ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ภาสกร ศรีทิพย์สุโข Paskorn Sritipsukho -
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - IRDC1
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 วนิดา เปาอินทร์ Wanida Pao-in - 47
2 ขวัญตา เอื้ออุฬาร Kwanta Aue-u-lan MD - 47
3 ดิลก ภิยโยทัย Dilok Piyayotai - 47
4 กรกาญน์ ภมรประวัติ Kornkarn Bhamarapravatana - 47
5 ศุกระวรรณ อินทรขาว Sukkrawan Intarakhao - 47
6 อินทัช ศักดิ์ภักดีเจริญ Intounds Sakpakdeejaroen - 47
7 เสริมเกียรติ ทานุชิต Sermkiat Tanuchit - 47
8 อรุณพร อิฐรัตน์ Arunporn Itharat - 47
9 นุชสิริ เลิศวุฒิโสภณ Nusiri Lerdvuthisopon - 47
10 พินทุสร หาญสกุล Pintusorn Hansakul - 47
11 กริชา ไม้เรียง Karicha Mairaing - 47
12 เย็นฤดี ภูมิถาวร Yenrudee Poomtavorn - 47
13 ประกิตพันธุ์ ทมทิตชงค์ Prakitpunthu Tomtitchong - 47
14 นวลจันทร์ ใจอารีย์ Nuanjan Jaiarree - 47
15 - 47
16 สีวบูรณ์ สีรีรัฐวงศ์ Seewaboon Sireeratawong ศิริเพ็ญ ต่ออุดม - 47
17 ผกาทิพย์ ศิลปมงคลกุล Phakatip Sinlapamongkolkul - 47
18 วัลลี สัตยาศัย Wallee Satayasai - 47
19 ตะวันชัย จิรประมุขพิทักษ์ Tawanchai Jirapramukpitak - 47
20 วรรณวรางค์ หิริโอตป์ Wanwarang Hiriote - 47
21 สีวบูรณ์ สีรีรัฐวงศ์ Seewaboon Sireeratawong ศิริเพ็ญ ต่ออุดม - 47
22 ปริศนา ปิยะพันธุ์ Pritsana Piyabhan - 47
23 วัชรินทร์ ปะนันโต - 47
24 ยุทธเดช ทวีกุล Yuthadej Thaweekul - 47
25 โพชฌงค์ หร่องบุตรศรี Pochong Rhongbutsri - 47
26 กัลยา อารีย์ Kalaya Aree - 47
27 ภาคภูมิ เขียวละม้าย Pakpoom Kheolamai - 47
28 ไพรัตน์ ฐาปนาเดโชพล - 47
29 ราตรี ลีละวงค์เทวัญ Ratree Leelawongtawon - 47
30 อนุชา อภิสารธนรักษ์ Anucha Apisarnthanarak - 47
31 พิศิษฐ์ หุตะยานนท์ - 47
32 ต้องตา นันทโกมล Tongta Nanthakomon - 47
33 สมบัติ มุ่งทวีพงษา Sombat Muengtaweepongsa - 47
34 จรรยา ภัทรอาชาชัย Junya Pattaraarchachai - 47
35 ชัยรัตน์ ตัณทราวัฒน์พันธ์ Chairat Tantrawatpan - 47
36 อดิศัย บัวคำศรี Adisai Buakhamsri - 47
37 วิไลพร เตชะสาธิต - 47
38 ก้องเกียรติ กูณฑ์กันทรากร Kongkiat Kulkantrakorn - 47
39 อธิตา จันทเสนานนท์ (เสริมบุญ) Athita Changtasananon - 47
40 พัชรา วิสุตกุล Pachara Visutakul - 47
41 สุขเกษม โฆษิตเศรษฐ Sookkasem Khositseth - 47
42 สุดา จิรสกุลเดช Suda Jirasakuldej - 47
43 ศิริกุล มะโนจันทร์ Sirikul Manochantr - 47
44 มะลิ อาจริยะกุล Mali Achaiyakul - 47
45 พรภัทร ธรรมสโรช Pornpatr Dharmasaroja - 47
46 พิศิษฐ วัฒนเรืองโกวิท Pisit Wattanaruangkowit - 47
47 สุธีร์ รัตนะมงคลกุล 3
48 บัณฑิต ถิ่นคำรพ 3
49 ปิยทัศน์ ทัศนาวิวัฒน์ 3
50 อรุณ จิรวัฒน์กุล 3
51 ก้องเกียรติ กูณฑ์กันทรากร 3
52 ราม รังสินธุ์ 3
53 วสี ดุลวรรธนะ 2
54 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. คณะแพทยศาสตร์ 2
55 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะแพทยศาสตร์ 2
56 วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฏเกล้า 2
57 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 2
58 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 2
59 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะแพทยศาสตร์ 2
60 ภครตี ชัยวัฒน์ 1
61 วสี ตุลวรรธนะ 1
62 Pasakorn Srithipsukho 1
63 Chamnan Tanprasertkul 1
64 Paskorn Sritipsukho 1
65 ชำนาญ แท่นประเสริฐกุล 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 1
2 2554 1
3 2553 3
4 2552 1
5 2551 1
6 2550 1
7 1086 47
8 543 7
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 ผลการศึกษาเกี่ยวกับผลลัพธ์การติดตามภาวะ wheezing ในเด็กอายุน้อยกว่า 5 ปี
ปี พ.ศ. 2554
2 โครงการบูรณาการการวิจัยคลินิกสหสถาบันเพื่อเพิ่มคุณภาพบริการทางการแพทย์/นวัตกรรมทางวิทยาการคลินิกเพื่อนำไปสู่การพึ่งตนเองและการสร้างศักยภาพในเชิงการแข่งขันด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และการสาธารณสุข : ปีที่4
ปี พ.ศ. 2553
3 Accuracy of visual inspection with acetic acid (VIA) for cervical cancer screening: a systematic review.
4 การวิเคราะห์ต้นทุน-ประสิทธิผลของโปรแกรมในการฟื้นฟูสมรรถภาพที่บ้านสำหรับผู้ป่วยโรคอัมพาตครึ่งซีกจากการขาดเลือด Cost-Effectiveness Analysis of Home Rehabilitation Program for Ischemic Stroke patients.
5 การวิเคราะห์ต้นทุน-ประสิทธิผลของโปรแกรมในการฟื้นฟูสมรรถภาพที่บ้านสำหรับผู้ป่วยโรคอัมพาตครึ่งซีกจากการขาดเลือด Cost-Effectiveness Analysis of Home Rehabilitation Program for Ischemic Stroke patients.
ปี พ.ศ. 2552
6 HPV DNA testing for cervical cancer screening : a systematic review and meta-analysis
ปี พ.ศ. 2551
7 พัฒนาระบบบริหารจัดการเครือข่ายวิจัยคลินิกสหสถาบัน ระยะที่3 ปีที่3
ปี พ.ศ. 2550
8 ประสิทธิผลของโปรแกรมในการฟื้นฟูสมรรถภาพเฉพาะบุคคล สำหรับผู้ป่วยโรคอัมพาตครึ่งซีกจากการขาดเลือด
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
9 -
10 -
11 -
12 -
13 -
14 -
15 -
16 -
17 -
18 -
19 -
20 -
21 -
22 -
23 -
24 -
25 -
26 -
27 -
28 -
29 -
30 -
31 -
32 -
33 -
34 -
35 -
36 -
37 -
38 -
39 -
40 -
41 -
42 -
43 -
44 -
45 -
46 -
47 -
48 -
49 -
50 -
51 -
52 -
53 -
54 -
55 -