ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ภูษิต ประคองสาย
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 42
2 วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร 34
3 วลัยพร พัชรนฤมล 15
4 จิตปราณี วาศวิท 14
5 กัญจนา ติษยาธิคม 14
6 Phusit Prakongsai 12
7 วิชช์ เกษมทรัพย์ 8
8 สุพล ลิมวัฒนานนท์ 8
9 ยศ ตีระวัฒนานนท์ 7
10 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 6
11 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะเภสัชศาสตร์ 6
12 คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี 5
13 ถนอม สุภาพร 5
14 วิษณุ ธรรมลิขิตกุล 5
15 นิธิมา สุ่มประดิษฐ์ 4
16 เสาวลักษณ์ ฮุนนางกูร 4
17 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. คณะเภสัชศาสตร์ 4
18 สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย 3
19 มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ 3
20 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 3
21 ไม่มีข้อมูล 3
22 วีระศักดิ์ พุทธาศรี 3
23 Saowalak Hunnangkul 3
24 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 3
25 Visanu Thamlikitkul 3
26 Nithima Sumpradit 3
27 ภาณุมาศ ภูมาศ 3
28 จิรบูรณ์ โตสงวน 2
29 บุญชัย กิจสนาโยธิน 2
30 จังหวัดกำแพงเพชร. โรงพยาบาลคลองขลุง 2
31 ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฏ์ 2
32 หทัยชนก สุมาลี 2
33 นุชรี ศรีวิโรจน์ 2
34 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 2
35 Swansea university 2
36 Thanom Supaporn 2
37 มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะแพทยศาสตร์ 2
38 International Health Policy Program 2
39 International Health Policy Program (IHPP-Thailand) 2
40 มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ 2
41 Walaiporn Patcharanarumol 2
42 David Hughes 2
43 สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ 2
44 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ, คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 2
45 นุศราพร เกษสมบูรณ์ 2
46 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ, สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 2
47 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะเภสัชศาสตร์ 2
48 พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข 2
49 อาทร ริ้วไพบูลย์ 2
50 ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย 2
51 ตวงรัตน์ โพธะ 2
52 สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ 2
53 มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม 2
54 สงครามชัย ลีทองดี 2
55 จเด็จ ธรรมธัชอารี 2
56 พินิจ ฟ้าอำนวยผล 2
57 วินัย ลีสมิทธิ์ 2
58 ครรชิต สุขนาค 2
59 วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียรกัญจนา ติษยาธิคม 1
60 สำนักวิชาการสาธารณสุข 1
61 วุฒิพันธุ์ วงษ์มงคล 1
62 เอื้องฟ้า คงเอี่ยมตระกูล 1
63 นิตยา จันทร์เรืองมหาผล 1
64 สุริยะ วงศ์คงคาเทพ 1
65 ทนงศักดิ์ หมื่นหนู 1
66 ศุภวาณี สำเภานนท์ 1
67 ศรีเพ็ญ ตันติเวสส 1
68 สุณี วงศ์คงคาเทพ 1
69 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 1
70 อังคณา จรรยากุึลวงศ์ 1
71 วิชชุกร สุริยะวงศ์ไพศาล 1
72 จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์ 1
73 ดวงกมล สจิรวัฒนากุล 1
74 Wansuda Ngam-Aroon 1
75 Wichukorn Suriyawongpaisal 1
76 อรอนงค์ วลีขจรเลิศ 1
77 พรพิศ ศิลขวุธท์ 1
78 วรรณสุดา งามอรุณ 1
79 Supawanee Sumpaonon 1
80 กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 1
81 โครงการเมธีวิจัยอาวุโสด้านวิจัยระบบและนโยบายสุขภาพ สำนักงานพัฒนาสุขภาพระหว่างประเทศ 1
82 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นและสำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
83 กนิษฐา บุญธรรมเจริญ 1
84 International Health Policy Program Thailand 1
85 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุข, คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 1
86 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุข, สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 1
87 สุวาณี สุรเสียงสังข์ 1
88 สุชาติ สรณสถาพร 1
89 สุรเดช วลีอิทธิกุล 1
90 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะเภสัชศาสตร์ 1
91 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุข 1
92 กระทรวงสาธารณสุข. สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
93 Phusit Prakongsait 1
94 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะเภสัชศาสตร์, กระทรวงสาธารณสุข. สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
95 ศิริตรี สุทธจิตต์ 1
96 ชูฉัตร ประมูลผล 1
97 สำนักงานกลางสารสนเทศบริการสุขภาพ 1
98 Chitpranee Wasawit 1
99 อาทิตยา เทียมไพรวัลย์ 1
100 Onsri Hinthamai 1
101 Artitaya Tiampriwan 1
102 สุพัตรา บุญญานุภาพพงศ์ 1
103 อรศรี ฮินท่าไม้ 1
104 Chutima Akaleephan 1
105 วิทยาลัยประชากรศาสตร์ 1
106 กรมการประกันภัย 1
107 กระทรวงสาธารณสุข. สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ 1
108 ชุติมา อรรคลีพันธุ์ 1
109 สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2556 1
3 2555 2
4 2549 2
5 2548 2
6 2547 1
7 2545 1
8 2544 1
9 543 38
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 แนวโน้มงานวิจัยด้านนโยบายและระบบสุขภาพ กับการเชื่อมโยงสู่นโยบาย
ปี พ.ศ. 2556
2 การกระจายและการใช้ยาปฏิชีวนะของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล คลินิก และร้านยา
ปี พ.ศ. 2555
3 การประเมินระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในช่วงทศวรรษแรก 2544-2553
4 ผลกระทบด้านสุขภาพและเศรษฐศาสตร์จากการติดเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพในประเทศไทย : การศึกษาเบื้องต้น
ปี พ.ศ. 2549
5 ความต้องการงบประมาณสำหรับการเข้าถึงบริการทดแทนไตอย่างถ้วนหน้าในประเทศไทย
6 ทางเลือกเชิงนโยบายสำหรับขยายการเข้าถึงบริการทดแทนไตภายใต้ระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า
ปี พ.ศ. 2548
7 การเข้าถึงบริการทดแทนไตอย่างถ้วนหน้าในประเทศไทย : การวิเคราะห์เชิงนโยบาย
8 ความเป็นธรรมของการใช้บริการสุขภาพ
ปี พ.ศ. 2547
9 ปัจจัยในการตัดสินใจเชิงนโยบายและสิ่งท้าทายของนโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
ปี พ.ศ. 2545
10 ตอบข้อสังเกตจุดอ่อนของที่มา ๑,๒๐๒ บาทต่อคนต่อปี ของนพ.ศุภสิทธิ์ พรรณารุโนทัยและคณะ
ปี พ.ศ. 2544
11 งบประมาณในการดำเนินนโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า: 1,202 บาทต่อคนต่อปีมาจากไหน