิพลของเกลือ: การจำแนกและคุณสมบัติทางเคมีที่สำคัญบางประการของดิน
129 การฟื้นฟูดินเสื่อมโทรมโดยการจัดการอินทรียวัตถุและเพิ่มการเก็บกักคาร์บอนของดิน
130 ผลของการใช้น้ำส้มควันไม้ร่วมกับสารกำจัดวัชพืชต่อประสิทธิภาพการควบคุมวัชพืชในข้าวหอมปลอดภัย
131 บทบาทของข้าวไร่-พืชตระกูลถั่วต่อความอุดมสมบูรณ์ของดินและความยั่งยืนของระบบการปลูกอ้อย II
132 การคัดเลือกพันธุ์ข้าวไร่ที่เหมาะสมกับระบบการปลูกข้าวไร่-อ้อย II
133 ผลของการใช้น้ำส้มควันไม้ เป็นสารแช่เมล็ด ต่อการพัฒนาของราก ความสามารถในการทนแล้ง และการใช้เป็นปุ๋ยทางใบ ต่อลักษณะ “stay green” ผลผลิต และคุณภาพข้าวหอม ปลอดภัย
134 การคัดเลือกพันธุ์ข้าวเหนียวดำเพื่อใช้เป็นพืชนำในระบบการปลูกข้าวไร่-อ้อย II
135 การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตแก่นตะวันในระดับเซลเพื่อเพิ่มปริมาณอินนูลิน
136 การพัฒนาดีเอ็นเอไบโอเซนเซอร์สำหรับการตรวจจับและเฝ้าระวังโรคใบขาวของอ้อยที่เกิดจากเชื้อไฟโตพลาสมา III
137 บทบาทของเชื้อ Streptomyces ในการส่งเสริมการเจริญเติบโตของมะเขือเทศ IV
138 การใช้ประโยชน์ของเห็ดราในเขตอนุรักษ์พันธุกรรมพืช เขื่อนจุฬาภรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
139 การกระตุ้นความต้านทานโรคในพืชตระกูลแตงด้วยเชื้อราปฏิปักษ์ III
140 ความเป็นไปได้ทางการการตลาดของการผลิตข้าวไร่พันธุ์พื้นเมือง ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ระยะที่ 2
141 การปรับปรุงพันธุ์แก่นตะวันเพื่อความต้านทานโรคโคนเน่า IV
142 การผลิตไขมันจากน้ำเชื่อมที่ได้จากการย่อยมันเทศโดยยีสต์สะสมไขมันที่ทนต่ออุณหภูมิสูง II
ปี พ.ศ. 2553
143 การคัดเลือกพันธุ์ข้าวทนเค็มที่เพาะปลูกแบบเกษตรอินทรีย์
144 บทบาทของเอนไซม์ NQO1 ต่อความไวต่อมะเร็งพยากรณ์โรคและเป้าหมายของยารักษามะเร็ง
145 การศึกษามาตรฐานและสารสำคัญจากพืชสมุนไพรในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยขอนแก่น พื้นที่อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
146 การพัฒนาการตั้งตำรับยาเม็ดมอร์ฟีนออกฤทธิ์นาน 24 ชั่วโมง : ปัจจัยที่มีผลต่อการชะลอการปลดปล่อยมอร์ฟีนในสำไส้เล็กของหมูในหลอดทดลอง
147 ศักยภาพของเค้กที่ประกอบด้วยไขมันต่ำและอินนูลินต่อเมแทบอลิซึมของไขมันและการดูดซึมเกลือแร่ในผู้ที่มีระดับไขมันในเลือดผิดปกติ
148 ฤทธิ์และกลไกสารสกัดลูกใต้ใบต่อการเร่งการฟื้นคืนสภาพของเส้นประสาทหลังการบาดเจ็บ
149 ฤทธิ์และกลไกของสกัดลูกใต้ใบ ต่อการลดภาวะความจำบกพร่องและการตายของเซลล์ประสาทในสัตว์ทดลองที่เป็นแบบจำลองของโรคสมองเสื่อม
150 ฤทธิ์และกลไกสารสกัดลูกใต้ใบต่อการทำงานของกล้ามเนื้อ อาการปวดและการบาดเจ็บกล้ามเนื้อ
151 ศักยภาพของในพื้นที่ถือครองของเกษตรกรเพื่อแหล่งในการจัดหาพลังงานชีวมวล: การวเคราะห์ระบบระดับครัวเรือนเกษตรกรแถบลุ่มน้ำชี กรณีศึกษาจังหวัดขอนแก่น
152 สาเหตุและผลจากการออกมาอยู่นาของเกษตรกรจังหวัดขอนแก่น
153 แบบแผนฟอสโฟโปรตีนที่พบในซีรัมเพื่อการพยากรณ์โรคมะเร็งท่อน้ำดี
154 รูปแบบการเลี้ยงสัตว์น้ำหลายชนิดแบบยั่งยืนและลดต้นทุนการผลิต
155 การศึกษา bioaccessibility ของสารหนูในตัวอย่างปลาน้ำจืดด้วยวิธี in vitro digestion method
156 การเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกในสัตว์ปีก ใน 3 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยการตรวจหาแอนติบอดีที่จำเพาะต่อเชื้อไวรัสสายพันธุ์ H5N1
157 การศึกษารูปแบบการป้องกันไข้หวัดนกในเกษตรกรรายย่อย
158 การสำรวจหาสารเร่งเนื้อแดงตกค้างในเนื้อสุกร
159 ผลของสารพิษเมลามีนต่อสมรรถนะการผลิต ภูมิคุ้มกัน และพยาธิสภาพของไก่เนื้อ
160 การประยุกต์วิธีการวิเคราะห์ความสมบูรณ์ของ DNA ในการผลิตน้ำเชื้อแพะพื้นเมือง
161 ประสิทธิภาพของเครื่องกระตุ้นแม่เหล็กไฟฟ้าในการลดอาการปวดศีรษะในโรคไมเกรน
162 ผลของกระเจี๊ยบต่อการเปลี่ยนแปลงพลศาสตร์การไหลเวียนเลือดในหนูแรทที่มีเมแทบอลิกซินโดรมเนื่องจากได้รับอาหารที่มีน้ำตาลและไขมันสูง
163 ฤทธิ์และกลไกสารสกัดลูกใต้ใบต่อการเร่งการฟื้นคืนสภาพของเส้นประสาทหลังการบาดเจ็บ
164 บทบาทของ Nrf2 ต่อความเสี่ยงของมะเร็งท่อน้ำดี การพยากรณ์โรค และความไวต่อยารักษามะเร็ง
165 บทบาทของเอนไซม์ NQO1 ต่อความไวต่อมะเร็ง พยากรณ์โรค และเป้าหมายของยารักษามะเร็ง II
166 การศึกษาปัจจัยทางพันธุกรรมและหลอดเลือดที่สัมพันธ์กับโรคหลอดเลือดหัวใจ III
167 การปรับตัวของเซลล์เพื่อตอบสนองต่อภาวะ oxidative stress ใน กระบวนการก่อมะเร็งท่อน้ำดีที่เกิดจากการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับ
168 การตรวจสอบแบบแผนการแสดงออกของไมโครอาร์เอ็นเอในกระบวนการก่อมะเร็งท่อน้ำดีที่สัมพันธ์กับการติดพยาธิใบไม้ตับเพื่อประยุกต์ใช้ในการป้องกันและรักษาโรค
169 การตรวจคัดยีนที่เกี่ยวข้องกับการดื้อยาในเซลล์ต้นกำเนิดมะเร็งท่อน้ำดี II
170 ไซโคลฟิลิน-เอ: โมเลกุลเป้าหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรักษามะเร็งท่อน้ำดี III
171 การพัฒนาการตรวจหาเชื้อวิบริโอคลอลีรีในแหล่งน้ำโดยวิธี multiplex PCR เปรียบเทียบกับการเพาะเลี้ยงเชื้อและวิธีอิมมูโนวิทยา
172 การใช้เครื่องกระตุ้นแม่เหล็กไฟฟ้าผ่านกะโหลกรักษาโรคลมชักที่ดื้อยากันชักในเด็ก
173 การศึกษาเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีฤทธิ์ต้านการกลายพันธุ์ และฤทธิ์ต่อระบบภูมิคุ้มกันของพืชสมุนไพรในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยขอนแก่น พื้นที่เขื่อนห้วยกุ่ม จ.ชัยภูมิ
174 การแสดงออกของทรีฟอยล์แฟกเตอร์ชนิดต่างๆ ในผู้ป่วยที่มีเนื้องอกของต่อมน้ำลาย
175 ผลของสารสกัดจากใบข่อยต่อการสร้างไบโอฟิล์มของเชื้อก่อโรคในช่องปาก
176 ผลของสารสกัดจากใบข่อยต่อการแสดงออกของรีเซบเตอร์ แอคติเวเตอร์ ออฟ นิวเคลียร์ แฟคเตอร์ ไลแกน และ ออสทีโอโพรทีเจริน ในเซลล์สร้างกระดูกที่ถูกกระตุ้นด้วยเชื้อพอร์ไฟโรโมแนส จิงจิวาลิส
177 ผลของสารสกัดจากใบข่อยต่อการตอบสนองการอักเสบโดยเซลล์สร้างเส้นใยเหงือกมนุษย์ที่ถูกกระตุ้นด้วยเชื้อพอร์ไฟโรโมแนส จิงจิวาลิส
178 ผลิตภัณฑ์ข้าวแดงจากข้าวมีสีพันธุ์พื้นเมืองและความคงตัวของสี
179 การผลิตและการแปรรูปอาหารปลาสวยงามเพื่อสร้างมูลค่าสูงจากไหมป่า
180 การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการหมักน้ำอ้อยโดยวิธีกะซ้ำและวิธีกึ่งกะซ้ำเพื่อผลิตสารไบโอโพลีเมอร์
181 สมบัติการยับยั้งเอนไซม์เอซีอีและการต้านออกซิเดชันของเปปไทด์จากรำข้าวในระบบ เครื่องดื่มจำลอง
182 การหาสภาวะที่เหมาะสมการผลิตการข้าวกล้องงอกขาวดอกมะลิ 105 ต่อปริมาณสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ
183 การผลิตกรดแลคติกจากไฮโดรไลเสทของชานข้าวฟ่างหวานโดย Lactococcus lactis IO-1 เพื่อการแข่งขันเชิงพาณิชย์
184 ผลของอุณหภูมิและเวลาในการเก็บรักษาต่อคุณภาพของหัวแก่นตะวันสายพันธุ์ต่างๆ
185 เทคนิคใหม่ในการเพิ่มประสิทธิภาพการหมักน้ำคั้นลำต้นข้าวฟ่างหวานเพื่อผลิตไบโอเอทานอลความเข้มข้นสูง : การให้อากาศและพฤติกรรมทางสรีระวิทยา II
186 การศึกษาการสลายตัวของไบโอพลาสติกที่ผลิตจากน้ำอ้อยภายใต้ปัจจัยทางกายภาพเคมีและชีวภาพ
187 การเพิ่มประสิทธิภาพการสกัดไบโอโพลีเมอร์ที่ได้จากการหมักน้ำอ้อยโดยใช้เทคนิคคลื่นความถี่ไมโครเวฟ
188 การสกัดและการเตรียมเส้นใยอาหารชนิดละลายน้ำและไม่ละลายน้ำจากรำข้าวและผลต่อเครื่องดื่มสุขภาพ
189 การผลิตหม่ำและไส้กรอกอีสานโดยการใช้จุลินทรีย์สายพันธุ์บริสุทธิ์
190 ผลของระบบการปลูกอ้อยสลับกับการปลูกข้าวไร่ ต่อหนอนกออ้อยและโรคใบขาวอ้อย
191 ความหลากหลายทางชีวภาพของด้วงมูลสัตว์ในระบบนิเวศในพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชในพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยขอนแก่น พื้นที่เขื่อนสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
192 การใช้ปุ๋ยพืชสดร่วมกับปุ๋ยคอกในการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์
193 การใช้ภูมิสารสนเทศเพื่อจำแนก และปรับปรุงพื้นที่เสื่อมโทรมทางการเกษตรในระดับตำบล III
194 การประยุกต์ใช้เทคนิคทางชีวโมเลกุลเพื่อประเมินความผันแปรทางพันธุกรรมของประชากรปลาโมงในระบบการเพาะเลี้ยงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
195 ความหลากหลายชนิดของแมลงที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจในวงศ์ Saturniidae ในเขตอนุรักษ์พันธุกรรมพืช III
196 การสร้างและพัฒนาผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงจากเส้นใยไหมป่า
197 การสำรวจและการทดสอบประสิทธิภาพของไส้เดือนฝอยที่ทำให้เกิดโรคกับแมลงจากดินนาในจังหวัดขอนแก่น
198 การเก็บกักคาร์บอนในดินที่มีการใช้ที่ดินต่างรูปแบบในพื้นที่ลูกคลื่น III
199 บทบาทของข้าวไร่-พืชตระกูลถั่วต่อความอุดมสมบูรณ์ของดินและความยั่งยืนของระบบการปลูกอ้อย
200 การคัดเลือกพันธุ์ข้าวไร่ที่เหมาะสมกับระบบการปลูกข้าวไร่-อ้อย
201 การเพิ่มผลผลิตข้าวหอมอินทรีย์ในสภาพนาหว่าน โดยการใช้น้ำส้มควันไม้เป็นสารแช่เมล็ด และปุ๋ยทางใบ: การทดสอบเทคโนโลยีโดยเกษตรกร
202 การคัดเลือกพันธุ์ข้าวเหนียวดำเพื่อใช้เป็นพืชนำในระบบการปลูกข้าวไร่อ้อย
203 การพัฒนาพันธุ์แก่นตะวันปลอดโรคโดยเทคนิคทางเทคโนโลยีชีวภาพ III
204 ศักยภาพการใช้พืชปฏิปักษ์และผลิตภัณฑ์จากพืชบางชนิดในการควบคุมไส้เดือนฝอยรากปมในมะเขือเทศ
205 การพัฒนาดีเอ็นเอไบโอเซนเซอร์สำหรับการตรวจจับและเฝ้าระวังโรคใบขาวของอ้อยที่เกิดจากเชื้อไฟโตพลาสมา II
206 การพัฒนาสารชีวภัณฑ์เชื้อ Streptomyces ควบคุมโรคเหี่ยวเขียวมะเขือเทศ
207 ความหลากชนิดและแนวทางการใช้ประโยชน์ของเห็ดราขนาดใหญ่ในเขตอนุรักษ์พันธุกรรม พืช เขื่อนสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
208 การกระตุ้นความต้านทานโรคในพืชตระกูลแตงด้วยเชื้อราปฏิปักษ์ II
209 กลยุทธ์การจัดการผลิตและการตลาดของเกษตรกรแปรรูปยางแผ่นดิบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
210 อิทธิพลของชนิดพันธุ์ถั่วพืชอาหารสัตว์และอัตราปุ๋ยคอกในระบบการผลิตแบบอินทรีย์ต่อผลผลิตและคุณภาพของหญ้ากินนีสีม่วงในดินชุดโคราช II
211 การใช้เอนไซม์ร่วมกับสิ่งเหลือทิ้งเพื่อเป็นองค์ประกอบในสูตรอาหารผสมในโคเนื้อ
212 การใช้ประโยชน์จากเศษเหลือหัวแก่นตะวัน (Jerusalem artichoke;Helianthus tuberosus. L.) เสริมในอาหารต่อการเจริญเติบโตและสมรรถนะการให้ผลผลิตของสัตว์น้ำ
213 การปรับปรุงพันธุ์แก่นตะวันเพื่อความต้านทานโรคโคนเน่า III
214 การศึกษาปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมต่อการแสดงออกต่อการแสดงออกของกลุ่มยีนก่อความรุนแรง
215 การพัฒนาการผลิตสารเสริมชีวนะ (Probiotics) เพื่อใช้ในอาหารสัตว์ปีก II
ปี พ.ศ. 2552
216 การพัฒนา KKU-CCA Array เพื่อประยุกต์ใช้กับมะเร็งท่อน้ำดี
217 การศึกษาศักยภาพน้ำมะม่วงหิมพานต์ในการเพิ่มสมรรถนะการทำงานของกล้ามเนื้อ
218 ผลของน้ำมะม่วงหิมพานต์ต่อสมรรถภาพทางกายของนักกีฬา
219 การศึกษาศักยภาพน้ำมะม่วงหิมพานต์ในการต้านความเจ็บปวดของกล้ามเนื้อที่เกิดขึ้นจากการทำงาน
220 การศึกษาออกมาอยู่นาเพื่อทำการเกษตรระบบผสมผสานของเกษตรกรจังหวัดขอนแก่น
221 ศักยภาพของป่าริมน้ำในแถบลุ่มน้ำชีเพื่อใช้เป็นแหล่งพลังงานชีวมวลในครัวเรือนชนบท กรณีศึกษาจังหวัดขอนแก่น
222 การศึกษาวิทยาการระบาดโรคมะเร็งในผู้หญิง ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย (เพิ่มเติม 2551)
223 โครงการพัฒนาเครือข่ายหมู่บ้านในการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับ ตำบลทุ่งชมพู อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น
224 การประเมินการสร้างสมรรถนะแห่งตนในผู้ป่วยเอดส์ที่ได้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัสเอดส์ : สภาพการณ์ปัจจุบัน
225 สมรรถนะแห่งตนในผู้ป่วยเอดส์ที่ได้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัสเอดส์
226 โมเดลการส้รางเสริมสมรรถนะแห่งตนในผู้ป่วยเอดส์ที่ได้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัสเอดส์
227 การนำโมเดลการสร้างเสริมสมรรถนะแห่งตนในผู้ป่วยเอดส์ที่ได้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัสเอดส์ไปใช้ในพื้นที่
228 การประเมินโมเดลการส้รางเสริมสมรรถนะแห่งตนในผู้ป่วยเอดส์ที่ได้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัสเอดส์
229 การพัฒนาตัวบ่งชี้คุณภาพการศึกษาของสถาบันการศึกษาในจังหวัดขอนแก่น
230 การจัดกลุ่มสถาบันการศึกษาตามข้อมูลการดำเนินงานของสถาบัน
231 การจัดการทรัพยากรน้ำในนาเกลือสินเธาว์เพื่อการเพาะเลี้ยงและแปรรูปสัตว์น้ำเพิ่มรายได้ให้สมาชิกชุมชนสหกรณ์ผู้ผลิตเกลือสินเธาว์ III
232 การศึกษาความชุก ปัจจัยเสี่ยง และการแยกสายพันธุกรรมของเชื้อ Cryptosporidium spp. จากอุจจาระของกระบือปลักในเขตจังหวัดขอนแก่น โดยใช้วิธี DMSO-modified acid-fast stain และ polymerase chain reaction-restriction fragment length polymorphism (PCR-RFLP)
