ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

มณฑิรา เอียดเสน
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2556 2
3 2555 6
4 2554 2
5 2553 7
6 2550 9
7 2548 2
8 2547 7
9 543 56
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 การเพิ่มผลผลิตของกระบวนการอบแห้งอาหารสัตว์โดยประยุกต์ใช้หลักการซิกซ์ซิกมา
ปี พ.ศ. 2556
2 การลดเวลาการเปลี่ยนรุ่นการผลิตของกระบวนการตัดแผ่นเหล็กในสายการผลิตกระป๋อง
3 การศึกษาฏษณลดเวลาการสูญเสียในการปรับตั้งเครื่องคัดขนาดด้วยเทคนิค SMED กรณีศึกษา : อุตสาหกรรมการผลิตกุ้งแช่เยือกแข็ง
ปี พ.ศ. 2555
4 การเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องจักรโดยลดเวลาแก้ไขการเกิดเหตุขัดข้องของเครื่องจักร
5 การลดการเกิดข้อบกพร่องจากปัญหาการปนเปื้อนบริเวณปากถ้วยในการผลิตอาหารสัตว์บรรจุถ้วยพลาสติก
6 การลดความสูญเปล่าในกระบวนการผลิตครัวซองท์นม
7 การลดต้นทุนการผลิตโดยการเพิ่มผลิตภาพให้แก่ถังผสม
8 การลดปริมาณการใช้น้ำมันสำหรับฉีดพ่นแม่พิมพ์ในกระบวนการผลิตกุ้งเทียม
9 ผลของสารฟอตเฟสและสารที่ไม่ใช่ฟอตเฟสในการเพิ่มเปอร์เซ็นต์ผลผลิตของผลิตภัณฑ์กุ้งขาวสด (Penaeus vannamei) แช่เยือกแข็งอย่างรวดเร็ว
ปี พ.ศ. 2554
10 การประยุกต์ใช้ระบบการผลิตแบบลีนในการลดของเสียในกระบวนการผ่ากุ้ง
11 การเพิ่มผลิตภาพในกระบวนการเตรียมน้ำกะทิเพื่อผลิตไอศกรีม
ปี พ.ศ. 2553
12 ผลกระทบของการเปลี่ยนชนิดแลคเกอร์เป็นแบบปราศจากสารบิสฟีนอล เอ ต่อกระบวนการผลิตกระป๋อง
13 การทบทวนเอกสารระบบ GMP/HACCP ในสายการผลิตวุ้นคาราจีแนนสำเร็จรูป
14 การลดการสูญเสียวัตถุดิบในกระบวนการเตรียมวัตถุดิบกุ้ง
15 การลดการสูญเสียนมจากการเดรนน้ำ ในกระบวนการผลิตนมพาสเจอร์ไรส์
16 การลดของเสียในกระบวนการผลิตขวดพลาสติกแบบเป่า
17 การเพิ่มประสิทธิภาพของพนักงานในการห่อเกี๊ยวกุ้งโดยการศึกษาการทำงาน
18 การจัดทำมาตรฐานการผ่าท้องปลาโดยใช้เทคนิคการศึกษาการทำงาน
ปี พ.ศ. 2550
19 การศึกษาเวลามาตรฐานของขั้นตอนการขูดเลือดปลาเพื่อใช้ในระบบการจ่ายค่าแรงแบบจูงใจ
20 การลดปริมาณการใช้กรดซัลฟิวริกในกระบวนการผลิต สกิมบล็อก
21 การลดจำนวนของเสียในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ปอเปี๊ยะ
22 การเพิ่มปริมาณของแข็งที่ไม่ละลายน้ำในน้ำสับปะรดเข้มข้น
23 การปรับปรุงคุณลักษณะของไส้ปอเปี๊ยะให้ตรงตามข้อกำหนด
24 การวิเคราะห์ระบบการวัดสำหรับข้อมูลเชิงคุณภาพ
25 การวิเคราะห์ระบบการวัดสำหรับการวัดของเครื่องมือวัด
26 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโดยลดการสูญเสียของเครื่องจักรในสายการผลิตซูริมิ
27 การเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเรียงสินค้าเข้าตู้คอนเทนเนอร์ด้วยโปรแกรม Cube Solution
ปี พ.ศ. 2548
28 การจัดการวัตถุดิบผลไม้พื้นบ้านในเขตจังหวัดพัทลุง สงขลา และยะลา
29 การจัดการเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามสุขลักษณะที่ดีเพื่อลดการปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์ในอาหารแช่แข็ง
ปี พ.ศ. 2547
30 การลดการใช้น้ำในกระบวนการแปรรูปกุ้งแช่เยือกแข็ง
31 การลดของเสียในการผลิตน้ำส้มสายชูกลั่นบรรจุขวด
32 การเพิ่มอัตราผลผลิตของกระบวนการขึ้นรูปสินค้าด้วยวิธีการศึกษาการทำงาน
33 การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตปลาแล่โดยการศึกษาวิธีการทำงาน
34 การลดความสูญเสียในกระบวนการบรรจุแป้งทดกรอบ
35 การพัฒนาระบบการวางแผนและควบคุมการผลิตในระบบการผลิตแบบตามสั่ง : กรณีศึกษา บริษัท เอ็น อาร์อินดัสทรีส์ จำกัด
36 การพัฒนาระบบการวางแผนและควบคุมการผลิตในระบบการผลิตแบบตามสั่ง : กรณีศึกษา บริษัท เอ็น อาร์ อินดัสทรีส์ จำกัด
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
37 การออกแบบแผนการสุ่มตัวอย่างเพื่อการยอมรับ สำหรับผลิตภัณฑ์หลายชนิด
38 การวิเคราะห์ต้นทุนคุณภาพเพื่อช่วยในการปรับปรุงกระบวนการผลิตกระป๋อง
39 การลด change-over time ในกระบวนการเคลือบและพิมพ์สี
40 การเพิ่มความสามารถในการแช่เยือกแข็งและการเพิ่มผลผลิตในแผนกบรรจุ
41 การเอาเลือดของสุกรออกเพื่อมาใช้ในกระบวนการผลิตอย่างสูงสุด
42 การลดเวลาการติดตั้งเครื่อง Grader