ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

มรกต ตันติเจริญ
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Morakot Tanticharoen 27
2 สุภาภรณ์ ชีวะธนรักษ์ 16
3 Kobkul Laoteng 10
4 กอบกุล เหล่าเท้ง 10
5 Apiradee Hongsthong 8
6 อภิรดี หงส์ทอง 8
7 พรพิมล ศรีทองคำ 6
8 นเรศ ดำรงชัย 6
9 ภาวิณี เกิดฤทธิ์ 6
10 มธุรา สิริจันทรัตน์ 5
11 Supaporn Cheevadhanarak 5
12 Matura Sirijuntarut 5
13 สิรินทรเทพ เต้าประยูร 4
14 สมวงษ์ ตระกูลรุ่ง 4
15 ประเสริฐ ฉัตรวชิระวงศ์ 4
16 อภิสิทธิ์ เอี่ยมหน่อ 4
17 กล้าณรงค์ ศรีรอต 4
18 กฤษณพงศ์ กีรติกร 4
19 Pavinee Kurdrit 3
20 วีระ โลหะ 3
21 สุภาณี เลิศไตรรักษ์ 3
22 ละเอียด เพ็งโสภา 3
23 ทวีศักดิ์ กออนันตกูล 3
24 Prasat Kittakoop 3
25 วิพุธ พูลเจริญ 3
26 Sanjukta Subudhi 3
27 Pavinee Kurdrid 3
28 บุษยา บุนนาค 3
29 พีรดา พรหมมีเนตร 3
30 ประสาท กิตตะคุปต์ 2
31 พูนพิภพ เกษมทรัพย์ 2
32 กฤษดา บำรุงวงศ์ 2
33 กุลวรางค์ สุวรรณศรี 2
34 เกื้อกูล ปิยะจอมขวัญ 2
35 สุรชัย สถิตคุณารัตน์ 2
36 ดุษฏี อุตภาพ 2
37 จันทิรา ปัญญา 2
38 Anuwat Tachaleat 2
39 วีระศักดิ์ สุระเรืองชัย 2
40 อุมา บริบูรณ์ 2
41 วัชริน มีรอด 2
42 กนก รัตนะกนกชัย 2
43 Bruno Maresca 2
44 อุทัยวรรณ กรุดลอยมา 2
45 สุนันท์ ศรัณยนิตย์ 2
46 จำรูญ ตันติพิศาลกุล 2
47 เฉลิมราช วันทวิน 2
48 สุรณัฐ พงษ์หาญพจน์ 2
49 Juntira Punya 2
50 ชัยยุทธ ชินณะราศรี 2
51 เดช พุทธเจริญทอง 2
52 สุชัย ศศิวิมลพันธุ์ 2
53 สุกัญญา จีนเหนาะ 2
54 อภิชาติ สีทาแก 2
55 พัชราภรณ์ วงษา 2
56 พจนีย์ ขุมมงคล 2
57 ปรีดา วิบูลย์สวัสดิ์ 2
58 สมบัติ เหสกุล 2
59 Patcharaporn Wongsa 2
60 บัณฑิต ลิ้มมีโชคชัย 2
61 นิรมล สุธรรมกิจ 2
62 ปกรณ์ โอภาประกาสิต 2
63 ธวัชชัย อ่อนจันทร์ 2
64 สุวิทย์ เตีย 2
65 วัฒนา เจียมตน 2
66 มาลินี ลีโทชวลิต 2
67 จำนง สรพิพัฒน์ 2
68 อรรณพ นพรัตน์ 2
69 Alongkorn Amnuaykanjanasin 2
70 ภาวิณี ชัยประเสริฐ 2
71 วรินธร สงคศิริ 2
72 บัณฑิต ฟุ้งธรรมสาร 2
73 ศุภชาติ จงไพบูลย์พัฒนะ 2
74 ยศพงษ์ ลออนวล 2
75 มารศรี เรืองจิตชัชวาลย์ 2
76 Peerada Prommeenate 2
77 Marasri Ruengjitchatchawalya 2
78 อนุวัฒน์ เตชะฤทธิ์ 2
79 อลงกรณ์ อำนวยกาญจนสิน 2
80 Wattana Jeamton 2
81 S. Na-Ranong 2
82 Nares Damrongchai 2
83 วินัย ประภากรเกียรติ 2
84 ชยันต์ ตันติวัสดาการ 2
85 สมชาย จันทร์ชาวนา 2
86 รวิสรา รื่นไวย์ 2
87 Rawisara Ruenwai 2
88 อธิคม บางวิวัฒน์ 2
89 เบญจมาศ ทิพย์มณเฑียร 1
90 Porntip Paungmoung 1
91 Amporn Rungrod 1
92 นพพร เจตนชัย 1
93 Supanee Lerttriluck 1
94 สมชาย พงศ์พัฒนกิจโชติ 1
95 พรทิพย์ ผึ้งม่วง 1
96 Sakarin Bhumiratana 1
97 Chairat Uthaipibull 1
98 Phuttawadee Phuengcharoen 1
99 รยากร ยุทธนาสิริกุล 1
100 La-eid Pengsopar 1
101 Sudsanguan Chusacultanachai 1
102 Suranat Phonghanpot 1
103 ศักรินทร์ ภูมิรัตน 1
104 Vanida Bhavakul 1
105 Somchai Pongpattanakitshote 1
