ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ภาสันต์ ศารทูลทัต
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 กัลยาณี สุวิทวัส 4
2 กฤษณา กฤษณพุกต์ 4
3 ศิริลักษณ์ แก้วสุรลิขิต 2
4 ศศิธร ตรงจิตภักดี 2
5 ประไพ ทองระอา 2
6 นงลักษณ์ เทียนเสรี 2
7 แสงแข น้าวานิช 2
8 พิมพ์นิภา เพ็งช่าง 2
9 นิศารัตน์ ทวีนุต 2
10 วชิรญา อิ่มสบาย 2
11 มาศอุบล ทองงาม 2
12 ลพ ภวภูตานนท์ 2
13 เสริมศิริ จันทร์เปรม 2
14 กาญจน์เจริญ ศรีอ่อน 2
15 ธีร์ หะวานนท์ 2
16 ดวงทิพย์ กันฐา 1
17 ขวัญหทัย ทนงจิตร 1
18 อุไรวรรณ นิลเพ็ชร์ 1
19 เบญจวรรณ ศิริเวชวิวัฒน์ 1
20 สนธิชัย จันทร์เปรม 1
21 เรืองศักดิ์ กมขุนทด 1
22 ศรายุธ กิติภัทร์ถาวร 1
23 นายสราวุธ เรืองเอี่ยม 1
24 จุรีรัตน์ ประสาร 1
25 ณัฐพร สุวรรณเมฆ 1
26 วัฒนา กลิ่นสุคนธ์ 1
27 นรรจพร เรืองไพศาล 1
28 ธรรมศักดิ์ ทองเกตุ 1
29 ศุภธิดา อับดุลลากาซิม 1
30 พินิจ กรินท์ธัญญกิจ 1
31 ศราวุธ เรืองเอี่ยม 1
32 เบญจมาศ ศิลาย้อย 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2562 1
2 2558 3
3 2557 2
4 2556 1
5 2554 2
6 2553 2
7 2540 2
8 543 6
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2562
1 การจัดการผลิตสับปะรดห้วยมุ่นแบบผสมผสานอย่างยั่งยืน
ปี พ.ศ. 2558
2 การศึกษาธาตุอาหารในใบ ดิน และผลผลิตมะพร้าวอ่อน
3 การพัฒนาวิธีการผลิตหน่อพันธุ์สับปะรดผลสดเพื่อการส่งออก
4 เทคโนโลยีการผลิตและเพิ่มมูลค่ากล้วยน้ำว้าเชิงอุตสาหกรรม
ปี พ.ศ. 2557
5 การพัฒนาวิธีการผลิตหน่อพันธุ์สับปะรดผลสดเพื่อการส่งออก
6 โครงการการพัฒนาวิธีการผลิตหน่อพันธุ์สับปะรดเพื่อการส่งออก
ปี พ.ศ. 2556
7 การพัฒนาคุณภาพและศักยภาพการผลิตกล้วยไม้ของไทยเพื่อการแข่งขันในตลาดโลก
ปี พ.ศ. 2554
8 ความสัมพันธ์ระหว่างสภาพอากาศกับผลผลิตและคุณภาพของกล้วยไม้สกุลหวายตัดดอกในรอบปี
9 การเติบโตทางลำต้นของกล้วยไม้หวายตัดดอกและความสัมพันธ์กับสภาพอากาศภายในรอบปี
ปี พ.ศ. 2553
10 การศึกษาขนาดของต้นพันธุ์ที่ได้จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและการให้ปุ๋ยที่เหมาะสมในการผลิตกล้วยไข่พันธุ์ เกษตรศาสตร์ 2""
11 ความสัมพันธ์ของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกับการระบาดของแมลง ไร และการให้ผลผลิตกล้วยไม้หวาย
ปี พ.ศ. 2540
12 การชักนำให้กล้วยไข่กลายพันธุ์ในสภาพเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อด้วย colchicine และ oryzalin
13 การชักนำให้กล้วยไข่กลายพันธุ์ในสภาพเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อด้วย colchicine และ oryzalin