233 การศึกษาเชิงพฤติกรรม การรับรู้ ทัศนคติและการให้ความรู้แบบมีส่วนร่วมของชุมชนในการควบคุมและป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับโค-กระบือในหมู่บ้านรอบแก่งละว้า จังหวัดขอนแก่น
234 ความหลากหลายของหอยและพืชที่เป็นพาหะตัวกลางของพยาธิใบไม้ตับโค-กระบือ (Fasciola gigantica) ในหมู่บ้านรอบแก่งละว้า จังหวัดขอนแก่น
235 การแยกหาฟาจจากธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อรักษาและป้องกันโรคจากเชื้อ Salmonella enteritidis ในไก่เนื้อพันธุ์พื้นเมืองลูกผสม
236 การแยกหาฟาจจากธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อรักษาและป้องกันโรคจากเชื้อ Escherichia colt (colibacilloxis) ในลูกสุกร
237 การวิเคราะห์สารเมลามีนตกค้างในเนื้อสัตว์ และผลิตภัณฑ์สัตว์
238 การสำรวจหาสารเร่งเนื้อแดงตกค้างในเนื้อสุกรเขตพื้นที่ร้อยแก่นสารสินธุ์
239 การแยกหาฟาจจากธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อรักษาและป้องกันโรคจากเชื้อ Excherichia colt (colibacillosis) ในเนื้อไก่
240 การศึกษาชีววิทยาโมเลกุลของการพัฒนาคอร์ปัสลูเทียมในระบบสืบพันธุ์แพะพื้นเมืองไทย
241 ความชุกของเชื้อ Mycoplasma bovis และแบคทีเรียชนิดอื่นที่ก่อโรคเต้านมอักเสบติดต่อในโคนมในเขตจังหวัดขอนแก่น
242 ความชุกและระบาดวิทยาทางซีรัมของโรคพยาธิใบไม้ตับ (Opisthorchis viverrini) ในสุนัขและแมวรอบเขตระบาดแก่งละว้า จ.ขอนแก่น
243 การศึกษาระบาดวิทยาของพยาธิใบไม้ตับโค-กระบือ (Fasciola gigantica) ในหมู่บ้านรอบแก่งละว้า จังหวัดขอนแก่น
244 ผลการต้านจุลชีพของสารสกัดจากส่องฟ้าดงในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียก่อโรคที่เพาะแยกได้จากสัตว์
245 การศึกษาระบาดวิทยาทางซีรัมของพยาธิใบไม้ตับโค-กระบือ (Fasciola gigantica) ในหมู่บ้านรอบแก่งละว้า จังหวัดขอนแก่น
246 การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพและการวิเคราะห์ต้นทุนของท่อระบายน้ำดีชนิดโลหะและพลาสติกในผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดีที่ขั้วตับที่ไม่สามารถผ่าตัดได้ III
247 การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพและการวิเคราะห์ต้นทุนของท่อระบายน้ำดีชนิดโลหะและพลาสติกในผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดีที่ขั้วตับที่ไม่สามารถผ่าตัดได้
248 ผลกระทบของการพัฒนารูปแบบส่งเสริมสุขภาพโดยความต้องการและมีส่วนร่วมของชุมชนกับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในชุมชนชนบท จังหวัดขอนแก่น
249 สารประกอบจากพืชเพื่อส่งเสริมความไวต่อยาเคมีบำบัด II
250 บทบาทของเอนไซม์ NQO1 ต่อความไวต่อมะเร็งพยากรณ์โรค และเป้าหมายของยารักษามะเร็ง
251 การศึกษาผลของใบข่อย (Streblus asper Lour.) ต่อความจำและพฤติกรรมทางเพศในสัตว์ทดลอง
252 การศึกษาปัจจัยทางพันธุกรรมและหลอดเลือดที่สัมพันธ์กับโรคหลอดเลือดหัวใจ II
253 การตรวจคัดยีนที่เกี่ยวข้องกับการดื้อยาในเซลล์ต้นกำเนิดมะเร็งท่อน้ำดี
254 ไซโคลฟิลิน-เอ: โมเลกุลเป้าหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรักษามะเร็งท่อน้ำดี II
255 คุณสมบัติของสารพิษและเอนไซม์ของเชื้อวิบริโอ คลอลีรา นอนโอหนึ่งที่แยกได้จากผู้ป่วยและสิ่งแวดล้อม
256 การพัฒนาการตรวจหาเชื้อวิบริโอคลอลีรีในแหล่งน้ำโดยวิธี multiplex PCR เปรียบเทียบกับการเพาะเลี้ยงเชื้อและวิธีอิมมูโนวิทยา II
257 การศึกษาฤทธิ์ต้านการก่อกลายพันธุ์และฤทธิ์ต่อระบบภูมิคุ้มกันของพืชสมุนไพรในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยขอนแก่น พื้นที่อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
258 ผลของสารสกัดกระเจี๊ยบต่อการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผนังของหลอดเลือดแดงใหญ่ ของหนูแรทที่มีเมแทบอลิกซินโดรมเนื่องจากได้รับอาหารที่มีน้ำตาลและไขมันสูง
259 การพัฒนารูปแบบสินค้าชุมชนประเภทของที่ระลึกเพื่อรองรับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างยั่งยืน II
260 กระบวนการแยกเมทานอลจากกลีเซอรอลที่ได้จากกระบวนการผลิตไบโอดีเซล
261 ผลของปริมาณแคลเซียมคาร์บอเนตและอัตราการดึงฟิล์มต่อสมบัติของฟิล์มโพลิเอทธิลีน
262 กระบวนการผลิตและคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์เบอร์เกอร์ปลาจากเนื้อปลาโมง
263 การผสมและการขึ้นรูปไบโอโพลีเมอร์ PHA จากน้ำหมักข้าวฟ่างหวาน เพื่อผลิตเป็นพลาสติกชีวภาพ
264 การศึกษาการย่อยสลายของพลาสติกชีวภาพที่ได้จากการหมักข้าวฟ่างหวานภายใต้สภาวะแวดล้อมแบบต่างๆ
265 ศักยภาพของในพื้นที่ถือครองของเกษตรกรเพื่อแหล่งในการจัดหาพลังงานชีวมวล: การวเคราะห์ระบบระดับครัวเรือนเกษตรกรแถบลุ่มน้ำชี กรณีศึกษาจังหวัดขอนแก่น
266 การหมักน้ำอ้อยคั้นแบบกะเพื่อผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มชนิดไบโอโพลีเมอร์
267 กระบวนการสกัดเพื่อเก็บเกี่ยวไบโอโพลีเมอร์ชนิดพีเอชเอ (โพลีไฮดรอกซีอัลคาโนเอท) ที่ได้จากการหมักข้าวฟ่างหวาน
268 ผลของเอนไซม์โปรตีเนสในกล้ามเนื้อปลาและสภาวะการเซ็ทเจลต่อคุณสมบัติในการเกิดเจลของเนื้อปลาโมงบด
269 กลยุทธ์การหมักเอทานอลเชื้อเพลิงแบบต่อเนื่องโดยยีสต์ตรึงรูปจากน้ำคั้นลำต้นข้าวฟ่างหวานเพื่อการแข่งขันเชิงพาณิชย์
270 เทคนิคใหม่ในการเพิ่มประสิทธิ์ภาพการหมักน้ำคั้นลำต้นข้าวฟ่างหวานเพื่อผลิตไบโอเอทานอลความเข้มข้นสูง : การให้อากาศและพฤติกรรมทางสรีระวิทยา
271 การโคลน polyhydroxyalkanoates biosynthetic genes จาก Alcaligenes เพื่อพัฒนาจุลินทรีย์ดัดแปลงพันธุกรรมที่สามารถผลิต Poly 3-hydroxybutyrate
272 การหมักข้าวฟ่างหวานแบบกะและแบบกึ่งกะโดยใช้ Alcaligenes latus เพื่อผลิตสารไบโอโพลีเมอร์พีเอชเอ (โพลีไฮดรอกซีอัลคาโนเอท)
273 อิทธิพลของอินนูลินผงจากแก่นตะวันต่อคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์เบเกอรี่แบบดั้งเดิมและแบบลดไขมัน II
274 การใช้ปุ๋ยเคมีร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์และน้ำหมักชีวภาพเพื่อเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนการผลิตข้าวหอมมะลิ
275 ความหลากหลายทางชีวภาพของด้วงมูลสัตว์ในพื้นที่เขื่อนห้วยกุ่ม
276 การเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลังโดยการจัดการดินและพืช
277 การพัฒนาเทคโนโลยีการจัดการตอซังข้าวคืนสู่ดินร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์และน้ำหมักชีวภาพเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพข้าวหอมมะลิอินทรีย์ II
278 การใช้ภูมิสารสนเทศเพื่อจำแนกและปรับปรุงพื้นที่เสื่อมโทรมทางการเกษตรในระดับตำบล II
279 การฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์และความหลากหลายทางชีวภาพของพื้นที่ดินเค็มที่ลุ่มโดยการปลูกไม้ยืนต้นหลากชนิด II
280 การศึกษาความผันแปรทางพันธุกรรมของประชากรปลาโมงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้วยเทคนิคอาร์เอพีดี
281 การเปรียบเทียบความต้านทานต่อแมลงเขตร้อนและพฤติกรรมการไล่แมลงระหว่างโคนมพันธุ์ลูกผสมและโคนมพันธุ์พื้นเมือง
282 ความหลากหลายชนิดของแมลงที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจในวงศ์ Saturniidae ในเขตอนุรักษ์พันธุกรรมพืช II
283 การใช้ระบบประเมินที่ดินอัตโนมัติประเมินความเหมาะสมของที่ดินสำหรับการปลูกข้าวในลุ่มน้ำชี II
284 การเก็บกักคาร์บอนในดินที่มีการใช้ที่ดินต่างรูปแบบในพื้นที่ลูกคลื่น II
285 การใช้น้ำส้มควันไม้ในการเพิ่มผลผลิตและคุณภาพข้าวหอมมะลิอินทรีย์ในสภาพนาหว่าน II
286 การประเมินวิธีการตัดแต่งและการปรับปรุงพันธุ์โดยการกลายพันธุ์ของสบู่ดำเบื้องต้น
287 การพัฒนาพันธุ์แก่นตะวันปลอดโรคโดยเทคนิคทางเทคโนโลยีชีวภาพ II
288 การพัฒนาดีเอ็นเอไบโอเซนเซอร์สำหรับการตรวจจับและเฝ้าระวังโรคใบขาวของอ้อยที่เกิดจากเชื้อไฟโตพลาสมา
289 บทบาทของเชื้อ Streptomyces ในการส่งเสริมการเจริญเติบโตของมะเขือเทศ II
290 ความหลากหลายชนิดและแนวทางการใช้ประโยชน์ของเห็ดราขนาดใหญ่ในเขตอนุรักษ์พันธุกรรมพืช จังหวัดขอนแก่นและชัยภูมิ II
291 การกระตุ้นความต้านทานโรคในพืชตระกูลแตงด้วยเชื้อราปฏิปักษ์
292 การศึกษาประสิทธิภาพการย้ายฝากตัวอ่อนโคนมในสภาพการจัดการแบบการลดความเครียดเนื่องจากความร้อน
293 การเพิ่มประสิทธิภาพการย้ายฝากตัวอ่อนโคนมโดยการลดความตึงเครียดจากความร้อนด้วยน้ำดื่มอุณหภูมิตต่ำ (เพิ่มเติม 2552)
294 การใช้เอนไซม์เพื่อเพิ่มการใช้ประโยชน์ของสิ่งเหลือทิ้งจากโรงงานผลิตกรดซิตริค
295 การปรับปรุงพันธุ์แก่นตะวันเพื่อความต้านทานโรคโคนเน่า II
ปี พ.ศ. 2551
296 ลายพิมพ์ดีเอ็นเอของพืชวงศ์ขิงในเขตจังหวัดหนองคายโดยใช้เครื่องหมายโมเลกุลอาร์เอพีดี
297 การสืบหาตัวบ่งชี้ทางชีวภาพในน้ำลายของผู้ป่วยโรคไลเคนพลานัสช่องปาก
298 เอ็นไซม์อลาลิน แอมมิโนเป็ปทิเดส และไดเป็ปทิเดส4 ในน้ำลายของผู้ป่วยโรคปริทันต์อักเสบรุกรานและเรื้อรัง
299 การศึกษามาตรฐานและสารสำคัญจากพืชสมุนไพรในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยขอนแก่น พื้นที่เขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
300 องค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพของพืชวงศ์ขิงในจังหวัดหนองคาย
301 การศึกษาจุลินทรีย์และองค์ประกอบทางเคมีของน้ำหมักชีวภาพในจังหวัดหนองคาย
302 การศึกษาพลวัตของเชื้อสแตฟิโลคอดคัส ออเรียสที่ดื้อต่อยาเมธิซิลลินในโรงพยาบาลศรีนครินทร์ โดยเทคนิคพีซีอาร์
303 สถานการณ์ถ่านไม้ แหล่งพลังงานหมุนเวียนในแถบลุ่มน้ำชีตอนล่าง กรณีศึกษาจังหวัดขอนแก่น
304 ค่าใช้จ่ายและผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจในครัวเรือนจากการดื่มสุราจังหวัดขอนแก่น
305 ปัญหา และผลกระทบของการดื่มสุราของประชาชน จังหวัดขอนแก่น
306 การมีส่วนร่วมของชุมชนใน การแก้ไขปัญหาและผลกระทบจากการดื่มสุราในจังหวัดขอนแก่น
307 การตรวจหาเชื้อทริปปาโนโซมาอีเวนซัยจากโคกระบือในโรงฆ่าสัตว์ในเขตจังหวัดขอนแก่นโดยวิธีทางอณูวิทยาและเปรียบเทียบกับสเตรนที่ก่อโรคในคน
308 ลักษณะทางอณูชีววิทยาและการศึกษาความรุนแรงในการก่อโรคในไก่ของเชื้อไวรัสนิวคาสเซิลที่แยกได้จากนกป่า
309 การเจือจางน้ำเชื้อแพะโดยการเสริมสารสกัดจากหว่านหางจระเข้และการผลิตน้ำเชื้อแช่แข็ง
310 การตรวจสอบค่าต่ำสุดของสารสกัดจากขิง ข่า และ ฮว่าน-ง็อก ที่มีผลยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแคมไฟโลแบคเตอร์
311 การออกแบบและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ที่บูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คุณธรรมและค่านิยมไทยสำหรับการพัฒนาอย่างสมดุลและยั่งยืน
312 สารประกอบจากพืชเพื่อส่งเสริมความไวต่อยาเคมีบำบัด
313 บทบาทของโปรตีน MARCKS ต่อผลการทำงานของเซลล์เพาะเลี้ยงมะเร็งท่อน้ำดีเพื่อใช้เป็นเป้าหมายในการรักษาโรคมะเร็งท่อน้ำดี
314 ไซโคลฟิลิน-เอ: โมเลกุลเป้าหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรักษามะเร็งท่อน้ำดี
315 เปรียบเทียบการรักษาโรคจิตประเภทที่ดื้อต่อการรักษาด้วยยา clozapine ระหว่างการเสริมการรักษาด้วยยา haloperidol กับการเสริมด้วยการทำให้ชักด้วยไฟฟ้า II
316 การพัฒนารูปแบบสินค้าชุมชนประเภทของที่ระลึกเพื่อรองรับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างยั่งยืน
317 อิทธิพลของอายุในการตัดและปุ๋ยที่มีต่อผลผลิตและคุณค่าโภชนาะของหญ้าเนเปียร์ในระบบชลประทาน
318 การสืบหาตัวบ่งชี้ทางชีวภาพในน้ำลายของผู้ป่วยโรคไลเคนพลานัสช่องปาก II
319 พลังงานทดแทนจากเซลล์เชื้อเพลิงจุลินทรีย์
320 การปรับปรุงลักษณะเนื้อสัมผัสในผลิตภัณฑ์อบจากแป้งข้าวเหนียวแช่เยือกแข็งและผ่านการทำให้ร้อนใหม่โดยใช้ไมโครเวฟด้วยสารไฮโดรคอลลอยด์
321 การใช้จุลินทรีย์ที่มีศักยภาพในการเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาชีวภาพเพื่อผลิตไบโอดีเซลจากนำมันที่สกัดได้จากสาหร่ายขนาดเล็ก
322 การพัฒนากระบวนการทางชีวภาพต้นแบบเพื่อผลิดไบโอดีเซลที่ยั่งยืน
323 ศักยภาพของป่าริมน้ำในแถบลุ่มน้ำชีเพื่อใช้เป็นแหล่งพลังงานชีวมวลในครัวเรือนชนบท กรณีศึกษาจังหวัดขอนแก่น
324 การพัฒนากระบวนการทำแห้งใบโพระพาเพื่อใช้เป็นเครื่องปรุงสำหรับอาหารไทยเพื่อการส่งออก
325 การพัฒนาใช้ไหมอีรี่เป็นอาหารกุ้งก้ามกราม III
326 ความคงตัวของเปปไทด์ที่มีคุณสมบัติยับยั้งเอนไซม์ ACE ที่ได้จากโปรตีนรำข้าวหอมมะลิไฮโดรไลเสท
327 การศึกษาชนิดของตัวพยุงและสภาวะที่เหมาะสมต่อการตรึงตัวเร่งปฏิกิริยาทางชีวภาพที่ใช้ในการผลิตไบโอดีเซล
328 สารโภชนาการบำบัดของข้าวฮางและข้าวกล้องงอก
329 การเปลี่ยนแปลงลักษณะคุณภาพของหัวแก่นตะวันสดในระหว่างการเก็บรักษา
330 การประมาณค่าพารามิเตอร์ทางพันธุกรรมเพื่อคัดเลือกโคนมที่มีพันธุกรรมของการทนร้อนโดยใช้โมเดลวันทดสอบรีเกรซชั่นสุ่มร่วมกับอิทธิพลแบบข่มของยีน
331 การประยุกต์สำรวจทางธรณีฟิสิกศ์เพื่อตรวจสอบการรั่วซึมของทำนบดินของอ่างเก็บน้ำเพื่อการชลประทานในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
332 การผลิตกรดแลคติกจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรเพื่อการแข่งขัน II
333 การใช้แก่นตะวันผงและเนื้อมะเขือเทศเข้มข้นสำหรับผลิตไส้กรอกอิมัลชั่นลดไขมันและไนไตร์เพื่อเป็นอาหารสุขภาพ
334 การผลิตเอทานอลจากแก่นตะวันโดยใช้ Zymomonas mobilis ด้วยวิธีการหมักแบบกะ
335 การเพาะเลี้ยงและการสกัดน้ำมันจากสาหร่ายขนาดเล็กเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตไบโอดีเซลที่ยั่งยืน
336 อิทธิพลของอินนูลินผงจากแก่นตะวันต่อคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์เบเกอรี่แบบดั้งเดิมและแบบลดไขมัน
337 ความหลากหลายทางชีวภาพของด้วงมูลสัตว์ในพื้นที่เขื่อนอุบลรัตน์
338 การพัฒนาเทคโนโลยีการจัดการตอซังข้าวคืนสู่ดินร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์และน้ำหนักชีวภาพเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพข้าวหอมมะลิอินทรีย์
339 การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อประเมินอัตราการชะล้างพังทลายของดินในพื้นที่ลุ่มน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
340 สมดุลของน้ำจากพื้นที่ที่มีการใช้ประโยชน์ที่ดินต่างกัน บริเวณพื้นที่ลูกคลื่นของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
341 การใช้ภูมิสารสนเทศเพื่อจำแนกและปรับปรุงพื้นที่เสื่อมโทรมทางการเกษตรในระดับตำบล
342 การฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์และความหลากหลายทางชีวภาพของพื้นที่ดินเค็มที่ลุ่มโดยการปลูกไม้ยืนต้นหลากชนิด
343 การเพิ่มมูลค่าสัปรดโดยการนำมาใช้ผลิตกรดอะซิติก
344 ความผันแปรทางพันธุกรรมของประชากรปลาโมงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ II
345 ความหลากหลายชนิดของแมลงที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจในวงศ์ Saturniidae ในเขตอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
346 การพัฒนาการผลิตและการแปรรูปเส้นไหมอีรี่เพื่อสร้างความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ III
347 การใช้ระบบประเมินที่ดินอัตโนมัติประเมินความเหมาะสมของที่ดินสำหรับการปลูกข้าวในลุ่มน้ำชี
348 การเก็บกักคาร์บอนในดินที่มีการใช้ที่ดินต่างรูปแบบในพื้นที่ลูกคลื่น
349 ปัจจัยบางประการที่มีผลต่อการเพาะเลี้ยงอับละอองเกสรตัวผู้ในถั่วลิสง
350 กำหนดคุณลักษณะภูมิอากาศสำหรับการเกษตรในเขตลุ่มน้ำชี
351 การใช้น้ำส้มควันไม้ในการเพิ่มผลผลิตและคุณภาพข้าวหอมมะลิอินทรีย์ในสภาพนาหว่าน
352 การวิเคราะห์ช่องว่างของผลผลิตของถั่วลิสงโดยใช้แบบจำลอง CSM-CROPGRO-Peanut
353 ผลของเวลาการเก็บเกี่ยว วิธีลดความชื้น การบรรจุและการเก็บรักษาที่มีผลต่อคุณภาพข้าวอินทรีย์
354 การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตต้นกล้ามะเขือเทศและพริกเพื่อการผลิตในโรงเรือน II
355 การพัฒนาพันธุ์แก่นตะวันปลอดโรคโดยเทคนิคทางเทคโนโลยีชีวภาพ
356 การพัฒนาเทคโนโลยีการจัดการแสง อุณหภูมิและความชื้นในการผลิตมะเขือเทศผลสดและเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศภายในโรงเรือน III
357 เทคโนโลยีการจัดการ ระยะปลูก/อัตราการปลูก การตัดแต่งกิ่ง และการตัดแต่งช่อหรือผล สำหรับการผลิตเมล็ดพันธุ์และผลผลิตพริกและมะเขือเทศ ภายใต้สภาพโรงเรือนพลาสติก II
358 ศักยภาพการใช้เชื้อจุลินทรีย์ปฏิปักษ์เพื่อควบคุมไส้เดือนฝอยรากปม
359 ประสิทธิผลของสารชีวภาพไคตินในการเพิ่มพูนคุณภาพดินและจุลินทรีย์ดินเพื่อยับยั้งการเกิดโรคเหี่ยวเหลืองของมะเขือเทศ II
360 ประสิทธิผลของสารชีวภาพไคตินในการเพิ่มพูนคุณภาพดินและจุลินทรีย์ดินเพื่อยับยั้งการเกิดโรคเหี่ยวเหลืองของมะเขือเทศ III
361 บทบาทของเชื้อ Streptomyces ในการส่งเสริมการเจริญเติบโตของมะเขือเทศ
362 ความหลากหลายชนิดและแนวทางการใช้ประโยชน์ของเห็ดราขนาดใหญ่ในเขตอนุรักษ์พันธุกรรมพืช จังหวัดขอนแก่นและชัยภูมิ
363 การผลิตและพัฒนาชีวภัณฑ์ควบคุมโรคเหี่ยวเหลืองและกระตุ้นความต้านทานโรคทางใบในมะเขือเทศ III
364 การศึกษาลักษณะการผลิตและการตลาดยางก้อนถ้วยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
365 การวิจัยและพัฒนาการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์โดยผ่านกระบวนการโรงเรียนชาวนา
366 อิทธิพลของชนิดพันธุ์ถั่วพืชอาหารสัตว์และอัตราปุ๋ยคอกในระบบการผลิตแบบอินทรีย์ต่อผลผลิตและคุณภาพของหญ้ากินนีสีม่วงในดินชุดโคราช
367 การปรุงแต่งสิ่งเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมผลิตกรดซิตริคเพื่อเป็นแหล่งอาหารเสริมของโคเนื้อ
368 การพัฒนากระบวนการทำแห้งสมุนไพรไทย(ขิง) โดยใช้เครื่องทำแห้งแบบลดความชื้นโดยใช้เครื่องทำแห้งแบบลมร้อน เครื่องทำแห้งแบบลดความชื้นโดยใช้เครื่องสูบและเครื่องทำแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบผสม
369 การปรับปรุงพันธุ์แก่นตะวันเพื่อความต้านทานโรคโคนเน่า
ปี พ.ศ. 2550
370 เอ็นไซม์อลานิน แอมมิโนเป็ปทิเดส และไดเป็ปทิดิลเป็ปทิเดส4 ในน้ำลายของผู้ป่วยโรคปริทันต์อักเสบรุกรานและเรื้อรัง
371 การคัดเลือกแบคทีเรียแลคติที่สามารถยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียก่อโรคปลาจากลำไส้ปปลาแม่น้ำโขง เขตอำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย
372 ฟทธิต้านแบคทีเรียของสารสกัดสมุนไพรบางชนิดในการยับยั้งแบคทีเรียบางชนิดก่อเกิดโรคในปลานิล
373 การทำนายเพศลูกโคด้วยการตรวจ Y chromosome-specific DNA จากพลาสม่าแม่โคที่ตั้งท้อง
374 การศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพของการรับรู้พฤติกรรมการใช้ยาของผู้ป่วยที่ตอบสนองต่อกิจกรรมการส่งเสริมการตลาดที่มุ่งสู่ผู้บริโภคโดยตรงของยาที่ต้องจ่ายใบสั่งแพทย์
375 ระบบการผลิตยางพาราภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
376 โมเดลทำนายการหายและไม่หายจากการรักษาผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกที่ได้รับการรักษาโดยวิธีรังสีรักษา
377 การพัฒนากระบวนการผลิตมีเทนจากกลีเซอรอลที่เป็นของเสียจากกระบวนการผลิตไอโอดีเซล
378 การศึกษาประสิทธิภาพสารสกัดฟ้าทะลายโจรเพื่อเป็นสารทดแทนยาปฏิชีวนะในสัตว์น้ำ
379 การเพาะเลี้ยงโอโอไซด์และการเจือจางน้ำเชื้อแพะโดยการเสริมสารสกัดจากว่านหางจระเข้
380 การออกแบบและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการสร้างความรู้ของผู้เรียนบนพื้นฐานภูมิปัญญาและมิติวิถีไทย
381 การพัฒนากระบวนรักษาน้ำเชื้อสายพันธุ์และการผลิตตัวอ่อนของปลาค้าวและปลาในครอบครัวเดียวกัน
382 การพัฒนาเทคนิควิธีการเพาะเลี้ยงปลาค้าวและปลาในครอบครัวเดียวกันเพื่อป้อนตลาดการบริโภค
383 การเฝ้าระวังโรคพยาธิใบไม้ตับ (Opisthorchis viverrini) ในสุนัขและแมวต่อความเสี่ยงทางด้านสาธารณสุข
384 การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพและการวิเคราะห์ต้นทุนของท่อระบายน้ำดีชนิดโลหะและพลาสติกในผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดีที่ขั้วตับที่ไม่สามารถผ่าตัดได้ II
385 การตรวจหาเคโมไคน์ชนิดอิโอทาสิน ในน้ำไขสันหลังของผู้ป่วยโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบชนิดอิโอสิโนฟิสิกที่มีสาเหหตุจากพยาธิหอยโข่งโดยวิธีอิไลซ่า
386 การพัฒนาแนวปฏิบัติในการประเมินความปวดสำหรับพยาบาลและผู้ป่วย
387 ผลของ curcumin ต่อระบบด้านออกซิแดนซ์และความไวของเซลล์มะเร็งต่อยาเคมีบำบัด
388 การทำงานของเอนไซม์ Heme oxygenase 1 ในเซลล์มะเร็งท่อน้ำดีและผลต่อความไวต่อยาเคมีบำบัด
389 การประเมินการทำงานของหลอดเลือดในผู้ป่วยโรคธาลัสซีเมีย
390 การศึกษาปัจจัยทางพันธุกรรมและหลอดเลือดที่สัมพันธ์กับโรคหลอดเลือดหัวใจ
391 การศึกษาเปรียบเทียบผลของส้มแขกกับโพแทสเซียมซิเทรตที่มีต่อปัจจัยเสี่ยงโรคนิ่วไต
392 การตรวจสอบผลของโปรตีน MARCKS ต่อการทำงานของเซลล์เพาะเลี้ยงมะเร็งท่อน้ำดี เพื่อใช้เป็นเป้าหมายในการรักษาโรคมะเร็งท่อน้ำดี
393 กลไกการทำงานระดับโมเลกุลของจีน PRKARIA เพื่อใช้เป็นเป้าหมายของยาในการรักษาโรคมะเร็งท่อน้ำดี
394 เปรียบเทียบการรักษาโรคจิตประเภทที่ดื้อต่อการรักษาด้วยยา clozapine ระหว่างการเสริมการรักษาด้วยยา haloperidol กับการเสริมด้วยการทำให้ชักด้วยไฟฟ้า
395 การศึกษาเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีฤทธิ์ต้านการก่อกลายพันธุ์ต้านมะเร็ง และฤทธิ์ต่อระบบภูมิคุ้มกันของพืชสมุนไพรในพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชในพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยขอนแก่น พื้นที่เขื่อนจุฬาภรณ์ จ.ชัยภูมิ
396 การเพิ่มศักยภาพในการพัฒนารูปแบบการผลิตสินค้าประเภทของที่ระลึกเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ II
397 อิทธิพลของระยะปลูกและความสูงในการตัดที่มีต่อผลผลิตและคุณค่าโภชนะของหญ้าเนเปียร์ในระบบชลประทาน
398 การสืบหาตัวบ่งชี้ทางชีวภาพในน้ำลายของผู้ป่วยโรคไลเคนพลานัสช่องปาก
399 การพัฒนาผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตในการผลิตอุปกรณ์ก๊าซเซนเซอร์โดยใช้การออกแบบการทดลองทางสถิติ
400 การสืบหาตัวบ่งชี้ทางชีวภาพในน้ำลายของผุ้ป่วยติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับและผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดีที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับ III
401 เอ็นไซม์อลาลิน แอมมิโนเป็ปทิเดส และไดเป็ปทิเดส4 ในน้ำลายของผู้ป่วยโรคปริทันต์อักเสบรุกรานและเรื้อรัง
402 การสืบหาตัวบ่งชี้ทางชีวภาพในน้ำลายของผุ้ป่วยเด็กที่มีโรคฟันพุ
403 การใช้ประโยชน์จากเกลือสินเธาว์และผลพลอยได้จากเหมืองเกลือ เพื่อผลิตสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) II
404 สระแสงอาทิตย์ :พลังงานความร้อนจากนาเกลือเพื่อส่งเสริมอาชีพของชุมชนสหกรณ์ผู้ผลิตเกลือสินเธาว์ อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี II
405 การคัดเลือกเชื้อที่มีประสิทธิภาพในการผลิตหม่ำและไส้กรอกอีสาน
406 การศึกษาการผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลแท่งจากกลีเซอรีนที่ได้จากกระบวนการผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันใช้แล้ว
407 สถานการณ์ถ่านไม้ แหล่งพลังงานหมุนเวียนในแถบลุ่มน้ำชีตอนล่าง กรณีศึกษาจังหวัดขอนแก่น
408 การพัฒนากระบวนการทำแห้งสมุนไพรไทย (ขิง) โดยใช้เครื่องทำแห้งแบบลดความชื้นโดยใช้เครื่องทำแห้งแบบลมร้อน เครื่องทำแห้งแบบลดความชื้น โดยใช้เครื่องสูบและเครื่องทำแห้งพลังแสงอาทิตย์แบบผสม II
409 การพัฒนาใช้ไหมอีรี่เป็นอาหารกุ้งก้ามกราม II
410 การใช้ประโยชน์จากผลพลอยได้จากกระบวนการผลิตไบโอดีเซลเพื่อสังเคราะห์โมโนกลีเซอไรด์ในถังปฏิกรณ์แบบกะและแบบกึ่งกะ
411 สภาวะที่เหมาะสมในการผลิตโปรตีนไฮโดรไลเสทจากรำข้าวหอมมะลิและคุณสมบัติการต้านออกซิเดชัน
412 การสังเคราะห์โมโนกลีเซอไรด์จากกลีเซอรอลที่เหลือจากกระบวนการผลิตไบโอดีเซลในถังปฏิกรณ์แบบต่อเนื่องต้นแบบ
413 การตรวจสอบการพัฒนาการลักษณะธรณีวิทยาและลักษณะโครงสร้างใต้ดินในพื้นที่ผลิตเกลือสินเธาว์ อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี โดยใช้วิธีการทางธรณีฟิสิกส์
414 การผลิตสารประกอบทางชีวภาพจากข้าวกล้องงอก II
415 การเพิ่มมูลค่าจากผลผลิตจากทรัพยากรเกลือ เป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพความงาม และสร้างชุมชนสปา ในพื้นที่ผลิตเกลือสินเธาว์ อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี II
416 การพัฒนากระบวนการผลิตเอทานอลจากน้ำคั้นลำต้นข้าวฟ่างหวานโดยการหมักแบบกะแบบกะซ้ำและแบบต่อเนื่อง
417 ความสัมพันธ์ระหว่างการเปลี่ยนแปลงระดับน้ำบาดาลกับปริมาณการสูบน้ำเกลือ พื้นที่ผลิตเกลือสินเธาว์ อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี
418 ผลของกระบวนการแปรรูปอาหารต่อปริมาณไฟเตทและการปลดปล่อยเกลือแร่ในข้าวกล้องสายพันธุ์ต่างๆ
419 การพัฒนาดัชนีอุณหภูมิและความช้นสัมพันธ์ เพื่อคัดเลือกโคนมที่มีพันธุกรรมของการทนร้อน
420 การผลิตเอทานอลจากน้ำคั้นลำต้นข้าวฟ่างหวานโดยเซลล์ยีสต์ตรึงรูป
421 การโคลนยีนที่กำหนดการสร้างเอนไซม์ glycerol dehydratase เพื่อการพัฒนาจุลินทรีย์ดัดแปลงพันธุกรรมที่ผลิต 1,3-โพรเพนไดอัลจากกลีเซอรอล
422 การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันที่ใช้แล้วในถังปฏิกรณ์ชีวภาพต้นแบบ
423 การพัฒนาวิธีการและชุดเครื่องมือทดสอบเร็วเพื่อตรวจสอบคุณภาพไบโอดีเซล
424 ผลของโปรตีนจับไขมันและไขมันในข้าวหักต่อความคงตัวของฟองเบียร์
425 การศึกษาวิธีการเก็บรักษาและการบรรจุหม่ำและไส้กรอกอีสานเพื่อขยายเวลาในการเก็บและคงคุณภาพหม่ำและไส้กรอกอีสาน
426 การเบียนของแตนเบียนหนอนกออ้อย Cotesta flavipes ในอ้อยต่างสายพันธุ์และต่างสภาพพื้นที่