106 Prasert Srikitikulchai 1
107 พนิดา อุนะกุล 1
108 Sukanya Jeennor 1
109 สุภาพร สวัสดิ์จุ้น 1
110 Panida Unagul 1
111 สุดสงวน ชูสกุลธนะชัย 1
112 ประสาท กิตตคุปต์ 1
113 Sutichai Intamas 1
114 ประเสริฐ ศรีกิติกุลชัย 1
115 Supaporn Sawadjoon 1
116 Vanicha Vichai 1
117 Yodhathai Thebtaranonth 1
118 Pattsarun Cheawchanlertfa 1
119 Veara Loha 1
120 กัญญวิมว์ กีรติกร 1
121 Kanyawim Kirtikara 1
122 วนิชา วิชัย 1
123 ยอดหทัย เทพธรานนท์ 1
124 อัมพร หรั่งรอด 1
125 Sukunya Jeennor 1
126 Kanda Lertladaluck 1
127 Preerada Prommeenate 1
128 Sansanalak Rachdawong 1
129 Kriengkrai Porkaew 1
130 กานดา เลิศลดาลักษณ 1
131 P. Kittakoop 1
132 เกรียงไกร ปอแก้ว 1
133 ศันสนลักษณ์ รัชฎาวงศ์ 1
134 Sudarat Dulsawat 1
135 Masahiko Isaka 1
136 ณัฐพงษ์ เส็งพานิช 1
137 Nattapong Sengpanich 1
138 ไว ประทุมผาย 1
139 Wai Prathumpai 1
140 สุดารัตน์ ดุลสวัสดิ์ 1
141 มาซาฮิโกะ อิซากะ 1
142 Boosya Bunnag 1
143 Amnat Chidthaisong 1
144 Wiputh Pooljaroen 1
145 สุธาดา มุ่งภักดี 1
146 Sutada Mungpakdee 1
147 จิตติศักดิ์ เสนาจักร์ 1
148 นำชัย ชีววิวรรธน์ 1
149 ชัยรัตน์ อุทัยพิบูลย์ 1
150 Rayakorn Yutthanasirikul 1
151 Sirintornthep Towprayoon 1
152 S. Subudhi 1
153 ศรีธนา ธรรมาธร 1
154 Thaweesak Koanantakool 1
155 Sritana Thammathorn 1
156 กิติพงศ์ พร้อมวงค์ 1
157 สิริทรเทพ เต้าประยูร 1
158 Kitipong Promwong 1
159 ปรีชา การสุทธิ์ 1
160 Jittisak Senachak 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 1
2 2553 4
3 2552 3
4 2551 5
5 2550 2
6 2549 4
7 2548 6
8 2546 1
9 2545 1
10 2533 1
11 543 20
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 Biosynthesis of Xyrrolin, a New Cytotoxic Hybrid Polyketide/Non-ribosomal Peptide Pyrroline with Anticancer Potential, in Xylaria sp. BCC 1067
ปี พ.ศ. 2553
2 Up-regulated expression of desaturase genes of Mucor rouxii in response to low temperature associates with pre-existing cellular fatty acid constituents
3 Phycocyanin promoter of Spirulina platensis controlling heterologous expression in cyanobacteria
4 Oxygen-induced expression of delta6-, delta9- and delta12-desaturase genes modulates fatty acid composition in Mucor rouxii
5 Identification of a heat shock-responsive cis-acting DNA sequence and its transcriptional regulator: their role in Spirulina-desD gene expression in response to heat stress
ปี พ.ศ. 2552
6 Discovery of insect-specific polyketide synthases, potential PKS-NRPS hybrids, and novel PKS clades in tropical fungi
7 Subcellular proteomic characterization of the high-temperature stress response of the cyanobacterium Spirulina platensis
