ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

มณี ตันดิรุ่งกิจ
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
และรู้จักในชื่อของ
- มณี ตันติรุ่งกิจ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 อรวรรณ ชวนตระกูล 11
2 สาวิตรี ลิ่มทอง 10
3 สุดาวรรณ เชยชมศรี 9
4 วิเชียร ยงมานิตชัย 7
5 นันทนา สีสุข 5
6 วิน เชยชมศรี 5
7 ทิพย์วดี อรรถธรรม 4
8 วรรณวิไล อินทนู 3
9 จิระเดช แจ่มสว่าง 3
10 นางสาวสมจิต อ่ำอินทร์ 3
11 ดร. ศศิธร จินดามรกฎ 3
12 เดือนรัตน์ ชลอุดมกุล 2
13 วิเชียร กิจปรีชาวนิช 2
14 กิติยา เอกเชวง 2
15 พูมาริน ทองปรีชา 2
16 สายน้ำอ้อย สว่างเมฆ 2
17 เหมือนเดือน พิศาลพงศ์ 2
18 ประชุมพร คงเสรี 2
19 ดร. พนารัตน์ อรุณรัติยากร 2
20 รุ่งนภา ก่อประดิษฐ์สกุล 2
21 อรวรรณ อนุวงษ์ปฐม 2
22 สำเริง จันทรสุวรรณ 2
23 ดร. รุจิกาญจน์ นาสนิท 2
24 ปราโมทย์ ธรรมรัตน์ 2
25 จรูญ คำนวณตา 2
26 เจริญ ขุนพรม 1
27 วุฒิชัย ทองดอนแอ 1
28 ภาณี ทองพำนัก 1
29 รงรอง หอมหวล 1
30 มณฑา วงศ์มณีโรจน์ 1
31 ดร.พนารัตน์ อรุณรัติยากร 1
32 ดร. รัฐดา จันทร์กลั่น 1
33 อุดม แก้วสุวรรณ์ 1
34 กณิษฐา สังคะหะ 1
35 กนิษฐา รังคะหะ 1
36 เฟื่องฟ้า จันทนิยม 1
37 สุรัตน์วดี จิวะจินดา 1
38 ศิริพร วิหคโต 1
39 เนตรชนก เกียรติ์นนทพัทธ์ 1
40 ชวลิต ฮงประยูร 1
41 เลขา มาโนช 1
42 ปรัชญา ธัญญาดี 1
43 เพิ่มพงษ์ ศรีประเสริฐศักดิ์ 1
44 นันทนา ชื่นอิ่ม 1
45 ธงชัย มาลา 1
46 พิทยากร ลิ่มทอง 1
47 วรรลดา สุนันทพงศ์ศักดิ์ 1
48 สุคันธรส ธาดากิติสาร 1
49 สุรัตน์วดี จิระจินดา 1
50 พัชราภรณ์ ภู่ไพบูลย์ 1
51 นิรันดร์ สิงหบุตรา 1
52 เสียงแจ๋ว พิริยพฤนด์ 1
53 พรทิพย์ การบริบูรณ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 3
2 2555 1
3 2551 1
4 2550 2
5 2546 1
6 2544 1
7 2533 1
8 543 26
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 ความหลากหลายและนิเวศน์วิทยาของยีสต์เอนโดไฟต์และยีสต์อีพิไฟต์จากใบของพืชเศรฐิกิจในประเทศไทย และการผลิตสารส่งเสริมการเจริญพืชออกซินโดยสายพันธุ์ที่คัดเลือกว่ามีประสิทธิภาพสูงพร้อมกับการศึกษาชีววิถีการสังเคราะห์
2 ความหลากหลายและนิเวศน์วิทยาของยีสต์เอนโดไฟต์และยีสต์อีพิไฟต์จากใบของพืชเศรษฐกิจในประเทศไทย และการผลิตสารส่งเสริมการเจริญพืชออกซินโดยสายพันธุ์ที่คัดเลือกว่ามีประสิทธิภาพสูงพร้อมกับการศึกษาชีววิถีการสังเคราะห์
3 ความหลากหลายและนิเวศวิทยาของยีสต์เอนโดไฟต์และยีสต์อีพิไฟต์จากใบของพืชเศรษฐกิจในประเทศไทย และการผลิตสารส่งเสริมการเจริญพืชออกซินโดยสายพันธุ์ที่คัดเลือกว่ามีประสิทธิภาพสูงพร้อมกับการศึกษาชีววิถีการสังเคราะห์
ปี พ.ศ. 2555
4 การผลิตลิพิดจากกลีเซอรอลโดยโอลิเอจินัสยีสต์ เพื่อการใช้สำหรับการผลิตไบโอดีเซล
ปี พ.ศ. 2551
5 การจำแนกยีสต์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ด้วยเทคนิคด้านอณูวิทยา
ปี พ.ศ. 2550
6 การพัฒนาเชื้อนิวคลีโอโพลีฮีโดรไวรัสเพื่อใช้ในการกำจัดหนอนเจาะสมอฝ้าย
7 เทคนิคด้านชีวโมเลกุลเพื่อการศึกษาและวิจัยความหลากหลายของจุลินทรีย์
ปี พ.ศ. 2546
8 การคัดเลือกสายพันธุ์สัตว์เศรษฐกิจชนิดใหม่เพื่อการส่งออก โดยใช้เครื่องหมายโมเลกุล
ปี พ.ศ. 2544
9 การเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมโรคเน่าระดับดินที่เกิดจากเชื้อรา Pythium aphanidermatum ด้วยการใช้เชื้อรา Trichoderma หลาย species ร่วมกัน
ปี พ.ศ. 2533
10 การวิจัยและพัฒนาจุลินทรีย์สำหรับผลิตปุ๋ยหมักในประเทศไทย : รายงานการวิจัย