ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ภูษิตา อินทรประสงค์
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- ภูษิตา อินทราประสงค์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 5
2 อัจฉรา ศรีอินทร์สุทธิ์ 4
3 เนตรนภา แก้วพูน 4
4 รินดา กาฬเนตร 4
5 ปิยะวรรณ กลิ่นสุคนธ์ 4
6 แก้วกัลยา ขวัญพรม 4
7 Bhusita Intaraprasong 4
8 สิริรักษ์ เจริญศรีเมือง 4
9 ศิริทรัพย์ อินทร์หลวงดี 4
10 พงษ์เดช สารการ 3
11 ภัทระ แสนไชยสุริยา 3
12 ผู้อำนวยการกองควบคุมโรคเอดส์สำนักอนามัย กทม. 2
13 อุษา โถหินัง 2
14 ปิยะธิดา สมุทรประภูติ 2
15 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. สำนักพยาบาลศาสตร์ 2
16 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 2
17 Konkham Phonwong 2
18 ก้อนคำ พลวงค์ 2
19 Janya Pattara-achachai 2
20 จรรยา ภัทรอาชาชัย 2
21 Wuttiphan Tanamai 2
22 วุฒิพันธ์ ทานะมัย 2
23 ปาหนัน พิชยภิญโญ 2
24 Jutatip Sillabutra 2
25 จุฑาธิป ศีลบุตร 2
26 มหาวิทยาลัยมหิดล. นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเอกบริหารสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ 2
27 Mahidol University. Faculty of Public Health 2
28 Mahidol University. Master Degree of Science (Public Health) major in health administration, Faculty of Public Health 2
29 รัชนี มิตกิตติ 2
30 Pahsuvadn Kongsin 1
31 พานี ชุมทอง 1
32 สุวัฒน์ คงศีล 1
33 Panee Chumthong 1
34 อุไรวรรณ ตะรุโณทัย 1
35 ปาณิสา ศรีดโรมนต์ 1
36 Angsana Boonthum 1
37 อารีรัตน์ ชวาลา 1
38 วาริดา จงธรรม์ 1
39 ณัฐสุดา อั้งโสภา 1
40 พิชชากานต์ วิเชียรกัลยารัตน์ 1
41 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะแพทยศาสตร์ 1
42 กระทรวงสาธารณสุข 1
43 มณฑา เก่งการพานิช 1
44 อาภาพร เผ่าวัฒนา 1
45 ไม่มีข้อมูล 1
46 นุชวรรณ์ บุญเรือง 1
47 นันทวัน ยันตะดิลก 1
48 สุคนธา คงศีล 1
49 อังสนา บุญธรรม 1
50 สิทธิกร รองสำลี 1
51 สุขุม เจียมตน 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 1
2 2557 2
3 2553 1
4 2552 5
5 2551 6
6 543 28
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลองค์กรของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
ปี พ.ศ. 2557
2 การทดแทนความเป็นผู้นำและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
3 ภาวะผู้นำเส้นทางสู่เป้าหมาย และการรับรู้ปัจจัยเชิงสถานการณ์ที่มีผลต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เขตตรวจราชการสาธารณสุขที่ 3
ปี พ.ศ. 2553
4 การควบคุมกำกับและประเมินผลโครงการพัฒนารูปแบบและกลไกรณรงค์เพื่อป้องกันปัญหาเอดส์ในกลุ่มเป้าหมายประชากรเคลื่อนย้ายและชาติพันธุ์
ปี พ.ศ. 2552
5 การวิเคราะห์ภารกิจของบุคลากรทางการพยาบาลในหออภิบาลผู้ป่วยหนักศัลยกรรมทั่วไปโรงพยาบาลศิริราช
6 ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานของหัวหน้าศูนย์สุขภาพชุมชนเขต 6
7 คุณภาพชีวิตการทำงานของพยาบาลประจำการในโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
8 ความยึดมั่นผูกพันต่อองค์การ และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกขององค์การ ที่มีผลต่อการเป็นองค์การที่มีผลสัมฤทธิ์สูงของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
9 ความยั่งยืนของโครงการสุขภาพภายใต้โครงการความร่วมมือเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2551
10 ปัจจัยคัดสรรกับสมรรถนะพยาบาลห้องผ่าตัด โรงพยาบาลศูนย์
11 ประสิทธิผลการบริหารหอผู้ป่วยของหัวหน้าหอผู้ป่วย โรงพยาบาลสังกัดมหาวิทยาลัยของรัฐ
12 ภาวะผู้นำตามระบบบริหาร 4 ระบบ ที่มีอิทธิพลต่อความเครียดจากภาระงานของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลชุมชน เขตภาคเหนือ
13 ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลปทุมธานี
14 ประสิทธิผลการปฏิบัติงานส่งเสริมโภชนาการของครูอนามัยโรงเรียน โครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
15 คุณภาพชีวิตการทำงานที่มีผลต่อความเหนื่อยหน่ายของพยาบาลวิชาชีพ ในโรงพยาบาลศูนย์ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข