ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

มนทิรา วิโรจน์อนันต์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ทรงศักดิ์ สอนจ้อย 3
2 สถาบันสุขภาพวิถีไทย 3
3 ธวัชชัย เทียนงาม 3
4 ประคองศิริ บุญคง 3
5 ศุภลักษณ์ ฟักคำ 3
6 ศิรินันท์ ตรีมงคลทิพย์ 3
7 วิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 2
8 มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 2
9 ชวนพิศ ชุมคง 2
10 พักตร์เพ็ญ อินทุใส 2
11 วิภาฤดี วิภาวิน 2
12 สำราญ คงชะวัน 2
13 กระทรวงสาธารณสุข. ศูนย์พัฒนายาไทยและสมุนไพร 2
14 สมนึก สุชัยธนาวนิช 2
15 อารีวรรณ ทับทอง 2
16 กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 2
17 นักวิจัยอิสระ 2
18 มหาวิทยาลัยนเรศวร 2
19 มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี 2
20 ไม่มีข้อมูล 1
21 ดารณี อ่อนชมจันทร์ 1
22 บุญสม อัคธรรมกุล 1
23 ปาริชาต สถาปิตานนท์ สโรบล 1
24 พยอม ดีน้อย 1
25 พิมทรัพย์ พิมพิสุทธ์ 1
26 กิตติยา คิดบา 1
27 กฤตภาส ไพเราะ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2549 1
3 2541 3
4 543 4