ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

มงคล โปร่งเจริญ
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- มงคล, โปร่งเจริญ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 การใช้ท่อผสมเทียมชนิดลึกถึงปลายปีกมดลูกผสมเทียมแม้ม้าด้วนน้ำเชื้อแช่แข็ง
2 การใช้ท่อผสมเทียมชนิดลึกถึงปลายปีกมดลูกผสมเทียมแม้ม้าด้วนน้ำเชื้อแช่แข็ง
3 ระบบนิเวศน์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและวัฒนธรรมและในพื้นที่ศึกษา
4 ระบบนิเวศน์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและวัฒนธรรมและในพื้นที่ศึกษา
ปี พ.ศ. 2554
5 ความสัมพันธ์ของลักษณะกลุ่มก้อนเซลล์ที่เยื่อบุผนังช่องคลอด กับระดับฮอร์โมนโปรเจสเตอโรน เพื่อหาเวลาเหมาะสมสำหรับการผสมพันธุ์ในสุนัข
6 ความสัมพันธ์ของลักษณะกลุ่มก้อนเซลล์ที่เยื่อบุผนังช่องคลอดกับระดับฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนเพื่อหาเวลาเหมาะสมสำหรับการผสมพันธุ์ในสุนัข
7 ระบบนิเวศสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและวัฒนธรรมในพื้นที่ศึกษา
8 ระบบนิเวศสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและวัฒนธรรมในพื้นที่ศึกษา
ปี พ.ศ. 2553
9 ความสัมพันธ์ของลักษณะกลุ่มก้อนเซลล์ที่เยื่อบุผนังช่องคลอดกับระดับฮอร์โมนโปรเจสเตอโรน เพื่อหาเวลาเหมาะสมสำหรับการผสมพันธุ์ในสุนัข II
10 ความสัมพันธ์ของลักษณะกลุ่มก้อนเซลล์ที่เยื่อบุผนังช่องคลอดกับระดับฮอร์โมนโปรเจสเตอโรน เพื่อหาเวลาเหมาะสมสำหรับการผสมพันธุ์ในสุนัข
11 รายงานการวิจัยการแช่แข็งโอโอไซท์แพะเพื่อทำโคลนนิ่งและการแช่แข็งตัวอ่อนแพะโคลนนิ่ง
12 การแช่แข็งโอโอไซท์แพะเพื่อทำโคลนนิ่งและการแช่แข็งตัวอ่อนแพะโคลนนิ่ง
ปี พ.ศ. 2552
13 การพัฒนากระบวนรักษาน้ำเชื้อสายพันธุ์และการผลิตตัวอ่อนของปลาค้าวและปลาในครอบครัวเดียวกัน
14 การพัฒนากระบวนรักษาน้ำเชื้อสายพันธุ์และการผลิตตัวอ่อนของปลาค้าวและปลาในครอบครัวเดียวกัน
15 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลาค้าว และปลาในครอบครัวเดียวกันเพื่อเป็นสัตว์เศรษฐกิจของประเทศ
16 การพัฒนาเทคนิควิธีการเพาะเลี้ยงปลาเค้าและปลาในตระกูลเดียวกันเพื่อป้อนตลาดการบริโภค
ปี พ.ศ. 2551
17 การศึกษาและพัฒนาด้านอาหารที่เหมาะสมกับปลาค้าวและปลาในครอบครัวเดียวกัน
18 การเพาะเลี้ยงลูกปลาเพื่อป้อนตลาดสายพันธุ์ปลาค้าวและปลาในครอบครัวเดียวกัน
19 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลาค้าวและปลาในครอบครัวเดียวกันเพื่อเป็นสัตว์เศรษฐกิจของประเทศ
20 การพัฒนาเทคนิควิธีการเพาะเลี้ยงปลาค้าวและปลาในครอบครัวเดียวกันเพื่อป้อนตลาดการบริโภค