427 ความหลากหลายทางชีวภาพของด้วงมูลสัตว์ในระบบนิเวศในพื้นที่ดครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชในพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยขอนแก่น พื้นที่เขื่อนจุฬาภรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
428 การปลูกพืชแซมยางและผลตอบแทนด้านเศรษฐกิจสำหรับเกษตรกรรายย่อยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
429 การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการกระจายของฝนและการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน บริเวณพื้นที่ลุ่มน้ำพอง
430 รูปแบบและระดับของความเสื่อมโทรมของทรัพยากรที่ดินและแนวทางการฟื้นฟูเพื่อการใช้ที่ดินการเกษตร II
431 การศึกษาเบื้องต้นในการผลิตสาร 3-ไฮดรอกซีโพรพิโอนัลดีไฮด์ (3-เอชพีเอ) จากกลีเซอรอล
432 การทดสอบวิธี Hemocytce aggregotion เพื่อใช้ตรวจสอบการเบียนของแตเบียนหนอน
433 การเลี้ยงมวนเพชฌฆาต Sycanus sp. (Hemiptera: Reduviide) ในเชิงพาณิชย์
434 การพัฒนาการผลิตและการแปรรูปเส้นไหมอีรี่เพื่อสร้างความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ II
435 ความหลากหลายชนิดของแมลงที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจในวงศ์ Saturiidae ในเขตอนุรักษ์พันธุกรรมพืชพืชในพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ นยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
436 การศึกษาการขจัดความเค็มของดินด้วยการเร่งให้เกลือเคลื่อนที่ออกจากดิน
437 การสลายตัวของวัสดุอินทรีย์และการปลดปล่อยธาตุอาหารต่อการเพิ่มผลผลิตข้าวอินทรีย์ II
438 การติดตามการเจริญเติบโตของข้าวซึ่งปลูกในนาแบบต่าง ๆ ของลุ่มน้ำชี โดยใช้ข้อมูลเรดาร์ III
439 การฟื้นฟูทรัพยากรดินโดยใช้สารอินทรีย์ที่หาได้ในระบบการใช้ที่ดินเกษตรที่มีสภาพแวดล้อมต่างกัน III
440 การใช้น้ำของข้าวขาวดอกมะลิ 105 ในสภาพน้ำฝนของพื้นที่ลอนลูกคลื่นในเขตลุ่มน้ำชี
441 โครงการปรับปรุงพันธุ์ถั่วลิสงเมล็ดโตให้อายุสั้น III
442 โครงการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่ว พืชบำรุงดิน และพืชอาหารสัตว์ในสวนยางพาราสร้างใหม่ II
443 การแยกและระบุโปรตีนในใบถั่วลิสงภายใต้สภาพการขาดน้ำ III
444 การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตต้นกล้ามะเขือเทศเพื่อการผลิตในโรงเรือน
445 การพัฒนาเทคโนโลยีการจัดการแสง อุณหภูมิและความชื้นในการผลิตมะเขือเทศผลสดและเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศภายในโรงเรือน II
446 เทคโนโลยีการจัดการ ระยะปลูก/อัตราการปลูก การตัดแต่งกิ่ง และการตัดแต่งช่อหรือผล สำหรับการผลิตเมล็ดพันธุ์ลและผลผลิตมะเขือเทศ ภายใต้สภาพโรงเรือนพลาสติก
447 สภาพพื้นที่ ภูมิประเทศ และการเปลี่ยนแปลงของสภาพป่าของแต่ละฤดูในบริเวณ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เขื่อนอุบลรัตน์และเขื่อนจุฬาภรณ์
448 การปรับปรุงพันธุ์แตงกวาให้ต้านทานเชื้อไวรัสใบด่างเขียว III
449 ความหลากชนิดและแนวทางการใช้ประโยชน์ของเห็ดราขนาดใหญ่ในเขตอนุรักษ์พันธุกรรมพืชในพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนาชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยขอนแก่น พื้นที่จังหวัดขอนแก่นและชัยภูมิ
450 การผลิตและพัฒนาชีวภัณฑ์ควบคุมโรคเหี่ยวเหลืองและกระตุ้นความต้านทานโรคทางใบในมะเขือเทศ II
451 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินในปลูกอ้อยของเกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ II
452 อิทธิพลของพันธุ์หญ้าพืชอาหารสัตว์ในระบบการผลิตแบบอินทรีย์ในดินชุดโคราช III
453 การศึกษาการฟื้นฟูสภาพจากความเครียดเนื่องจากความร้อนในระดับสรีรวิทยา และระดับ Heat Shock Protein 70 ในโคนมภายใต้สภาพการจัดการน้ำดื่มอุณหภูมิต่ำ
454 การใช้สิ่งเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมผลิตกรดซิตริคเพื่อใช้เป็นแหล่งอาหารข้นในกระบือ
455 การศึกษาสภาพนิเวศวิทยา พฤติกรรม ประสิทธิภาพการถ่ายทอดโรคของแมลงพาหะชนิดใหม่นำโรคใบขาวอ้อย และแนวทางการป้องกันกำจัด
ปี พ.ศ. 2549
456 การอนุรักษ์และส่งเสริมการผลิตไม้ผลป่า สมุนไพรตามภูมิปัญญาพื้นบ้าน และสมุนไพรที่ผ่านการวิเคราะห์ทางเภสัชวิทยา
457 กรณีศึกษาเพื่อลดผลกระทบจากการเลี้ยงปลากดเหลืองในกระชังในแม่น้ำพอง
458 การพัฒนาวิธีการแยกและการทำบริสุทธ์สารฟีนาซีนที่ผลิตจากเชื้อแบคทีเรียสายพันธ์ Pseudomonas sp.
459 ระบาดวิทยาระดับโมเลกุลและการตรวจหาจีนที่เกี่ยวข้องกับความรุนแรงของโรคในเชื้อ Vibrio cholerae 01 และ non 01 ที่แยกได้จากสิ่งแวดล้อมและผู้ป่วยในจังหวัดขอนแก่น
460 การศึกษารูปแบบการกระตุ้นความสนใจในการทำวิจัยของเยาวชน
461 การผลิตวัคซีนอหิวาต์สุกรชนิด Subunit ของโปรตีน E2 ผสมกับโปรตีน Npro
462 การศึกษาประสิทธิภาพสารสกัดฟ้าทะลายโจรเพื่อเป็นสารทดแทนยาปฏิชีวนะ
463 การเฝ้าระวางการแพร่กระจายของเชื้อไข้หวัดนกใน 3 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยการตรวจแอนติบอดีที่จำเพาะต่อเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ H5N1 ในสัตว์เลี้ยง
464 การศึกษาปัจจัยเสี่ยงที่มีผลต่อการระบาดของไข้หวัดนกในไก่ในเขตจังหหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
465 การเพาะเลี้ยงตัวอ่อนโคพื้นเมืองภายนอกร่างกาย II
466 ระบบนิเวศสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและวัฒนธรรมในพื้นที่ศึกษา II
467 การศึกษากลไกในกระบวนการเผยแพร่กระจายของเซลล์มะเร็งในหลอดทดลองที่ถูกกระตุ้นด้วยฮอร์โมนเอสโตรเจน เพื่อเป็นเป้าหมายในการรักษาแบบประคับประคอง
468 ความชุกของภาวะโฮโมซิสเทอีนในเลือดในผู้ป่วยที่มีอาการหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันและลมปัจจุบัน II
469 ฤทธิ์ลดความดันโลหิตของสารสกัดจากชาหม่อนในหนูขาวที่ชักนำให้เกิดภาวะความดันเลือดสูงโดยการยับยั้งไนตริกออกไซด์
470 ผลของ curcumin ต่อระบบต่อต้านออกซิแดนซ์และความไวของเซลล์มะเร็งต่อยาเคมีบำบัด
471 การใช้สารต้านอนุมูลอิสระจากพืชธรรมชาติป้องกันอาการบาดเจ็บและภาวะเครียดออกซิเดชันในผู้ป่วยบีต้า-ธาลัสซีเมีย ฮีโมโกลบิน-อี
472 การตรวจหาจีนต้านมะเร็ง TSLC1 และ PTEN ในเซลล์ปากมดลูกที่ผิดปกติ และความสัมพันธ์กับการติดเชื้อไวรัสฮิวแมนแปปิลโลมา
473 อะโปไลโปโปรตีนอีจีนโพลิมอร์ฟิซึมในผู้ที่มีระดับไขมันในเลือดผิดปกติ II
474 ผลของวิตามินซีและวิตามินอีต่อการป้องกันการทำลายเซลล์หลอดฝอยไตในหนูทดลองที่เหนี่ยวนำให้ขาดโพแทสเซียม
475 การศึกษาเพื่อผลิตแอนติเจนของพยาธิตัวจี๊ดที่จำเพาะต่อการวินิจฉัยโรคพยาธิตัวจี๊ดในคนโดยเทคนิคดีเอนเอสายผสม
476 ผลของโพแทสเซียมซิเทรตต่อปริมาณและการทำงานของสารชีวโมเลกุลขนาดใหญ่ที่มีต่อการยับยั้งการเกิดผลึกแคลเซียมออกซาเลตในปัสสาวะของอาสาสมัครที่เคยเป็นโรคนิ่วไตชนิดแคลเซียม
477 ผลของสารชีวโมเลกุลขนาดใหญ่ในปัสวะต่อการเกิดการรวมกลุ่มกันของผลึกแคลเซียมออกซาเลต
478 กลไกการทำงานระดับโมเลกุลของจีน PRKAR1A เพื่อใช้เป็นเป้าหมายในการรักษาโรคมะเร็งท่อน้ำดี
479 บทบาทของ macrophages ในกระบวนการก่อมะเร็งท่อน้ำดี
480 เซลล์ปากมดลูกที่ผิดปกติในสตรีไทย : การศึกษาด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน
481 การเพิ่มศักยภาพในการพัฒนารูปแบบการผลิตสินค้าประเภทของที่ระลึกเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างยั่งยืน ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
482 การวิจัยและพัฒนาวัตถุดิบอาหารสัตว์ในท้องถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
483 เส้นใยผสมนาโนเพื่อใช้เป็นเมมเบรนหรือแผ่นกรอง
484 การพัฒนาระบบบำบัดไร้อากาศประสิทธิภาพสูงเพื่อผลิตพลังงานจากของเสียโรงงานผลิตแป้งมันสำปะหลัง
485 การสืบหาตัวบ่งชี้ทางชีวภาพในน้ำลายของผู้ป่วยติดเช้อพยาธิใบไม้ตับและผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดีที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับ II
486 เอ็นไซม์อลานิน แอมมิโนเป็ปทิเดสและไดเป็ปทิดิลเป็ปทิเดส 4 ในน้ำลายของผู้ป่วยโรคปริทันต์อักเสบรุกรานและเรื้อรัง II
487 การสืบหาตัวบ่งชี้ทางชีวภาพในน้ำลายของผู้ป่วยมะเร็งช่องปาก II
488 การสืบหาตัวบ่งชี้ทางชีวภาพในน้ำลายของผู้ป่วยเด็กที่มีโรคฟันผุ II
489 การใช้ประโยชน์จากเกลือสินเธาว์และผลพลอยได้จากเหมืองเกลือ เพื่อผลิตสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)
490 สระแสงอาทิตย์ : พลังงานทดแทนจากนาเกลือ เพื่อส่งเสริมอาชีพของชุมชนสหกรณ์ผู้ผลิตเกลือสินเธาว์ อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี
491 ระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ของเกษตรกรในจังหวัดขอนแก่น : การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
492 การพัฒนากระบวนการทำแห้งสมุนไพรไทย (ขิง) โดยใช้เครื่องทำแห้งแบบลดความชื้นโดยใช้เครื่องทำแห้งแบบลมร้อน เครื่องทำแห้งแบบลดความชื้น โดยใช้เครื่องสูบและเครื่องทำแห้งพลังแสงอาทิตย์แบบผสม
493 การพัฒนาใช้ไหมอีรี่เป็นอาหารกุ้งก้ามกราม
494 การศึกษาวิธีการสกัดและจำแนกสารต้านออกซิเดชั่นในเปลือกข้าวและคุณสมบัติการต่อต้านอนุมูลอิสระ
495 การสำรวจธรณีฟิสิกส์เพื่อการตรวจสอบธรณีสัณฐาน ธรณีวิทยาและลักษณะโครงสร้างใต้ดิน พื้นที่แหล่งผลิตเกลือสินเธาว์ อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี
496 การผลิตสารประกอบทางชีวภาพจากข้าวกล้องงอก
497 การเพิ่มมูลค่าจากผลผลิตจากทรัพยากรเกลือ เป็นผลิตภันฑ์เพื่อสุขภาพความงาม และสร้างชุมชนสปา ในพื้นที่ผลิตเกลือสินเธาว์ อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี
498 การจัดการทรัพยากรธรณีและธรณีสิ่งแวดล้อมเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
499 การศึกษาสมดุลของชั้นน้ำเกลือ ในพื้นที่ผลิตเกลือสินเธาว์ อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี
500 การประมาณค่าพารามิเตอร์ทางพันธุกรรมเพื่อคัดเลือกโคนมที่ทนทานต่อความเครียดโดยใช้โมเดลวันทดสอบ
501 การผลิตกรดแลคติกจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรเพื่อการแข่งขัน
502 ปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระและสารต้านจุลชีพที่มีในผลิตภัณฑ์เครื่องจิ้มจากสมุนไพรพื้นบ้านภายหลังกระบวนการให้ความร้อน
503 การศึกษากราฟของการสูญเสียน้ำ (Desorption Isotherms) และการเปรียบเทียบวิธีการอบแห้งแบบต่างๆ ต่อคุณภาพของข้าวเม่าสดอบแห้ง
504 ผลของอุณหภูมิต่อประสิทธิภาพการผลิตเอทานอลจากน้ำคั้นลำต้นข้าวฟ่างหวาน
505 การเปรัยบเทียบและการศึกษาคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์นมข้าวผงสำเร็จรูปที่ทำการแปรรูปจากการใช้เครื่องอัดพองแบบสกรูเดี่ยวและเครื่องทำแห้งแบบลูกกลิ้ง
506 การศึกษาการผลิตแตนเบียนแมลงหวี่ขาว Encarsia sp. ในเชิงพาณิชย์
507 การศึกษาชุดตรวจเครื่องหมายทางพันธุกรรมของแตนเบียนเอ็นคาเซีย
508 การพัฒนาเทคโนโลยีการจัดการตอซังข้าวคืนสู่ดินเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพข้าวหอมมะลิอินทรีย์ II
509 รูปแบบและระบบของความเสื่อมโทรมของทรัพยากรที่ดินและแนวทางการฟื้นฟูเพื่อการใช้ที่ดินการเกษตร
510 ความผันแปรทางพันธุกรรมของประชากรปลาโมงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
511 การพัฒนาการผลิตและการแปรรูปเส้นไหมอีรี่เพื่อสร้างความหลากหลายของผลิตภัณฑ์
512 การผลิตไส้เดือนฝอยควบคุมแมลงศัตรูพืชให้มีปริมาณมาก
513 อิทธิพลของการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชนิดต่างๆ ในการปลูกยางพาราในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ III
514 ศึกษาแบบจำลองการเคลื่อนที่ของฟอสฟอรัสในดินจากการกัดกร่อนดินในพื้นที่ดินทราย
515 การสลายตัวของวัสดุอินทรีย์และการปลดปล่อยธาตุอาหารต่อการเพิ่มผลลผลิตข้าวอินทรีย์
516 การติดตามการเจริญเติบโตของข้าวซึ่งปลูกในนาแบบต่างๆของลุ่มน้ำชีโดยใช้ข้อมูลเรดาร์ II
517 การฟืนฟูทรัพยากรดินโดยใช้สารอินทรีย์ที่หาได้ในระบบการใช้ที่ดินเกษตรที่มีสภาพแวดล้อมต่างกัน II
518 การวิเคราะห์ปฏิกิริยาสัมพันธ์ระหว่างรากยางพาราและรากพืชที่ปลูกร่วมในสวนยางพาราที่ปลูกใหม่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
519 ความต้องการน้ำ และประสิทธิภาพการใช้น้ำของข้าวขาวดอกมะลิ 106
520 ความต้องการน้ำ และประสิทธิภาพการใช้น้ำของข้าวขาวดอกมะลิ 105 II
521 ผลของการใช้น้ำส้มควันไม้ต่อการเจริญเติบโต ผลผลิตและคุณภาพข้าวขาวดอกมะละ 105 อินทรีย์ภายในสภาพการผลิตระดับไร่นาเกษตรกร
522 โครงการปรับปรุงพันธุ์ถั่วลิสงเมล็ดโตให้อายุสั้น II
523 โครงการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่ว พืชบำรุงดินและพืชอาหารสัตว์ในสวนยางพาราสร้างใหม่
524 การแยกและระบุโปรตีนในใบถั่วลิสงภายใต้สภาพการขาดน้ำ II
525 การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตต้นกล้ามะเขือเทศและพริกเพื่อการผลิตในโรงเรือน
