ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

มนต์ชัย ดวงจินดา
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- มนต์ชัย ดวงจินดา,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สุภร กตเวทิน 13
2 เทวินทร์ วงษ์พระลับ 13
3 ยุพิน ผาสุข 11
4 วุฒิไกร บุญคุ้ม 9
5 มหาวิทยาลัยขอนแก่น (อุดหนุนทั่วไป) 7
6 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 7
7 วิโรจน์ ภัทรจินดา 5
8 สุกร กตเวทิน 4
9 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 4
10 ชัยยุทธ ดวงเดือน 4
11 กังวาน กาญจนพงศ์กิจ 3
12 จินตนา วงศ์นากนากร 3
13 วิชัย ทิพย์วงค์ 3
14 ยวงยศ จินดาทะจักร์ 3
15 เกษม นันทชัย 2
16 บัญญัติ เหล่าไพบูลย์ 2
17 พิชญ์รัตน์ แสนไชยสุริยา 2
18 อรดี แก้วใส 2
19 อนาลยา หนานสายออ 2
20 ชนะวิทย์ อนุสุเรนทร์ 2
21 จันทร์จรัส เรียวเดชะ 1
22 ดวงสมร สุวัฑฒน 1
23 ฟ้าน่าน สุขสวัสดิ์ 1
24 กมลชัย ตรงวานิชนาม 1
25 วิราช นิมิตสันติวงศ์ 1
26 จีระศักดิ์ ถิรธนบูรณ์ 1
27 จุรีรัตน์ แสนโภชน์ 1
28 อารินี ชัชวาลชลธีระ 1
29 เกศรา อำพาภรณ์ 1
30 จันทร์จรัส เรี่ยวเดชะ 1
31 ปาริชาติ คำฤาชา 1
32 เถลิงศักดิ์ อังกุรเศรณี 1
33 ประสิทธิ์ ใจศิล 1
34 พิชญานิภา กล่อมทอง 1
35 ปิยะนันท์ นวลหนูปล้อง 1
36 สายัณห์ บัวบาน 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 3
2 2558 3
3 2557 6
4 2556 6
5 2555 8
6 2554 8
7 2553 7
8 2552 13
9 2551 9
10 2550 6
11 2549 2
12 2548 3
13 2546 2
14 2545 1
15 543 91
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 ศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (ไก่พื้นเมือง)
2 การประเมินพันธุกรรมของลักษณะโปรตีนในน้ำนมของโคนมด้วยข้อมูลสนิปทั้งจีโนม
3 การค้นหาอัตลักษณ์ด้านคุณภาพเนื้อของไก่พื้นเมืองด้วยเทคนิค แสงซินโครตรอน
ปี พ.ศ. 2558
4 โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (น.ส. สุกัญญา เจริญศิลป์)
5 การศึกษาความสัมพันธ์ของยีนที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติการเป็นอาหารฟังก์ชัน กับปริมาณเมลานินในไก่กระดูกดำ
6 การประเมินพันธุกรรมของลักษณะโปรตีนในน้ำนมของโคนมภายใต้สภาวะเครียดเนื่องจากความร้อนเพื่อส่งเสริมการผลิตนมฟังก์ชัน
ปี พ.ศ. 2557
7 ศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (ไก่พื้นเมือง)
8 การพัมนาสายพันธุ์ไก่สายพันธุ์สังเคราะห์ เพื่อรองรับการผลิตลูกผสมไก่บ้านไทยและไก่เนื้องไทย
9 การประเมินพันธุกรรมของลักษณะเซลล์โซมาติกของโคนมภายใต้สภาวะเครียดเนื่องจากความร้อนของประเทศไทย
