ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

มนตรี สิงหะวาระ
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 แนวทางการตัดสินใจการผลิตและจำหน่ายลำไยอย่างเหมาะสมภายใต้ความไม่แน่นอนของสภาพแวดล้อมและตลาด
ปี พ.ศ. 2558
2 แนวทางการกำหนดเขตเหมาะสมของการใช้พื้นที่ผลิตข้าวโดยชุมชนมีส่วนร่วมเพื่อสร้างความสามารถทางการแข่งขันในเขตจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย พะเยา
ปี พ.ศ. 2557
3 การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการผลิตน้ำมันไบโอดีเซลเพื่อความมั่นคงทางพลังงานในชุมชน
ปี พ.ศ. 2556
4 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเศรษฐศาสตร์มหภาค ๒ โดยการเรียนแบบเพื่อนช่วยเพื่อนของนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์
5 การจัดสรรปัจจัยการผลิตอย่างเหมาะสมเพื่อการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพในเขตพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทย
6 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเศรษฐศาสตร์มหภาค ๒ โดยการเรียนแบบเพื่อนช่วยเพื่อนของนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์
ปี พ.ศ. 2555
7 การเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาด้วยการสอนและการเรียนรู้จากบทความทางวิชาการภาษาอังกฤษ
8 การศึกษาความเต็มใจจ่ายและส่วนประสมทางการตลาดที่เหมาะสมต่อการใช้น้ำมันไบโอดีเซลในชุมชน
9 การเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาด้วยการสอนและการเรียนรู้จากบทความทางวิชาการภาษาอังกฤษ
10 การศึกษาความเต็มใจจ่ายและส่วนประสมทางการตลาดที่เหมาะสมต่อการใช้น้ำมันไบโอดีเซลในชุมชน
ปี พ.ศ. 2554
11 การวิเคราะห์ประสิทธิภาพการผลิตและปัจจัยที่ส่งผลต่อความไม่มีประสิทธิภาพการผลิตดอกเบญจมาศใน จังหวัดเชียงใหม่
12 การวิเคราะห์ประสิทธิภาพการผลิตและปัจจัยที่ส่งผลต่อความไม่มีประสิทธิภาพการผลิตดอกเบญจมาศใน จังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2553
13 การวิเคราะห์ประสิทธิภาพการดำเนินงานและแนวทางการพัฒนาที่เหมาะสมของสหกรณ์ผู้ปลูกมันฝรั่งเชียงใหม่
14 การวิเคราะห์ประสิทธิภาพการดำเนินงานและแนวทางการพัฒนาที่เหมาะสมของสหกรณ์ผู้ปลูกมันฝรั่งเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2552
15 บทบาทของข้อมูลข่าวสารและปัจจัยทางเศรษฐกิจต่อการกำหนดอัตราแลกเปลี่ยน
16 บทบาทของข้อมูลข่าวสารและปัจจัยทางเศรษฐกิจต่อการกำหนดอัตราแลกเปลี่ยน
ปี พ.ศ. 2550
17 การวิเคราะห์อุปสงค์และสถานะการแข่งขันและสินค้าอุตสาหกรรมพื้นบ้าน
ปี พ.ศ. 2548
18 การวิเคราะห์อุปสงค์และสถานะการแข่งขันของสินค้าและปัจจัยการผลิตของอุตสาหกรรมพื้นบ้าน
19 การวิเคราะห์อุปสงค์และสถานะการแข่งขันของสินค้าและปัจจัยการผลิตของอุตสาหกรรมพื้นบ้าน
ปี พ.ศ. 2542
20 การวิเคราะห์เสถียรภาพและปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการส่งออกสินค้าไทยไปกลุ่มตะวันออกกลาง
ปี พ.ศ. 2541
21 การวิเคราะห์เสถียรภาพและปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการส่งออกสินค้าของไทยไปกลุ่มตะวันออกกลาง