ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

มยุรี ตันติสิระ
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 บุญยงค์ ตันติสิระ 13
2 ชำนาญ ภัตรพานิช 9
3 เพ็ญพิมล ผลทรัพย์ 6
4 พรพิมล กิจสนาโยธิน 4
5 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 3
6 นวลศรี นิวัติศัยวงศ์ 3
7 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะเภสัชศาสตร์ 3
8 สมทรง ลาวัณย์ประเสริฐ 3
9 ทรงพล ชีวะพัฒน์ 2
10 ปราณี ชวลิตธำรง 2
11 จุไรพร สมบุญวงศ์ 2
12 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 2
13 สุนทราภรณ์ หันตุลา 2
14 รัชนี รอดศิริ 2
15 อวย เกตุสิงห์ 1
16 กมลชนก ยวดยง 1
17 ประธาน ดาบเพชร 1
18 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
19 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
20 สุวดี ยาป่าคาย 1
21 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
22 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
23 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
24 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
25 Suchin Arunsawatwong 1
26 Pornpimol Muanjai 1
27 ไววิทย์ พุทธารี 1
28 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
29 Varunee Padmasankh 1
30 Thada Jirajaras 1
31 Walaisiri Muangsiri 1
32 เอกชัย อดุลยธรรม 1
33 Rajalida Lipikorn 1
34 สมชัย วัฒนการุณ 1
35 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
36 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
37 Acom Sornsute 1
38 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
39 Chariya Uiyyasathian 1
40 Waraporn Siriterm 1
41 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
42 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
43 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
44 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
45 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
46 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
47 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
48 ศุกันยา ห้วยผัด 1
49 กระมล ทองธรรมชาติ 1
50 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
51 Pantharee Boonsatorn 1
52 Thanathon Sesuk 1
53 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
54 คัคนางค์ มณีศรี 1
55 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
56 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
57 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
58 เทียม อังสาชน 1
59 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
60 เสาวลักษณ์ อัครพินท์ 1
61 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
62 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
63 วิไล ชินธเนศ 1
64 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
65 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
66 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
67 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
68 Somying Tumwasorn 1
69 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
70 อุทัย บุญประเสริฐ 1
71 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
72 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
73 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
74 วาสนา เสียงดัง 1
75 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
76 สายฝน ควรผดุง 1
77 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
78 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
79 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
80 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
81 ปฐวีณ์กร เกษโกมล 1
82 สิริพร สิวราวุฒิ 1
83 สมพร พรมดี 1
84 ถนอม จิวสืบพงษ์ 1
85 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
86 ธวัชชัย สันติสุข 1
87 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
88 วรวิทย์ ตั้งวิไล 1
89 สุวิชา ทองสิมา 1
90 วัลลภ แย้มเหมือน 1
91 สำเริง แย้มโสภี 1
92 ณัฐนันท์ โล่สุวรรณรักษ์ 1
93 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
94 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
95 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
96 Panee Boonthavi 1
97 วัฒนชัย สมิทธากร 1
98 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
99 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
100 Jaitip Paiboon 1
101 Wilai Anomasiri 1
102 Kittisak Likhitwitayawuid 1
103 Supa Chantharasakul 1
104 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
105 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
