ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

มธุรส สว่างบำรุง
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 อารมณ์เหงากับพฤติกรรมการท่องเที่ยวของผู้สูงอายุ
ปี พ.ศ. 2556
2 ความนิยมใช้จักรยานเพื่อการสัญจรของผู้สูงอายุในภาคเหนือ
3 ทัศนคติทางสังคมของชุมชนภาคเหนือที่มีต่อการเผาขยะมูลฝอยในบริเวณที่อยู่อาศัย
4 ทัศนคติทางสังคมของชุมชนภาคเหนือที่มีต่อการเผาขยะมูลฝอยในบริเวณที่อยู่อาศัย
ปี พ.ศ. 2555
5 การปรับตัวของแรงงานต่างด้าวไทใหญ่ : วิถีชีวิตใหม่แห่งดินแดนล้านนา
ปี พ.ศ. 2551
6 การวิเคราะห์คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุชาวล้านนา จังหวัดเชียงใหม่
7 การวิเคราะห์คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุชาวล้านนา จังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2550
8 สภาพปัญหาจากการจ้างแรงงานต่างด้าวของสถานประกอบการในจังหวัดเชียงใหม่
9 สภาพปัญหาจากการจ้างแรงงานต่างด้าวของสถานประกอบการในจังหวัดเชียงใหม่
10 การรับรู้จริยธรรมทางเพศของเยาวชน ที่เกิดจากความรุนแรงทางวัฒนธรรม
ปี พ.ศ. 2549
11 การรับรู้จริยธรรมทางเพศของเยาวชนที่เกิดจากความรุนแรงทางวัฒนธรรม
12 การรับรู้จริยธรรมทางเพศของเยาวชนที่เกิดจากความรุนแรงทางวัฒนธรรม
ปี พ.ศ. 2548
13 ศึกษาพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเสพยาบ้าของวัยรุ่นในเขตภาคเหนือตอนบน
14 พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้
15 แรงจูงใจในการใช้บริการอินเตอร์เน็ตของวัยรุ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2547
16 ศึกษาพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเสพยาบ้าของวัยรุ่นในเขตภาคเหนือตอนบน (ปี 2547)
17 ศึกษาพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเสพยาบ้าของวัยรุ่นในเขตภาคเหนือตอนบน (ปี 2548)
18 ศึกษาพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเสพยาบ้าของวัยรุ่นในเขตภาคเหนือตอนบน