ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

มรกต ตันติเจริญ
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Morakot Tanticharoen 27
2 สุภาภรณ์ ชีวะธนรักษ์ 16
3 Kobkul Laoteng 10
4 กอบกุล เหล่าเท้ง 10
5 Apiradee Hongsthong 8
6 อภิรดี หงส์ทอง 8
7 นเรศ ดำรงชัย 6
8 ภาวิณี เกิดฤทธิ์ 6
9 พรพิมล ศรีทองคำ 6
10 Matura Sirijuntarut 5
11 มธุรา สิริจันทรัตน์ 5
12 Supaporn Cheevadhanarak 5
13 สิรินทรเทพ เต้าประยูร 4
14 สมวงษ์ ตระกูลรุ่ง 4
15 ประเสริฐ ฉัตรวชิระวงศ์ 4
16 อภิสิทธิ์ เอี่ยมหน่อ 4
17 กล้าณรงค์ ศรีรอต 4
18 กฤษณพงศ์ กีรติกร 4
19 พีรดา พรหมมีเนตร 3
20 บุษยา บุนนาค 3
21 วิพุธ พูลเจริญ 3
22 ทวีศักดิ์ กออนันตกูล 3
23 Pavinee Kurdrid 3
24 Pavinee Kurdrit 3
25 Sanjukta Subudhi 3
26 วีระ โลหะ 3
27 สุภาณี เลิศไตรรักษ์ 3
28 Prasat Kittakoop 3
29 ละเอียด เพ็งโสภา 3
30 มาลินี ลีโทชวลิต 2
31 ยศพงษ์ ลออนวล 2
32 บัณฑิต ลิ้มมีโชคชัย 2
33 ปกรณ์ โอภาประกาสิต 2
34 จำนง สรพิพัฒน์ 2
35 นิรมล สุธรรมกิจ 2
36 วรินธร สงคศิริ 2
37 สุรณัฐ พงษ์หาญพจน์ 2
38 เฉลิมราช วันทวิน 2
39 ชัยยุทธ ชินณะราศรี 2
40 อรรณพ นพรัตน์ 2
41 ธวัชชัย อ่อนจันทร์ 2
42 ภาวิณี ชัยประเสริฐ 2
43 บัณฑิต ฟุ้งธรรมสาร 2
44 Wattana Jeamton 2
45 Peerada Prommeenate 2
46 S. Na-Ranong 2
47 Nares Damrongchai 2
48 มารศรี เรืองจิตชัชวาลย์ 2
49 สุนันท์ ศรัณยนิตย์ 2
50 Marasri Ruengjitchatchawalya 2
51 Rawisara Ruenwai 2
52 อธิคม บางวิวัฒน์ 2
53 ศุภชาติ จงไพบูลย์พัฒนะ 2
54 สุวิทย์ เตีย 2
55 ชยันต์ ตันติวัสดาการ 2
56 วินัย ประภากรเกียรติ 2
57 รวิสรา รื่นไวย์ 2
58 วัฒนา เจียมตน 2
59 สมชาย จันทร์ชาวนา 2
60 กนก รัตนะกนกชัย 2
61 อุมา บริบูรณ์ 2
62 ดุษฏี อุตภาพ 2
63 Bruno Maresca 2
64 ประสาท กิตตะคุปต์ 2
65 เกื้อกูล ปิยะจอมขวัญ 2
66 จันทิรา ปัญญา 2
67 Anuwat Tachaleat 2
68 อนุวัฒน์ เตชะฤทธิ์ 2
69 จำรูญ ตันติพิศาลกุล 2
70 อลงกรณ์ อำนวยกาญจนสิน 2
71 Alongkorn Amnuaykanjanasin 2
72 Juntira Punya 2
73 พูนพิภพ เกษมทรัพย์ 2
74 วีระศักดิ์ สุระเรืองชัย 2
75 Patcharaporn Wongsa 2
76 พัชราภรณ์ วงษา 2
77 ปรีดา วิบูลย์สวัสดิ์ 2
78 สุชัย ศศิวิมลพันธุ์ 2
79 เดช พุทธเจริญทอง 2
80 สุรชัย สถิตคุณารัตน์ 2
81 อุทัยวรรณ กรุดลอยมา 2
82 พจนีย์ ขุมมงคล 2
83 กุลวรางค์ สุวรรณศรี 2
84 กฤษดา บำรุงวงศ์ 2
85 วัชริน มีรอด 2
86 สมบัติ เหสกุล 2
87 สุกัญญา จีนเหนาะ 2
88 อภิชาติ สีทาแก 2
89 Sudarat Dulsawat 1
90 สุดารัตน์ ดุลสวัสดิ์ 1
91 ศันสนลักษณ์ รัชฎาวงศ์ 1
92 มาซาฮิโกะ อิซากะ 1
93 Preerada Prommeenate 1
94 Wai Prathumpai 1
95 Kanda Lertladaluck 1
96 Sansanalak Rachdawong 1
97 ประเสริฐ ศรีกิติกุลชัย 1
98 Sutichai Intamas 1
99 Prasert Srikitikulchai 1
100 Kriengkrai Porkaew 1
101 ประสาท กิตตคุปต์ 1
102 Nattapong Sengpanich 1
103 Masahiko Isaka 1
104 ณัฐพงษ์ เส็งพานิช 1
105 ไว ประทุมผาย 1
106 Sirintornthep Towprayoon 1