526 การพัฒนาพันธุ์เพื่อประโยชน์ทางการค้าของกล้วยไม้ดินนางอั้วน้อย (Habenaria dentata (Sw.) Schltr.) และหมูกลิ้ง (Eulophia andamanensis Rchb.f.) ที่มีในพื้นที่โคกภูตากา II
527 การใช้เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการพัฒนาศักยภาพการผลิตพืชสมุนไพรที่เป็นประโยชน์ในพื้นที่โคกภูตากาเพื่อการอนุรักษ์ที่ยั่งยืน
528 การพัฒนาเทคโนโลยีการจัดการแสง อุณหภูมิและความชื้นในการผลิตมะเขือเทศผลสดและเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศภายในโรงเรือน
529 เทคโนโลยีการจัดการ ระยะปลูก/อัตราการปลูก การตัดแต่งกิ่งและการตัดแต่งช่อหรือผล สำหรับการผลิตเมล็ดพันธุ์และผลผลิตพริกและมะเขือเทศภายใต้สภาพโรงเรือนพลาสติก
530 การพัฒนาฐานข้อมูลโรคแตงที่สำคัญทางเศรษฐกิจและการสืบค้นโดยระบบอีเล็กทรอนิกส์ II
531 ประสิทธิผลของสารชีวภาพไคตินในการเพิ่มพูนคุณภาพดินและจุลินทรีย์ดินเพื่อยับยั้งการเกิดโรคเหี่ยวเหลืองของมะเขือเทศ
532 การปรับปรุงพันธุ์แตงกวาให้ต้านทานเชื้อไวรัสใบด่างเขียว II
533 การผลิตและพัฒนาชีวภัณฑ์ควบคุมโรคเหี่ยวเหลืองและกระตุ้นความต้านทานโรคทางใบในมะเขือเทศ
534 การพัฒนาประสิทธิภาพการตลาดน้ำยางพาราในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
535 การมีส่วนร่วมของชาวบ้านในการป้องกันไฟป่าในบริเวณโคกภูตากา อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น
536 การยอมรับเทคโนโลยีการปลูกข้าวหอมอินทรีย์ของเกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
537 การวิจัยและการพัฒนาการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์โดยผ่านกระบวนการโรงเรียนชาวนา
538 อิทธิพลของพันธุ์หญ้าพืชอาหารสัตว์ในระบบการผลิตแบบอินทรีย์ในดินชุดโคราช II
539 การศึกษาพื้นสภาพ Heat Shock Protein 70 ในเชล์เม็ดเลือดขาวโคนมภายใต้สภาพความเครียดเนื่องจากความร้อน
540 การศึกษาวิจัยแปรรูปและการทำผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ปีกที่ปลอดภัย
541 สมการทำนายความเสี่ยงการเกิดโรคมะเร็งท่อน้ำดีของประชาชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปี พ.ศ. 2548
542 การศึกษาวงจรการถ่ายทอดโรคใบขาวของอ้อยในพืชอาศัยและแมลงพาหะ
543 การศึกษาข้อมูลและจัดทำเอกสารมาตรฐานการให้อาหารสัตว์ปีกในประเทศไทยของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับปี พ.ศ.2548
544 การคัดเลือกชนิดของไผ่เพื่อใช้ปลูกเป็นแนวรั้วธรรมชาติและใช้ในงานหัตถกรรมของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พื้นที่โคกภูตากา อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น
545 การกำจัดและกรองสนิมเหล็กในน้ำใต้ดินด้วยวัสดุดูดซับธรรมชาติ
546 การตรวจหาจีนของเชื้อ Helicobacter pylori และจีนที่เกี่ยวข้องกับการก่อโรคโดยวิธี PCR จากชิ้นเนื้อกระเพาะที่ได้ส่งตรวจยูรีเอสในผู้ป่วย dyspepsia
547 ความผิดปกติของสมรรถภาพปอดและปัจจัยที่มีผลต่อความผิดปกติของสมรรถภาพปอดในโรคบีต้าธาลัสซีเมีย ฮีโมโกลบินอี : ปีที่ 3
548 การใช้ cord bloof IFN-y,lgE และ serum IFN-,lgE ที่อายุ 6 เดือนและ 11/2 ปี เป็นตัวทำนายการเกิดโรคภูมิแพ้ในทารกที่มีโอกาสเสี่ยงสูง
549 การพัฒนามาตรฐานการบริการสุขภาพเพื่อป้องกันการเกิดแผลกดทับ
550 การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมเพื่อผลิตไฮโดรเจนจากน้ำเสียฟาร์มสุกรในระดับห้องปฏิบัติการ
551 การผลิตยีสต์ผงสำเร็จรูปที่มีประสิทธิภาพสำหรับการผลิตไวน์ผลไม้
552 การศึกษาและปรับปรุงกระบวนการหมักปลาส้มโดยวิธีดั้งเดิมและวิธีใช้จุลินทรีย์สายพันธุ์บริสุทธิ์
553 การจัดทำดัชนีคุณภาพของอาหารหมักดองประเภทปลาส้มในภาคอีสาน
554 การศึกษาวิธีการเก็บรักษาและการบรรจุปลาส้มเพื่อขยายเวลาในการเก็บและคงคุณลักษณะปลาส้มคุณภาพสูง
555 การผลิตเอทานอลจากเมล็ดข้าวฟ่างหวาน โดย Zymomonas mobilis และ Saccharomyces cerevisiae และการใช้กากยีสต์จากโรงงานเบียร์เป็นแหล่งอาหารเสริม II
556 การผลิตวัคซีนป้องกันโรคอหิวาต์สุกร : การผลิต Subunit โปรตีน E0, E2 และ Npro ของเชื้อไวรัสอหิวาต์สุกร
557 การพัฒนารูปแบบกระบวนการฆ่าสัตว์และชำแหละซากสัตว์เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์สัตว์ที่มีความปลอดภัยต่อการบริโภคโดยอาศัยการมีส่วนร่วมของชุมชน
558 การวิเคราะห์หน่วยย่อย 1 ของยีนเอนไซม์ Na, K-ATPase ในผู้ป่วยนิ่วไตที่มีภาวะพร่องโพแทสเซียม
559 การออกแบบและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการคิด
560 การเพาะเลี้ยงตัวอ่อนโคพื้นเมืองภายนอกร่างกาย
561 ผลของการให้ฮอร์โมน FSH ในช่วง follicle wave ที่ 1 ต่อประสิทธิภาพการผลิตตัวอ่อนโคนม
562 ระบบนิเวศสิ่งแวดล้อมและชุมชนเมือง : กรณีเมืองสกลนครและพื้นที่รอบหนองหาร
563 ระบบนิเวศสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและวัฒนธรรมในพื้นที่ศึกษา
564 พยาธิวิทยาในระดับโมเลกุลของมะเร็งท่อน้ำดีชักนำโดยการติดพยาธิ Opisthorchis viverini ในสัตว์ทดลอง
565 ประสิทธิผลของการรับประทานยาต้านการอักเสบและการฉีดยาสเตียรอยด์เข้าข้อฟาเสทในการรักษาผู้ป่วยข้อฟาเสทอักเสบ
566 สถานะของระบบต่อต้านออกซิแดนซ์และระบบเอนไซม์เปลี่ยนแปลงยาในเซลล์มะเร็งท่อน้ำดี II
567 อะโปไลโปโปรตีนอีจีนโพลิมอร์ฟิซึม ในผู้ที่มีระดับไขมันในเลือดผิดปกติ
568 ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบของก้อนนิ่ว ชนิดและความรุนแรงของภาวะผิดปกติในปัสสาวะ และอัตราการทำลายเซลล์หลอดฝอยไต
569 ผลของสมุนไพรพื้นบ้านบางชนิดที่ใช้รักษาโรคนิ่วไตต่อกระบวนการเกิดผลึกนิ่วชนิดผลึกแคลเซียมออกซาเลตในปัสสาวะ
570 จลนะการตอบสนองของ antibody classes และ subclasses ใน ซีรั่มหนูถีบจักรที่ติดเชื้อพยาธิตัวจี๊ด (Gnathostoma spinigerum) โดยวิธีอีไลซ่า
571 การสร้าง cDNA library และการวิเคราะห์ expressed sequencetag ของพยาธิใบไม้ตับ
572 การศึกษาผลของการใช้ยาโพแทสเซียม ซิเทรต ต่อการลดอัตราการกลับเป็นนิ่วไตซ้ำ ตอนที่ 2
573 โครงการเปิดศูนย์ฝึกอบรมและศูนย์อ้างอิง WHO Schedules For Clinical Assessment In Neuropsychiatry (SCAN) ฉบับภาษาไทย
574 การเพิ่มศักยภาพในการพัฒนารูปแบบการผลิตสินค้าประเภทของที่ระลึกเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
575 การสกัดสารไลโคพีนจากมะเขือเทศ โดยไช้คาร์บอนไดออกไซด์วิกฤติยิ่งยวด
576 การสร้างเส้นใยนาโนโปรตีนไหมไฟโบรอินผสมกับโพลิเอทิลีนออกไซด์และการตอบสนองต่อเซลล์สร้างเส้นใยมนุษย์
577 การสืบหาตัวบ่งชี้ทางชีวภาพในน้ำลายของผู้ป่วยติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับและผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดีที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับ
578 เอ็นไซม์อลานิน แอมมิโนเป็ปทิเดสและไดเป็ปทิดิลเป็ปทิเดส 4 ในน้ำลายของผู้ป่วยโรคปริทันต์อักเสบรุกรานและเรื้อรัง
579 การสืบหาตัวบ่งชี้ทางชีวภาพในน้ำลายของผู้ป่วยมะเร็งช่องปาก
580 การสืบหาตัวบ่งชี้ทางชีวภาพในน้ำลายของผู้ป่วยเด็กที่มีโรคฟันผุ
581 โครงการเจาะบ่อทดสอบธรณีเทคนิค และติดตามการเปลี่ยนแปลงทางธรณีเคมีของน้ำใต้ดิน กับการกระจายตัวดินเค็ม-น้ำเค็ม บริเวณลุ่มน้ำพอง-น้ำชี พื้นที่ผลกระทบท้ายเขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
582 การสำรวจธรณีฟิสิกส์เพื่อการตรสจสอบธรณีสัณฐานและธรณีโครงสร้างของชั้นน้ำใต้ดินบริเวณลุ่มน้ำพอง-น้ำชีเพื่อศึกษาผลกระทบพื้นที่ท้ายเขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น II
583 กระบวนการรักษาสภาพและการสกัดรำข้าวเพื่อเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการ II
584 การใช้คลื่นอัลตราโซนิคและคลื่นไหวสะเทือน ประเมินคุณสมบัติทางวิศวกรรม รอยแตก และการยอมให้น้ำซึมของกลุ่มหินโคราช บริเวณลุ่มน้ำพอง-น้ำชี พื้นที่ผลกระทบท้ายเขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
585 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างน้ำผิวดิน น้ำใต้ดินและการแพร่กระจายของดินเค็ม II
586 สายพันธุ์ แหล่งปลูกและผลของปัจจัยในกระบวนการผลิตต่อคุณภาพของมอลต์จากข้าว
587 การจัดวางแนวทางการปฏิบัติที่ดีในกระบวนการผลิตปลาส้ม
588 การผลิตบิวทานอลจากข้าวฟ่างหวานโดยแบคทีเรีย Clostridium acetobutylicum ด้วยวิธีการหมักแบบกะ และกึ่งกะ II
589 การศึกษา/วิเคราะห์โครงสร้างธรณีวิทยาพื้นผิว และโครงสร้างธรณีวิทยาใต้ดิน เพื่อติดตามจัดการการแพร่กระจายตัวของดินเค็ม-น้ำเค็ม บริเวณลุ่มน้ำพอง-น้ำชี พื้นที่ผลกระทบท้ายเขื่อนอุบลรัตน์จังหวัดขอนแก่น (ระยะที่ 2 พื้นที่ย่อยขั้นรายละเอียด)
590 ผลของกระบวนการแปรรูปต่อคุณลักษณะและความคงตัวของเครื่องดื่มที่ทำจากข้าวเป็นวัตถุดิบหลัก
591 ผลของพันธ์ข้าวต่อสารให้กลิ่นรสในเบียร์
592 การพัฒนาการผลิตสารเสริมชีวนะ (Probiotic) เพื่อใช้ในอาหารสัตว์ปีก
593 การพัฒนาเทคโนโลยีการจัดการตอซังข้าวคืนสู่ดินเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพข้าวหอมมะลิอินทรีย์
594 การไหลแนวรราบของน้ำใต้ดินและธาตุอาหารในพื้นที่ลุ่มน้ำขนาดเล็กของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
595 การศึกษาประสิทธิภาพการผลิตเอทานอลจากข้าวฟ่างหวานโดยแบคทีเรีย Zymomonas mobilis ด้วยวิธีการหมักแบบกะ กึ่งกะ และแบบกึ่งต่อเนื่อง
596 การสร้างเครื่องจักรเพื่อพัฒนาการผลิตเส้นไหมอีรี่แบบปั่นออก
597 อิทธิพลของการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชนิดต่างๆ ในการปลูกยางพาราในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ II
598 ศึกษารูปแบบจำลองการเคลื่อนที่ของฟอสฟอรัสในดินจากการกัดกร่อนดินในพื้นที่ดินทราย
599 การประยุกต์ใช้สารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อประเมินการป้องกันพื้นที่เสื่อมโทรมบริเวณลุ่มน้ำเสียวตอนบน IV
600 การปรับปรุงทรัพยากรดินและวัสดุปลูกเพื่อเพิ่มผลผลิตพืชด้วยการหมุนเวียนอินทรียวัตถุจากมูลฝอยชุมชนกลับมาใช้ประโยชน์
601 การใช้อินทรียวัตถุเพื่อเพิ่มผลผลิตข้าวและพลวัตของการสลายตัวและปลดปล่อยธาตุอาหารในดินนา
602 การเพิ่มผลผลิตข้าวหอมอินทรีย์ และการปลดปล่อยก๊าซมีเทนในนา
603 การติดตามการเจริญเติบโตของข้าวซึ่งปลูกในนาแบบต่างๆ ของลุ่มน้ำชีโดยใช้ข้อมูลเรดาร์
604 การฟื้นฟูทรัพยากรดินโดยใช้สารอินทรีย์ที่หาได้ในระบบการใช้ที่ดินเกษตรที่มีสภาพแวดล้อมต่างกัน
605 เครื่องหมายโมเลกุลที่เชื่อมอยู่กับความต้านทานเพลี้ยไฟ สาเหตุในถั่วลิสง
606 การใช้ Bulk Segregant Analysis วิเคราะห์หาเครื่องหมายโมเลกุล AFLP ที่เชื่อมอยู่กับความต้านทานต่อโรคไวรัสยอดไหม้ ในถั่วลิสง
607 การปรับปรุงพันธุ์ถั่วเหลืองอายุสั้น สำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
608 ผลของการใช้น้ำส้มควันไม้ และปุ๋ยอินทรีย์ต่อการเจริญเติบโต ผลผลิต และคุณภาพข้าวขาวดอกมะลิ 105
609 การจัดการเพื่อลดประชากรเชื้อรา Aspergillus flavus ในดินและปริมาณการปนเปื้อนของสารพิษอะฟลาทอกซินในถั่วลิสง
610 การปรับปรุงพันธุ์ถั่วลิสงเพื่อความทนทานต่อความแห้งแล้ง
611 โครงการปรับปรุงพันธุ์ถั่วลิสงเมล็ดโตให้อายุสั้น
612 การผลิตเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่ว พืชบำรุงดิน และพืชอาหารสัตว์ในสวนยางพาราสร้างใหม่
613 การศึกษารูปแบบการผลิตมันสำปะหลังเพื่อผลิต ผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เคี้ยวเอื้อง
614 การแยกและระบุโปรตีนในเข็มและฝักที่กำลังพัฒนาของถั่วลิสงภายใต้สภาวะการให้น้ำที่ระดับต่างกัน
615 การแยกและระบุโปรตีนในใบถั่วลิสงภายใต้สภาพการขาดน้ำ
616 ผลของการให้น้ำตามค่าพลังงานศักย์ของน้ำในดินที่วัดโดยเครื่องวัดความชื้นในดินต่อการเจริญเติบโต ปริมาณ และคุณภาพน้ำยางของยางพาราในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
617 การพัฒนาพันธุ์เพื่อประโยชน์ทางการค้าของกล้วยไม้ดินนางอั้วน้อย (Habenaria dentata (Sw.) Schltr.) และหมูกลิ้ง (Eulophia andamanensis Rchb.f.) ที่มีในพื้นที่โคกภูตากา
618 การขยายพันธุ์พืชที่เป็นประโยชน์ในพื้นที่โคกภูตากาโดยวิธีทางเทคโนโลยีชีวภาพ
619 พัฒนาดีเอ็นเอเครื่องหมายสำหรับความเผ็ดของพริก
620 การอนุรักษ์และส่งเสริมการผลิตไม้ผลป่า สมุนไพรตามภูมิปัญญาพื้นบ้าน และสมุนไพรที่ผ่านการวิเคราะห์ทางเภสัชวิทยา
621 การพัฒนาฐานข้อมูลโรคแตงที่สำคัญทางเศรษฐกิจ และการสืบค้นโดยระบบอิเล็กทรอนิคส์
622 การระบาดและการควบคุมโรคยางพาราในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
623 การพัฒนาชุดตรวจไวรัสใบด่างเขียวของแตงกวา
624 การปรับปรุงพันธุ์แตงกวาให้ต้านทานเชื้อไวรัสใบด่างเขียว
625 การศึกษาและพัฒนาเส้นทางและกิจกรรมสำหรับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
626 การใช้ประโยชน์ของเมล็ดงาดำในอาหารต่อสมรรถนะการผลิตและคุณภาพซากของไก่เนื้อ
627 อิทธิพลของพันธุ์หญ้าพืชอาหารสัตว์ในระบบการผลิตแบบอินทรีย์ในดินชุดโคราช