10 การใช้วิธีอณูพันธุศาสตร์เพื่อค้นหาอัตลักษณ์ทางพันธุกรรมของไก่พื้นเมืองไทย
11 ศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (ไก่พื้นเมือง)
12 การขยายฝูงพ่อแม่ไก่สายพันธุ์สังเคราะห์ (Synthetic lines) ชั่วรุ่นที่ 4 และ 5 และทดสอบสมรรถนะการเจริญเติบโตของไก่ลูกผสมพื้นเมืองระหว่างสายพันธุ์สังเคราะห์กับสายพันธุ์การค้า
ปี พ.ศ. 2556
13 ศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์(ไก่พื้นเมือง)
14 ศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (ไก่พื้นเมือง)
15 แนวโน้มทางพันธุกรรมการให้ผลผลิตน้ำนมของโคนมที่ผ่านการคัดเลือกด้วยเครื่องหมายพันธุกรรมร่วมกับการดัชนีการคัดเลือกที่ปรับอิทธิพลเนื่องจากอุณหภูมิและความชื้น
16 การปรับปรุงพันธุ์สุกรด้วยการคัดเลือกจากข้อมูลสนิปจีโนม
17 การตรวจสอบย้อนกลับพันธุ์ประวัติสัตว์ในอุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตว์ด้วยเทคนิคการตรวจสอบระดับโมเลกุล
18 การตรวจสอบการปลอมปนเนื้อสัตว์ในผลิตภัณฑ์สัตว์ด้วยเทคนิคอณูพันธุศาสตร์และการค้นหาเครื่องหมายดีเอ็นเอเพื่อบ่งชี้สายพันธุ์แท้ในอุตสาหกรรมการผลิตสัตว์
ปี พ.ศ. 2555
19 ศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (ไก่พื้นเมือง)
20 โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก สำหรับงานวิจัยที่เชื่อมโยงกับภาคการผลิต(คปก. - อุตสาหกรรม) รุ่นที่ 11 สำหรับนายวุฒิชัย เคนไชยวงศ์
21 การปรับปรุงพันธุ์สุกรด้วยการคัดเลือกจากข้อมูลสนิปทั้งจีโนม
22 การจัดประชุมวิชาการ"ไก่พื้นเมืองไทย : จากพันธุกรรมเศรษกิจสร้างสรรค์" ในงานมหกรรมวิชาการ สกว.วิจัยตามรอยพระยุคลบาท: สร้างสรรค์ปัญญา เพื่อพัฒนาประเทศ
23 แนวโน้มทางพันธุกรรมการให้ผลผลิตน้ำนมของโคนมที่ผ่านการคัดเลือกด้วยเครื่องหมายพันธุกรรมร่วมกับการดัชนีการคัดเลือกที่ปรับอิทธิพลเนื่องจากอุณหภูมิและความชื้น
24 การขยายฝูงพ่อแม่พันธ์ไก่สายพันธุ์สังเคราะห์ (Synthetic lines) ชั่วรุ่นที่ 4 และ 5 และทดสอบสมรรถนะการเจริญเติบโตของไก่ลูกผสมพื้นเมืองระหว่างสายพันธุ์สังเคราะห์กับสายพันธุ์การค้า
25 การประเมินพันธุกรรมการให้ผลผลิตน้ำนมและความสมบูรณ์พันธุ์ของโครุ่น F1 ที่ผ่านการคัดเลือกด้วยเครื่องหมายพันธุกรรมร่วมกับการดัชนีการคัดเลือกที่ปรับอิทธิพลเนื่องจากอุณหภูมิและความชื้น
26 การประเมินพันธุกรรมการให้ผลผลิตน้ำนมและความสมบูรณ์พันธุ์ของโครุ่น F1 ที่ผ่านการคัดเลือกด้วยเครื่องหมายพันธุกรรมร่วมกับการดัชนีการคัดเลือกที่ปรับอิทธิพลเนื่องจากอุณหภูมิและความชื้น