107 Kitipong Promwong 1
108 ปรีชา การสุทธิ์ 1
109 สิริทรเทพ เต้าประยูร 1
110 S. Subudhi 1
111 Panida Unagul 1
112 Wiputh Pooljaroen 1
113 สุธาดา มุ่งภักดี 1
114 Sutada Mungpakdee 1
115 กิติพงศ์ พร้อมวงค์ 1
116 Sukunya Jeennor 1
117 Boosya Bunnag 1
118 P. Kittakoop 1
119 เกรียงไกร ปอแก้ว 1
120 Amnat Chidthaisong 1
121 Sritana Thammathorn 1
122 ศรีธนา ธรรมาธร 1
123 Thaweesak Koanantakool 1
124 กานดา เลิศลดาลักษณ 1
125 พรทิพย์ ผึ้งม่วง 1
126 Vanida Bhavakul 1
127 Suranat Phonghanpot 1
128 Sudsanguan Chusacultanachai 1
129 ศักรินทร์ ภูมิรัตน 1
130 Somchai Pongpattanakitshote 1
131 นพพร เจตนชัย 1
132 สมชาย พงศ์พัฒนกิจโชติ 1
133 Phuttawadee Phuengcharoen 1
134 Chairat Uthaipibull 1
135 Rayakorn Yutthanasirikul 1
136 นำชัย ชีววิวรรธน์ 1
137 จิตติศักดิ์ เสนาจักร์ 1
138 ชัยรัตน์ อุทัยพิบูลย์ 1
139 Jittisak Senachak 1
140 รยากร ยุทธนาสิริกุล 1
141 สุดสงวน ชูสกุลธนะชัย 1
142 Porntip Paungmoung 1
143 เบญจมาศ ทิพย์มณเฑียร 1
144 วนิชา วิชัย 1
145 ยอดหทัย เทพธรานนท์ 1
146 Kanyawim Kirtikara 1
147 Vanicha Vichai 1
148 Supaporn Sawadjoon 1
149 Sukanya Jeennor 1
150 สุภาพร สวัสดิ์จุ้น 1
151 กัญญวิมว์ กีรติกร 1
152 Yodhathai Thebtaranonth 1
153 Supanee Lerttriluck 1
154 Sakarin Bhumiratana 1
155 Amporn Rungrod 1
156 La-eid Pengsopar 1
157 อัมพร หรั่งรอด 1
158 Pattsarun Cheawchanlertfa 1
159 Veara Loha 1
160 พนิดา อุนะกุล 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 1
2 2553 4
3 2552 3
4 2551 5
5 2550 2
6 2549 4
7 2548 6
8 2546 1
9 2545 1
10 2533 1
11 543 20
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 Biosynthesis of Xyrrolin, a New Cytotoxic Hybrid Polyketide/Non-ribosomal Peptide Pyrroline with Anticancer Potential, in Xylaria sp. BCC 1067
ปี พ.ศ. 2553
2 Up-regulated expression of desaturase genes of Mucor rouxii in response to low temperature associates with pre-existing cellular fatty acid constituents
3 Phycocyanin promoter of Spirulina platensis controlling heterologous expression in cyanobacteria
4 Oxygen-induced expression of delta6-, delta9- and delta12-desaturase genes modulates fatty acid composition in Mucor rouxii
5 Identification of a heat shock-responsive cis-acting DNA sequence and its transcriptional regulator: their role in Spirulina-desD gene expression in response to heat stress
ปี พ.ศ. 2552
6 Discovery of insect-specific polyketide synthases, potential PKS-NRPS hybrids, and novel PKS clades in tropical fungi
7 Subcellular proteomic characterization of the high-temperature stress response of the cyanobacterium Spirulina platensis
