ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

มยุรี ตันติสิระ
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 บุญยงค์ ตันติสิระ 13
2 ชำนาญ ภัตรพานิช 9
3 เพ็ญพิมล ผลทรัพย์ 6
4 พรพิมล กิจสนาโยธิน 4
5 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 3
6 นวลศรี นิวัติศัยวงศ์ 3
7 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะเภสัชศาสตร์ 3
8 สมทรง ลาวัณย์ประเสริฐ 3
9 สุนทราภรณ์ หันตุลา 2
10 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 2
11 ทรงพล ชีวะพัฒน์ 2
12 รัชนี รอดศิริ 2
13 จุไรพร สมบุญวงศ์ 2
14 ปราณี ชวลิตธำรง 2
15 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
16 สุมา เมืองใย 1
17 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
18 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
19 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
20 ละอองทิพย์ เหมะ 1
21 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
22 พรรณี กาญจนพลู 1
23 วิมล เหมะจันทร 1
24 รุ่งราวี ทองกันยา 1
25 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
26 สุมิตรา พูลทอง 1
27 Yeshey Penjor 1
28 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
29 ๋Janes, Gavin W. 1
30 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
31 ประคอง ชอบเสียง 1
32 ชอุ่ม มลิลา 1
33 Chakkaphan Sutthirat 1
34 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
35 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
36 Garnpimol C. Ritthidej 1
37 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
38 Sumphan Wongseripipatana 1
39 Supa Chantharasakul 1
40 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
41 Panee Boonthavi 1
42 Kittisak Likhitwitayawuid 1
43 Vimolmas Lipipun 1
44 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
45 Sompol Sanguanrungsirikul 1
46 Naiyana Chaiyabutr 1
47 Kitpramuk Tantayaporn 1
48 Ampa Luiengpirom 1
49 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
50 กำจัด มงคลกุล 1
51 บรรจง คณะวรรณ 1
52 Puttipongse Varavudhi 1
53 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
54 สมชัย วัฒนการุณ 1
55 Pantharee Boonsatorn 1
56 กระมล ทองธรรมชาติ 1
57 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
58 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
59 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
60 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
61 Acom Sornsute 1
62 ศุกันยา ห้วยผัด 1
63 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
64 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
65 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
66 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
67 สุวดี ยาป่าคาย 1
68 Suchin Arunsawatwong 1
69 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
70 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
71 Thanathon Sesuk 1
72 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
73 Chariya Uiyyasathian 1
74 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
75 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
76 Chonticha Srisawang 1
77 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
78 วินัย งามแสง 1
79 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
80 นภสร โกวรรธนะกุล 1
81 Phanphen Wattanaarsakit 1
82 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
83 Jittima Chatchawansaisin 1
84 Waraporn Siriterm 1
85 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
86 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
87 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
88 Anawatch Mitpratan 1
89 สิทธิพร แอกทอง 1
90 Chayaporn Supachartwong 1
91 Kasidit Nootong 1
92 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
93 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
94 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
95 วาสนา เสียงดัง 1
96 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
97 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
98 ปฐวีณ์กร เกษโกมล 1
99 ณัฐนันท์ โล่สุวรรณรักษ์ 1
100 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
101 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
102 สายฝน ควรผดุง 1
103 สิริพร สิวราวุฒิ 1
104 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
105 ถนอม จิวสืบพงษ์ 1
106 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
107 วรวิทย์ ตั้งวิไล 1
108 สำเริง แย้มโสภี 1
