ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

มยุรี จารุปาน
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- มยุรี จารุปาณ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 5
2 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 3
3 สุรางค์ วีรกิจพาณิชย์ 2
4 วีณา โสตภิภาพนุกูล 2
5 สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ 2
6 สุนิสา ทิมเทียมเพ็ชร 2
7 ชอุ่ม มงคล 2
8 ระวีวรรณ ชินะตระกูล 2
9 วลัยรัตน์ อัศเวศน์ 2
10 ศุกันยา ห้วยผัด 1
11 Tadchanon Chuman 1
12 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
13 สมชัย วัฒนการุณ 1
14 กระมล ทองธรรมชาติ 1
15 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
16 วินัย งามแสง 1
17 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
18 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
19 Pantharee Boonsatorn 1
20 นภสร โกวรรธนะกุล 1
21 สุวดี ยาป่าคาย 1
22 Suchin Arunsawatwong 1
23 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
24 Jittima Chatchawansaisin 1
25 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
26 Chonticha Srisawang 1
27 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
28 Thanathon Sesuk 1
29 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
30 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
31 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
32 Ong, Say Kee 1
33 สิทธิพร แอกทอง 1
34 นิศา วิชพันธุ์ 1
35 Kasidit Nootong 1
36 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
37 พรรณี กาญจนพลู 1
38 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
39 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
40 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
41 สุมา เมืองใย 1
42 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
43 ประคอง ชอบเสียง 1
44 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
45 รุ่งราวี ทองกันยา 1
46 กัญญา ศุภปิติพร 1
47 Acom Sornsute 1
48 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
49 ๋Janes, Gavin W. 1
50 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
51 มณีวรรณ กมลพัฒน 1
52 Chariya Uiyyasathian 1
53 Yeshey Penjor 1
54 อวย เกตุสิงห์ 1
55 วาสนา เสียงดัง 1
56 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
57 สายฝน ควรผดุง 1
58 สิริพร สิวราวุฒิ 1
59 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
60 Jones, Gavin W. 1
61 Narong Punnim 1
62 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
63 ศิริลักษณ์ ศรีสำอางค์ 1
64 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
65 สมพร พรมดี 1
66 สุนีย์ นัยจรัญ 1
67 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
68 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
69 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
70 วิไล ชินธเนศ 1
71 คัคนางค์ มณีศรี 1
72 สำเริง แย้มโสภี 1
73 สุวิชา ทองสิมา 1
74 วัลลภ แย้มเหมือน 1
75 รัตนา ตั้งศิริชัยพงษ์ 1
76 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
77 Pornpimol Muanjai 1
78 Waraporn Siriterm 1
79 ประธาน ดาบเพชร 1
80 Thada Jirajaras 1
81 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
82 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
83 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
84 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
85 กมลชนก ยวดยง 1
86 Anawatch Mitpratan 1
87 Rajalida Lipikorn 1
88 Siriporn Sriwarakan 1
89 เอกชัย อดุลยธรรม 1
90 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
91 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
92 ไววิทย์ พุทธารี 1
93 Varunee Padmasankh 1
94 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
95 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
96 Walaisiri Muangsiri 1
97 Chulalongkorn University.Faculty of Arts 1
98 Chayaporn Supachartwong 1
99 Puttipongse Varavudhi 1
100 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
101 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
102 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
103 Wilai Anomasiri 1
104 กาญจนา แก้วเทพ 1
105 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิเทศศาสตร์ 1
106 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
107 ศิริชัย ศิริกายะ 1
108 Chulalongkorn University. Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
109 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
110 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
111 รัชทิน จันทร์เจริญ 1
112 Kittisak Likhitwitayawuid 1
113 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
114 Sumphan Wongseripipatana 1
115 Boonchai Sangpetngam 1
116 Chulalongkorn University. Faculty of Pharmaceutical Science 1
117 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
118 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทย์ศาสตร์ 1
119 วัฒนชัย สมิทธากร 1
120 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
121 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
122 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
123 พวงแก้ว ปุณยกนก 1
124 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์ 1
125 Somying Tumwasorn 1
126 Chulalongkorn University. Faculty of Science 1
127 Chulalongkorn University. Graduate School 1
128 อุดมลักษณ์ กุลพิจิตร 1
129 ธวัชชัย สันติสุข 1
130 อุทัย บุญประเสริฐ 1
131 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
132 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
133 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
134 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
135 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
136 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
137 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
138 ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล 1
139 Chulalongkorn University. Faculty of Engineering 1
140 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
141 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
142 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
143 Garnpimol C. Ritthidej 1
144 Chalermpol Leevailoj 1
145 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
146 ชอุ่ม มลิลา 1
147 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
148 ประคอง สุทธสาร 1
149 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
150 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
151 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
152 Supa Chantharasakul 1
153 Chakkaphan Sutthirat 1
154 บรรจง คณะวรรณ 1
155 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
156 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
157 Phanphen Wattanaarsakit 1
158 ละอองทิพย์ เหมะ 1
159 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
160 Prakong Tangpraprutkul 1
161 กำจัด มงคลกุล 1
162 Ampa Luiengpirom 1
163 สุมิตรา พูลทอง 1
164 Naiyana Chaiyabutr 1
165 Panee Boonthavi 1
166 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
167 Vanida Chantarateptawan 1
168 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
169 ลัดดาวัลย์ บุญรัตนกรกิจ, 1
170 Sompol Sanguanrungsirikul 1
171 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
172 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
173 Vimolmas Lipipun 1
174 Srilert Chotpantarat 1
175 มยุรี ตันติสิระ 1
176 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
177 Kitpramuk Tantayaporn 1
178 นพพงษ์ บุญจิตราดุลย์ 1
179 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
180 วิมล เหมะจันทร 1
181 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
182 Chulalongkorn University.Graduate school 1
183 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
184 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
185 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
186 Jaitip Paiboon 1
187 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2532 1
3 2531 1
4 2512 2
5 543 4
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 List assignment problems
ปี พ.ศ. 2532
2 การเปรียบเทียบทรัพยากรทางการศึกษา ประสิทธิภาพการสอน และประสิทธิภาพการบริหารโรงเรียน ระหว่างโรงเรียนมัธยมศึกษาในประเทศไทย จำแนกตามขนาด ประเภทและเขตที่ตั้งของโรงเรียน
ปี พ.ศ. 2531
3 ความสัมพันธ์เชิงคาโนนิคอลระหว่างองค์ประกอบด้านลักษณะของนักเรียน ลักษณะของครู และสภาพแวดล้อมในโรงเรียน กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2512
4 การประเมินความสูญเสียผู้มีความสามารถ ที่จะเรียนในชั้นการศึกษาระดับอุดมศึกษา ของประเทศไทย ระหว่างปี พ.ศ. 2512-2519
5 การประเมินความสูญเสียผู้มีความสามารถ ที่จะเรียนในชั้นการศึกษาระดับอุดมศึกษา ของประเทศไทย ระหว่างปี พ.ศ. 2512-2519