21 ระบบนิเวศสิ่งแวดล้อมและชุมชนเมือง : กรณีเมืองสกลนครและพื้นที่รอบหนองหาร
22 ระบบนิเวศสิ่งแวดล้อมและชุมชนเมือง : กรณีเมืองสกลนครและพื้นที่รอบหนองหาร
23 การพัฒนากระบวนรักษาน้ำเชื้อสายพันธุ์ และการผลิตตัวอ่อนของปลาค้าวและปลาในตระกูลเดียวกัน
24 การเพาะเลี้ยงลูกปลาเพื่อป้อนตลาดสายพันธุ์ปลาเค้า และปลาในตระกูลเดียวกัน
25 การศึกษาและพัฒนาด้านอาหารที่เหมาะสมกับปลาเค้าและปลาในครอบครัวเดียวกัน
ปี พ.ศ. 2550
26 การใช้ฮอร์โมน Altrenogest ร่วมกับ hCG ในการกำหนดระยะเวลาในการผสมพันธุ์ม้าในภาคสนาม
27 การพัฒนากระบวนรักษาน้ำเชื้อสายพันธุ์และการผลิตตัวอ่อนของปลาค้าวและปลาในครอบครัวเดียวกัน
28 ระบบนิเวศน์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและวัฒนธรรมและในพื้นที่ศึกษา
ปี พ.ศ. 2549
29 แนวทางการพัฒนาเพื่อเสริมสร้างศักยภาพความเป็นเมืองน่าอยู่และส่งเสริมการท่องเที่ยว : กรณีเมืองสกลนคร และพื้นที่รอบหนองหาร
30 การบูรณาการกระบวนการอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่เพื่อแก้ปัญหาความยากจน
31 ระบบนิเวศสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและวัฒนธรรมในพื้นที่ศึกษา II
32 ระบบนิเวศสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและวัฒนธรรมในพื้นที่รอบเขาพนมรุ้ง
ปี พ.ศ. 2548
33 ระบบนิเวศสิ่งแวดล้อมและชุมชนเมือง : กรณีเมืองสกลนครและพื้นที่รอบหนองหาร
34 ระบบนิเวศสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและวัฒนธรรมในพื้นที่ศึกษา
35 ศักยภาพการท่องเที่ยวของแหล่งที่อยู่อาศัยสัตว์ป่าชายน้ำ และสัตว์น้ำตามลำแม่น้ำมูล
36 ศักยภาพการท่องเที่ยวของแหล่งที่อยู่อาศัยสัตว์ป่าชายน้ำตามลำแม่น้ำมูล
37 ศักยภาพการท่องเที่ยวของแหล่งที่อยู่อาศัยสัตว์ป่าชายน้ำตามลำแม่น้ำมูล
38 ศักยภาพการท่องเที่ยวของแหล่งที่อยู่อาศัยสัตว์ป่าชายน้ำ และสัตว์น้ำตามลำแม่น้ำมูล
ปี พ.ศ. 2547
39 การใช้ฮอร์โมน PMSG กระตุ้นการเป็นสัดร่วมกับการผสมเทียมในสุนัข
40 ศักยภาพการท่องเที่ยวของแหล่งที่อยู่อาศัย สัตว์ป่าชายน้ำตามลำแม่น้ำมูล
ปี พ.ศ. 2546
41 ศักยภาพการท่องเที่ยวของแหล่งที่อยู่อาศัยสัตว์ป่าชายน้ำตามลำแม่น้ำมูล
ปี พ.ศ. 2545
42 ศักยภาพการท่องเที่ยวของแหล่งที่อยู่อาศัยสัตว์ป่าชายน้ำตามลำแม่น้ำมูล
43 ศักยภาพการท่องเที่ยวของแหล่งที่อยู่อาศัยสัตว์ป่าชายน้ำ และสัตว์น้ำตามลำแม่น้ำมูล
ปี พ.ศ. 2544
44 ศักยภาพการท่องเที่ยวของแหล่งที่อยู่อาศัยสัตว์ป่าชายน้ำ และสัตว์น้ำตามลำแม่น้ำมูล
ปี พ.ศ. 2543
45 การศึกษาการปฎิสนธิภายนอกร่างกายเพื่อการผลิตกระบือปลัก