ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ภาวนา พัฒนศรี
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ศศิพัฒน์ ยอดเพชร 8
2 เล็ก สมบัติ 8
3 สุรางค์รัตน์ วศินารมณ์ 6
4 ระพีพรรณ คำหอม 4
5 ชมภูนุช กลมก่อม 2
6 ทวีสุข พันธุ์เพ็ง 2
7 วิกรม เล่งคิศริ 2
8 มาลี พฤกษ์พงศาวลี 2
9 นิภา ส. ตุมรสุนทร 2
10 สุดสงวน สุธีสร 2
11 จุฑา มนัสไพบูลย์ 2
12 พิศุทธิ์ นิลสินธพ 2
13 ลาดทองใบ ภูอภิรมย์ 2
14 ศุทธินี สันตะบุตร 2
15 ลักขณา เสถียรสวัสดิ์ 2
16 วิจิตร ระวิวงศ์ 2
17 ปาริชาติ วลัยเสถียร 2
18 นันทนีย์ ไชยสุดต 2
19 ชอบ เข็มกลัด 2
20 ศักดิ์ศรี บริบาลบรรพตเขตต์ 2
21 อาภรณ์พันธ์ จันทร์สว่าง 2
22 ผุศฎี วางกลอน 1
23 ปิยะรัฐ พฤกษากร 1
24 ประทุมวดี ปิยธรรมศิริ 1
25 ภานุวัฒน์ ศรีคร่ำ 1
26 นัยนาฎ อัศวศรีโยธิน 1
27 กุลวีณ์ วุฒิกร 1
28 ประชา กุณาสิทธิ์ 1
29 สมฤทัย นิรัติศัย 1
30 นัด จวงโหมด 1
31 วาสนา ทองปัญญา 1
32 ชนิกานต์ ทิพย์โส 1
33 เมธา ขำโสภา 1
34 อนุพร รัตนพันธ์ 1
35 รภัทกร ทัศนโชติเดชา 1
36 เกรียงไกร นิมิตชัยกิจกุล 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 5
2 2552 1
3 2550 10
4 543 18
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 การพัฒนาตนเองเพื่อการประกอบอาชีพของคนพิการที่กำลังฝึกอาชีพ ในโรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ พัทยา
2 การเปลี่ยนแปลงจากระบบการเกณฑ์แรงงานสู่ระบบค่าจ้างของไทย
3 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปีที่ 2 ในจังหวัดสระบุรี
4 ความต้องการพัฒนาศักยภาพการทำงานของพนักงานสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดนครศรีธรรมราช
5 ความต้องการประกันสังคมของคนพิการขายลอตเตอรี่
ปี พ.ศ. 2552
6 การติดตามผลการปฏิบัติงานของคนพิการในสถานประกอบการ เขตกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2550
7 การสร้างเสริมคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังในทัณฑสถานบำบัดพิเศษ จังหวัดปทุมธานี
8 ความเป็นไปได้ในการเข้าร่วมกองทุนประกันสังคมของผู้ประกอบอาชีพแคดดี้ :
9 ความสมดุลของชีวิตและการทำงานของพนักงานในช่วงเตรียมการโยกย้ายสู่สุวรรณภูมิ
10 ความปลอดภัยในการทำงานของพนักงานโรงไฟฟ้าพลังชีวมวล A
11 เกียรติยศอำนาจหรือเงินตรากับการเสริมสร้างขวัญกำลังใจในการทำงานของผู้ปกครองท้องที่
12 ชีวิตการทำงานและสวัสดิการสำหรับมารดาที่เลี้ยงบุตรตามลำพัง
13 การส่งเสริมและคุ้มครองผู้ประกอบอาชีพนวดแผนไทย
14 การเตรียมความพร้อมของพนักงานในองค์กรเฉพาะกิจที่อยู่ในภาวะการเปลี่ยนแปลง
15 การล่วงเกินทางเพศแรงงานชาย
16 การส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์ของสภาองค์การลูกจ้างพัฒนาแรงงานแห่งประเทศไทย