628 การจัดการระบบน้ำดื่มและการใช้น้ำในโรงเรือนโคนม เพื่อลดความเครียดอันเนื่องจากความร้อน
629 ลักษณะทางกายวิภาคและสรีรวิทยาของโคนมที่มีผลต่อการตอบสนองต่อความเครียดอันเนื่องจากความร้อน
630 การสำรวจและคัดเลือกพื้นที่เป้าหมายเพื่อศึกษาผลผลิตและระบบการผลิตโคพื้นเมืองของเกษตรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (ขอนแก่น อุดรธานี และกาฬสินธุ์)
631 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและใช้ปุ๋ยน้ำชีวภาพสู่ชุมชนเกษตรการ
632 การบำบัดน้ำเสียจากอุตสาหกรรมย้อมเส้นไหมด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสม
ปี พ.ศ. 2547
633 การตรวจวินิจฉัยเชื้อ Streptococcus agalactiae สาเหตุของการเกิดโรคระบาดในปลานิลโดยการใช้เทคนิค PCR
634 การปลูกไม้ยืนต้นหลากชนิดเพื่อการลดระดับน้ำใต้ดินของพื้นที่ดินบริเวณลุ่มน้ำเสียวตอนบน
635 คุณภาพน้ำดื่มบรรจุในภาชนะปิดสนิทที่ผลิตขึ้นในเขตจังหวัดขอนแก่น ในระหว่างปี พ.ศ.2546-254
636 การประเมินผลการพัฒนารูปแบบระบบบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิในภาคตะวันออกเฉียงเหนือประเทศไทย
637 การศึกษาและพัฒนาระบบฐานข้อมูลของอุตสาหกรรมอ้อย และน้ำตาล
638 การกำจัดโลหะหนักในน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมด้วยซิลิกา เจล ที่เตรียมจากแกลบ
639 การพัฒนารูปแบบกระบวนการเรียนรู้ด้านทักษะทางการคิดทั้งโรงเรียน: เด็กที่มีความสามารถพิเศษระดับปฐมวัย
640 ศึกษากระบวนการมีส่วนร่วมในการนำระบบประกันคุณภาพพื้นฐาน (GMP) มาใช้พัฒนาผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
641 ภูมิปัญญาอีสานในการจัดการน้ำ : กรณีศึกษาลุ่มน้ำชีตอนปลาย
642 ระดับวิตามินอี, ไลโคปีน และโพแทสเซียมในซีรัมของคนไทยที่สุขภาพดีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
643 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการดูแลสุขภาพตนเองด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
644 การศึกษาระบบและปัญหาในการดูแลผู้ติดเชื้อ เอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ขณะเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลและเมื่อกลับสู่บ้าน
645 การใช้ Cord blood IgE, IFN ที่อายุ 6 เดือน เป็นตัวทำนายการเกิดโรคภูมิแพ้ในเด็กที่มีโอกาสเสี่ยงสูง
646 ความสัมพันธ์ระหว่างโรคภูมิแพ้ในบิดามารดา และ cord blood IFN- L ในทารกแรกคลอด
647 การพัฒนาศักยภาพพยาบาลเพื่อป้องกันการเกิดแผลกดทับ
648 การพัฒนาแบบประเมินคุณภาพกิจกรรมการพยาบาลเพื่อป้องกันการเกิดแผลกดทับ
649 การติดตามและประเมินผลการใช้แบบ ประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดแผลกดทับและแบบประเมินคุณภาพกิจกรรมการพยาบาลเพื่อป้องกันการเกิดแผลกดทับ
650 พยาบาลกับการพัฒนามาตรฐานการบริการสุขภาพเพื่อป้องกันการเกิดแผลกดทับ
651 การผลิตเอทานอลจากเมล็ดข้าวฟ่างหวานโดย Zymomonas mobilis และ Saccharomyces cerevisiae และการใช้กากยีสต์จากโรงงานเบียร์เป็นแหล่งอาหารเสริม
652 ผลของสารสกัดจากใบคูนต่อการยับยั้งเชื้อ Escherichia coli (F 18 +) ที่เป็นสาเหตุของ Edema Disease และท้องเสีย และผลต่ออัตราการเจริญเติบโตของสุกรอนุบาล
653 การศึกษาประสิทธิภาพของสารดูดซับสารพิษจากเชื้อรา (อะฟลาทอกซินและซีราลีโนน) ในอาหารสัตว์น้ำเพื่อเพิ่มผลผลิต
654 การศึกษาระบาดวิทยาของเชื้อ Campylobacter spp.ในไก่ในระดับฟาร์มจนถึงโรงเชือด
655 การศึกษาการใช้สารดูดซับสารพิษจากเชื้อรา (อะฟลาทอกซินและ ซีราลีโนน) ในอาหารสัตว์ปีก เพื่อเพิ่มผลผลิตและปรับปรุงคุณภาพซาก II
656 การพัฒนารูปแบบกระบวนการฆ่าสัตว์และชำแหละซากสัตว์เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีความปลอดภัยต่อการบริโภคโดยอาศัยการมีส่วนร่วมของชุมชน
657 การศึกษาการใช้สารดูดซับสารพิษเชื้อรา (อะฟลาทอกซินและซีราลีโนน) ในอาหารสุกรเพื่อเพิ่มผลผลิตและปรับปรุงคุณภาพซาก II
658 การศึกษาการใช้พืชสมุนไพรไทย (หางไหล) ในการควบคุมประชากรหนอนแมลงวันและการประยุกต์ใช้หางไหลรักษาภาวะไมเอียซิสที่ผิวหนังในสัตว์เลี้ยง
659 การประยุกต์ใช้โปรไบโอติก (กรดฟอร์มิก และ กรดโปรปิโอนิก) ในการป้องกันการเกิดโรคบิดไส้ตันในไก่เนื้อ
660 การศึกษาเปรียบเทียบผลของการระงับปวดโดยวิธีการให้ continuous lumbar epidural block และวิธีการให้ IV PCA ต่อระดับคุณภาพของการฟื้นตัวใน 24 ชั่วโมงแรกหลังผ่าตัด Upper Abdomen ในผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดี
661 สถานะของระบบต่อต้านออกซิแดนซ์และระบบเอนไซม์เปลี่ยนแปลงยาในเซลล์มะเร็งท่อน้ำดี
662 ภาวะออกซิเดชันและการตอบสนองต่อภาวะเครียดออกซิเดชันเซลล์เม็ดเลือดขาวในผู้ป่วยธาลัสซีเมีย
663 การศึกษาผลของการใช้ยาโพแทสเซียม ซิเทรต ต่อการลดอัตราการกลับเป็นนิ่วไตซ้ำ ตอนที่ 1
664 ผลของสมุนไพรหญ้าหนวดแมว (พยับเมฆ) ต่อการเกิดผลึกแคลเซียมออกซาเลตในปัสสาวะ
665 การตรวจหาโซโตไคน์ในน้ำไขสันหลังของผู้ป่วยโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบชนิดอิโอสิโนฟิลิกที่มีสาเหตุจากพยาธิหอยโข่งโดยวิธีอิไลซ่า
666 การเปลี่ยนแปลงภาวะ oxidative stress ภายหลังการผ่าตัดเอานิ่วไตออก และเสริมด้วยวิตามินที่มีฤทธิ์เป็นสาร antioxidant
667 การศึกษาโปรตีนที่เป็นองค์ประกอบของผลึกในปัสสาวะ และของก้อนนิ่วที่ได้จากผู้ป่วยนิ่วไตในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
668 โครงการศึกษาความแม่นตรงและความเชื่อถือได้ของแบบสัมภาษณ์ WHO Schedules For Clinical Assessment In Neuropsychiatry Intervies book ฉบับภาษาไทย หมวดโรคจิต
669 ปัจจัยสนับสนุนทางโภชนาการในการเจริญเติบโตของเด็กทีมีโรคบีตาธาลัสซีเมียฮีโมโกลบินอี III
670 การศึกษาศักยภาพของครูและผู้ที่เกี่ยวข้องในด้านรูปแบบและวิธีการรณรงค์ให้รักการอ่านในสถานศึกษา
671 การศึกษารูปแบบการพัฒนากลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมไหมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
672 วิธีการจัดตารางการผลิตในอุตสาหกรรมเพื่อให้ปริมาณความต้องการไฟฟ้าสูงสุดต่ำสุด
673 การคัดเลือกเชื้อที่มีประสิทธิภาพในการผลิตปลาส้ม
674 การสำรวจทำแผนที่และการประเมินอัตราการเกิดแผ่นดินทรุดในพื้นที่ที่มีการทำเกลือในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
675 การจัดการฐานข้อมูลภูมิประเทศโดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์บริเวณลุ่มน้ำพอง-น้ำชี พื้นที่ท้ายเขื่อนอุบลรัตน์จังหวัดขอนแก่น
676 การใช้ปลายข้าวคุณภาพต่ำเพื่อแปรรูปผลิตภัณฑ์พองตัวที่ผ่านกระบวนการเอ็กซ์ทรูซัน
677 อัตราความสำเร็จของการตัดเนื้อเยื่อในโพรงในตัวฟันบางส่วนในฟันกรามแท้ที่ผุทะลุโพรงเนื้อเยื่อใน:เปรียบเทียบระหว่างการใช้แคลเซียมไฮดรอกไซดืและเอ็นทีเอ
678 การสำรวจธรณีฟิสิกส์เพื่อการตรสจสอบธรณีสัณฐานและธรณีโครงสร้างของชั้นน้ำใต้ดินบริเวณลุ่มน้ำพอง-น้ำชีเพื่อศึกษาผลกระทบพื้นที่ท้ายเขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
679 กระบวนการรักษาสภาพและการสกัดรำข้าวเพื่อเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการ
680 โครงการเจาะบ่อทดสอบธรณีเทคนิค และติดตามการเปลี่ยนแปลงทางธรณีเคมีของน้ำใต้ดินกับการกระจายตัวดินเค็ม-น้ำเค็มบริเวณลุ่มน้ำพอง-น้ำชีพื้นที่ผลกระทบท้ายเขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
681 ผลของไบโอไซด์ที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตเยื่อและกระดาษต่อระบบบำบัดน้ำเสียแบบจานหมุนชีวภาพระดับห้องปฏิบัติการ
682 การศึกษาผลกระทบของการผลิตเกลือต่อระบบการไหลของน้ำบาดาลบริเวณบ้านโนนแสบง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร
683 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างน้ำผิวดิน น้ำใต้ดินและการแพร่กระจายของดินเค็ม
684 การใช้แบคทีเรียปฏิปักษ์ในการควบคุมโรคพืชผักที่สำคัญ โดยชีววิธีในเชิงพาณิชย์ II
685 การศึกษาขอบเขตรอยต่อระหว่างชั้นน้ำบาดาลจืดและชั้นน้ำบาดาลเค็มโดยใช้วิธีการสำรวจทางธรณีฟิสิกส์ทางไฟฟ้า
686 การจัดทำดัชนีคุณภาพของสุรากลั่นที่ผลิตในประเทศไทย
687 การผลิตบิวทานอลจากข้าวฟ่างหวานโดยแบคทีเรีย Clostridium acetobutylicum ด้วยวิธีการหมักแบบกะ และกึ่งกะ
688 การสำรวจ/วิเคราะห์โครงสร้างธรณีวิทยาพื้นผิว และโครงสร้างธรณีวิทยาใต้ดิน เพื่อติดตามจัดการการแพร่กระจายตัวของดินเค็ม-น้ำเค็ม บริเวณลุ่มน้ำพอง-น้ำชี พื้นที่ผลกระทบท้ายเขื้อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
689 การโคลนยีนบางส่วนและการศึกษาคุณลักษณะบางประการของ cytochrome P450 gene ที่ควบคุมการสังเคราะห์สารเอคไดโซนในต้นไข่เน่า
690 การผลิตเอทานอลจากชานต้นข้าวฟ่างหวาน โดย Saccharomyces cerevisiae ด้วยวิธีการเพาะเลี้ยงแบบกะ
691 การจัดการน้ำบาดาลบ้านดุง : ราคาบ่อน้ำบาดาลและราคาน้ำบาดาล
692 คุณลักษณะและความคงตัวของเครื่องดื่มข้าวกล้องจากข้าวต่างสายพันธุ์และระยะเวลาเก็บต่างกัน
693 การศึกษาวิธีการเก็บรักษาและการบรรจุปลาส้มเพื่อขยายเวลาในการเก็บและคงคุณลักษณะปลาส้มคุณภาพสูง
694 การศึกษาศักยภาพในการใช้ Azotobacter vinelandii เพื่อลดปริมาณไซยาไนด์จากน้ำเสียที่มีไซยาไนด์ปนเปื้อน
695 ศักยภาพของแมลงเบียนต่อการควบคุมหนอนกออ้อย
696 ประสิทธิภาพของสารเคมีต่อเชื้อสาเหตุโรคเพบรินของไหม Bombyx mori L. และสถานการณ์การระบาดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย III
697 ปัจจัยทางนิเวศวิทยาและเศรษฐกิจสังคมที่มีอิทธิพลต่อการที่เกษตรกรฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรม ในพื้นที่ลูกคลื่นลอนลาดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
698 เครื่องหมายโมเลกุลที่เชื่อมอยู่กับความต้านทานต่อโรคไวรัสยอดไหม้ในถั่วลิสง
699 ศึกษาเชิงปริมาณความต้องการน้ำและประสิทธิภาพการใช้น้ำของข้าวพันธุ์ KDML 105
700 ผลของการใช้น้ำส้มควันไม้ต่อการทำลายของเสี้ยนดิน เพลี้ยไฟ และปริมาณการปนเปื้อนของสารพิษอะฟลาทอกซินในถั่วลิสงเมล็ดโต
701 ระยะเวลาการเก็บเกี่ยว วิธีการลดความชื้นและการเก็บรักษาที่มีผลต่อคุณภาพข้าวอินทรีย์
702 ผลของการปลูกพืชตระกูลถั่วร่วมกับมันสำปะหลังต่อผลผลิตและคุณภาพการผลิตมันเฮย์ II
703 การพัฒนาพันธุ์กล้วยไม้ดินบางชนิดในสกุล Eulophia และHabenaria ที่มีในพื้นที่โคกภูตากาเพื่อประโยชน์ทางการค้า
704 ศึกษาการเจริญเติบโต ผลผลิตและการใช้ประโยชน์ผลิตสัตว์ของสมุนไพรต้นหนอนตายหยาก II
705 การสำรวจรวบรวมพรรณพืชที่ใช้ประโยชน์ทางด้านสมุนไพรในโคกภูตากา ตำบลเมืองเก่าพัฒนา อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น ตามภูมิปัญญาพื้นบ้านของประชาชนในพื้นที่
706 การใช้เชื้อแอกติโนมัยซิสในการควบคุมโรคพืชผักที่สำคัญโดยชีววิธีในเชิงพณิชย์
707 การศึกษาเพื่อพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้สระน้ำในไร่นาของเกษตรกรจังหวัดขอนแก่น
708 การศึกษาและปรับปรุงกระบวนการหมักปลาส้มโดยวิธีดั้งเดิมและวิธีใช้จุลินทรีย์สายพันธุ์บริสุทธิ์
709 การศึกษาประสิทธิภาพการผลิตเอทานอลจากข้าวฟ่างหวานโดยแบคทีเรีย Zymomonas mobilis ด้วยวิธีการหมักแบบกะกึ่งกะและแบบต่อเนื่อง
ปี พ.ศ. 2546
710 การคัดเลือกชนิดของไม้หนามที่เหมาะสมสำหรับปลูกเป็นแนวรั้วธรรมชาติของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ พื้นที่โคกภูตากา อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น
711 ความชุกของภาวะโฮโมซิสเทอีนในเลือดในผู้ป่วยไตวายที่ทำการล้างไตทางหน้าท้อง และผลของการให้วิตามิน บี 6,โฟเลท และวิตามินบี 12 ต่อระดับโฮโมซิสเทอีน
712 การประเมินประสิทธิภาพวิธีการตรวจหาเชื้อ MRSA โดยการใช้อาหารเลี้ยงเชื้อ lipovitellin mannitol salt agar-oxacillin(LMS-OX) เปรียบเทียบกับวิธีการตรวจหา PBP 2a ของเชื้อ MRSA
713 การศึกษาดูดซับคอปเปอร์ (II) ด้วยวัสดุแกลบและปรับปรุงด้วยหมู่อะมิโน
714 ระดับวิตามินเอ บีตา แคโรทีน และสังกะสีในซีรัมของคนไทยที่สุขภาพดีใน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
715 เปรียบเทียบผลของการนวดไทยและการดัดดึงข้อในผู้ป่วยปวดหลังเรื้อรังชนิด nonspecific
716 การศึกษาระบบในการดูแลผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ในโรงพยาบาลชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และโครงการศึกษาระบบการดูแลผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอส์เมื่อกลับสู่บ้าน
717 แนวโน้มของปัจจัยที่สัมพันธ์กับผลกระทบต่อสุขภาพของชุมชนลำน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
718 ความสัมพันธ์ระหว่างโรคภูมิแพ้ในบิดามารดาและ cord blood IFNy ในทารกแรกคลอด
719 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปฏิกิริยาทูเบอร์คูลิน cytokine profile และการเกิดโรคภูมิแพ้ในทารกที่มีโอกาสเสี่ยงสูง
