ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

มณีวรรณ กมลพัฒนะ
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- มณีวรรณ กมลพัฒน
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จันทร์เพ็ญ พันธุ์สิน 5
2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 4
3 สุรีย์ ชาติวัยงาม 4
4 พรพิมล วงศ์ประไพโรจน์ 2
5 กำจัด มงคลกุล 2
6 พัชรา ศุภธีรสกุล 2
7 มุกดา ปลูกผล 2
8 เตือนตา ชาญศิลป์ 2
9 ศิริชัย ศรีพงศ์พันธุ์ 2
10 ศราวุธ นันทพานิช 2
11 สมชาย โอฬารกนก 2
12 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
13 Acom Sornsute 1
14 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
15 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
16 Chariya Uiyyasathian 1
17 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
18 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
19 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
20 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
21 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
22 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
23 Thanathon Sesuk 1
24 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
25 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
26 กระมล ทองธรรมชาติ 1
27 สมชัย วัฒนการุณ 1
28 ศุกันยา ห้วยผัด 1
29 Pantharee Boonsatorn 1
30 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
31 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
32 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
33 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
34 วินัย งามแสง 1
35 Phanphen Wattanaarsakit 1
36 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
37 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
38 นภสร โกวรรธนะกุล 1
39 Chonticha Srisawang 1
40 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
41 Anawatch Mitpratan 1
42 Kasidit Nootong 1
43 Waraporn Siriterm 1
44 สิทธิพร แอกทอง 1
45 Chayaporn Supachartwong 1
46 Jittima Chatchawansaisin 1
47 สุวดี ยาป่าคาย 1
48 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
49 กมลชนก ยวดยง 1
50 สายฝน ควรผดุง 1
51 สิริพร สิวราวุฒิ 1
52 สมพร พรมดี 1
53 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
54 วาสนา เสียงดัง 1
55 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
56 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
57 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
58 สุวิชา ทองสิมา 1
59 วัลลภ แย้มเหมือน 1
60 สรรเพชญ โสภณ 1
61 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
62 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
63 ธวัชชัย สันติสุข 1
64 วิทยา ยศยิ่งยวด 1
65 สำเริง แย้มโสภี 1
66 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
67 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
68 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
69 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
70 อวย เกตุสิงห์ 1
71 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
72 ประธาน ดาบเพชร 1
73 สุมิตรา พูลทอง 1
74 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
75 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
76 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
77 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
78 Thada Jirajaras 1
79 Rajalida Lipikorn 1
80 Pornpimol Muanjai 1
81 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
82 ไววิทย์ พุทธารี 1
83 Varunee Padmasankh 1
84 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
85 เอกชัย อดุลยธรรม 1
86 Walaisiri Muangsiri 1
87 Suchin Arunsawatwong 1
88 ประคอง ชอบเสียง 1
89 Srilert Chotpantarat 1
90 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
91 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
92 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
93 Chalermpol Leevailoj 1
94 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
95 Boonchai Sangpetngam 1
96 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
97 ศิริชัย ศิริกายะ 1
98 Vanida Chantarateptawan 1
99 Jaitip Paiboon 1
100 Wilai Anomasiri 1
101 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
102 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
103 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
104 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
105 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
106 กาญจนา แก้วเทพ 1
107 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
108 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
109 คัคนางค์ มณีศรี 1
110 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
111 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
112 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
113 ศักดา เจริญ 1
114 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
115 ไพเราะ ปิ่นพานิชการ 1
116 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
117 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
118 วิไล ชินธเนศ 1
119 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
120 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
121 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
122 Somying Tumwasorn 1
123 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
124 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
125 อุทัย บุญประเสริฐ 1
126 วัฒนชัย สมิทธากร 1
127 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
128 วิมล เหมะจันทร 1
129 สุมา เมืองใย 1
130 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
131 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
132 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
133 ละอองทิพย์ เหมะ 1
134 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
135 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
136 พรรณี กาญจนพลู 1
137 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
138 ชอุ่ม มลิลา 1
139 รุ่งราวี ทองกันยา 1
140 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
141 ๋Janes, Gavin W. 1
142 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
143 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
144 Chakkaphan Sutthirat 1
145 Kitpramuk Tantayaporn 1
146 Puttipongse Varavudhi 1
147 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
148 Garnpimol C. Ritthidej 1
149 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
150 Sumphan Wongseripipatana 1
151 Supa Chantharasakul 1
152 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
153 Panee Boonthavi 1
154 Kittisak Likhitwitayawuid 1
155 Vimolmas Lipipun 1
156 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
157 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
158 Naiyana Chaiyabutr 1
159 Sompol Sanguanrungsirikul 1
160 Ampa Luiengpirom 1
161 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
162 มยุรี ตันติสิระ 1
163 บรรจง คณะวรรณ 1
164 Yeshey Penjor 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2539 1
3 2538 1
4 2523 1
5 2514 1
6 543 8