ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

มติ ห่อประทุม
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Mati Horprathum 11
2 พงศ์พันธ์ จินดาอุดม 10
3 พิทักษ์ เอี่ยมชัย 9
4 นพดล นันทวงศ์ 9
5 Pitak Eiamchai 9
6 Pongpan Chindaudom 8
7 Viyapol Patthanasettakul 8
8 วิยะพล พัฒนะเศรษฐกุล 8
9 Noppadon Nuntawong 7
10 Pichet Limsuwan 6
11 Puenisara Limnonthakul 5
12 Artorn Pokaipisit 5
13 นันทน์ นามมหาจักร 4
14 กมลวรรณ อูปเงิน 4
15 สราวุธ ชื่นค้า 4
16 สุทัศน์ รัตนพันธ์ 4
17 วีระศักดิ์ สุระเรืองชัย 4
18 พิเชษฐ ลิ้มสุวรรณ 4
19 อาทร โภไคยพิสิฐ 4
20 กมล เอี่ยมพนากิจ 3
21 ภูณิศรา ลิ้มนนทกุล 3
22 Krongkamol Wong-Ek 3
23 สายัณห์ ผุดวัฒน์ 2
24 ฉันทนา สาลวัน 2
25 ภูนิศรา ลิ้มนนท์กุล 2
26 พิเชษฐ์ ลิ้มสุวรรณ 2
27 Pichet Limsuwan 1
28 Pongpan Chindaudom 1
29 สายันห์ ผุดวัฒน์ 1
30 Noppadon Nuntawong 1
31 กรองกมล วงษ์เอก 1
32 สกุลกานต์ บุญเรือง 1
33 Sakoolkan Boonruang 1
34 Nopphadol Nanthavong 1
35 Y. Inritsapong 1
36 ยงยุทธ อินริสพงค์ 1
37 Puenisara Limnonthakul 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 1
2 2555 1
3 2554 3
4 2553 7
5 2552 1
6 2551 1
7 2550 1
8 2548 1
9 543 28
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 เซ็นเซอร์ตรวจวัดแสงประสิทธิภาพสูงจากอนุภาคนาโนคาร์บอน ที่สามารถตรวจวัดแสงในหลายช่วงคลื่นตั้งแต่อัลตราไวโอเลต แสงขาวและอินฟราเรด (ระยะที่ 1)
ปี พ.ศ. 2555
2 การเตรียมฟิล์มทังสเตนไตรออกไซด์บนชั้นอินเดียมทินออกไซด์ สำหรับการประยุกต์ใช้เป็นกระจกอัจฉริยะ
ปี พ.ศ. 2554
3 Structural, optical and hydrophilic properties of nanocrystalline TiO2 ultra-thin films prepared by pulsed dc reactive magnetron sputtering
4 Portable surface-enhanced Raman spectroscopy for insecticide detection using silver nanorod film fabricated by magnetron sputtering
5 การเตรียมฟิล์มไทเทเนียมไดออกไซด์ลงบนโลหะสำหรับทำกังหันน้ำ เพื่อบำบัดน้ำเสียจากครัวเรือน
ปี พ.ศ. 2553
6 งานวิจัยออกแบบและพัฒนาพื้นผิวขยายสัญญาณ Raman เพื่อประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์และวินิจฉัยทางเคมี
7 Post-annealing effects on the structural, optical and electrical properties of ITO films studied by spectroscopic ellipsometry
8 Dynamic in situ spectroscopic ellipsometric study in inhomogeneous TiO2 thin-?lm growth
9 Silver nanoparticles deposited on anodic aluminum oxide template using magnetron sputtering for surface-enhanced Raman scattering substrate
10 Surface-enhanced Raman scattering substrate of silver nanoparticles depositing on AAO template fabricated by magnetron sputtering
11 Designs and investigations of anti-glare blue-tint side-view car mirrors
12 Fabrication and Characterization of Hydrophilic TiO2 Thin Films on Unheated Substrates Prepared by Pulsed DC Reactive Magnetron Sputtering
ปี พ.ศ. 2552
13 Design and investigation of photo-induced super-hydrophilic materials for car mirrors
ปี พ.ศ. 2551
14 Vacuum and Air Annealing Effects on Properties of Indium Tin Oxide Films Prepared by Ion-Assisted Electron Beam Evaporation
ปี พ.ศ. 2550
15 อีลิปโซมิตรีสำหรับศึกษาฟิล์มบางของหัวอ่านฮาร์ดดิสก์
ปี พ.ศ. 2548
16 การศึกษาฟิล์มบางไททาเนียมไดออกไซด์ โดยการเตรียมด้วยวิธีดีซี รีแอคทีฟ แมกนีตรอน สปัตเตอริง
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
17 Study on transport pathway in oxide nanowire growth by using spacing-controlled regular array
18 Influence of annealing temperature on the properties of nanostructure ITO thin films prepared by ion-assisted electron beam evaporation
19 NO2-sensing properties of WO3 nanorods prepared by glancing angle DC magnetron sputtering
20 Characterization of inhomogeneity in TiO2 thin films prepared by pulsed dc reactive magnetron sputtering
21 Structural, optical and hydrophilic properties of nanocrystalline TiO 2 ultra-thin films prepared by pulsed dc reactive magnetron sputtering
22 Fabrication and characterization of hydrophilic TiO2 thin films on unheated substrates prepared by pulsed DC reactive magnetron sputtering
23 Dynamic in situ spectroscopic ellipsometric study in inhomogeneous TiO 2 thin-film growth
24 Photo-induced superhydrophilic TiO2 films deposited by DC reactive magnetron sputtering at room temperature
25 Investigation of inhomogeneity of TiO2 thin films using spectroscopic ellipsometry
26 Structural, optical and anti-bacterial properties of TiO2 thin films prepared by DC reactive magnetron sputtering
27 Annealing temperature dependent on microstructure and ethanol gas sensing properties of TiO2thin films
28 Effect of annealing temperature on structure and optical properties of Ta2O5 thin films prepared by DC magnetron sputtering
29 Effect of sputtering power on physical properties and electrochromic performance of sputtered-WO3 thin films
30 Fabrication and characterization of antibacterial Ag-TiO2 thin films prepared by DC magnetron Co-sputtering technique
31 Investigation on nanostructure and morphologies of ZnO nanowires prepared by hydrothermal method
32 High performance metal surface coating using Ta2O5 thin film prepared by D. C. magnetron sputtering
33 Effect of O2 flow rate on structural and optical properties of tantalum oxide thin films prepared by DC reactive magnetron sputtering
34 Determination of thickness and optical properties of tantalum oxide thin films by spectroscopic ellipsometry
35 Fabrication of tantalum oxide nanorods by DC magnetron sputtering with glancing angle deposition
36 Influence of sputtering power on structural and optical properties of ta2o5 thin films prepared by DC reactive magnetron sputtering
37 Up- and downconversion luminescence properties of Nd3+ Ions Doped in Bi2O3-BaO-B2O3 glass system
38 Vertically aligned Ag nanorod arrays for trace cypermethrin detection
39 Fabrication of 3D-hybrid nanostructure for surface-enhanced raman scattering substrate: Effect of applied voltage on porous size of AAO template
40 Effect of annealing temperature on ZnO nanorods prepared by hydrothermal process