720 ความผิดปกติของสมรรถภาพปอดและปัจจัยที่มีผลต่อความผิดปกติของสมรรถภาพปอดในโรคบีตาธาลัลัสซีเมีย ฮีโมโกลบินอี
721 การใช้ cord blood IgE,IFN-y และ serum IgE,IFN-y ที่อายุ 6 เดือนและ 1 ปี ครึ่ง เป็นตัวทำนายการเกิดโรคภูมิแพ้ในเด็กที่มีโอกาสเสี่ยงสูง
722 การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์มันเฮย์ในสูตรอาหารสัตว์เคี้ยวเอื้อง
723 การวิเคราะห์น้ำนมสดพร้อมดื่มโรงเรียนเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์น้ำนม และการจัดการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์น้ำนมสำหรับเด็กนักเรียนในเขตจังหวัดขอนแก่น
724 การศึกษาการใช้สารดูดซับสารพิษจากเชื้อรา (อะฟลาทอกซินและ ซีราลีโนน) ในอาหารสัตว์ปีก เพื่อเพิ่มผลผลิตและปรับปรุงคุณภาพซาก
725 ระบาดวิทยาของการดื้อยาในเชื้อซัลโมเนลลาที่แยกได้จากสุกร ไก่ และคนในเขตภาคอีสานตอนบน
726 การศึกษาการใช้สารดูดซับสารพิษเชื้อรา (อะฟลาทอกซินและซีราลีโนน) ในอาหารสุกรเพื่อเพิ่มผลผลิตและปรับปรุงคุณภาพซาก
727 การพัฒนาอาหารผงเคลือบสำเร็จรูปชนิดแขวนลอยสำหรับลูกกุ้งก้ามกราม
728 ความชุกของภาวะโฮโมซีสเทอีนในเลือดในผู้ป่วยที่มีอาการหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันและลมปัจจุบัน
729 ภาพถ่ายรังสีแกนกระดูกข้อมือรูปเรือ
730 ปัจจัยที่มีผลต่อการแสดงออกและการทำงานของเอนไซม์ระยะที่ 2 anylamine N.acetyltransferase ในเซลล์ท่อน้ำดีเพาะเลี้ยง
731 การประเมินความสามารถของระบบเอนไซม์เปลี่ยนแปลงยาในผู้ป่วยโรคเลือดจางธาลัสซีเมีย II
732 การประเมินภาวะ oxidative stress ในผู้ชายวัยแรงงานกลุ่มต่าง ๆ และผลของการเสริมในอาหารด้วยผลไม้ที่มีสาร citrate และ potassium สูงต่อการเปลี่ยนแปลงภาวะ oxidative stress
733 โครงการศึกษาความแม่นตรงและความเชื่อถือได้ของแบบสัมภาษณ์ WHO Schedules For Clinical Assessment In Neuropsychiatry ฉบับภาษาไทยหมวด Somatofom and dissociative symptoms
734 ปัจจัยสนับสนุนทางโภชนาการในการเจริญเติบโตของเด็กทีมีโรคบีตาธาลัสซีเมียฮีโมโกลบินอี II
735 ฤทธิ์ต้านอักเสบของตำรับผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ใช้ รักษาโรคในช่องปาก II
736 การศึกษาคุณภาพของระบบนิเวศลำน้ำพอง II
737 การพัฒนาโปรแกรมแสดงข้อมูลเชิงผลภาพสำหรับ
738 การพัฒนาวิธีการวางแผนการผลิตในระบบการผลิตอ้อยและน้ำตาล II
739 การประเมินผลการสร้างไซโตเคอราติน (Cytokeratin) ในรอยโรคโลเคนพลานัสและช่องปากและมะเร็งช่องปากชนิดแควมัสเซลล์
740 ผลของการสกัดจากใบข่อยต่อการเกาะของเชื้อราแคนดิดา อัลบิแคน บนพื้นผิวอคริลิก
741 ผลทางคลินิกและทางจุลชีววิทยาของการใช้เจลผสมสารสกัดจากใบข่อยใส่ลงไปในร่องลึกปริทันต์ร่วมกับการขูดหินน้ำลายและเกลารากฟัน ในผู้ป่วยโรคปริทันต์อักเสบเรื้อรัง II
742 ปุ๋ยน้ำชีวภาพเพื่อชุมชนเกษตรกร
743 การจัดการฐานข้อมูลทรัพยากรเกลือ ดินเค็ม และน้ำเค็ม โดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์บริเวณแอ่งสกลนคร
744 การศึกษาวิธีผลิตสมุนไพรกระเทียมให้เป็นวัตถุเติมในอาหารสัตว์ที่ควบคุมมาตรฐานสารสำคัญ
745 การเปรียบเทียบผลในการลดกลิ่นปากของสารสกัดใบฝรั่งกับการระงับกลิ่นปากด้วยวิธีทั่วไป II
746 โครงสร้างและวิวัฒนาการของเกลือหินหมวดหินมหาสารคาม : ผลจากการแปลความด้วยคลื่นสั่นสะเทือนแบบสะท้อนชนิดละเอียด
747 การใช้ปลายข้าวคุณภาพต่ำเพื่อเป็นอาหารกระบือคัดทิ้ง
748 การสร้างโมเดลการยุบตัวของพื้นผิวในแอ่งสกลนครและแอ่งโคราช
749 การประเมินสมดุลของแหล่งน้ำบาดาลในพื้นที่ทำเกลือ บ้านโนนแสบง และพื้นที่ใกล้เคียงอำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร
750 การใช้แบคทีเรียปฏิปักษ์ในการควบคุมโรคพืชผักที่ สำคัญ โดยชีววิธีในเชิงพาณิชย์
751 การประยุกต์สำรวจธรณีฟิสิกส์เพื่อศึกษาธรณีวิทยาใต้ผิวดินและ การประเมิน เพื่อคาดการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติที่จะเกิดจากการยุบตัวของโพรงเกลือใต้ผิวดินในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
752 การศึกษาขั้นรายละเอียดจากผลการวิเคระห์โครงสร้างแตกหักของชั้นหินปิดทับชั้นเกลือ : เน้นหนักพื้นที่เสี่ยงภัยจากโพรงใต้ดินต่อการเกิดหลุมยุบการแพร่กระจายของน้ำเค็ม ดินเค็ม พื้นที่ จังหวัด ชัยภูมิ-นครราชสีมา
753 การแยกและศึกษาคุณลักษณะบางประการของโปรตีนตอบสนองความเค็มในข้าวพันธุ์ดอกมะลิ 105
754 การวิจัยระบบการจัดการน้ำบาดาลพร้อมดื่มสำหรับชุมชน
755 ศึกษาความสัมพันธ์ของคุณสมบัติการเจลของแป้งจากปลายข้าวจ้าวและความคงตัวของอนุภาคความขุ่นในเบียร์
756 การควบคุมประชากรหนอนกออ้อยด้วยแมลงศัตรูธรรมชาติ III
757 คัดเลือกชนิดพืชที่เหมาะสมสำหรับปลูกเป็นพืชก่อนและหลังข้าวในสภาพพื้นที่นาที่มีระดับน้ำใต้ดินต่างกัน
758 เทคโนโลยีการควบคุมวัชพืชเพื่อเพิ่มผลผลิต และคุณภาพเมล็ดข้าวขาวดอกมะลิ 105 ในสภาพนาหว่านเมล็ดข้าวแห้ง
759 การวิจัยและพัฒนาอาหาร และการให้อาหารกบ III
760 การเพาะเลี้ยงและปรับปรุงพันธุ์แมลงที่เป็นอาหารของมนุษย์ : การเปรียบเทียบวิธีการคัดเลือกใน 2 รอบการคัดเลือกของจิ้งหรีดนิล Teleogryllus occipitalis
761 ประสิทธิภาพของสารเคมีต่อเชื้อสาเหตุโรคเพบรินของไหม Bombyx mori L. และสถานการณ์การระบาดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย II
762 การศึกษาการสร้างคันดินกันดินเค็มจาการทำเกลือในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
763 การพัฒนาวัสดุเหลือทิ้งจากโรงงานน้ำตาล เพื่อผลิตวัสดุสำหรับเพาะชำกล้าไม้ในพื้นที่ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พื้นที่โคกภูตากา อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น
764 การประยุกต์ใช้สารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อประเมินการป้องกันพื้นที่เสื่อมโทรมบริเวณลุ่มน้ำเสียวตอนบน III
765 การลดก๊าซมีเทนจากนาข้าว โดยผลผลิตข้าวไม่ลด III
766 เครื่องหมายโมเลกุลที่เชื่อมอยู่กับความต้านทานไวรัสโรคใหม้ในถั่วลิสง
767 ความสัมพันธ์ของความชื้นดินต่อประสิทธิภาพการใช้น้ำ และอัตราการเจริญเติบโตของข้าวขาวดอกมะลิ 105 II
768 ความสัมพันธ์ของความชื้นดินต่อประสิทธิภาพการใช้น้ำ และอัตราการเจริญเติบโตของข้าวขาวดอกมะลิ 105
769 ผลของวิธีการ และระยะเวลาการเก็บรักษาต่อการปนเปื้อนของสารพิษอะฟลาท๊อกซินในถั่วลิสงเมล็ดโต
770 การปรับปรุงพันธุ์ถั่วลิสงเมล็ดโต IV
771 ผลของการปลูกพืชตระกูลถั่วร่วมกับมันสำปะหลังต่อผลผลิตและคุณภาพการผลิตมันเฮย์
772 การขยายพันธุ์และการพัฒนาพันธุ์กล้วยไม้ดินสกุล Habenaria และ Eulophia ที่มีในเขตโคกภูตากา III
773 ศึกษาการเจริญเติบโต ผลผลิตและการใช้ประโยชน์ผลิตสัตว์ของสมุนไพรต้นหนอนตายหยาก
774 การปรับปรุงพันธุ์พริกขี้หนูหอมเพื่อการบริโภคสด : การปรับปรุงพันธุ์พริกขี้หนูหอมในสภาพไร่ II
775 การสำรวจ รวบรวม คัดเลือกสายพันธุ์และประเมินค่าการใช้ประโยชน์ไม้ผลบริเวณโคกภูตากา ในตำบลเมืองเก่าพัฒนา อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น
776 การใช้เชื้อแอคติโนมัยซิทสำหรับควบคุมโรคที่สำคัญของผัก โดยชีววิธีในเชิงพาณิชย์ II
777 การใช้ประโยชน์จากเห็ดราในกลุ่ม Basidiomycota ใน เขตโคกภูตากา อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น III
778 การใช้เชื้อราปฏิปักษ์ในการควบคุมโรคพืชผักที่สำคัญโดยชีววิธีในเชิงพาณิชย์ II
779 การศึกษาเงื่อนไขของเกษตรกรในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเพิ่มผลผลิตข้าวในพื้นที่แอ่งโคราช
780 การศึกษากระบวนการ ปัญหาและความต้องการในการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี (งานเกษตร) ในระดับช่วงชั้นที่ 2 (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6) ของครู/อาจารย์ ในจังหวัดขอนแก่น
781 การศึกษาความคิดเห็นของครูและบุคคลที่เกี่ยวข้องต่อการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในกระบวนการจัดเรียนการสอนวิชาเกษตรในระดับประถมศึกษา
782 การสรุปบทเรียนและเผยแพร่รูปแบบและวิธีการที่เหมาะสมในการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในกระบวนการจัดการเรียนการสอนวิชาเกษตรในโรงเรียนประถมศึกษา
783 การผลิตปุ๋ยน้ำชีวภาพ
784 การตรวจชนิดแมลงพาหะนำโรคใบขาวอ้อยและความสามารถในการถ่ายทอดโรคสู่อ้อย III
785 การเพิ่มศักยภาพในการพัฒนารูปแบบการผลิตสินค้าประเภทของที่ระลึกเพื่อการท่องเที่ยวในเขตอีสานตอนล่าง
ปี พ.ศ. 2545
786 การเปรียบเทียบผลของความร้อนจากแผ่นประคบร้อนและลูกประคบ
787 การผลิตเชื้อเเพลิงแอลกอฮอล์แข็งจากมันสำปะหลังในภาคอีสาน
788 การดำเนินการโครงการเกษตรทฤษฏีใหม่ เพื่อสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมทางพืชภูตากาในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
789 การกำจัดสีย้อมในน้ำทิ้งด้วยวัสดุแกลบเผา
790 การพัฒนาวิธีการแยกและการทำไซเดอโรฟอร์ให้บริสุทธิ์
791 การศึกษาเงื่อนไขของเกษตรกรในการใช้เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อเพิ่มผลผลิตข้าวในพื้นที่แอ่งโคราช
792 การศึกษาเปรียบเทียบการวินิจฉัยโรคนิ่วไตที่เป็นนิ่วขนาดเล็กในชุมชนชนบทโดยการใช้ 4 วิธีการที่แตกต่างกัน
793 การศึกษาผลของการใส่สารสกัดสมุนไพรไทยต่อการติดเชื้อบิดในไก่และสุกร
794 การเพิ่มศักยภาพในการเลี้ยงปลานิลในกระชังโดยใช้แหล่งอาหารโปรตีนในท้องถิ่นเพื่อทดแทนกากถั่วเหลืองในสูตรอาหารเพื่อลดต้นทุนการผลิต II
795 ระบาดวิทยาของการดื้อยาในเชื้อซัลโมเนลลาที่แยกได้จากสุกร ไก่ และคนในเขตจังหวัดขอนแก่น
796 อัตราส่วนที่เหมาะสมของไพลในการเลี้ยงไก่พื้นเมืองลูกผสม
797 การเปรียบเทียบระดับการตกค้างของกระเทียมและยาปฏิชีวนะในไข่ เนื้อไก่และสุกร ผลิตภัณฑ์สัตว์
798 ศักยภาพการท่องเที่ยวของแหล่งที่อยู่อาศัยสัตว์ป่าชายน้ำตามลำแม่น้ำมูล
799 การประเมินความสามารถของระบบเอนไซม์เปลี่ยนแปลงยาในผู้ป่วยโรคเลือดจางธาลัสซีเมีย
800 ฤทธิ์ต้านการอักเสบของสารสกัดขาหม่อน
801 การพัฒนาและศึกษาคุณสมบัติของเซลล์เพาะเลี้ยงมะเร็งท่อน้ำดีในหลอดทดลอง
802 การวิเคราะห์โครโมโซมของเซลล์เพาะเลี้ยงมะเร็งท่อน้ำดี
803 การศึกษาประเมินการทำลายเซลล์หลอดฝอยไตจากภาวะ oxidative stress ในผู้ป่วยนิ่วไตและผลของการเสริมด้วย K Mg Citrate
804 ความสัมพันธ์ระหว่างการลดอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรต และเพิ่มไขมัน การเสริมด้วย potassium magnesium citrate, ปริมาณซิเทรตในปัสสาวะ, และอัตราสังเคราะห์กรดไขมันในเซลล์เม็ดเลือดขาว
805 โครงการแปล Schedules For Clinical Assessment In Neuropsychiatry (SCAN) ฉบับ Interview version 2.1 ขององค์การอนามัยโลก (World Health Organization หรือ WHO) ซึ่งเป็นภาษาอังกฤษให้เป็นภาษาไทย
806 ปัจจัยสนับสนุนทางโภชนาการในการเจริญเติบโตของเด็กที่มีโรคบีตาธาลัสซีเมียฮีโมโกลบินอี
807 ฤทธิ์ต้านอักเสบของตำรับผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ใช้ รักษาโรคในช่องปาก
808 การศึกษาคุณภาพของระบบนิเวศลำน้ำพอง
809 การพัฒนารูปแบบของห้องสมุดโรงเรียนประถมศึกษาที่ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
810 การพัฒนารูปแบบของห้องสมุดโรงเรียนมัธยมศึกษาที่ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
811 การพัฒนารูปแบบของห้องสมุดมหาวิทยาลัยที่ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
812 การพัฒนาวิธีการวางแผนการผลิตในระบบการผลิตอ้อยและน้ำตาล
813 ผลทางคลินิกและทางจุลชีววิทยาของการใช้เจลผสมสารสกัดจากใบข่อยใส่ลงไปในร่องลึกปริทันต์ร่วมกับการขูดหินน้ำลายและเกลารากฟัน ในผู้ป่วยโรคปริทันต์อักเสบเรื้อรัง
814 การผลิตปุ๋ยน้ำชีวภาพ
815 การประยุกต์ใช้ข้อมูลภาพดาวเทียมและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการหาพื้นที่ศักยภาพดินเค็ม บริเวณแอ่งโคราช จังหวัดนครราชสีมาและชัยภูมิ
816 ผลกระทบของสื่อทางอินเทอร์เน็ตต่อกลุ่มเยาวชน ระดับมัธยม สายวิชาชีพ และอุดมศึกษาในเขตเทศบาลเมือง จังหวัดขอนแก่น
817 การเปรียบเทียบผลในการลดกลิ่นปากของสารสกัดใบฝรั่งกับการระงับกลิ่นปากด้วยวิธีทั่วไป
818 โครงสร้างและวิวัฒนาการของหมวดหินมหาสารคาม : ผลจากการศึกษาด้วยคลื่นสั่นสะเทือนแบบสะท้อนชนิดละเอียด
819 การวิเคราะห์คุณสมบัติทางธรณีเทคนิคของดิน-หินเหนือชั้นเกลือและเกลือของภาคตะวันออกเฉียง เหนือเพื่อสร้างโมเดลการยุบตัวของพื้นผิว
820 ขบวนการทางอุทกธรณีเคมีในพื้นที่ทำนาเกลือของแอ่งโคราช-อุบล
821 ผลกระทบของกระบวนการ pre-gelatinisation ที่ใช้ในการลดเวลาการหุงต้มต่อคุณภาพทางด้านกลิ่น-รสและเนื้อสัมผัสของข้าวหอมมะลิ
822 การพัฒนาวิธีตรวจสอบทางเซรุ่มวิทยากับเชื้อ Acidovorax avenae subsp.citrulli สาเหตุโรคแบคทีเรียผลเน่าของแตงโม
823 การประยุกต์สำรวจทางธรณีฟิสิกส์เพื่อการติดตาม ตรวจสอบโพรงเกลือใต้ผิวดินที่เกิดจากการสูบน้ำเกลือ