109 สมพร พรมดี 1
110 สุวิชา ทองสิมา 1
111 วัลลภ แย้มเหมือน 1
112 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
113 ไววิทย์ พุทธารี 1
114 อวย เกตุสิงห์ 1
115 กมลชนก ยวดยง 1
116 ประธาน ดาบเพชร 1
117 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
118 สิทธิพงษ์ กนกวรรณจำรัส 1
119 ภัสราภา โตวิวัฒน์ 1
120 โยธิน ชินวลัญช์ 1
121 ขนิษฐา ทวนไธสง 1
122 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
123 Rajalida Lipikorn 1
124 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
125 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
126 Pornpimol Muanjai 1
127 Varunee Padmasankh 1
128 เอกชัย อดุลยธรรม 1
129 Thada Jirajaras 1
130 Walaisiri Muangsiri 1
131 ธวัชชัย สันติสุข 1
132 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
133 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
134 Srilert Chotpantarat 1
135 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
136 Chalermpol Leevailoj 1
137 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
138 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
139 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
140 Boonchai Sangpetngam 1
141 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
142 ศิริชัย ศิริกายะ 1
143 Jaitip Paiboon 1
144 Wilai Anomasiri 1
145 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
146 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
147 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
148 Vanida Chantarateptawan 1
149 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
150 กาญจนา แก้วเทพ 1
151 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
152 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
153 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
154 คัคนางค์ มณีศรี 1
155 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
156 เทียม อังสาชน 1
157 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
158 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
159 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
160 เสาวลักษณ์ อัครพินท์ 1
161 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
162 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
163 Somying Tumwasorn 1
164 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
165 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
166 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
167 อุทัย บุญประเสริฐ 1
168 วิไล ชินธเนศ 1
169 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
170 วัฒนชัย สมิทธากร 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 1
2 2554 5
3 2553 1
4 2552 2
5 2550 1
6 2547 1
7 2545 1
8 2544 2
9 2542 1
10 543 8
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 การพัฒนายาป้ายปากสารสกัดมาตรฐานบัวบกอีซีเอ 233 ในการรักษาแผลร้อนในชนิดไม่รุนแรง
ปี พ.ศ. 2554
2 ผลของสารสกัดมาตรฐานบัวบก อีซีเอ233 ต่อการทำงานของไมโทคอนเดรียในสมองของหนูเมาส์ที่มีภาวะบกพร่องของการเรียนรู้และความจำจากการเหนี่ยวนำโดยการฉีดบีตาแอมีลอยด์25-35
3 ฤทธิ์ระงับปวดและฤทธิ์ต้านอักเสบของสารสกัดมาตรฐานบัวบก อีซีเอ 233 ในสัตว์ทดลอง
4 ความสัมพันธ์ของคงามผันแปรในยีน SCN1A และ EPHX1 กับการตอบสนองต่อยาคาร์บามาซีพีนในผู้ป่วยโรคลมชักชาวไทย
5 ผลของสารสกัดมาตรฐานบัวบก อีซีเอ 233 ต่อภาวะบกพร่องของการเรียนรู้และความจำที่ถูกเหนี่ยวนำโดยคลอร์ไพริฟอสขนาดต่ำในหนูเมาส์
6 ผลของเอ็น-(ทู-โพรพิลเพนทาโนอิล) ยูเรีย ต่อคอร์ติคัลสเปรดดิง ดีเพรสชัน ในหนูแรท
ปี พ.ศ. 2553
7 List assignment problems
ปี พ.ศ. 2552
8 ผลของวัลโปรอิล ยูเรีย ต่อตัวรับกลูตาเมทที่ถูกเหนี่ยวนำให้แสดงออกบนผนังเซลล์ไข่กบ : รายงานวิจัย
9 ผลของวัลโปรอิล ยูเรีย ต่อตัวรับกลูตาเมท ที่ถูกเหนี่ยวนำให้แสดงออกบนผนังเซลล์ไข่กบ
ปี พ.ศ. 2550
10 ฤทธิ์และกลไกการออกฤทธิ์ต้านชักของ (เอ็น-ไฮดรอกซีเม็ทธิล)-2-โพรพิลเพนทามาย์ : รายงานผลการวิจัย
ปี พ.ศ. 2547
11 ความสมเหตุสมผลของการใช้ยาป้องกันการเกิดแผลในทางเดินอาหารที่เกิดจากการใช้ยาต้านการอักเสบที่ไม่ใช่สเตอรอยด์ในผู้ป่วยใน โรงพยาบาลสระบุรี
ปี พ.ศ. 2545
12 ผลของ (N-hydroxymethyl)-2-propylpentamide ต่อเอนไซม์ไซโตโครมพี 450 ในตับหนูขาว
ปี พ.ศ. 2544
13 ผลของวัลโปรอิล มอร์โฟลีนต่อเอนไซม์ไซโตโครมพี 450 ในตับหนูขาว
14 การใช้ยารักษาแผลเปปติกอย่างสมเหตุสมผลในหอผู้ป่วยอายุรกรรมโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์
ปี พ.ศ. 2542
15 ผลของ N- (2-propylpentanoyl) urea ต่อเอนไซม์ที่ใช้ในเมแทบอลิซึมยาหรือสารในตับหนูขาว : รายงานผลการวิจัย