106 บรรจง คณะวรรณ 1
107 Vimolmas Lipipun 1
108 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
109 Sumphan Wongseripipatana 1
110 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
111 Garnpimol C. Ritthidej 1
112 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
113 กาญจนา แก้วเทพ 1
114 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
115 Boonchai Sangpetngam 1
116 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
117 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
118 สิทธิพงษ์ กนกวรรณจำรัส 1
119 ภัสราภา โตวิวัฒน์ 1
120 โยธิน ชินวลัญช์ 1
121 ขนิษฐา ทวนไธสง 1
122 Chalermpol Leevailoj 1
123 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
124 Vanida Chantarateptawan 1
125 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
126 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
127 ศิริชัย ศิริกายะ 1
128 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
129 Srilert Chotpantarat 1
130 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
131 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
132 Ampa Luiengpirom 1
133 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
134 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
135 นภสร โกวรรธนะกุล 1
136 กำจัด มงคลกุล 1
137 Yeshey Penjor 1
138 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
139 รุ่งราวี ทองกันยา 1
140 สุมิตรา พูลทอง 1
141 Phanphen Wattanaarsakit 1
142 วินัย งามแสง 1
143 สิทธิพร แอกทอง 1
144 Chayaporn Supachartwong 1
145 Kasidit Nootong 1
146 Jittima Chatchawansaisin 1
147 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
148 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
149 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
150 Chonticha Srisawang 1
151 ๋Janes, Gavin W. 1
152 ชอุ่ม มลิลา 1
153 ละอองทิพย์ เหมะ 1
154 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
155 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
156 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
157 Puttipongse Varavudhi 1
158 Sompol Sanguanrungsirikul 1
159 Naiyana Chaiyabutr 1
160 Kitpramuk Tantayaporn 1
161 วิมล เหมะจันทร 1
162 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
163 Chakkaphan Sutthirat 1
164 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
165 ประคอง ชอบเสียง 1
166 พรรณี กาญจนพลู 1
167 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
168 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
169 สุมา เมืองใย 1
170 Anawatch Mitpratan 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 1
2 2554 5
3 2553 1
4 2552 2
5 2550 1
6 2547 1
7 2545 1
8 2544 2
9 2542 1
10 543 8
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 การพัฒนายาป้ายปากสารสกัดมาตรฐานบัวบกอีซีเอ 233 ในการรักษาแผลร้อนในชนิดไม่รุนแรง
ปี พ.ศ. 2554
2 ผลของสารสกัดมาตรฐานบัวบก อีซีเอ233 ต่อการทำงานของไมโทคอนเดรียในสมองของหนูเมาส์ที่มีภาวะบกพร่องของการเรียนรู้และความจำจากการเหนี่ยวนำโดยการฉีดบีตาแอมีลอยด์25-35
3 ฤทธิ์ระงับปวดและฤทธิ์ต้านอักเสบของสารสกัดมาตรฐานบัวบก อีซีเอ 233 ในสัตว์ทดลอง
4 ความสัมพันธ์ของคงามผันแปรในยีน SCN1A และ EPHX1 กับการตอบสนองต่อยาคาร์บามาซีพีนในผู้ป่วยโรคลมชักชาวไทย
5 ผลของสารสกัดมาตรฐานบัวบก อีซีเอ 233 ต่อภาวะบกพร่องของการเรียนรู้และความจำที่ถูกเหนี่ยวนำโดยคลอร์ไพริฟอสขนาดต่ำในหนูเมาส์
6 ผลของเอ็น-(ทู-โพรพิลเพนทาโนอิล) ยูเรีย ต่อคอร์ติคัลสเปรดดิง ดีเพรสชัน ในหนูแรท
ปี พ.ศ. 2553
7 List assignment problems
ปี พ.ศ. 2552
8 ผลของวัลโปรอิล ยูเรีย ต่อตัวรับกลูตาเมทที่ถูกเหนี่ยวนำให้แสดงออกบนผนังเซลล์ไข่กบ : รายงานวิจัย
9 ผลของวัลโปรอิล ยูเรีย ต่อตัวรับกลูตาเมท ที่ถูกเหนี่ยวนำให้แสดงออกบนผนังเซลล์ไข่กบ
ปี พ.ศ. 2550
10 ฤทธิ์และกลไกการออกฤทธิ์ต้านชักของ (เอ็น-ไฮดรอกซีเม็ทธิล)-2-โพรพิลเพนทามาย์ : รายงานผลการวิจัย
ปี พ.ศ. 2547
11 ความสมเหตุสมผลของการใช้ยาป้องกันการเกิดแผลในทางเดินอาหารที่เกิดจากการใช้ยาต้านการอักเสบที่ไม่ใช่สเตอรอยด์ในผู้ป่วยใน โรงพยาบาลสระบุรี
ปี พ.ศ. 2545
12 ผลของ (N-hydroxymethyl)-2-propylpentamide ต่อเอนไซม์ไซโตโครมพี 450 ในตับหนูขาว
ปี พ.ศ. 2544
13 ผลของวัลโปรอิล มอร์โฟลีนต่อเอนไซม์ไซโตโครมพี 450 ในตับหนูขาว
14 การใช้ยารักษาแผลเปปติกอย่างสมเหตุสมผลในหอผู้ป่วยอายุรกรรมโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์
ปี พ.ศ. 2542
15 ผลของ N- (2-propylpentanoyl) urea ต่อเอนไซม์ที่ใช้ในเมแทบอลิซึมยาหรือสารในตับหนูขาว : รายงานผลการวิจัย