8 การศึกษาความเป็นไปได้ในการเพิ่มผลผลิตอ้อย มันสำปะหลังและปาล์มน้ำมันเพื่อผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ : การใช้เทคโนโลยีและการเพิ่มพื้นที่เพาะปลูก
ปี พ.ศ. 2551
9 โครงการศึกษาวิจัยรับมือสิ่งท้าทายอุบัติใหม่เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับประเทศไทยในอนาคต (กลุ่มภาวะโลกร้อน)
10 Proteome analysis at the subcellular level of the cyanobacterium Spirulina platensis in response to low-temperature stress conditions
11 Evaluation of inoculum performance for enhancing gamma-linolenic acid production from Mucor rouxii
12 A combined stress response analysis of Spirulina platensis in terms of global differentially expressed proteins, and mRNA levels and stability of fatty acid biosynthesis genes
13 Isolation and functional characterization of Spirulina D6D gene promoter: Role of a putative GntR transcription factor in transcriptional regulation of D6D gene expression
ปี พ.ศ. 2550
14 Effect of two intermediate electron donors, NADPH and FADH2, on Spirulina ?6-desaturase co-expressed with two different immediate electron donors, cytochrome b5 and ferredoxin, in Escherichia coli
15 Revealing differentially expressed proteins in two morphological forms of Spirulina platensis by proteomic analysis
ปี พ.ศ. 2549
16 Comparative fatty acid profiling of Mucor rouxii under different stress conditons
17 Hirsutellone F, a Dimer of Antitubercular Alkaloids from the Seed Fungus Trichoderma Species BCC 7579
18 Targeted mutagenesis of a fatty acid delta6-desaturase from Mucor rouxii: Role of amino acid residues adjacent to histidine-rich motif II.
19 Revealing the complementation of ferredoxin by cytochrome b5 in the Spirulina-?6-desaturation reaction by N-terminal fusion and co-expression of the fungal-cytochrome b5 domain and Spirulina-?6-acyl-lipid desaturase
ปี พ.ศ. 2548
20 Diversity of type I polyketide synthase genes in the wood-decay fungus Xylaria sp. BCC 1067
21 Production of red pigments by the insect pathogenic fungus Cordyceps unilateralis BCC 1869
22 Promoter analysis of Mucor rouxii delta 9-desaturase: Its implication for transcriptional regulation in Saccharomyces cerevisiae
23 Genetic modification of essential fatty acids biosynthesis in Hansenula polymorpha
24 Functional expression of Spirulina delta 6 desaturase gene in yeast, Saccharomyces cerevisiae
25 Subsrate specificity and preference of delta6 –deaturase of Mucor rouxii.
ปี พ.ศ. 2546
26 ดีเอ็นเอ ปริศนาลับรหัสชีวิต
ปี พ.ศ. 2545
27 Atropisomeric myristinins: selective COX-2 inhibitors and antifungal agents from Myristica cinnamomea
ปี พ.ศ. 2533
28 การบำบัดและผลิตพลังงานจากน้ำทิ้งโรงงานแป้งมันสำปะหลังในถังปฏิกรณ์แบบตรึงเซล