ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

มนทิรา วิโรจน์อนันต์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ประคองศิริ บุญคง 3
2 ศิรินันท์ ตรีมงคลทิพย์ 3
3 ทรงศักดิ์ สอนจ้อย 3
4 สถาบันสุขภาพวิถีไทย 3
5 ธวัชชัย เทียนงาม 3
6 ศุภลักษณ์ ฟักคำ 3
7 พักตร์เพ็ญ อินทุใส 2
8 อารีวรรณ ทับทอง 2
9 มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 2
10 มหาวิทยาลัยนเรศวร 2
11 วิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 2
12 กระทรวงสาธารณสุข. ศูนย์พัฒนายาไทยและสมุนไพร 2
13 มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี 2
14 สำราญ คงชะวัน 2
15 กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 2
16 วิภาฤดี วิภาวิน 2
17 ชวนพิศ ชุมคง 2
18 สมนึก สุชัยธนาวนิช 2
19 นักวิจัยอิสระ 2
20 พิมทรัพย์ พิมพิสุทธ์ 1
21 กิตติยา คิดบา 1
22 กฤตภาส ไพเราะ 1
23 พยอม ดีน้อย 1
24 ปาริชาต สถาปิตานนท์ สโรบล 1
25 ไม่มีข้อมูล 1
26 ดารณี อ่อนชมจันทร์ 1
27 บุญสม อัคธรรมกุล 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2549 1
3 2541 3
4 543 4