824 การศึกษาเพื่อกำหนดพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดโพรงใต้ดินจากชั้นเกลือโดยวิธีวิเคราะห์โครงสร้างการแตกหักของชั้นหินปิดทับชั้นเกลือ พื้นที่จังหวัดชัยภูมิ-นครราชสีมา
825 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการผลิตเอทานอลจากข้าวฟ่างหวาน โดย Saccharomyces cereviseae ด้วยวิธีการหมักแบบกะและกึ่งกะ
826 ศักยภาพทรัพยากรน้ำใต้ดินเพื่อการอุปโภค บริโภค เกษตรกรรม และอุตสาหกรรมสำหรับชุมชนเกลือ II
827 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มผสมสำเร็จรูปจากน้ำอ้อย
828 การควบคุมประชากรหนอนกออ้อยด้วยแมลงศัตรูธรรมชาติ II
829 การตรวจชนิดแมลงพาหะนำโรคใบขาวอ้อยและความสามารถในการถ่ายทอดโรคสู่อ้อย II
830 คัดเลือกชนิดพืชที่เหมาะสมสำหรับปลูกเป็นพืชก่อนและหลังข้าวในสภาพพื้นที่ที่มีระดับน้ำใต้ดินต่างกัน II
831 การวิจัยและพัฒนาอาหาร และการให้อาหารกบ II
832 การเพาะเลี้ยงและปรับปรุงพันธุ์แมลงที่เป็นอาหารของมนุษย์ : อัตราพันธุกรรมของน้ำหนักตัวในจิ้งหรีดนิล Teleogryllus occipitalis และจิ้งหรีดทองแดง Teleogryllus testaceus Walker
833 ประสิทธิภาพของสารเคมีต่อเชื้อสาเหตุโรคเพบรินของไหม Bombyx mori L. และสถานการณ์การระบาดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
834 การศึกษาหาพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดดินเค็มที่มีสาเหตุหลักจากการทำเกลือ II
835 การประยุกต์ใช้สารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อประเมินการป้องกันพื้นที่เสื่อมโทรมบริเวณลุ่มน้ำเสียวตอนบน II
836 การลดก๊าซมีเทนจากนาข้าว โดยผลผลิตข้าวไม่ลด II
837 ความสัมพันธ์ระหว่างการเพิ่มความชื้นฝักถั่วลิสงก่อนการกระเทาะเปลือกกับการสร้างอะฟลาทอกซิน
838 การปรับปรุงพันธุ์ถั่วลิสงเมล็ดโต III
839 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันเฮย์ด้วยการปลูกมันสำปะหลังร่วมกับถั่ว Phaseolus (Phaseolus calcaratus)
840 การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มปริมาณต้นพันธุ์มะม่วงแก้ว
841 การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มปริมาณต้นพันธุ์มะม่วงแก้ว II
842 การขยายพันธุ์และการพัฒนาพันธุ์กล้วยไม้ดินสกุล Habenaria และ Eulophia ที่มีในเขตโคกภูตากา II
843 ศึกษาการเจริญเติบโตและผลผลิตของสมุนไพรต้นหนอนตายหยาก II
844 เทคโนโลยีการผลิตพืชสมุนไพร: บอระเพ็ดพุงช้างและแฮ่มเพื่อประโยชน์ทางด้านการแพทย์ II
845 การปรับปรุงพันธุ์พริกขี้หนูหอมเพื่อการบริโภคสด : การปรับปรุงพันธุ์พริกขี้หนูหอมในสภาพไร่
846 การดำเนินการโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ เพื่อสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชภูตากา ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี II
847 การใช้เชื้อแอคติโนมัยซิทสำหรับควบคุมโรคที่สำคัญของผัก โดยชีววิธีในเชิงพาณิชย์
848 การใช้ประโยชน์จากเห็ดราในกลุ่ม Basidiomycota ใน เขตโคกภูตากา อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น II
849 การใช้เชื้อราปฏิปักษ์ในการควบคุมโรคพืชผักที่สำคัญโดยชีววิธีในเชิงพาณิชย์
850 สภาพเศรษฐกิจ สังคม และผลกระทบสังคมต่อชุมชนบริเวณลำน้ำพอง
851 การศึกษาเงื่อนไขของเกษตรกรในการใช้เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการเพิ่มผลผลิตข้าวในพื้นที่แอ่งโคราช II
852 การจัดการเงินและการออมในครัวเรือนเกษตรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
853 การพัฒนาระบบการเพาะเลี้ยงปลากดเหลือง
854 การผลิตเอทานอลจากน้ำเชื่อมที่ได้จากการย่อยกาก มันสำปะหลัง โดยการหมักแบบกะ กึ่งกะ และกึ่งต่อเนื่อง โดยแบคทีเรีย Zymomonas mobilis เปรียบเทียบกับยีนสต์ Saccharomyces cereviseae
ปี พ.ศ. 2544
855 การบำบัดโครเมียม (VI) ด้วยกระบวนการโฟโตรีดักชันโดยใช้ไทเทเนียมไดออกไซด์
856 การผลิตลูกโคนมเพศเมียโดยใช้เทคโนโลยีทางการสืบพันธุ์
857 การศึกษาปรับเปลี่ยนและเพิ่มจุลินทรีย์โปรตีนในสูตร อาหารโคนมที่มีมันสำปะหลังเป็นวัตถุดิบ
858 การศึกษาแนวทางวินิจฉัยสาเหตุการตายของปลานิลใน ลำน้ำพอง
859 การเพิ่มศักยภาพในการเลี้ยงปลานิลในกระชังโดยใช้แหล่งอาหารโปรตีนในท้องถิ่นเพื่อทดแทนกากถั่วเหลืองในสูตรอาหารเพื่อลดต้นทุนการผลิต
860 การศึกษาประสิทธิภาพของสารสะกัดกระเทียมในการต้านเชื้อ จุลชีพที่ก่อให้เกิดโรคในไก่และสุกร
861 ระบาดวิทยาของการพบเชื้อเลปโตสปร่าในสัตว์และสิ่งแวดล้อมในบริเวณที่มีผู้ป่วยและสัตว์เป็นโรคเลปโตสไปโรซีสที่จังหวัดขอนแก่น การศึกษาเบื้องต้น
862 การศึกษาเปรียบเทียบระดับการตกค้างของกระเทียม และยาปฏิชีวนะในไข่ เนื้อไก่และสุกร ผลิตภัณฑ์สัตว์
863 ศักยภาพการท่องเที่ยวของแหล่งที่อยู่อาศัยสัตว์ป่าชายน้ำ และสัตว์น้ำตามลำแม่น้ำมูล
864 การศึกษาอุบัติการณ์ของโรคทริปพาโนโซเมียซิสและผล กระทบของโรคที่มีต่อผลผลิตของโคนและสุกรในเขตจังหวัดขอนแก่น
865 การศึกษาการเจริญของเชื้อทริปพาโนโซมในหลอดทดลอง และการก่อโรคในสัตว์
866 การศึกษาประสิทธิภาพของยาในการรักษาโรคทริปพาโนโซ เมียซิส
867 การติดตามและประเมินผลผู้ป่วยผ่าตัดมะเร็งท่อน้ำดีอย่างเป็นระบบ
868 การศึกษาประสิทธิภาพของยา Capecitabine (Xeloda) ในผู้ป่วยมะเร็งท่อทางเดินน้ำดี
869 ความหลากหลายทางลักษณะพันธุกรรมของเอนไซม์เปลี่ยนแปลงยาระยะที่ 2 arylamine N-acetyltransferase-1 และความสัมพันธ์ กับมะเร็งทางเดินน้ำดี
870 ผลของการกำจัดพลังงานที่ควรได้รับประจำวัน (RDA) ให้ได้รับจากข้าวไม่เกินร้อยละ 55-60 ที่มีต่อปริมาณโพแทสเซียมและซเตรทในปัสสาวะของประชากรชาวชนบทที่เป็นนิ่วไต และมีภาวะปัสสาวะมีโพแทสเซียม และซิเตรทน้อย
871 พยาธิวิทยาและกลไกการเกิดมะเร็งท่อน้ำดีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : Loss of heterozygosity of chromosome 9p
872 การศึกษาเพื่อจำแนกชนิดแอนติเจนของพยาธิ Angiostrongylus cantonensis ต่อ IgG antibody isotypes ที่จำเพาะ ในซีรั่มผู้ป่วยเยื่อหุ้มสมอง อักเสบชนิดอิโนสิโนฟิลิค (eosinophilio miningitis) โดยวิธี immunoblotting
873 การศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณสารยับยั้ง เอนไซม์ Na,K-ATPase ตามธรรมชาติในซีรัม ระดับการ ทำงานของเอนไซม์ Na,K-ATPasw, ATP citrate lyase และ aconitase ของเซลล์เม็ดเลือดขาวในผู้ป่วยนิ่วไตที่ มีภาวะปัสสาวะมีโพแทสเซียมและซิเตรทน้อย
874 การจัดการสารและของเสียอันตรายในสถาบันการศึกษา
875 การผลิตเชื้อเพลิงแอลกอฮอล์แข็งจากมันสำปะหลังในภาคอีสาน
876 การประยุกต์ใช้ข้อมูลภาพดาวเทียมและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์การจำแนกพื้นที่ทำนาเกลือ ดินเค็มและน้ำเค็ม
877 การศึกษาวิธีการผลิตสมุนไพรกระเทียมให้เป็นวัตถุเติม ในอาหารสัตว์ที่ควบคุมมาตรฐานสารสำคัญ
878 การศึกษาประชากรปลาในลำน้ำพอง
879 ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการเกิดคอฟันสึกในผู้ป่วยอายุระหว่าง 35-44 ปี ที่มารับการรักษาที่คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
880 การวิเคราะห์สภาพทางธรณีและธรณีเทคนิคของเกลือในระดับพื้นผิวและใต้ดินของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
881 การไหลของน้ำใต้ดินและการเคลื่อนย้ายของสารละลายเกลือในพื้นที่ทำเกลือ
882 ประสิทธิภาพของ Trichoderma sp. และแบคทีเรียปฏิปักษ์ ในการควบคุมโรคที่เกิดจากเชื้อ Macrophomina phaseolina (Tassi) Coidanich ของพืชต่างๆ
883 การศึกษาวิเคราะห์และประเมินการประยุกต์สำรวจด้วยวิธีทางธรณีฟิสิกส์เพื่อศึกษาตรวจสอบโพรงเกลือใต้ผิวดิน ได้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพ และประหยัดค่าใช้จ่ายในการสำรวจ
884 ศักยภาพทรัพยากรน้ำใต้ดินเพื่อการอุปโภค บริโภคเกษตรกรรม และอุตสาหกรรมสำหรับชุมชนเกลือ
885 การควบคุมประชากรหนอนกออ้อยด้วยแมลงศัตรูธรรมชาติ
886 การตรวจชนิดแมลงพาหะนำโรคใบขาวอ้อยและความสามารถในการถ่ายทอดโรคสู่อ้อย
887 คัดเลือกชนิดพืชที่เหมาะสมสำหรับปลูกเป็นพืชก่อนและหลังข้าวในสภาพพื้นที่ที่มีระดับน้ำใต้ดินต่างกัน
888 การวิจัยและพัฒนาอาหารและการให้อาหารกบ
889 ประสิทธิภาพของสารเคมีโรยตัวต่อเชื้อสาเหตุโรคที่สำคัญของไหมและผลกระทบต่อผลผลิตไหม
890 การศึกษาหาพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดดินเค็มที่มีสาเหตุหลักจากการทำเกลือ
891 การประยุกต์ใช้สารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อประเมินการป้องกันพื้นที่เสื่อมโทรมบริเวณลุ่มน้ำเสียวตอนบน
892 การลดก๊าซมีเทนจากนาข้าว โดยผลผลิตข้าวไม่ลด
893 การปรับปรุงพันธุ์ถั่วลิสงเมล็ดโต II
894 การใช้โปรแตสเซียมและแคลเซียมที่รั่วไหลออกจากเมล็ด เป็นดรรชนีในการประเมินคุณภาพของเมล็ดพันธุ์พืชลูกผสมเพื่อส่งออก
895 การศึกษาสัดส่วนของส่วนต้นและใบ (โปรตีน) ต่อส่วน หัวของมันสำปะหลัง (พลังงาน) และรูปแบบการแปรรูปมันเฮย์ เพื่อเป็นอาหารโคนม
896 การขยายพันธุ์และการพัฒนาพันธุ์กล้วยไม้ดินสกุล Habenaria และ Eulophia ที่มีในเขตโคกภูตากา
897 ศึกษาการเจริญเติบโตและผลผลิตของสมุนไพรต้นหนอนตายยาก
898 เทคโนโลยีการผลิตพืชสมุนไพร: บอระเพ็ดพุงช้างและแฮ่มเพื่อประโยชน์ทางด้านการแพทย์
899 การดำเนินการโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ เพื่อสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชภูตากา ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
900 การพัฒนาเทคนิค RT-PCR สำหรับตรวจและวินิจฉัยเชื้อไวรอยด์สาเหตุโรคยอดพุ่มฝอยมะเขือเทศ
901 การใช้ประโยชน์จากเห็ดราในกลุ่ม Basidiomycota ใน เขตโคกภูตากา อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น
902 การศึกษาเงื่อนไขของเกษตรกรในการใช้เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการเพิ่มผลผลิตข้าวในพื้นที่แอ่งโคราช
903 การใช้ซังข้าวโพดเป็นแหล่งอาหารหยาบในอาหารผสมสำเร็จ (total mixed ration, TMR) สำหรับโคนม
904 การเพิ่มศักยภาพนการพัฒนารูปแบบการผลิตสินค้าประเภทของที่ระลึกเพื่อการท่องเที่ยวในเขตอีสานตอนบน
905 ศักยภาพของการใช้กากมันสำปะหลังในการผลิตเอทธานอลและโปรตีนเซลล์เดียวเพื่อใช้เป็นอาหารสัตว์และการปรับปรุงสายพันธุ์ยีสต์ที่ใช้ผลิต (Schwanni-omyces occidentalis) โดยวิธีโปรโตพลาสฟิวชั่นเพื่อให้ยีสต์สามารถเจริญพันธุ์ได้ที่อุณหภูมิสูงขึ้น
ปี พ.ศ. 2543
906 การวิจัยและพัฒนาการใช้มันเฮย์ในสูตรอาหารโคนม
907 การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพการตรวจคัดกรองสารต้านจุลชีพตกค้างในเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์ด้วยวิธีทริปเปิลมีเดี่ยมเทสด้วยไตรเมทโทรพริม,วิธีโมดิฟายด์โฟรเพทเทส และวิธีทิวดิฟฟิวชั่น
908 การทดสอบฤทธิ์ของยาแทมม็อกซิเฟนในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งท่อน้ำดีในหลอดทดลอง
909 แนวทางการศึกษาการแยกกากพลาสติดโดยวิธีการลอยตัว
910 ความเหมาะสมของวัสดุเหลือใช้บางชนิดจากอุตสาหกรรมเกษตรสำหรับทำเป็นพาหะเชื้อไรโซเบียม : มันแกว (Pachyrhizus erosus)
911 ประสิทธิภาพของแมลงเบียนไข่ Anastatus SP. ในการควบคุมมวนเขียวส้ม Rhynchocoris humeralis
912 การศึกษาการจัดแถวปลูกและจำนวนประชากรถั่วเขียวเมื่อปลูกเป็นพืชแซมอ้อย
913 การพัฒนาวิธีการเพาะเลี้ยงไหมป่าอีรี Philosamia ricini B. ที่เหมาะสมด้วยใบมันสำปะหลังสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
914 การปรับปรุงความอุดมสมบูรณ์ของดินชุดโคราชด้วยปุ๋ยหมักจากมูลฝอยเทศบาล
915 การใช้ข้อมูลจากดาวเทียม LANDSAT 5-TM เพื่อทำแผนที่ดินเกลือในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
916 การปรับปรุงพันธุ์ถั่วลิสงเมล็ดโต
917 การใช้ปริมาณโปรแตสเซียมและแคลเซียมที่รั่วไหลออกจากเมล็ดเป็นดรรชนีในการประเมินคุณภาพของเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่วบางชนิด
918 การรักษาคุณค่าทางอาหารและการเพิ่มมูลค่าทางการตลาดของผักพื้นบ้าน
919 การศึกษาศักยภาพของสารไคโตซานในการกระตุ้นภูมิคุ้มกันต่อโรคใบจุดของมะเขือเทศ
920 การพัฒนาเทคนิค ELISA สำหรับการตรวจวินิจฉัยโรคเหี่ยวมะเขือเทศที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียต้องห้ามในแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศ เพื่อการส่งออก
921 การพัฒนาวิธีการตรวจสอบในระดับ race ของเชื้อรา Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici สาเหตุโรคเหี่ยวของมะเขือเทศ เพื่อการรับรองออกใบรับรองปลอดโรคพืช
922 การจัดการการเงินของครัวเรือนเกษตรกรในจังหวัดขอนแก่น
923 ความสัมพันธ์ระหว่างสถานะของธาตุอาหาร ในดิน-พืช ต่อผลผลิต และคุณภาพทางอาหารสัตว์ของทุ่งหญ้าเขตร้อน : 1. อิทธิพลของธาตุไนโตรเจนและฟอสฟอรัส และต่อผลผลิตและคุณภาพอาหารสัตว์ของหญ้าซิกแนลที่ปลูกในดินชุดโคราช
924 ผลของภาชนะบรรจุ อุณหภูมิ และระยะเวลาการเก็บต่อลักษณะปรากฏอายุการเก็บรักษา และคุณภาพในการยอมรับของผู้บริโภค ต่อเนื้อโคและ เนื้อกระบือ