ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ภิญญู อุยะนันทน์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 2
2 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 2
3 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 2
4 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 2
5 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
6 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
7 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
8 ธวัชชัย สันติสุข 1
9 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
10 วัลลภ แย้มเหมือน 1
11 สำเริง แย้มโสภี 1
12 คัคนางค์ มณีศรี 1
13 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
14 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
15 อุทัย บุญประเสริฐ 1
16 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
17 Somying Tumwasorn 1
18 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
19 วิไล ชินธเนศ 1
20 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
21 สุวิชา ทองสิมา 1
22 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
23 สายฝน ควรผดุง 1
24 Pornpimol Muanjai 1
25 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
26 ไววิทย์ พุทธารี 1
27 Varunee Padmasankh 1
28 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
29 เอกชัย อดุลยธรรม 1
30 Walaisiri Muangsiri 1
31 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
32 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
33 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
34 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
35 สิริพร สิวราวุฒิ 1
36 วาสนา เสียงดัง 1
37 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
38 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
39 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
40 สมพร พรมดี 1
41 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
42 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
43 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
44 Kittisak Likhitwitayawuid 1
45 Jaitip Paiboon 1
46 วัฒนชัย สมิทธากร 1
47 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
48 Wilai Anomasiri 1
49 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
50 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
51 Sumphan Wongseripipatana 1
52 มยุรี ตันติสิระ 1
53 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
54 บรรจง คณะวรรณ 1
55 Vimolmas Lipipun 1
56 Supa Chantharasakul 1
57 Panee Boonthavi 1
58 Garnpimol C. Ritthidej 1
59 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
60 Vanida Chantarateptawan 1
61 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
62 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
63 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
64 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
65 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
66 Rajalida Lipikorn 1
67 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
68 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
69 Boonchai Sangpetngam 1
70 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
71 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
72 กาญจนา แก้วเทพ 1
73 Srilert Chotpantarat 1
74 ศิริชัย ศิริกายะ 1
75 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
76 Chalermpol Leevailoj 1
77 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
78 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
79 รุ่งราวี ทองกันยา 1
80 สุมิตรา พูลทอง 1
81 Yeshey Penjor 1
82 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
83 ๋Janes, Gavin W. 1
84 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
85 ประคอง ชอบเสียง 1
86 ชอุ่ม มลิลา 1
87 กำจัด มงคลกุล 1
88 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
89 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
90 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
91 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
92 วินัย งามแสง 1
93 Phanphen Wattanaarsakit 1
94 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
95 นภสร โกวรรธนะกุล 1
96 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
97 Chakkaphan Sutthirat 1
98 Kitpramuk Tantayaporn 1
99 Puttipongse Varavudhi 1
100 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
101 Naiyana Chaiyabutr 1
102 Sompol Sanguanrungsirikul 1
103 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
104 Ampa Luiengpirom 1
105 ละอองทิพย์ เหมะ 1
106 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
107 สุมา เมืองใย 1
108 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
109 พรรณี กาญจนพลู 1
110 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
111 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
112 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
113 วิมล เหมะจันทร 1
114 Chonticha Srisawang 1
115 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
116 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
117 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
118 Thanathon Sesuk 1
119 กระมล ทองธรรมชาติ 1
120 ศุกันยา ห้วยผัด 1
121 Pantharee Boonsatorn 1
122 สมชัย วัฒนการุณ 1
123 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
124 สุวดี ยาป่าคาย 1
125 กมลชนก ยวดยง 1
126 อวย เกตุสิงห์ 1
127 ประธาน ดาบเพชร 1
128 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
129 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
130 Suchin Arunsawatwong 1
131 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
132 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
133 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
134 Anawatch Mitpratan 1
135 Kasidit Nootong 1
136 Waraporn Siriterm 1
137 สิทธิพร แอกทอง 1
138 Chayaporn Supachartwong 1
139 Jittima Chatchawansaisin 1
140 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
141 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
142 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
143 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
144 Acom Sornsute 1
145 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
146 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
147 Chariya Uiyyasathian 1
148 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
149 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
150 Thada Jirajaras 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 1
2 2553 1