8 การศึกษาความเป็นไปได้ในการเพิ่มผลผลิตอ้อย มันสำปะหลังและปาล์มน้ำมันเพื่อผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ : การใช้เทคโนโลยีและการเพิ่มพื้นที่เพาะปลูก
ปี พ.ศ. 2551
9 โครงการศึกษาวิจัยรับมือสิ่งท้าทายอุบัติใหม่เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับประเทศไทยในอนาคต (กลุ่มภาวะโลกร้อน)
10 Proteome analysis at the subcellular level of the cyanobacterium Spirulina platensis in response to low-temperature stress conditions
11 Evaluation of inoculum performance for enhancing gamma-linolenic acid production from Mucor rouxii
12 A combined stress response analysis of Spirulina platensis in terms of global differentially expressed proteins, and mRNA levels and stability of fatty acid biosynthesis genes
13 Isolation and functional characterization of Spirulina D6D gene promoter: Role of a putative GntR transcription factor in transcriptional regulation of D6D gene expression
ปี พ.ศ. 2550
14 Effect of two intermediate electron donors, NADPH and FADH2, on Spirulina ?6-desaturase co-expressed with two different immediate electron donors, cytochrome b5 and ferredoxin, in Escherichia coli
15 Revealing differentially expressed proteins in two morphological forms of Spirulina platensis by proteomic analysis
ปี พ.ศ. 2549
16 Comparative fatty acid profiling of Mucor rouxii under different stress conditons
17 Hirsutellone F, a Dimer of Antitubercular Alkaloids from the Seed Fungus Trichoderma Species BCC 7579
18 Targeted mutagenesis of a fatty acid delta6-desaturase from Mucor rouxii: Role of amino acid residues adjacent to histidine-rich motif II.
19 Revealing the complementation of ferredoxin by cytochrome b5 in the Spirulina-?6-desaturation reaction by N-terminal fusion and co-expression of the fungal-cytochrome b5 domain and Spirulina-?6-acyl-lipid desaturase
ปี พ.ศ. 2548
20 Diversity of type I polyketide synthase genes in the wood-decay fungus Xylaria sp. BCC 1067
21 Production of red pigments by the insect pathogenic fungus Cordyceps unilateralis BCC 1869
22 Promoter analysis of Mucor rouxii delta 9-desaturase: Its implication for transcriptional regulation in Saccharomyces cerevisiae
23 Genetic modification of essential fatty acids biosynthesis in Hansenula polymorpha
24 Functional expression of Spirulina delta 6 desaturase gene in yeast, Saccharomyces cerevisiae
25 Subsrate specificity and preference of delta6 –deaturase of Mucor rouxii.
ปี พ.ศ. 2546
26 ดีเอ็นเอ ปริศนาลับรหัสชีวิต
ปี พ.ศ. 2545
27 Atropisomeric myristinins: selective COX-2 inhibitors and antifungal agents from Myristica cinnamomea
ปี พ.ศ. 2533
28 การบำบัดและผลิตพลังงานจากน้ำทิ้งโรงงานแป้งมันสำปะหลังในถังปฏิกรณ์แบบตรึงเซล