ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ภาวนา ลิกขนานนท์
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 อรรถสิทธิ์ บุญธรรม 2
2 สมฤทัย ตันเจริญ 2
3 เหรียญทอง พานสายตา 2
4 วัลลีย์ อมรพล 2
5 ศุภกาญจน์ ล้วนมณี 2
6 พินิจ กัลยาศิลปิน 2
7 ศิริลักษณ์ จิตรอักษร 2
8 ปรีชา กาเพ็ชร 2
9 อนุสรณ์ เทียนศิริฤกษ์ 2
10 วันทนา เลิศศิริวรกุล 2
11 ดาวรุ่ง คงเทียน 2
12 อนงค์นาฏ พรหมทะสาร 2
13 สมควร คล้องช้าง 2
14 วัฒนศักดิ์ ชมภูนิช 2
15 อุบล หินเธาว์ 2
16 บุญญาภา ศรีหาตา 2
17 วิภาวรรณ กิติวัชระเจริญ 2
18 วาสนา วันดี 2
19 สุภาพร สุขโต 2
20 เบญจรัตน์ วุฒิกมลชัย 2
21 กาญจนา กิระศักดิ์ 2
22 นิลุบล ทวีกุล 2
23 ทิวาพร ผดุง 2
24 รัฐกร สืบคำ 2
25 นิศารัตน์ ทวีนุต 2
26 ศรีสุดา ทิพยรักษ์ 2
27 พีรพงษ์ เชาวนพงษ์ 2
28 ศิริลักษณ์ แก้วสุรลิขิต 2
29 สุภาพร ธรรมสุระกุล 2
30 สมบูรณ์ ประภาพรรณพงศ์ 2
31 อัจฉรา นันทกิจ 2
32 ภัสชญภณ หมื่นแจ้ง 2
33 ประไพ ทองระอา 2
34 ศฬิษา สังวิเศษ 2
35 ศรีสุดา รื่นเจริญ 2
36 มณฑิกานธิ์ สังข์น้อย 2
37 ทักษิณา ศันสยะวิชัย 2
38 อธิปัตย์ คลังบุญครอง 2
39 ธูปหอม พิเนตรเสถียร 2
40 ลาวัลย์ จันทร์อัมพร 2
41 กัลยกร โปร่งจันทึก 2
42 มนต์ชัย มนัสสิลา 2
43 อำนาจ เอี่ยมวิจารณ์ 2
44 เบญจมาศ คำสืบ 1
45 ประชา ถ้ำทอง 1
46 กอบเกียรติ ไพศาลเจริญ 1
47 ประชา ถ้าทอง 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 1
2 2558 1
3 543 2