ปี พ.ศ. 2554
27 การตรวจสอบย้อนกลับพันธุ์ประวัติสัตว์ในอุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตว์ด้วยเทคนิคการตรวจสอบระดับโมเลกุล II
28 การตรวจสอบการปลอมปนเนื้อสัตว์ในผลิตภัณฑ์สัตว์ด้วยเทคนิคอณูพันธุศาสตร์และการค้นหาเครื่องหมายดีเอ็นเอเพื่อบ่งชี้สายพันธุ์แท้ในอุตสาหกรรมการผลิตสัตว์ II
29 การประมาณค่าพารามิเตอร์ทางพันธุกรรมสำหรับลักษณะ ความสมบูรณ์พันธุ์ในโคลูกผสม
30 การพัฒนาฝูงพ่อแม่พันธุ์ไก่พื้นเมืองไทยพันธุ์ประดู่หางดำและชีด้วยดัชนีการคัดเลือก
31 ศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (ไก่พื้นเมือง)
32 การพัฒนาโคนมทนร้อนด้วยเทคนิคการคัดเลือกจากเครื่องหมายพันธุกรรมร่วมกับการประเมินพันธุกรรมที่ปรับอิทธิพลเนื่องจากดัชนีอุณหภูมิความชื้น (เพิ่มเติม 2552)
33 การพัฒนาโคนมทนร้อนด้วยเทคนิคการคัดเลือกจากเครื่องหมายพันธุกรรมร่วมกับการประเมินพันธุกรรมที่ปรับอิทธิพลเนื่องจากดัชนีอุณหภูมิความชื้น (เพิ่มเติม 2552)
34 การศึกษายีนที่มีความสัมพันธ์กับโรคไส้เลื่อนถุงอัณฑะและอัณฑะทองแดงในสุกร
ปี พ.ศ. 2553
35 การตรวจสอบย้อนกลับพันธุ์ประวัติสัตว์ในอุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตว์ด้วยเทคนิคการตรวจสอบระดับโมเลกุล
36 การตรวจสอบการปลอมปนเนื้อสัตว์ในผลิตภัณฑ์สัตว์ด้วยเทคนิคอณูพันธุศาสตร์และการค้นหาเครื่องหมายดีเอ็นเอเพื่อบ่งชี้สายพันธุ์แท้ในอุตสาหกรรมการผลิตสัตว์
37 ศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (ไก่พื้นเมือง)
38 ทุนโครงการเครือข่ายเชิงกุลยุทธ์เพื่อการผลิตและพัฒนาอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา (มงคล เทพรัตน์)
39 การพัฒนาโคนมทนร้อนด้วยเทคนิคการคัดเลือกจากเครื่องหมายพันธุกรรมร่วมกับการประเมินพันธุกรรมที่ปรับอิทธิพลเนื่องจากดัชนีอุณหภูมิความชื้น (เพิ่มเติม 2552)
40 การประเมินพันธุกรรมการให้ผลผลิตน้ำนมและความสมบูรณ์พันธุ์ของโครุ่น F1 ที่ผ่านการคัดเลือกด้วยเครื่องหมายพันธุกรรมร่วมกับการดัชนีการคัดเลือกที่ปรับอิทธิพลเนื่องจากอุณหภูมิและความชื้น
41 การศึกษาความหลากหลายและเปรียบเทียบโครงสร้างทางพันธุกรรมระหว่างไก่ป่าและไก่พื้นเมืองไทยโดยใช้ไมโครแซทเทิลไลท์
ปี พ.ศ. 2552
42 การศึกษาความหลากหลายและการจำแนกกลุ่มพันธุกรรมของโคพื้นเมืองไทยจากข้อมูลไมโครแซทเทิลไลท์และไมโตคอนเดรีย
43 การประเมินพันธุกรรมการให้ผลผลิตน้ำนมและความสมบูรณ์พันธุ์ของโครุ่น F1 ที่ผ่านการคัดเลือกด้วยเครื่องหมายพันธุกรรมร่วมกับการดัชนีการคัดเลือกที่ปรับอิทธิพลเนื่องจากอุณหภูมิและความชื้น
