ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ภิญญู อุยะนันทน์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 2
2 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 2
3 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 2
4 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 2
5 คัคนางค์ มณีศรี 1
6 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
7 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
8 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
9 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
10 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
11 ธวัชชัย สันติสุข 1
12 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
13 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
14 อุทัย บุญประเสริฐ 1
15 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
16 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
17 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
18 Somying Tumwasorn 1
19 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
20 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
21 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
22 วิไล ชินธเนศ 1
23 สุวิชา ทองสิมา 1
24 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
25 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
26 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
27 ไววิทย์ พุทธารี 1
28 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
29 Varunee Padmasankh 1
30 Pornpimol Muanjai 1
31 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
32 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
33 สมพร พรมดี 1
34 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
35 วัลลภ แย้มเหมือน 1
36 สิริพร สิวราวุฒิ 1
37 สายฝน ควรผดุง 1
38 วาสนา เสียงดัง 1
39 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
40 สำเริง แย้มโสภี 1
41 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
42 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
43 Sumphan Wongseripipatana 1
44 Panee Boonthavi 1
45 Kittisak Likhitwitayawuid 1
46 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
47 วัฒนชัย สมิทธากร 1
48 Jaitip Paiboon 1
49 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
50 Garnpimol C. Ritthidej 1
51 Supa Chantharasakul 1
52 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
53 Ampa Luiengpirom 1
54 Sompol Sanguanrungsirikul 1
55 บรรจง คณะวรรณ 1
56 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
57 Vimolmas Lipipun 1
58 มยุรี ตันติสิระ 1
59 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
60 Wilai Anomasiri 1
61 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
62 Boonchai Sangpetngam 1
63 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
64 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
65 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
66 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
67 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
68 Chalermpol Leevailoj 1
69 ศิริชัย ศิริกายะ 1
70 Vanida Chantarateptawan 1
71 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
72 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
73 กาญจนา แก้วเทพ 1
74 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
75 Srilert Chotpantarat 1
76 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
77 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
78 Rajalida Lipikorn 1
79 กำจัด มงคลกุล 1
80 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
81 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
82 Yeshey Penjor 1
83 สุมิตรา พูลทอง 1
84 ๋Janes, Gavin W. 1
85 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
86 รุ่งราวี ทองกันยา 1
87 นภสร โกวรรธนะกุล 1
88 Phanphen Wattanaarsakit 1
89 Chonticha Srisawang 1
90 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
91 Jittima Chatchawansaisin 1
92 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
93 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
94 วินัย งามแสง 1
95 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
96 ชอุ่ม มลิลา 1
97 ประคอง ชอบเสียง 1
98 ละอองทิพย์ เหมะ 1
99 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
100 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
101 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
102 Puttipongse Varavudhi 1
103 Naiyana Chaiyabutr 1
104 Kitpramuk Tantayaporn 1
105 วิมล เหมะจันทร 1
106 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
107 Chakkaphan Sutthirat 1
108 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
109 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
110 พรรณี กาญจนพลู 1
111 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
112 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
113 สุมา เมืองใย 1
114 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
115 Chayaporn Supachartwong 1
116 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
117 สุวดี ยาป่าคาย 1
118 Suchin Arunsawatwong 1
119 Thanathon Sesuk 1
120 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
121 กระมล ทองธรรมชาติ 1
122 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
123 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
124 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
125 ประธาน ดาบเพชร 1
126 Thada Jirajaras 1
127 เอกชัย อดุลยธรรม 1
128 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
129 อวย เกตุสิงห์ 1
130 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
131 กมลชนก ยวดยง 1
132 ศุกันยา ห้วยผัด 1
133 สมชัย วัฒนการุณ 1
134 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
135 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
136 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
137 Waraporn Siriterm 1
138 Kasidit Nootong 1
139 สิทธิพร แอกทอง 1
140 Anawatch Mitpratan 1
141 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
142 Chariya Uiyyasathian 1
143 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
144 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
145 Pantharee Boonsatorn 1
146 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
147 Acom Sornsute 1
148 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
149 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
150 Walaisiri Muangsiri 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 1
2 2553 1