ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

มณีวรรณ กมลพัฒน
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- มณีวรรณ กมลพัฒนะ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จันทร์เพ็ญ พันธุ์สิน 5
2 สุรีย์ ชาติวัยงาม 4
3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 4
4 มุกดา ปลูกผล 2
5 กำจัด มงคลกุล 2
6 พัชรา ศุภธีรสกุล 2
7 พรพิมล วงศ์ประไพโรจน์ 2
8 ศิริชัย ศรีพงศ์พันธุ์ 2
9 เตือนตา ชาญศิลป์ 2
10 ศราวุธ นันทพานิช 2
11 สมชาย โอฬารกนก 2
12 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
13 ๋Janes, Gavin W. 1
14 รุ่งราวี ทองกันยา 1
15 Ong, Say Kee 1
16 กัญญา ศุภปิติพร 1
17 ประคอง ชอบเสียง 1
18 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
19 Chariya Uiyyasathian 1
20 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
21 มยุรี จารุปาน 1
22 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
23 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
24 Pantharee Boonsatorn 1
25 นภสร โกวรรธนะกุล 1
26 กระมล ทองธรรมชาติ 1
27 ศุกันยา ห้วยผัด 1
28 สมชัย วัฒนการุณ 1
29 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
30 Yeshey Penjor 1
31 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
32 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
33 Acom Sornsute 1
34 Anawatch Mitpratan 1
35 ละอองทิพย์ เหมะ 1
36 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
37 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
38 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
39 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
40 Puttipongse Varavudhi 1
41 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
42 Prakong Tangpraprutkul 1
43 Phanphen Wattanaarsakit 1
44 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
45 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
46 นิศา วิชพันธุ์ 1
47 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
48 Waraporn Siriterm 1
49 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
50 Tadchanon Chuman 1
51 Kasidit Nootong 1
52 สุมา เมืองใย 1
53 สิทธิพร แอกทอง 1
54 พรรณี กาญจนพลู 1
55 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
56 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
57 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
58 Pornpimol Muanjai 1
59 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
60 Narong Punnim 1
61 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
62 ไววิทย์ พุทธารี 1
63 Varunee Padmasankh 1
64 Chulalongkorn University.Faculty of Arts 1
65 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
66 เอกชัย อดุลยธรรม 1
67 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
68 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
69 สิริพร สิวราวุฒิ 1
70 สรรเพชญ โสภณ 1
71 สมพร พรมดี 1
72 สุนีย์ นัยจรัญ 1
73 วิทยา ยศยิ่งยวด 1
74 สายฝน ควรผดุง 1
75 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
76 วาสนา เสียงดัง 1
77 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
78 Siriporn Sriwarakan 1
79 Walaisiri Muangsiri 1
80 Suchin Arunsawatwong 1
81 สุวดี ยาป่าคาย 1
82 Chonticha Srisawang 1
83 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
84 Naiyana Chaiyabutr 1
85 Thanathon Sesuk 1
86 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
87 วินัย งามแสง 1
88 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
89 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
90 Jittima Chatchawansaisin 1
91 ประธาน ดาบเพชร 1
92 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
93 Rajalida Lipikorn 1
94 Thada Jirajaras 1
95 กมลชนก ยวดยง 1
96 อวย เกตุสิงห์ 1
97 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
98 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
99 Chayaporn Supachartwong 1
100 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
101 ชอุ่ม มลิลา 1
102 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
103 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
104 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
105 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
106 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
107 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
108 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
109 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
110 Chulalongkorn University. Faculty of Engineering 1
111 ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล 1
112 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
113 ศิริชัย ศิริกายะ 1
114 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
115 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
116 Wilai Anomasiri 1
117 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
118 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
119 กาญจนา แก้วเทพ 1
120 Chulalongkorn University. Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
121 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
122 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิเทศศาสตร์ 1
123 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
124 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
125 คัคนางค์ มณีศรี 1
126 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
127 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
128 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
129 สำเริง แย้มโสภี 1
130 ศักดา เจริญ 1
131 สุวิชา ทองสิมา 1
132 ไพเราะ ปิ่นพานิชการ 1
133 วัลลภ แย้มเหมือน 1
134 วิไล ชินธเนศ 1
135 ธวัชชัย สันติสุข 1
136 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์ 1
137 Somying Tumwasorn 1
138 Chulalongkorn University. Faculty of Science 1
139 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
140 พวงแก้ว ปุณยกนก 1
141 Chulalongkorn University. Graduate School 1
142 อุทัย บุญประเสริฐ 1
143 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
144 อุดมลักษณ์ กุลพิจิตร 1
145 รัชทิน จันทร์เจริญ 1
146 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทย์ศาสตร์ 1
147 วิมล เหมะจันทร 1
148 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
149 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
150 Panee Boonthavi 1
151 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
152 นพพงษ์ บุญจิตราดุลย์ 1
153 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
154 Jaitip Paiboon 1
155 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
156 Chulalongkorn University.Graduate school 1
157 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
158 Supa Chantharasakul 1
159 ประคอง สุทธสาร 1
160 บรรจง คณะวรรณ 1
161 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
162 Ampa Luiengpirom 1
163 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
164 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
165 Chakkaphan Sutthirat 1
166 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
167 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
168 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
169 Kitpramuk Tantayaporn 1
170 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
171 Sumphan Wongseripipatana 1
172 Boonchai Sangpetngam 1
173 Garnpimol C. Ritthidej 1
174 Kittisak Likhitwitayawuid 1
175 Chulalongkorn University. Faculty of Pharmaceutical Science 1
176 วัฒนชัย สมิทธากร 1
177 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
178 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
179 Chalermpol Leevailoj 1
180 Vimolmas Lipipun 1
181 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
182 ลัดดาวัลย์ บุญรัตนกรกิจ, 1
183 Sompol Sanguanrungsirikul 1
184 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
185 Vanida Chantarateptawan 1
186 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
187 Srilert Chotpantarat 1
188 มยุรี ตันติสิระ 1
189 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
190 สุมิตรา พูลทอง 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2539 1
3 2538 1
4 2523 1
5 2514 1
6 543 8