44 การพัฒนาโคนมทนร้อนด้วยเทคนิคการคัดเลือกจากเครื่องหมายพันธุกรรมร่วมกับการประเมินพันธุกรรมที่ปรับอิทธิพลเนื่องจากดัชนีอุณหภูมิความชื้น
45 การศึกษายีน BoLA-DRB hyplotypeต่อความต้านทานโรคไข้เห็บในโคนมพันธุ์ซาฮิวาล โคนมลูกผสมโฮลสไตน์ ฟรีเชี่ยนระดับสาย เลือดต่างๆ
46 การตอบสนองการทนร้อนในระดับโมเลกุลของโคนมพันธุ์ซาฮิวาล โคนมลูกผสมโฮลสไตน์ฟรีเซี่ยนระดับสายเลือดต่าง ๆ
47 การพัฒนาฝูงพ่อแม่พันธุ์ไก่พื้นเมืองไทยพันธุ์ประดู่หางดำและชีด้วยดัชนีการคัดเลือก
48 การหาเครื่องหมายพันธุกรรมที่เกี่ยวข้องกับการต้านทานโรคเขตร้อนของโคนมภายใต้สภาพร้อนชื้น
49 การหาเครื่องหมายพันธุกรรมที่เกี่ยวข้องกับความสมบูรณ์พันธุ์ในโคนมภายใต้สภาพร้อนชื้น
50 การหาเครื่องหมายพันธุกรรมที่เกี่ยวข้องกับการต้านทานโรคเขตร้อนของโคนมภายใต้สภาพร้อนชื้น
51 การหาเครื่องหมายพันธุกรรมที่เกี่ยวข้องกับความสมบูรณ์พันธุ์ในโคนมภายใต้สภาพร้อนชื้น
52 การหาเครื่องหมายพันธุกรรมที่เกี่ยวข้องกับความสมบูรณ์พันธุ์ในโคนมภายใต้สภาพร้อนชื้น
53 การหาเครื่องหมายพันธุกรรมที่เกี่ยวข้องกับการต้านทานโรคเขตร้อนของโคนม ภายใต้สภาพร้อนชื้น
54 การประมาณค่าพารามิเตอร์ทางพันธุกรรมเพื่อคัดเลือกโคนมที่มีพันธุกรรมของการทนร้อนโดยใช้โมเดลวันทดสอบรีเกรซชั่นสุ่มร่วมกับอิทธิพลแบบข่มของยีน
ปี พ.ศ. 2551
55 ประสิทธิผลของสมุนไพรไทยในการยับยั้งเชื้อ Candida albicans
56 การทดสอบสมรรถนะการเจริญเติบโตและความนุ่มเนื้อในไก่ลูกผสมที่ได้จากพ่อพันธุ์พื้นเมืองไทยกับแม่พันธุ์ทางการค้า
57 การหาเครื่องหมายพันธุกรรมที่เกี่ยวข้องกับการต้านทานโรคเขตร้อนของโคนมภายใต้สภาพร้อนชื้น
58 การหาเครื่องหมายพันธุกรรมที่เกี่ยวข้องกับการทนความเครียดเนื่องจากความร้อนในโคนม
59 การหาเครื่องหมายพันธุกรรมที่เกี่ยวข้องกับการทนความเครียดเนื่องจากความร้อนในโคนม
60 การตรวจหาความสัมพันธ์ของยีน BoLA-DRB3 กับการต้านทานโรคไข้เห็บในโคนม
61 อิทธิพลของรูปแบบยีน hsp 70 ต่อความสามารถในการทนร้อนในไก่พื้นเมืองไทย
62 การประมาณกราฟพันธุกรรมการให้น้ำนม โดยโมเดลวันทดสอบรีเกรชชั่นสุ่ม ที่มีการปรับอิทธิพลของ heterogeneous variance ในโคนมลูกผสมโฮลสไตน์
63 การศึกษาความหลากหลายและการจำแนกกลุ่มพันธุกรรมของโคพื้นเมืองไทย จากข้อมูลไมโครแซทเทิลไลท์และไมโตคอนเดรีย
ปี พ.ศ. 2550
64 การหาเครื่องหมายพันธุกรรมที่เกี่ยวข้องกับการต้านทานโรคเขตร้อนของโคนมภายใต้สภาพร้อนชื้น
65 ทุนโครงการเครือข่ายเชิงกุลยุทธ์เพื่อการผลิตและพัฒนาอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา (มงคล เทพรัตน์)
