ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

มยุรี จารุปาน
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- มยุรี จารุปาณ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 5
2 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 3
3 สุรางค์ วีรกิจพาณิชย์ 2
4 วีณา โสตภิภาพนุกูล 2
5 สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ 2
6 สุนิสา ทิมเทียมเพ็ชร 2
7 ชอุ่ม มงคล 2
8 ระวีวรรณ ชินะตระกูล 2
9 วลัยรัตน์ อัศเวศน์ 2
10 Chulalongkorn University. Faculty of Engineering 1
11 ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล 1
12 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
13 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
14 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
15 Chulalongkorn University. Faculty of Science 1
16 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
17 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
18 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
19 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
20 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
21 ศิริชัย ศิริกายะ 1
22 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
23 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิเทศศาสตร์ 1
24 กาญจนา แก้วเทพ 1
25 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
26 Chulalongkorn University. Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
27 Somying Tumwasorn 1
28 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
29 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
30 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
31 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
32 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
33 สุวิชา ทองสิมา 1
34 วัลลภ แย้มเหมือน 1
35 รัตนา ตั้งศิริชัยพงษ์ 1
36 สำเริง แย้มโสภี 1
37 สุนีย์ นัยจรัญ 1
38 สมพร พรมดี 1
39 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
40 สายฝน ควรผดุง 1
41 สิริพร สิวราวุฒิ 1
42 คัคนางค์ มณีศรี 1
43 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
44 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
45 อุดมลักษณ์ กุลพิจิตร 1
46 Chulalongkorn University. Graduate School 1
47 พวงแก้ว ปุณยกนก 1
48 อุทัย บุญประเสริฐ 1
49 ธวัชชัย สันติสุข 1
50 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
51 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
52 วิไล ชินธเนศ 1
53 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์ 1
54 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทย์ศาสตร์ 1
55 Pornpimol Muanjai 1
56 Narong Punnim 1
57 ศิริลักษณ์ ศรีสำอางค์ 1
58 Jones, Gavin W. 1
59 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
60 เอกชัย อดุลยธรรม 1
61 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
62 Thada Jirajaras 1
63 Siriporn Sriwarakan 1
64 Chulalongkorn University.Faculty of Arts 1
65 Ong, Say Kee 1
66 Acom Sornsute 1
67 สุวดี ยาป่าคาย 1
68 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
69 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
70 กมลชนก ยวดยง 1
71 Thanathon Sesuk 1
72 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
73 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
74 Pantharee Boonsatorn 1
75 ศุกันยา ห้วยผัด 1
76 ลัดดาวัลย์ บุญรัตนกรกิจ, 1
77 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
78 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
79 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
80 Chulalongkorn University. Faculty of Pharmaceutical Science 1
81 Kittisak Likhitwitayawuid 1
82 วัฒนชัย สมิทธากร 1
83 วาสนา เสียงดัง 1
84 Wilai Anomasiri 1
85 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
86 รัชทิน จันทร์เจริญ 1
87 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
88 Sumphan Wongseripipatana 1
89 มยุรี ตันติสิระ 1
90 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
91 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
92 Vanida Chantarateptawan 1
93 Srilert Chotpantarat 1
94 Vimolmas Lipipun 1
95 Boonchai Sangpetngam 1
96 Garnpimol C. Ritthidej 1
97 Chalermpol Leevailoj 1
98 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
99 ไววิทย์ พุทธารี 1
100 กำจัด มงคลกุล 1
101 Prakong Tangpraprutkul 1
102 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
103 Puttipongse Varavudhi 1
104 Naiyana Chaiyabutr 1
105 สุมิตรา พูลทอง 1
106 ประคอง สุทธสาร 1
107 บรรจง คณะวรรณ 1
108 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
109 Ampa Luiengpirom 1
110 Phanphen Wattanaarsakit 1
111 ละอองทิพย์ เหมะ 1
112 สุมา เมืองใย 1
113 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
114 พรรณี กาญจนพลู 1
115 สิทธิพร แอกทอง 1
116 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
117 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
118 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
119 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
120 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
121 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
122 ชอุ่ม มลิลา 1
123 Jaitip Paiboon 1
124 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
125 Chulalongkorn University.Graduate school 1
126 นพพงษ์ บุญจิตราดุลย์ 1
127 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
128 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
129 Sompol Sanguanrungsirikul 1
130 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
131 Kitpramuk Tantayaporn 1
132 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
133 วิมล เหมะจันทร 1
134 Chakkaphan Sutthirat 1
135 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
136 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
137 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
138 Supa Chantharasakul 1
139 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
140 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
141 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
142 Panee Boonthavi 1
143 นิศา วิชพันธุ์ 1
144 Kasidit Nootong 1
145 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
146 Anawatch Mitpratan 1
147 อวย เกตุสิงห์ 1
148 Waraporn Siriterm 1
149 Chayaporn Supachartwong 1
150 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
151 Chonticha Srisawang 1
152 Suchin Arunsawatwong 1
153 Jittima Chatchawansaisin 1
154 ประธาน ดาบเพชร 1
155 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
156 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
157 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
158 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
159 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
160 Varunee Padmasankh 1
161 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
162 Rajalida Lipikorn 1
163 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
164 Walaisiri Muangsiri 1
165 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
166 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
167 Chariya Uiyyasathian 1
168 ๋Janes, Gavin W. 1
169 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
170 รุ่งราวี ทองกันยา 1
171 มณีวรรณ กมลพัฒน 1
172 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
173 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
174 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
175 ประคอง ชอบเสียง 1
176 กัญญา ศุภปิติพร 1
177 Yeshey Penjor 1
178 Tadchanon Chuman 1
179 กระมล ทองธรรมชาติ 1
180 วินัย งามแสง 1
181 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
182 สมชัย วัฒนการุณ 1
183 นภสร โกวรรธนะกุล 1
184 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
185 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
186 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
187 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2532 1
3 2531 1
4 2512 2
5 543 4
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 List assignment problems
ปี พ.ศ. 2532
2 การเปรียบเทียบทรัพยากรทางการศึกษา ประสิทธิภาพการสอน และประสิทธิภาพการบริหารโรงเรียน ระหว่างโรงเรียนมัธยมศึกษาในประเทศไทย จำแนกตามขนาด ประเภทและเขตที่ตั้งของโรงเรียน
ปี พ.ศ. 2531
3 ความสัมพันธ์เชิงคาโนนิคอลระหว่างองค์ประกอบด้านลักษณะของนักเรียน ลักษณะของครู และสภาพแวดล้อมในโรงเรียน กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2512
4 การประเมินความสูญเสียผู้มีความสามารถ ที่จะเรียนในชั้นการศึกษาระดับอุดมศึกษา ของประเทศไทย ระหว่างปี พ.ศ. 2512-2519
5 การประเมินความสูญเสียผู้มีความสามารถ ที่จะเรียนในชั้นการศึกษาระดับอุดมศึกษา ของประเทศไทย ระหว่างปี พ.ศ. 2512-2519