ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

มนตรี แก้วดวง
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สายันต์ ตันพานิช 40
2 สุรสิทธิ์ วงษ์สัจจานันท์ 38
3 ประยุทธ กาวิละเวส 38
4 วิเซ็น ดวงสา 37
5 พงษ์ศักดิ์ แก้วศรี 37
6 เรวัตร จินดาเจี่ย 34
7 ชลธิชา นิวาสประกฤติ 30
8 สาวิตรี ปราโมช ณ อยุธยา 18
9 สุวดี ปัญญาดี 16
10 สุพัตรา เปี่ยมวารี 9
11 สรวิศ แจ่มจำรูญ 9
12 จิตตา สาตร์เพ็ชร์ 9
13 บวร ตันติวรชัย 7
14 อนวัช สุวรรณกุล 4
15 ธเนศ อุทิศธรรม 3
16 มยุรา ล้านไชย 3
17 ประสาร สวัสดิ์ซิตัง 3
18 รุจิรา ดีวัฒนวงศ์ 3
19 ศิริเพ็ญ จริเกษม 3
20 กนกอร อัมพรายน์ 3
21 วันทนา สะสมทรัพย์ 3
22 วิศรุต สุขะเกตุ 2
23 วารินทร์ ดังก้อง 1
24 สมัย เสวครบุรี 1
25 วิเชียร เขยนอก 1
26 วิมลศรี พรรธนประเทศ 1
27 ปิยานี รัตนชำนอง 1
28 ประเสริฐ อะมริต 1
29 กุศล เอี่ยมทรัพย์ 1
30 พงศธร หลิมศิริวงษ์ 1
31 สาววารินทร์ ดังก้อง 1
32 วิภาพร พัฒน์เวช 1
33 เบญจมาศ คำภูเมือง 1
34 กิ่ง รัตนสูงเนิน 1
35 ประธาน สำเร็จกิจ 1
36 อรุณวรรณ ดวงสา 1
37 อมรรัตน์ ขยันการนาวี 1
38 กฤติยา ทิสยากร 1
39 ประไพภัทร คลังทรัพย์ 1
40 อุบล ฤกษ์อ่ำ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 3
2 2557 7
3 2556 5
4 2546 1
5 2545 1
6 543 35
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การพัฒนาสารเคลือบผิวจากสารเมือกของพืชเพื่อยืดอายุการเก็บรักษาผลไม้เพื่อการส่งออก
2 การวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์และการปลูกมะเม่า(Antidesma spp.) ตะคร้อ (Schleichera oleosa (Lour.)Oken) และ คอแลน (Nephelium hypoleucum Kurz)
3 การเขตกรรมและการคัดเลือกพันธุ์พืชสมุนไพรลดการสูบบุหรี่
ปี พ.ศ. 2557
4 การพัฒนาการผลิตผักอินทรีย์บนพื้นฐานของการปลูกเชิงระบบบนพื้นที่จำกัด
5 วิจัยและพัฒนา Chinese tallow tree และพืชที่ไม่ใช่อาหารเพื่อผลิตไบโอดีเซล
6 วิจัยและพัฒนา Chinese tallow tree และพืชที่ไม่ใช่อาหารเพื่อผลิตไบโอดีเซล
7 การพัฒนาสายพันธุ์การเขตกรรมและส่งเสริมการปลูกต้นดอกพระจันทร์ (Ipomoea alba) เป็นการค้า
8 การวิจัยพัฒนาและส่งเสริมระบบการปลูกพืชโดยมีผักหวานป่าเป็นพืชหลัก
9 การวิจัยและพัฒนาและส่งเสริมการปลูกไผ่หวานเป็นการค้า
10 การวิจัยและพัฒนาและส่งเสริมการปลูกผักกูดเป็นการค้า
ปี พ.ศ. 2556
11 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทดสอบประสิทธิภาพและประเมินความปลอดภัยของสารออกฤทธิ์ จากพืชสำหรับป้องกันกำจัดศัตรูพืช
12 วิจัยและพัฒนาระบบการผลิตพืชที่มีศักยภาพป้องกันกำจัดโรคและแมลงเพื่อเป็นวัตถุดิบสำคัญในการผลิตผลิตภัณฑ์สารป้องกันกำจัดศัตรูพืช
13 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์สารออกฤทธิ์จากพืชเพื่อการป้องกันกำจัดศัตรูพืช
14 การศึกษาทดลองตลาดและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องจักรการแปรรูปลองกอง
15 การคัดเลือกสายพันธุ์มะขามป้อมที่เหมาะสมในการผลิตผลิตภัณฑ์อาหาร เครื่องสำอางและยาสมุนไพร
ปี พ.ศ. 2546
16 อัตราพันธุกรรมของความสามารถ ในการเกิดรากของกิ่งปักชำ และลักษณะกิ่งใบฝรั่ง (Psidium guajava L.)
ปี พ.ศ. 2545
17 อัตราพันธุกรรมของความสามารถในการเกิดรากของกิ่งปักชำและลักษณะกิ่งใบฝรั่ง (~iPsidium guajava~i L.)