66 การศึกษาความหลากหลายและการจำแนกกลุ่มพันธุกรรมของโคพื้นเมืองไทยจากข้อมูลไมโครแซทเทิลไลท์และไมโตคอนเดรีย
67 การทดสอบสมรรถนะการเจริญเติบโตและความนุ่มเนื้อในไก่ลูกผสมที่ได้จากพ่อพันธุ์พื้นเมืองไทยกับแม่พันธุ์ทางการค้า
68 การพัฒนาระบบการติดตามการดำเนินงานและการบริหารงบประมาณโครงการวิจัย
69 การทดสอบสมรรถนะการเจริญเติบโตและความนุ่มเนื้อในไก่ลูกผสม ที่ได้จากพ่อพันธุ์เมืองไทยกับแม่พันธุ์ทางการค้า
ปี พ.ศ. 2549
70 การหาเครื่องหมายพันธุกรรมที่เกี่ยวข้องกับความสมบูรณ์พันธุ์ในโคนมภายใต้สภาพร้อนชื้น
71 การหาเครื่องหมายพันธุกรรมที่เกี่ยวข้องกับการทนความเครียดเนื่องจากความร้อนในโคนม
ปี พ.ศ. 2548
72 การหาเครื่องหมายพันธุกรรมที่เกี่ยวข้องกับการทนความเครียดเนื่องจากความร้อนในโคนม
73 การประเมินความหลากหลายทางพันธุกรรม และตรวจสอบดีเอ็นเอเพื่อบ่งชี้ความเป็นสัตว์ป่าไทย : I. สัตว์ป่าในวงศ์สัตว์กีบ
74 การประเมินความหลากหลายทางพันธุกรรม และตรวจสอบดีเอ็นเอเพื่อบ่งชี้ความเป็นสัตว์ป่าไทย : I. สัตว์ป่าในวงศ์สัตว์กีบ
ปี พ.ศ. 2546
75 อิทธิพลของยีนเบต้าและแคปป้าเคซีนที่มีผลต่อลักษณะการให้ผลผลิตน้ำนมในโคนมลูกผสม
76 การประมาณค่าความแปรปรวนจากอิทธิพลแบบบวกสะสมและอิทธิพลแบบข่มของยีนสำหรับลักษณะการสืบพันธุ์เพศเมียในสุกร
ปี พ.ศ. 2545
77 การประเมินความหลากหลายทางพันธุกรรม และตรวจสอบดีเอ็นเอเพื่อบ่งชี้ความเป็นสัตว์ป่าไทย : I. สัตว์ป่าในวงศ์สัตว์กีบ
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
78 การศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมเปรียบเทียบระหว่างไก่พื้นเมืองกับไก่ภูฏานโดยใช้ไมโครแชทเทลไทล์เป็นเครื่องหมายทางพันธุกรรม
79 การศึกษาความสัมพันธ์รูปแบบจีโนไทป์ ยีน HSP 70 ต่อความสามารถในการทนร้อนในไก่พื้นเมืองไทยสายพันธุ์ประดู่หางดำ
80 การเปรียบเทียบจีโนมไก่ป่า ไก่พื้นเมืองไทยและไก่เนื้อทางการค้าด้วยไมโครแซทเทลไลท์และฟังก์ชั่นนัลยีน
81 การประเมินพันธุกรรมระดับชาติของลักษณะผลผลิตในโคนมลูกผสมโฮลสไตน์กับซีบูภายใต้สภาพอากาศแบบร้อนข้นของประเทศไทย
82 การประเมินค่าพารามิเตอร์ทางพันธุกรรมของลักษณะทางการสืบพันธุ์และการพัฒนาดัชนีการคัดเลือกด้านการให้ผลผลิตในแม่สุกรพันธุ์ลาร์จไวท์และพันธุ์แลนด์เรซ
83 การตรวจหาเครื่องหมายพันธุกรรมที่สัมพันธ์กับลักษณะการให้ผลผลิตไข่ในไก่พื้นเมืองไทยพันธุ์ประดู่หางดำและพันธุ์ชี
84 การศึกษาเครื่องหมายพันธุกรรมที่สัมพันธ์กับลักษณะการเจริญเติบโตในโคพื้นเมืองไทยและบราห์มัน